Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ia Sundberg Lax Robert Palmér Socialpedagog

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ia Sundberg Lax Robert Palmér Socialpedagog"— Presentationens avskrift:

1 Ia Sundberg Lax Robert Palmér Socialpedagog
Steg 1 KBT med inriktning på barn och ungdomar HSP-samordnare Robert Palmér

2 Startade som ett ungdomshem inom Stockholms läns landsting
1993 Knoppade av – då ett behandlingshem i Farsta vid sjön Magelungen 13 medarbetare, idag ca 200 st.

3 Skolfrånvarande barn och ungdomar
I Sverige råder både skolplikt och skolrätt. Rätten till god skolgång är fundamental och en demokratisk rättighet. Viktigt att förebygga social problematik som kan bli en konsekvens av hög skolfrånvaro. Skolkare, skolfobiker, skolvägrare, hemmasittare. Säger inte så mycket om orsaken till frånvaron, ingen hjälp för att öka motivationen. Fokus på gruppen som till stor del är frånvarande i skolan och till hög grad isolerar sig i hemmet och de som riskerar att utveckla denna problematik.

4 Historik, studier & publikationer
Inte så många studier som gjorts kring skolfrånvaro. Sundell & Karlberg (2004), Skolk. Skolverkets rapporter: Rätten till utbildning, Skolfrånvaro och vägen tillbaka, Kraften av samverkan Kearney & Albano: When children refuse school (2007) Konstenius & Schillaci, Skolfrånvaro – KBT-baserat kartläggnings och åtgärdsarbete (2010)

5 Hemmasittarprogrammet, HSP
Manualbaserad behandling av hemmasittare Förenklar uppstart på nya orter Underlättar utvärdering Magelungens enheter runt om i landet Gotland, Ludvika, Smedjebacken, Umeå, Lidingö = Fler får kvalificerad hjälp

6 Hemmasittarprogrammet
Kartläggning – Behandling – Vidmakthållande Teamarbete Hög intensitet Kognitiv beteendeterapi. Inlärningsteori. Behandling förlagd till hemmet om det är nödvändigt. Mycket arbete genom föräldrarna och samverkan med skola Mål med insats: öka skolnärvaro. Arbetar initialt mot hemskolan Kliniskt. Uppdrag från socialtjänst & BUP. Vi samordnar insatsen

7 och vilka delar kan ni ta med till era verksamheter?
Hur gör vi? och vilka delar kan ni ta med till era verksamheter?

8 Kartläggning 2-4 v Beteendeanalys för att förstå i vilka situationer som problembeteendet uppstår samt vilka konsekvenser som gör att det vidmakthålls Beteendeanalysen individualiserar behandlingen och är också ett sätt att skapa god allians, klienterna känner sig sedda, förstådda Kartlägg hinder och resurser Träffar med föräldrar, ungdom, skola Mål

9 Orsaker hemmasittande
Ingen homogen grupp Ibland utlöst av någon händelse (flytt, stadieövergång, händelse i skolan, separation) Ångestproblematik, depression, neuropsykiatriska funktionshinder, OCD, spelberoende , bristande sociala färdigheter* Oftast inte inlärningssvårigheter

10 Orsaker hemmasittande forts. Vad är funktionen av att vara hemma?
Ökade krav Undvikande av något obehagligt Vinster av att vara hemma Omgivningens anpassning (svagt stöd från hemmet*) Vad är funktionen av att vara hemma?

11 Behandling Utgår från kartläggningen Samordning av insatsen
Motivation och allians Skapa en rimlig plan för hur eleven ska komma tillbaka till skolan. Följ upp och utöka. Gör upp en ansvarsfördelning. Samtal/hembesök med elev, föräldrar flera gånger i veckan Regelbunden avstämning med skolan

12 Hur kan man öka skolnärvaron?
Strukturera och planera insatsen, skapa delmål och påminna om det långsiktiga målet Lagom många och svåra förändringsområden. Vad kommer först? Anpassningar efter elevens och familjens behov och förmåga Konkret hjälp för att öka skolnärvaron (hämta på morgonen, möta vid skolan, finnas med i skolan) Konkret hjälp för att hantera svårigheter och följa behandlingsupplägget, både för elev och föräldrar. Närvara i svåra situationer.

13 Insatser riktade till föräldrar
Psykoedukation Hjälp till föräldrarna att prova nya föräldrastrategier och på sikt kunna ta över den insats behandlarna gör Stötta barnet/ungdomen att stå ut med ofarligt obehag. Träna på det som förälder. Förflytta diskussioner från hemmet Anpassning av arbetstider? Uteslut medicinska orsaker, ev. kontakt med skolhälsovård Tydliga regler för de dagar man inte kommer iväg till skolan och vad man får göra då

14 Insatser riktade till eleven
Hjälp eleven att identifiera vad det är som är svårt med att närvara i skolan Hur kan eleven hantera det? Färdighetsträning? Vad kan skolan göra? Hjälp i situationen och att följa behandlingsupplägget Vilka förberedelser behövs? Bemötande, info? Lista situationer som kan bli svåra Vad säger man till klasskompisarna när man varit borta en tid? Hur tar man kontakt med kompisar? Uppmärksamhet på det som fungerar!

15 Samarbete med skolan Behövs anpassningar göras?
Tydlig planering för hur skolsituationen ska se ut vid skolnärmandet Vanligt schema/anpassat? Hur ska eleven ta igen det han/hon missat? Hur vill eleven bli bemött? Info till klassen? Samarbete/kommunikation Vem i skolan är vår/familjens kontaktperson? Svårigheter - Förberedelser för svårigheter som kan uppstå. Hur ska eleven/lärarna hantera dem? Vem ska eleven vända sig till?

16 Vidmakthållande För att effekten av behandlingen ska hålla i sig på lång sikt Minska intensiteten i behandlingen Låta ungdom och föräldrar prova sina nya färdigheter Ha kvar/ta bort behandlingskomponenter? Skapa ett vidmakthållandedokument som summerar insatsen och blickar framåt

17 Preventivt arbete/tidig upptäckt!
Registrera närvaro/frånvaro, se mönster! Sätta in åtgärdsplan tidigt. Planera för uppföljningar och utökningar Positiv uppmärksamhet för skolnärmanden Hitta anpassningar/struktur i skolan Ta upp skolnärvaro i utvecklingssamtal Samarbete skola & hem Ta hjälp!

18 Framgångsfaktorer Samarbete och samverkan
Tidiga upptäckter och insatser. Insatser utifrån analys av problematik Rimliga målsättningar Rimliga resurser Ta hjälp om ni kör fast Kunskap

19 Resultat Förbättrat familjeklimat Vardagliga rutiner förbättrat
Bättre socialt fungerande Ökad skolgång Ökad delaktighet i behandlingen En del elever är tillbaka i sin gamla skola på 100% andra elever ny skola och anpassningar

20 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Ia Sundberg Lax Robert Palmér Socialpedagog"

Liknande presentationer


Google-annonser