Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundvatten Per Lindmark, Lantbruksenheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundvatten Per Lindmark, Lantbruksenheten"— Presentationens avskrift:

1 Grundvatten Per Lindmark, Lantbruksenheten
Jordbruksverket – Landsbygdsprogrammet Inte titta på delarna var för sig Per Lindmark, Lantbruksenheten

2 Vattnets kretslopp                    

3 Vatten i marken Grip & Rodhe, 1985
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Grip & Rodhe, 1985

4 In- och utströmningsområden
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Figur, SMHI

5 In- och utströmningsområden
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Figur SGU

6 Grundvattendelaren                    

7 Grundvattenströmning
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Upplandsbro, SGU, 1995

8 Inducerad infiltration
                   

9 Öppen- och sluten akvifer
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Bergström, 1993

10 Grundvattenbildning, finjord
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem mm/år

11 Grundvattenbildning, morän/kalt berg
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem mm/år

12 Grundvattenbildning, grovjord
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem mm/år,

13 Grundvattennivåer i olika geologier
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Knutsson och Fagerlind, 1977

14 Hydraulisk konduktivitet
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem

15 Darcy´s lag & nettohastighet
Vd = K * i Vn = Vd/ne i = Grundvattenytans lutning ne = Effektiv porositet, 0,01-0,2 Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Upplandsbro, SGU, 1995

16 Transport av förorening
𝑡= 𝑡 𝑣 + 𝑡 ℎ = 𝐷∙ 𝑛 𝑒 𝐾 𝑣 + 𝐿∙ 𝑛 𝑒 𝐾 ℎ ∙𝐼 Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem

17 Innan grundvattenytan nås av förorening…
                   

18 Transporttid till brunn
t = 𝜋 𝑟 2 b*ne/Q Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Upplandsbro, SGU, 1995

19 Influensavstånd, R0, vid jämvikt
I =Grundvattenbildning Q=Pumpflöde Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Upplandsbro, SGU, 1995

20 Grundvattenpumpning, öppen akvifär
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem

21 Jordartskartan och grundvatten
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem

22 SGU grundvattenkartor
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Grundvattenmagasin, jordakvifär, överlagras ej av annat magasin Grundvattenmagasin, sedimentärt berg

23 SGU, grundvattenkartor
Brunnsdata-arkivet Allmänt (djup, diameter) Lagerföljd Nivåuppgifter Kapacitet/provpumpning Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Grävda brunnar saknas

24 Grundvattenkarta, SGU – beställ själv
Uttag i jord Uttag i berg GV-rörelse i jordlager Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem

25 Sårbarhetskarta Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem NV

26 Sårbarhetskarta Upplandsbro, SGU, 1995
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Upplandsbro, SGU, 1995

27 Sårbarhetskarta Upplandsbro, SGU, 1995
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Upplandsbro, SGU, 1995

28 Bergtäkter och grundvatten
Beskrivning av grundvattnet i området? Sprickzoner, vattenförande? Grundvattennivåer resp. täktbottens läge? Brytning under grundvattenytan? Påverkan på närliggande våtmarker ? Påverkan på allmän och enskild vattenförsörjning? Har en regelrätt brunnsinventering utförts? . Finns det bergvärmeanläggningar i närheten?                    

29 Grundvatten i berg                    

30 Grundvattenskydd vid väg
                   

31 Grundvattenskydd vid deponi
                   

32 Uppsamling av förorenat grundvatten
                   

33 Sättning pga tunnel Knutsson & Morfeldt, 1973
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Knutsson & Morfeldt, 1973

34 Förankring mot upptryck
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Knutsson & Morfeldt, 1973

35 Återinfiltration av grundvatten
Intressant, ur näringsbalanser på gården inget problem Knutsson & Morfeldt, 1973

36 Uttorkning av grödor vid grundvattensänkning?
                    Vårkorn i sand: Gvy från 0,75 m – 2 m % Vårkorn i lera: Gvy från 0,75 m – 2 m ,5 %

37 Kontroll grundvatten                     Grundvattennivåsänkningar - träpålar, träkonstuktioner - bergvärmeanläggningar Inläckage i undermarksanläggningar Sättningar i lerområden Grundvattenkvalitet -förändrad strömningsriktning/förorenad jord

38 Kontroll av grundvatten vid tunnel

39 Kontroll av grundvatten
Grundvattennivåer i flera magasin (lera på grus, jord på berg etc). Grundvattenrör i friktionsmaterial och berg Porttrycksmätare i lera Precisionsavvägning av mätdubbar i anläggningar och mark Besiktning av byggnader före och efter Kemiska analyser av grundvatten in situ och uppumpat


Ladda ner ppt "Grundvatten Per Lindmark, Lantbruksenheten"

Liknande presentationer


Google-annonser