Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Faktagranskare: A-M Svärd Nilsson, M Nordahl, A-C Schmidt-Melbye 120302 Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) Utbildning för alla medarbetare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Faktagranskare: A-M Svärd Nilsson, M Nordahl, A-C Schmidt-Melbye 120302 Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) Utbildning för alla medarbetare."— Presentationens avskrift:

1 Faktagranskare: A-M Svärd Nilsson, M Nordahl, A-C Schmidt-Melbye 120302 Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) Utbildning för alla medarbetare i Region Skåne som ordinerar, beställer och transfunderar blodkomponenter Att transfundera blodkomponenter

2 Välkommen! Utbildningen grundar sig på: •Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter, SOSFS 2009:29 (M) •Handboken BlodInfo ( info från Transfusionsmedicin i Skåne) Vi är alla skyldiga att följa Socialstyrelsens föreskrifter, fel eller misstag kan vara livshotande för blodmottagaren (=patienten).

3 Rutiner och ansvar på avdelningen och inom verksamheten Det är verksamhetschefens ansvar att det finns fastställda rutiner och entydigt ansvar för: •Transfusion och hantering av blodkomponenter. •Dokumentation av transfusion i blodmottagarens transfusionsjournal och rapportering av den slutliga användningen av blodenheten, s.k. aktiv återrapportering. •Utredning av allvarliga biverkningar och anmälan av dessa.

4 Innehåll 1.Inför transfusion 2.Beställda blodkomponenter och förvaring 3.Transfusion 4.Återrapportering 5.Transfusionskomplikation 6.Akutblod

5 Blodgruppering (Prov 1) Vid all transfusion krävs att blodmottagaren är blodgrupperad, undantaget är akuta/livshotande situationer. Kontrollera om blodgrupperingssvar finns i journalen eller om svar finns i Webb-applikationen som finns tillgänglig via: Melior och Orbit eller via Labmedicin Skånes webbplats: www.skane.se/labmedicin/kitwww.skane.se/labmedicin/kit 1 Inför transfusion

6 I Melior måste patient ID vara aktivt Under program/övriga program/externa program finns följande: 1 Inför transfusion Välj transfusionsmedicin

7 Vid inloggning från Melior är patientens personnummer direkt angivet här Vid inloggning från Labmedicins webbsida, ange patientens personnummer här Klicka på sök

8 Här visas patientensidentitetsuppgifter Här visas patientens blodgrupp om det finns en aktuell och giltig sådan Här visas aktuellt utlåtande och utlåtandets provtagningsdatum. Dubblettsvar av blodgruppering kan beställas här

9 Blodgruppering (Prov 1) Svarstid BlodgrupperingABO- och RhD-gruppering och 1h-2h * antikroppsscreening Blodgruppering vid akut/ABO- och RhD-gruppering utan5-10 min livshotande situationantikroppsscreening Provet bör vid analysen inte vara äldre än tre dagar (provtagningsdagen räknas som dag 1). * Svarstiden är för okomplicerade prov, från ankomst till det laboratorium/den ort som utför analysen. 1 Inför transfusion Tänk på att – prov för blodgruppering och förenlighetsprövning bör tas vid separata tillfälle för att undvika patientförväxling.

10 Provtagning blodgruppering (Prov 1) •Tag prov enligt Handboken Blodinfo kap 4 Inför transfusion. Där finns även remissen.4 Inför transfusion •Märk rör och remiss före provtagning med blodmottagarens identitetsuppgifter. •Fyll minst i kundkod, önskad undersökning och när svaret ska vara klart. •Signera på remissen i samband med provtagningen att blodmottagarens identitetsuppgifterna har kontrollerats och att de stämmer med uppgifterna på rör och remiss. Detta ska göras i samband med provtagningen och får inte kompletteras i efterhand! 1 Inför transfusion

11 Fråga 2 •Hittar du information om provtagning i handboken BlodInfo? 1 Inför transfusion

12 Blodkomponenter och ordination •Läkare ska ordinera transfusion av blodkomponenter. •Handboken BlodInfo, kap 5 beskriver innehållet i blodkomponenterna, var de finns tillgängliga och om de måste beställas i god tid.kap 5 1 Inför transfusion

13 Förenlighetsprövning (Prov 2) Vid transfusion av erytrocyter krävs förutom blodgruppering även förenlighetsprövning. Kontrollera om BAS-test eller prov för MG-test finns i Webb-applikationen som finns tillgänglig via: Melior och Orbit eller via Labmedicin Skånes webbplats: www.skane.se/labmedicin/kit www.skane.se/labmedicin/kit 1 Inför transfusion

14 Här visas BAS-testets giltighet

15 Förenlighetsprövning (Prov 2) BAS-testBlodgruppskontroll och 2 h * antikroppsscreening BAS-test akutBlodgruppskontroll och 45 min-1h* antikroppsscreening MG-test akut/ej akutBlodgruppskontroll och 1h- * mottagar-givartest mot varje erytrocytenhet Provet får vid analysen inte vara äldre än tre dagar (provtagningsdagen räknas som dag 1). * MG-test utförs när patienten har erytrocytantikroppar. Svarstiden är för okomplicerade prov, från ankomst till det laboratorium/den ort som utför analysen. Vid MG-test beror tiden även på om det finns lämpliga erytrocytenheter i lager på orten/i Skåne. Läs mer i BlodInfo. 1 Inför transfusion

16 Provtagning förenlighetsprövning (Prov 2) och beställning av blodkomponenter •Tag prov enligt Handboken Blodinfo kap 4 Inför transfusion (länk). Där finns även remissen.4 Inför transfusion •Märk rör och remiss före provtagning med blodmottagarens identitetsuppgifter. •Fyll i minst kundkod, antal blodkomponenter och när de ska vara klara. •Dokumentera på remissen i samband med provtagningen att blodmottagarens identitetsuppgifterna har kontrollerats och att de stämmer med uppgifterna på rör och remiss. Detta ska göras i samband med provtagningen och får inte kompletteras i efterhand! Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) 11XXXX version1 1 Inför transfusion

17 Beställning av blodkomponenter •Plasma/Trombocyter kan alltid beställas via telefon. •Erytrocyter kan beställas via telefon när giltig BAS-test finns eller om patienten har erytrocytantikroppar när ett aktuellt prov för MG-test finns på transfusionsmedicin. •Glöm ej ange om blodkomponenterna ska ha särskilda egenskaper, t.ex. vara bestrålade. 1 Inför transfusion

18 Fråga 3 •Hittar du information i Handboken BlodInfo om skillnad hur du ska beställa erytrocytkomponenter respektive trombocyter- eller plasmakomponenter? •Leta upp remisserna för blodgruppering och förenlighetsprövning. 1 Inför transfusion

19 Reservation av blodkomponenter •Transfusionsmedicin reserverar begärda blodkomponenter och kontaktar beställaren vid problem. •Reservationen kan kontrolleras av beställaren i Webb-applikation via som finns tillgänglig via Melior, Orbit eller via Labmedicin Skånes webbplats: www.skane.se/labmedicin/kit 1 Inför transfusion

20 Här visas alla blodkomponenter som är reserverade till patienten

21 Innehåll 1.Inför transfusion 2.Beställda blodkomponenter och förvaring 3.Transfusion 4.Återrapportering 5.Transfusionskomplikation 6.Akutblod

22 Hämtning och förvaring Observera att blodkomponenterna alltid ska förvaras i temperaturkontrollerat utrymme. Reserverade blodkomponenter till mottagare inom sjukhuset hämtas och förvaras enligt Handboken BlodInfo kap 5. Ta med personuppgifter på den patient du ska hämta blodkomponenter till!kap 5 Reserverade blodkomponenter till blodmottagare utanför sjukhuset hämtas och förvaras enligt Handboken BlodInfo kap 5.kap 5 2 Beställda blodkomponenter och förvaring

23 Fråga 4 •Vilken information måste du ha med dig när du ska hämta reserverade blodkomponenter till en blodmottagare/patient? 2 Beställda blodkomponenter och förvaring

24 Fråga 5 •Finns det tillgång till temperaturkontrollerad förvaring av blodkomponenter på din avdelning? 2 Beställda blodkomponenter och förvaring

25 Innehåll 1.Inför transfusion 2.Beställda blodkomponenter och förvaring 3.Transfusion 4.Återrapportering 5.Transfusionskomplikation 6.Akutblod

26 Genomförande av transfusion Inför transfusion ska blodmottagarens blodgrupp kontrolleras via utskrivet blodgrupperingssvar eller om dator finns i anslutning till enskild blodmottagare via information på skärmen. Detta gäller alla blodkomponenter (ery, pla, trc)! 3 Transfusion

27 Vad ska den som ansvarar för en transfusion göra? Kontrollera följande: –Uppgifter om blodmottagaren på blodenhetens följesedel överensstämmer med styrkt identitet. –Uppgifter om tappningsnummer på blodenhetens följesedel överensstämmer med blodenhetens etikettuppgift. –Blodenhetens blodgrupp är förenlig med blodmottagarens (länk till bild blodgrupper). –Blodkomponentens särskilda egenskaper såsom bestrålad, leukocytbefriad, tvättad överensstämmer med ordinationen. –Reservationstid och hållbarhetstid inte har överskridits. –Om erytrocytenhet att förenlighetsprövningen är godkänd. –Läckage, missfärgning, grumlighet, hemolys eller koagel inte förekommer i blodenheten. Läs mer i Handboken BlodInfo.Handboken BlodInfo 3 Transfusion

28 Fråga 6 •Hur säkerställer du att blodgrupp på blodenheten överensstämmer med blodmottagarens? 3 Transfusion

29 Innehåll 1.Inför transfusion 2.Beställda blodkomponenter och förvaring 3.Transfusion 4.Återrapportering 5.Transfusionskomplikation 6.Akutblod

30 Dokumentation av transfusion I anslutning till transfusion ska följande dokumenteras i avdelningens journalsystem: –Blodmottagarens identitet. –Blodenhetens tappningsnummer, särskilda egenskap och typ av blodenhet (ery, trc, plasma). Uppgifterna finns på blodenhetens journaletikett. –Datum och klockslag när transfusionen påbörjades. –Vem som ansvarat för transfusionen. –Vilken blodcentral som lämnat ut enheten. –Datum och klockslag när transfusionen avslutades. 4 Återrapportering

31 Dokumentation av transfusion via s.k. aktiv återrapportering Aktiv återrapportering av transfusion till transfusionsmedicin ska enligt Socialstyrelsen utföras. Utför det via Webb-applikation som finns tillgänglig via Melior, Orbit eller via Labmedicin Skånes webbplats: www.skane.se/labmedicin/kit 4 Återrapportering

32 S00020901414 E3846V00 Utför återrapporteringen i nära anslutning till påbörjad transfusion Här visas alla blodkomponenter som är reserverade till patienten Klicka på det tappningsnummer som ska återrapporteras Aktuellt tappningsnummer och komponentkod flyttas hit Klicka på rapportera Ange datum och klockslag för transfusionen

33 Aktiv återrapportering •Utför aktiv återrapportering i snar anslutning till påbörjad transfusion eller så fort möjlighet finns! Länk till ny del i Blodinfo ska infogas. •Om blodkomponenten måste kasseras, ska transfusionsmedicin alltid informeras eftersom Socialstyrelsen kräver att blodenhetens slutliga användning registreras. 4 Återrapportering

34 Återapportering av blodenhet utlämnad från sjukhus utanför Skåne Om blodenheten följt med blodmottagaren från sjukhus utanför Skåne: –Kopiera transfusionsjournalen och skicka till hemsjukhusets transfusionsmedicinska avdelning. –Alternativt skicka transfusionsjournalen till transfusionsmedicin på egna sjukhuset. 4 Återrapportering

35 Innehåll 1.Inför transfusion 2.Beställda blodkomponenter och förvaring 3.Transfusion 4.Återrapportering 5.Transfusionskomplikation 6.Akutblod

36 Allvarlig biverkning •Se Handbok Blodinfo, kap 6.kap 6 •Avbryt omedelbart transfusionen. •Underrätta ansvarig läkare. •Rapportera alla transfusionskomplikationer på blankett.blankett •Överväg om utredning ska utföras. 5 Transfusionskomplikation

37 Innehåll 1.Inför transfusion 2.Beställda blodkomponenter och förvaring 3.Transfusion 4.Återrapportering 5.Transfusionskomplikation 6.Akutblod

38 Blod för akut/livshotande situation - Akutblod (O RhD negativt) •I akut/livshotande situation kan O RhD negativ erytrocytenhet transfunderas. ABO- och RhD-oförenlighet undviks men det finns ingen garanti för att patienten inte har blodgruppsantikroppar mot något annat blodgruppsantigen, s.k. irreguljära blodgruppsantikroppar, som också kan ge upphov till transfusionsreaktioner. •O RhD negativt blod förvaras på Transfusionsmedicin samt på vissa akut- operations- och intensivvårdsavdelningar •Innan transfusion påbörjas, tag om möjligt prov för blodgruppering och förenlighetsprövning. •Dokumentera transfusionen i avdelningens journal. •Direkt efter transfusion: skicka följesedeln med uppgift om blodmottagarens identitetsuppgifter till Transfusionsmedicin. •Reservationen utförs på Transfusionsmedicin, som även utför aktiv återrapportering av enheten. Läs mer i Handboken Blodinfo om Akutblod.Akutblod 6 Akutblod

39 Fråga 6 •Var finns närmaste förvaring av O RhD negativt akutblod på din avdelning? 6 Akutblod

40 Vill du veta mer, tala med din chef eller kontakta www.skane.se/labmedicin/kit


Ladda ner ppt "Faktagranskare: A-M Svärd Nilsson, M Nordahl, A-C Schmidt-Melbye 120302 Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) Utbildning för alla medarbetare."

Liknande presentationer


Google-annonser