Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundvatten Per Lindmark, Lantbruksenheten. Vattnets kretslopp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundvatten Per Lindmark, Lantbruksenheten. Vattnets kretslopp."— Presentationens avskrift:

1 Grundvatten Per Lindmark, Lantbruksenheten

2 Vattnets kretslopp

3 Vatten i marken Grip & Rodhe, 1985

4 In- och utströmningsområden Figur, SMHI

5 In- och utströmningsområden Figur SGU

6 Grundvattendelaren

7 Grundvattenströmning Upplandsbro, SGU, 1995

8 Inducerad infiltration

9 Öppen- och sluten akvifer Bergström, 1993

10 Grundvattenbildning, finjord 125-200 mm/år

11 Grundvattenbildning, morän/kalt berg 150-225 mm/år

12 Grundvattenbildning, grovjord 225-300 mm/år,

13 Grundvattennivåer i olika geologier Knutsson och Fagerlind, 1977

14 Hydraulisk konduktivitet

15 Darcy´s lag & nettohastighet Upplandsbro, SGU, 1995 V d = K * i V n = V d /n e i = Grundvattenytans lutning n e = Effektiv porositet, 0,01-0,2

16 Transport av förorening

17 Innan grundvattenytan nås av förorening…

18 Transporttid till brunn Upplandsbro, SGU, 1995

19 Influensavstånd, R 0, vid jämvikt Upplandsbro, SGU, 1995 I =Grundvattenbildning Q=Pumpflöde

20 Grundvattenpumpning, öppen akvifär

21 Jordartskartan och grundvatten

22 SGU grundvattenkartor Grundvattenmagasin, jordakvifär, överlagras ej av annat magasin Grundvattenmagasin, sedimentärt berg

23 SGU, grundvattenkartor Brunnsdata-arkivet Allmänt (djup, diameter) Lagerföljd Nivåuppgifter Kapacitet/provpumpning Grävda brunnar saknas

24 Grundvattenkarta, SGU – beställ själv Uttag i jord Uttag i berg GV-rörelse i jordlager

25 Sårbarhetskarta NV

26 Sårbarhetskarta Upplandsbro, SGU, 1995

27 Sårbarhetskarta Upplandsbro, SGU, 1995

28 Bergtäkter och grundvatten Beskrivning av grundvattnet i området? Sprickzoner, vattenförande? Grundvattennivåer resp. täktbottens läge? Brytning under grundvattenytan? Påverkan på närliggande våtmarker ? Påverkan på allmän och enskild vattenförsörjning? Har en regelrätt brunnsinventering utförts?. Finns det bergvärmeanläggningar i närheten?

29 Grundvatten i berg

30 Grundvattenskydd vid väg

31 Grundvattenskydd vid deponi

32 Uppsamling av förorenat grundvatten

33 Sättning pga tunnel Knutsson & Morfeldt, 1973

34 Förankring mot upptryck Knutsson & Morfeldt, 1973

35 Återinfiltration av grundvatten Knutsson & Morfeldt, 1973

36 Uttorkning av grödor vid grundvattensänkning? Vårkorn i sand: Gvy från 0,75 m – 2 m -9% Vårkorn i lera: Gvy från 0,75 m – 2 m -4,5 %

37 Kontroll grundvatten Grundvattennivåsänkningar - träpålar, träkonstuktioner - bergvärmeanläggningar Inläckage i undermarksanläggningar Sättningar i lerområden Grundvattenkvalitet -förändrad strömningsriktning/förorenad jord

38 Kontroll av grundvatten vid tunnel

39 Kontroll av grundvatten Grundvattennivåer i flera magasin (lera på grus, jord på berg etc). Grundvattenrör i friktionsmaterial och berg Porttrycksmätare i lera Precisionsavvägning av mätdubbar i anläggningar och mark Besiktning av byggnader före och efter Kemiska analyser av grundvatten in situ och uppumpat


Ladda ner ppt "Grundvatten Per Lindmark, Lantbruksenheten. Vattnets kretslopp."

Liknande presentationer


Google-annonser