Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-05-06 Integrerad Psykiatri med tillägg av FACT Conny Karlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-05-06 Integrerad Psykiatri med tillägg av FACT Conny Karlsson."— Presentationens avskrift:

1 2014-05-06 Integrerad Psykiatri med tillägg av FACT Conny Karlsson

2 Integrerad Psykiatri + F-ACT 2 Nå Ut-teamet  Psykosöppenvård  Centrala Göteborg  50 000 invånare  170 patienter  Multidisciplinärt team: dr, cm, ssk, kur, p-log, sgy, sekr  Delad tillgång till 19 slutenvårdsplatser (/200 000 invånare)

3 Integrerad Psykiatri + F-ACT 3 OTP- Optimal Treatment Project  603 patienter, 2 års uppföljning  11 länder bl a Sverige, Norge, Italien, Grekland, Turkiet, Japan, Nya Zeeland RESULTAT:  Förbättrad symtombild 41 % (ej i Sverige)  Förbättrad social funktion 39%  Minskad börda närstående 48%

4 2014-05-06 Integrerad Psykiatri med tillägg av FACT Conny Karlsson

5 Integrerad Psykiatri + FACT 5 Flödesschema Integrerad Psykiatri (IP) Case manager och psykiater Hembesök Arbetsalliance Lösningsfokuserad utredning Patient/närstående Lösningsfokuserad utredning Patient/närstående Plan för Personlig Utveckling Resursgrupp Gemensamt beslutsfattande Resursgrupp Gemensamt beslutsfattande Plan för Personlig Utveckling genomförs Strategier Integrerad Psykiatri Utvärdering varje session/Resursgrupp Upprätthållande av patientens egna mål Sammanfattning Case management Resursgrupp Utvärdering Sammanfattning Case management Resursgrupp Utvärdering

6 Integrerad Psykiatri + F-ACT 6 Case manager  Personlig och kontinuerlig kontakt  Samhällsbaserat team  Ansvarar för, planerar, organiserar, leder samt utvärderar vård och behandling tillsammans med patienten och närstående  Samordnar insatser  Tillsammans med patienten nominera personer till Resursgruppen

7 Integrerad Psykiatri + F-ACT 7 Resursgrupp  Ska stärka befintligt nätverk, inte att ersätta det  Patienten väljer deltagarna, kan variera över tid  Upprättar strukturerad plan med tydliga mål och åtgärder som utgår ifrån patientens uttryckta önskemål = vårdplan  Ökar gemensamt beslutfattande

8 Integrerad Psykiatri + FACT 8 Strategier  Kompetent stresshantering  Träning av sociala färdigheter och kognitiv funktion  Optimal läkemedelsbehandling  Aktivt uppsökande förhållningssätt  Specifika strategier för symtom  Återfallsprevention  Somatisk hälsa och levnadsvanor

9 Integrerad Psykiatri + FACT 9 Mål  Minska återfall och återinläggningar  Identifiera orsaker till inläggning  Minska arbetsbelastning för Case Manager och psykiater

10 Integrerad Psykiatri + FACT 10 Bakgrund FACT  Februari 2011: Mike Firn föreläste om ACT och FACT  April 2011: en första manuell variant av FACT inkluderat i IP  Oktober 2011: konferens i Rotterdam - kunskap om FACT  December 2011: digital FACT- tavla i IP  September 2012: besök FACT- Holland  Januari 2013: Avtal SKL, PRIO  April 2013: projektledare anställs  April 2013: inleder brukarsamverkan  Juni 2013: internationell certifiering som FACT team (Certification Centre for ACT and FACT)  Oktober 2013: brukarspecialist anställs

11 Integrerad Psykiatri + FACT 11 Metod/Struktur  Möte 2 ggr i veckan á 20 minuter  Digital FACT tavla  Alla i teamet, inklusive närstående/socialtjänst och patienten själv kan aktualisera FACT  CM och psykiatern avgör när en patient kan avslutas  FACT patienten är hela teamets angelägenhet, delad arbetsbelastning  Status och planering uppdateras vid varje möte  Data från FACT tavlan sparas för utvärdering  Patient och närstående informeras skriftligt om att de har tillgång till hela teamet samt till allas mobilnummer

12 Integrerad Psykiatri + FACT 12 Vem nomineras?  Uppvisar tidiga tecken på återfall  Drastiskt minskat eller avslutat sin medicinering  Befarad försämring pga. livshändelse/kris  Befarad försämring pga. missbruk  Utskriven från slutenvård och nya patienter (3 veckor)  Inneliggande patienter

13 Integrerad Psykiatri + FACT 13 Triage  RÖD: Stor risk för återinläggning, suicidrisk: ~daglig kontakt  ORANGE: Tidiga tecken på återfall, drastiskt minskat/avslutat medicinering: kontakt > 1/v  GUL: Befarad försämring, ny patient, nyutskriven: extra observation  BLÅ: Inlagd: samverkan med slutenvården  GRÖN: Åter till behandling enligt PPU

14 Integrerad Psykiatri + FACT 14 FACT-tavla Suicid/självskada Missbruk Hot/våld Sociala konsekvenser Allvarlig hälsorisk Ökade psykiska symtom Minskade psykiska symtom Oklart Habitualtillstånd Ökade teaminsatser Tätare CM-kontakt Samverkan Medicinjustering Hembesök Resursgrupp Inga ökade insatser

15 Integrerad Psykiatri + FACT 15 Överväg alltid..  Akuta hembesök  Akut resursgruppsmöte  Engagera nätverket i 24-timmars service  Utökat stöd från socialtjänsten  Hemmaboende barn under 18 år  Finns det en Individuell Samarbetsplan

16 Integrerad Psykiatri + FACT 16 Preliminära resultat Delad arbetsbelastning Ej delad arbetsbelastning Oklart År 2545113  Delad arbetsbelastning: för ca 45% av de listade patienterna stod CM för de ökade insatserna  Den upplevda arbetsbördan har även VAS - skattats vilket visat en minskad upplevd arbetsbörda  Orsaker till inläggning under analys

17 Integrerad Psykiatri + FACT 17 Preliminära resultat Minskning av både antalet återinläggningar och antalet vårddygn ÅterinläggningarVårddygn År 0391372 År 1 - FACT37 (-5%)1088 (-21%) År 2 - FACT24 (-38%)552 (-60%) År 0 = 10/06/01 – 11/05/31. År 1 = 11/06/01 – 12/05/31. År 2 = 12/06/01 – 13/05/31. (Skillnad i procent från år 0)

18 Integrerad Psykiatri + FACT 18 Att göra……  Utöka samarbetet med socialtjänsten  Förbättra samarbete med slutenvården  Utveckla 24-timmars service: socialtjänst, slutenvård och resursgruppsmedlemmar

19 Integrerad Psykiatri + FACT 19 Tack!


Ladda ner ppt "2014-05-06 Integrerad Psykiatri med tillägg av FACT Conny Karlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser