Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logoped Lena Nilsson Logoped Elin Berglund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logoped Lena Nilsson Logoped Elin Berglund"— Presentationens avskrift:

1 Logoped Lena Nilsson Logoped Elin Berglund
Tecken som AKK - TAKK Logoped Lena Nilsson Logoped Elin Berglund

2 Kursupplägg för webbaserad kurs
Information om kursen Introduktion till kommunikation och Tecken som AKK Teman (samtal och småprat, erbjuda val, förbereda inför en aktivitet, berätta om något som har hänt) Genomgång av tecken Övningsuppgift Hemuppgifter

3 Mål med kursen Efter kursen har du
blivit medveten om din viktiga roll som kommunikationspartner. provat att samtala och småprata i matsituationen och använt tecken. provat att samtala och småprata om personer och använt tecken och foton som komplement till talet. provat att erbjuda val och använt tecken och bilder som komplement till talet. provat att förbereda en person på vad som ska hända och använt tecken som komplement till talet.

4 forts. Mål med kursen provat att berätta om något som har hänt och använt tecken och bilder som komplement till talet. provat att använda foton, bilder och pratkartor för att underlätta samtal. lärt dig 300 tecken och vet var du kan söka om du vill lära dig nya tecken.

5 Kommunikation Communicare betyder ’att göra gemensam’.
Kommunikation är en social process mellan minst två deltagare. Linell, P. (1978) Människans språk. Lund: Liber, (sid. 14) En preliminär definition kunde vara: Kommunikation = överförande av information från en individ (organistation, system) (=sändare) till en annan (=mottagare) Denna definition innehåller begreppet ”information” som i sin tur kan karaktäriseras på följande sätt: Information= något som registreras (uppfattas) hos en mottagare och hos denna framkallar någon slags reaktion OBS – definitionen av Kommunikation är vid att enbart nämna sändare och mottagare kan ge en snäv bild av definitionen. Längre fram i presentationen tar vi upp hur viktig omgivning, känsla och attityder är kommunikationen. Förslag på hur man kan prata runt ovanstående: Det finns olika sätt att beskriva kommunikation. T ex trafik, bussar, tåg – kommunikationssätt/färdmedel. Datorkommunikation, telekommunikation. På Habiliteringen pratar vi om mänsklig, språklig kommunikation. 5

6 Kommunikationsmodell
Kommunikativ omgivning Att vara en receptiv och lyhörd omgivning Att ge rikligt med samspelstillfällen. Att förvänta sig kommunikation Att använda alternativa kommunikationsstrategier (AKK-strategier) Kommunikativa rättigheter Alla individer oavsett grad och art av funktionsnedsättningar, har en grundläggande mänsklig rättighet att genom kommunikation påverka sina egna livsvillkor.

7 Kommunikativa rättigheter
Alla har rätt att: få information om vad som ska hända. kunna påkalla uppmärksamhet. få bekräftelse och svar. välja mellan alternativ. samspela/ småprata för samvarons skull. begära aktiviteter/ personer/ saker/ mat & dryck. säga nej kommentera det som upplevs just nu. berätta vad som har hänt/ ska hända. ha ett fungerade alternativt kommunikationssätt om talet inte utvecklas/ räcker till. få möjlighet att utveckla sin kommunikation.

8 Alternativ och Kompletterande Kommunikation - AKK
Olika kommunikationssätt, metoder och strategier som stödjer kommunikationen mellan människor. Behövs när någon har kommunikationssvårigheter. Tecken som AKK är ett av flera alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Andra AKK är: Naturlig kroppskommunikation: gester, mimik, blick, hållning. Föremål Foton/bilder/skrift/andra visuella symboler Talande hjälpmedel t.ex. handdatorer och surfplattor med särskilda kommunikationsprogram.

9 Vad är Tecken som AKK? (TAKK)
”Tecken som Alternativt och/eller Kompletterande Kommunikationssätt” Andra namn: teckenkommunikation, tecken till tal, tecken som stöd. Började utvecklas i Sverige under 1970-talet.

10 I Tecken som AKK använder man:
tecken från det svenska teckenspråket egna tecken förenklade versioner av tecken från det svenska teckenspråket Egna tecken: BROCCOLI (som bokstaveras i svenskt teckenspråk) Förenklade versioner: DOCKA (knuten hand istället för flygarhand som i svenskt teckenspråk)

11 Hur använder man Tecken som AKK?
Man tecknar samtidigt som man talar. Omgivningen använder tecken i alla vardagens situationer och aktiviteter. Tecken används av båda parter för att kommunicera. Man tecknar samtidigt som man talar- Tecknen följer talspråksgrammatiken. Man tecknar ofta bara de mest betydelsebärande orden i utsagan. BONUS: Förutom att användas som ett verktyg i vardaglig kommunikation och vardaglig språkstimulans: Kan tecken används tecken som AKK som verktyg i språkträning för att tydliggöra det talade och det skrivna språket.

12 För vem? För de som är anhöriga eller personal till någon med kommunikationssvårigheter. För den som har en försenad tal- och språkutveckling. För den som har ett otydligt tal. För den som har svårt att förstå talat språk. Där det finns anledning att misstänka att ett barn kommer att få en försenad tal- och språkutveckling. Andra målgrupper: För alla barn som är i början av sin tal och språkutveckling. Flerspråkiga barn. En brygga mellan de talade språken. All barn som språktränar/ taltränar. Alla barn i tidig läs- och skrivinlärning.

13 Tecken som AKK för förståelsen
Tecken och tal i kombination använder flera sinnen. Tecken ger ett långsammare och tydligare tal hos omgivningen. Tecken kan hållas kvar längre i tiden än tal. Tecken är ofta mer konkreta och mer lika de begrepp de refererar till än vad talade ord är. Det är oftast lättare att minnas det man ser (tecken) än det man hör (tal). Tecken tydliggör det talade språkets ström av ord genom att: tecken lyfter fram de viktigaste orden i utsagan. tecken visar att talet består av flera avgränsade ord. Tecken är mer konkreta och mer lika de begrepp de refererar till: DRICKA, GLAS

14 Tecken som AKK för förståelsen…
Allt det som nämndes på föregående sida gör att Tecken som AKK ökar mottagarens uppmärksamhet och koncentration

15 Tecken som AKK för uttrycksförmågan
Tecken är motoriskt enklare än tal. Tecken ger möjlighet att uttrycka sig och bli förstådd även när man inte har tal eller är svårförståelig. Tecken ger möjlighet till språkligt samspel innan talet kommer igång/ om talet inte kommer igång. Tecken kan påskynda tal- och språkutvecklingen. Ger möjlighet till språkligt samspel: All AKK ger personen en samtalande identitet. ”Jag är en viktig person som är med och påverkar”

16 En tecknande miljö råder när...
Alla personer runt personen med kommunikations-svårigheter förstår och använder tecken. Tecken används i vardagens alla naturliga situationer och aktiviteter. Omgivningen ligger steget före i sin teckenkunskap och teckenanvändning.


Ladda ner ppt "Logoped Lena Nilsson Logoped Elin Berglund"

Liknande presentationer


Google-annonser