Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Aktiv transfusionsrapportering Landstinget i Dalarna kommer från 2010 06 01 att uppfylla Socialstyrelsens krav från 2008 01 01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Aktiv transfusionsrapportering Landstinget i Dalarna kommer från 2010 06 01 att uppfylla Socialstyrelsens krav från 2008 01 01."— Presentationens avskrift:

1 1 Aktiv transfusionsrapportering Landstinget i Dalarna kommer från 2010 06 01 att uppfylla Socialstyrelsens krav från 2008 01 01

2 2 Spårbarhet från blodgivare till blodmottagare och omvänt ska upprätthållas i minst 30 år

3 3 Socialstyrelsens krav vårdgivaren ska se till att verksamhets- cheferna har rutiner så att vårdenheterna lämnar rapporter om blodenheters slutliga användning, dvs. transfusioner blodcentralerna har system för att ta emot sådana rapporter

4 4 Uppgifter som ska dokumenteras 1. vilken blodcentral som lämnat ut blodenheten 2. datum för transfusionen 3. blodmottagarens identitet 4. vilken enhet som använts och dess särskilda egenskaper 5. enhetens unika identitet 6. resultatet av förenlighetsprövningen för erytrocytenheten 7. vem som har haft ansvar för transfusionen Rapporteringen skall göras i nära anslutning till transfusionen

5 5 SoS inspektion av Blodverksamheten i Dalarna hösten 2008 Beslut: SoS begärde redovisning av hur vårdgivaren och blodverksamheten planerar att säkerställa återrapportering av slutanvändning enligt SOSFS 2006:17, ändrad 2007:20 Sjukhusets/blodcentralernas svar: Att införa aktiv transfusionsrapportering kvartal 4 2009 Vi drar igång 1 juni 2010

6 6 SoS bestämmelser för blodcentralen Blodenheter får enbart lämnas ut till vårdenheter som har rutiner för rapportering av transfusioner till blodcentralen

7 7 InterInfo är en informationstjänst knuten till ProSang ProSang är blodcentralens datasystem (LIS) ProSang är numera accepterat som en del av patientens samlade vårddokumentation Blodcentralens system: transfusionsrapportering i InterInfo

8 8 InterInfo nås via TakeCare Patientens identitet och inloggningen i TakeCare ”följer” med till InterInfo

9 9 Informationen om en patient i InterInfo ev blodgrupp- ering inkl. blod- grupp om BAS-test tillåts och ev giltighet ev. erytrocyt- antikroppar och krav på MG-test om prov för MG- test finns ev. särskilda krav reserverade enheter Transfusions- historik

10 10 ProSang föreslår dag och tid för transfusionen - korrigera vid behov läs med streckkodsläsare på en tranfunderad enhet eller välj rätt enhet ur förteckningen över reserverade blodenheter Transfusionsrapportering i InterInfo (1)

11 11 Blodenhetens identitet: tappningsnum- mer och kompo- nentkod fylls i Kontrollera mot journaletiketten på blodenheten eller transfusions- dokumentet Tryck på Registrera för att göra rapport- eringen Transfusionsrapportering i InterInfo (2)

12 12 Rapporteringen av blodenheten är registrerad Blodenheten finns nu inte längre i för- teckningen ”Reservationer” utan i ”Historik” När många blodenheter ska rapporteras kan en streckkods- läsare underlätta Transfusionsrapportering i InterInfo (3)

13 13 Den som är ansvarig för transfusionen rapporterar Transfusionsrapportering sparas enbart i ett vårddokumentationssystem, ProSang Individuell inloggning i TakeCare följer med till InterInfo Spårbarhet till ansvarig = inloggad rapportör Tillåtet att rapportera i InterInfo så snart blodenheten är kopplad till patienten Rapporteringen ska vara utförd inom 24 tim efter transfusionen

14 14 Enbart reserverade enheter kan rapporteras Akutblod kan ej rapporteras - skicka korrekt ifyllt transfusionsdokument till blodcentralen Ev. feltransfusioner måste rapporteras till blodcentralen för registrering

15 15 Historik

16 16 Vid transfusionsreaktion rapportera transfusionen gör ”som vanligt” med klinisk handläggning rapport med blodprov och remiss med id- kontroll

17 17 Rapportering i InterInfo Inga dokument som rör transfusioner behöver skannas till journalsystem Transfusionsdokumentet behandlas som sekretessavfall efter rapportering i InterInfo

18 18 Uppföljning Reserverade blodenheter som inte rapporterats eller returnerats till blodcentralen inom ca 5 dagar efter reservationstidens utgång rapporteras till avdelningschefen för åtgärd - dvs. rapport med hjälp av transfusionsjournalen på transfusionsdokumentet

19 19 Reservrutin Transfusionsdokumentet med signerad och klistrad journaletikett sparas till dess att rapportering kunnat genom- föras Dokumentet behandlas sedan som sekretessavfall

20 20 Nytt transfusions- dokumentet Ersätter följesedel och blodgrupps- svar vid kontroll inför transfusion blodförteck- ning/ transfusions- journal vid rapportering

21 21 Kontroller inför transfusion Information i transfusionsdokumentet Information på blodenheten Patient med 1. styrkt identitet och 2. ordination om blodtransfusion Journaletikett att fästa på transfusionsjournalen v.b. Överensstämmelse Godkänd förenlighetsprövning hållbarhetstid 1 och 2 reservationstid

22 22 Dokument som inte längre behövs BAS-test svar information om giltig förenlighetsprövning finns på transfusionsdokumentet Blodförteckning transfusionsdokumentet är också transfusionsjournal

23 23 Information och instruktioner På Navet - välj Hälso- och sjukvård/ Specialistvård/ Laboratoriemedicin/ Blodcentralerna/ Information om transfusion och blodkomponenter Vårdverktyg/ Laboratoriemedicin/ Blodcentrals- information Information till Dig som ska transfundera

24 24 Frågor? Farhågor? Förhoppningar? Landstinget i Dalarna kommer från 2010 06 01 att uppfylla Socialstyrelsens krav från 2008 0101


Ladda ner ppt "1 Aktiv transfusionsrapportering Landstinget i Dalarna kommer från 2010 06 01 att uppfylla Socialstyrelsens krav från 2008 01 01."

Liknande presentationer


Google-annonser