Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Livräddningssällskapet Strategisk översyn 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Livräddningssällskapet Strategisk översyn 2014."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Livräddningssällskapet Strategisk översyn 2014

2 Bakgrund Uppdrag Under 2013 påbörjades ett arbete kring SLS´s verksamhet och utveckling av organisationen. Det fördes diskussioner på såväl nationell som regional nivå, inom kansli och styrelse, workshops genomfördes vid olika sammankomster och en ny verksamhetsplan 2014-2018 (VP) fastställdes. För att detta arbete framledes ska kunna vidareutvecklas och tas till nästa nivå ger Riksstyrelsen i uppdrag åt GS, Karin Brand tillsammans med styrelsens Kommunikationsansvariga representant Gitt Johansson att genomföra följande – Se över verksamheten och dess förutsättningar samt att påbörja en strategisk översyn av SLS kommunikation och varumärke.

3 Verksamheten – översyn och slutsatser kring tidigare genomfört arbete

4 Dokumentation för översyn- 1.PWC 2010 2.Workshop Göteborg 2010 3. Koncept kommunikation 2010/2011 4.PR-plan 2012 5.Strategi 2012 6.Kommunikationsrådet 2013 7.Verksamhetsplan 2014-2018

5 1. PWC 2010 Slutsats, centrala huvudpunkter är: 1. Medlemmar – olika typer av medlemmar 2. SLS olika ”roller” – Expertorganisation, Idrottsförbund, Yrkesförening, Lobbyorganisation (Folkrörelse) 3. Organisationens uppbyggnad i regioner - kansli, riks kontra regionalt

6 2. Workshop Göteborg 2010 Slutsats, centrala huvudpunkter är: 1. Vem gör vad?(tabellöversikt) Kansli/Riks, Styrelse/Riks, Råden, Regionförbund, Lokala klubbar/förbund 2. ETT SLS – Hur stora skillnader är acceptabla för att vi ska kunna presentera oss som ett och samma SLS!?

7 3. Koncept kommunikation 2010/2011 Slutsats, centrala huvudpunkter är: 1. Vattenkunskap - förflyttning av SLS position samt en föryngring av vårt uttryckssätt. 2. Spindeln – vad står SLS för, vad säger vi och till vem! 3. Budskap – Okunskap är farligt. Inte vatten.

8 4. PR-plan 2012 Slutsats, centrala huvudpunkter är: 1. Måna era budskap, hela tiden 2. Vision - ”SLS om ytterligare 100 år!?” Mission - ”Att rädda liv” 3. Gör kontinuerlig Nyhetsinventering, skapa rutiner för Hur och Vem som ansvarar för detta.

9 5. Strategi 2012 Slutsats, centrala huvudpunkter är: 1. Fokus – man kan inte göra allt samtidigt 2. Struktur – hur arbetar vi mest effektivt och kvalitativt 3. Strategi – vad ska detta leda oss till

10 6. Kommunikationsrådet 2013 Slutsats, centrala huvudpunkter är: 1. Kommunikation i alla led! Vad betyder kommunikation? 2. Nytt och tydligare arbetssätt för kommunikationsrådet, nya rutiner ses över.

11 7. Verksamhetsplan 2014-18 Slutsats, centrala huvudpunkter är: 1. Riktlinjer för regionförbund, lokalföreningar, rådsverksamhet 2. Verksamhetsinriktning – Stadgar, ILS, Målbild 3. Fokusområden - Simkunnighet, Livräddning, Säkerhet

12 SLS idag – 100 år av kunskap och trovärdighet!

13 Säkerhet Miljö Frihet/Glädje Badvett Båtvett Isvett Livräddning x3 Simkunnighet VATTENKUNSKAP

14

15 Strategi – Hur går vi vidare?

16 Mycket att förhålla sig till… Fastslå; 1. Fokus för hösten 2014 2. Fokus för 2015 3. Fokus för 2016 - Leder till att vi 2017 står/är?? Utgångsläge från VP 2014-18 (och de internationella målen), men – än mer anpassat till SLS Sveriges huvudsakliga utmaningar, samt nedbrutet på både riks och lokal/regional nivå. Därtill används denna översyn som guide i arbetet.

17 Fem huvudsakliga områden 1. Strategiskt arbete 2. Ledarskap 3. SLS, Rikstäckande organisation 4. Ideella krafter och tjänstemän 5. Varumärket SLS

18 Förklaringar. 1.Det strategiska arbetet behöver få större utrymme och ska alltid ligga till grund för påföljande aktiviteter. Förståelsen för vikten av en strategisk plan är avgörande för att verksamheten ska fungera optimalt och för att snabbt kunna hantera omvärldens förändringar. 2.Ledarskapet i olika led behöver en översyn - riksstyrelse, region- styrelse, kansli, råden m.fl. Detta för att tydliggöra ansvarsområdena samt öka kunskapen om att ledarskapet är nyckeln till hela verksamhetens utformning, resultat och en god samverkan.

19 3.SLS är rikstäckande! PWC´s rapport från 2010 behöver ett omtag och diskussionen kring HUR vi ska arbeta på bästa sätt riks respektive regionalt/lokalt känns inte färdigbearbetad och är ej stabil. Flera frågetecken återstår, som i sin tur påverkar arbetet inom hela organisationen på ett icke produktivt sätt. 4. Ideella respektive tjänstemän – en del av dagens utmaning ligger i organisationens uppbyggnad av en andel ideella krafter och en andel tjänstemän. Dessa frågor behöver lyftas och diskuteras för att säkerställa såväl verksamheten och varumärket, som att samtliga aktiva inom SLS mår bra och upplever glädje i sitt arbete och engagemang. Hur mycket kan man kräva av en ideell person? Var går gränsen för vad som kan accepteras när ideella ej följer uppsatta regelverk?(när tenderar det skada verksamhet & varumärke?) Vilka funktioner, kompetenser, kunskaper och erfarenheter ska SLS rikskansli och dess tjänstemän besitta för att på bästa sätt stödja verksamheten?

20 5. Varumärket SLS – Varumärkesarbetet behöver förtydligas ytterligare och mallar och planer över vår grafiska profil och våra budskap bör tas fram för att underlätta arbetet på region/lokalnivå. Ett och samma SLS innebär att vi alltid ska synas på – rätt sätt, vid rätt tillfällen och i rätt situationer, oavsett om det är på riks- eller regionnivå. Det grundar för hela vår trovärdighet!

21 Kommunikation, extern och intern – Riktlinjer för hela SLS att ”hålla sig i”. Kommunikationsplattform Kommunikationsplan Aktivitetsplan Handlingsplan

22 GRUPPARBETE  Diskutera de 5 punkterna utifrån gruppens samlade syn på 1.Innehållet i stort och frågorna i de 5 punkterna 2.Finns det något ni saknar, i så fall vad? 3.Sammanställ era svar (för gemensam redovisning och inlämning)

23 Tack för idag! GJ/KB, 2014-09-27

24

25

26

27

28


Ladda ner ppt "Svenska Livräddningssällskapet Strategisk översyn 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser