Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stämmoskola Hej! Varmt välkomna hit och vad kul att ni kunde komma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stämmoskola Hej! Varmt välkomna hit och vad kul att ni kunde komma."— Presentationens avskrift:

1 Stämmoskola Hej! Varmt välkomna hit och vad kul att ni kunde komma

2 Tips på förberedelser inför stämman
Vad ska vi prata om idag? Vad är en stämma? Hur går en stämma till? Tips på förberedelser inför stämman Vi tänkte gå igenom grunderna idag för vad en stämma är och hur den fungerar. Vi pratar en stund sen tar vi en fikapaus och vi ska vara klara till kl --:-- ______ Fika Schema för kvällen

3 Scouternas högsta beslutande organ -ni har makten!
Vad är en stämma? Scouternas högsta beslutande organ -ni har makten! Att förstå hur en stämma fungerar är en förutsättning för att man ska kunna delta i den demokratiska processen. Vad är då en stämma, jo det är vårt årsmöte och därmed vår organisations högsta beslutande organ. Det är den som helt enkelt kan bestämma allt. Det är den som bestämmer vilka som ska sitta i styrelsen och vad styrelsen ska göra. Det är alltså ni som åker som ombud som har makten att bestämma framtiden för vår organisation! _________ Del av demokratisk process Ni har makten

4 Hur börjar allt? Enligt stadgarna måste vi ha en stämma vartannat år
Styrelsen skickar ut en kallelse Till att börja med så måste vi ha en stämma i november vartannat år. Det står i stadgarna som vi på förra stämman beslutade skulle gälla. Det är styrelsen som ansvarar för att det kallas till en stämma och att planeringen av den tar fart. ___ Stadgarna Styrelsens ansvar

5 Vad finns i handlingarna?
Alla förslag Styrelsen kan ha ett förslag – proposition En medlem kan ha ett förslag – motion Rapporter och årsredovisningen Handlingar och proposition Senast två månader innan stämman ska handlingarna finnas tillgängliga för scoutkårerna. Handlingarna består av allt det som ska gås igenom på stämman. Inför en stämma kan styrelsen ta upp frågor som de inte själva har mandat att besluta om. När styrelsen har ett förslag eller vill att stämman ska behandla något så lägger de en så kallad proposition. Enkelt översatt är det styrelsens förslag. Ett exempel på en proposition är verksamhetsplanen som styrelsen lägger varje år. Motion Men det är inte bara styrelsen som tycker och tänker vi har väldigt många kloka medlemmar och de får också lägga förslag på vad de vill att vi ska förändra i vår organisation. Har man skickat in sin motion till kansliet innan motionsstoppen 23 aug så kommer den att behandlas på stämman. Rapporter och årsredovisning Stämman kan ju också kallas årsmöte och då ska ju även ekonomi och verksamhetsberättelse behandlas. Styrelsen har som uppgift att redovisa hur föregående år har gått för alla medlemmar. Detta gör dem genom att visa vart alla pengar har gått i den ekonomiska rapporten och vad som har gjorts i verksamhetsberättelsen. Det är också styrelsens uppgift att föreslå för stämman en ny budget och en ny verksamhetsplan. Det är alltså förslag från styrelsen och kallas också propositioner. Styrelsen ger förslag på hur pengarna ska fördelas och vi kan godkänna budgeten eller föreslå för stämman att den ska justeras på något vis. Styrelsen måste också presentera en verksamhetsplan, vad har de tänkt att göra nästkommande år? I år är det särskilt speciellt eftersom vi ska ta beslut om en färdplan. En verksamhetsplan burkar vara fram till nästa årsmöte ungefär. Färdplanen är dock ett mer långsiktigt dokument och därmed ännu viktigare. Det är färdplanen som kommer sätta agendan för de kommande åren inom svensk scouting. _________ Handlingarna Proposition Rapport och årsredovisning Färdplan är också en proposition

6 Hur går en stämma till? Lördag morgon öppnar stämman
Alla ombud sitter samlade i plenum Formalia beslutas så som mötesregler Nu har vi klarat av vad som händer innan stämman i november. Nu tänkte jag gå igenom lite vad som händer på plats. Plenum På lördagsmorgonen så öppnar stämman, alla ombud sitter samlade inne i Arenan i Kristianstad. När alla sitter samlade kallas det plenum. Det är här vi kommer att använda mentormeterknappar och om man inte hänger med kan man alltid ropa ordningsfråga så måste mötesordföranden/presidiet förklara. Hellre för många ordningsfrågor än fel fattade beslut! Formaliabeslut/Mötesregler Det första vi gör när stämman är öppnad är att fatta alla formaliabeslut, det är stämman(alltså ni) som beslutar vilka mötesregler som ska gälla under helgen. Detta är givetvis förberett innan och det finns ett färdigt förslag att bara godkänna men det är fortfarande stämman som formellt har makten, och justeringar är både genomförbara och ganska vanliga. Det finns såklart vissa ramar för mötesreglerna i stadgarna som även stämman måste hålla sig inom. Det är precis som att riksdagen är dem som har makten att stifta nya lagar men dem nya lagarna måste hålla sig inom ramen för grundlagarna. Det är stämman som har makten att bestämma mötesreglerna men vissa saker är fasta i stadgarna så som rösträtt, yttranderätt osv. ______ Öppna stämman Formaliabeslut

7 Förslag till föredragningslista för Scouternas stämma 2014
1. Öppnande av Scouternas stämma 2. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av justerare och rösträknare c) Val av sekreterare d) Val av övriga mötesfunktionärer 3. Fastställande av röstlängden 4. Fråga om kallelsen till Scouternas stämma skett på korrekt sätt 5. Fastställande av föredragningslista 6. Fastställande av mötesregler och arbetsformer 7. Val av inflytandepatruller och redaktionspatrull …… Dagordningen Varje möte burkar ha en dagordning för att alla ska veta på förhand vad som ska behandlas under mötet. Ibland kallas den för olika saker, föredragningslista kan man också kalla det. Föredragningslistan är bra att ha för att enklare kunna hänga med på stämman när vi sitter i plenum. I år är föredragningslistan väldigt långt och fick inte plats här men den finns i som helhet i handlingarna. Man börjar alltså med att öppna stämman och sen betar man av punkt för punkt. Först behöver man bestämma vilka som ska hålla i stämman. __________ Gå igenom dagordningen lite kort

8 Mötesfunktionärer Mötesordförande Sekreterare Rösträknare Justerare
Det är dem två som kommer att hålla i hela stämman, det är dem enda som får lov att prata utan att begära ordet. Sekreterare För protokoll och godkänns egentligen bara av stämman eftersom det i stadgarna står att styrelsen ansvarar för att protokoll förs vid stämman. Rösträknare Om det skulle behövas räknas röster så är det dessa som hjälper till. Det är alltså inte mötesordföranden som räknar röster om ett beslut skulle gå vidare till rösträkning. Det skulle ge mötesordföranden väldigt mycket makt och makt brukar vara en smart grej att dela på om man lyder Montesquieus råd. Idag använder vi dock mentormeterknappar så det brukar vara väldigt tydligt vilken sida som vunnit. Justerare Brukar vara samma som rösträknare och det är dem som bör sitta och skriva ett litet skuggprotokoll för det är dem sen som läser igenom protokollet som sekreteraren skrivit. Det är inte så att vi tror att sekreteraren skulle skriva något dumt i protokollet men man skulle kunna säga att det handlar om maktdelning igen. Om ingen skulle justera (läsa igenom och påpeka ändringar som bör göras) protokollet skulle ju sekreteraren kunna skriva in att stämman beslutade så som hen vill och inte så som det faktiskt röstades. Det är många beslut som tas så ibland kan det vara svårt att komma ihåg hur det blev och det är vad som står i protokollet som gäller. Även mötesordföranden kommer att läsa och sätta en signatur på mötesprotokollet för att godkänna att det är vads om hände på stämman som står i protokollet. Förberedda namn Alla föreslagna personer för dessa poster är tillfrågade på förhand för att det ska gå snabbt och enkelt på stämman och för att dem som blir valda ska kunna förbereda sig innan. Men det är fortfarande stämman som har makten att välja dem, det har ingen annan.

9 Påverkanstorg Alla ombud går till torget för att diskutera de olika förslagen och loggar in i Daggen Åter till dagordningen När vi har alla funktionärer på plats ser ni i dagordningen att det är dags att besluta om mötesreglerna och arbetsformen. Dessa är också förberedda innan och ni har kunnat läsa om dem i handlingarna. Styrelsen föreslår att arbetsformen för stämman kommer att vara påverkantorg, för det har vi haft förr och det fungerar himla bra! Så förhoppningsvis tyckte stämman att påverkanstorg var en god idé och därför kommer vi att gå igenom hur detta funkar. Påverkanstorg Som ni ser i dagordningen i handlingarna så finns det ingen punkt som heter Påverkanstorg. Men ni ser att propositioner och motioner ska avhandlas. Innan man fattar beslut är det klokt att diskutera saken först. Det är därför vi har vårt påverkanstorg, så att vi kan diskutera de olika förslagen och kanske förfina de bra förslagen och sålla bort de som inte var så bra. Därför ajourneras stämman, stämman beslutar att ta paus helt enkelt. Mötesordförandena behöver inte längre styra mötet och ombuden går till torget för att diskutera. Istället för att ta all diskussion när vi sitter samlat i plenum, vilket kan vara både nervöst för den som ska prata inför alla människor men också tidskrävande, så tar vi diskussionerna på torget. Där är det lättare att få koma till tals och förhoppningsvis är det fler som vågar prata. Vi är en rörelse där alla är välkomna inte bara dem som älskar att tala inför en stor folkmassa. Vi tror också att det är i dessa diskussioner som man finslipar sina förslag lite extra, möter man ett annat ombud som tycker nästan likadant så kan man jämka sina förslag, skriva ihop dem. Det ökar ju chanserna att förslaget ska gå igenom. ______ Ajournera stämman för påverkanstorg Fördelar med torget Fler kommer till tals Fler jämkningar

10 Påverkanstorg Påverkanspunkt Bifall Avslag Yrkande Påverkanspunkt
På torget kommer det finnas flera punkter, på varje punkt kommer det att finnas ett antal beslutspunkter, motioner eller propositioner. Varje punkt har en fysisk plats med en skärmvägg med förslaget uppklistrat på. Det är hit man går för att diskutera det lagda förslaget. Om man stödjer ett förslag eller om man tycker att ett förslag är dåligt så kan man gå in i Daggen och visa vad man tycker. Förr hade vi allt på papper men nu kör vi ett digitalt system istället. Bifall Tycker man ett förslag är bra så vill man rösta bifall för det förslaget, man röstar alltså ja. I Daggen kommer man kunna stödja förslaget, fungerar nästan som likes och gilla-knappar i sociala medier. Avslag Tycker man ett förslag är dåligt vill man istället rösta avslag. Då kan man gå in i Daggen och yrka (visa att man tycker) genom att lägga till ett yrkande om avslag. ”Jag yrkar att motion X ska avslås.” Yrkande Det kan ju hända att man tycker att ett förslag är halvbra då kan man gå in i Daggen och lägga ett ändringsyrkande. “jag yrkar att det istället ska läggas X antal pengar på detta event” Ofta är ett förslag uppdelat i olika att-satser och ibland kan man hålla med om vissa av att-satserna medan man tycker att andra inte är lika bra. Det går att yrka vad man vill gällande förslaget så länge man håller sig inom ramen för grundförslaget. Man kan inte lägga helt nya förslag om andra saker än de som redan finns på stämman eftersom motionstoppet var i augusti. (Varför kan man inte komma med helt nya förslag på stämman? Jo för att man inte ska kunna kuppa in något förslag, alla ska ha god tid på sig att tänka igenom förslaget och dem som inte är med på mötet ska veta vad dem går miste om redan på förhand, typ.) ELLER HAR JAG HELT FEL HÄR? Hur det rent tekniskt går till i Daggen kommer det komma ut en film om DATUM? _____ Daggen vårt digitala system Ändrings- / tilläggsyrkande Kolla på Daggefilmen när den kommer ut DATUM?

11 Påverkanstorg Yrkandestopp Jämkingsstopp Påverkanstorget stänger
Sista tiden på torget är fokus: Har jag stött alla yrkanden jag tycker är bra? Påverkanstorget stänger Yrkandestopp När torget börjar lida mot sitt slut är det dags att samla ihop alla diskussioner. Först kommer torget stänga för nya yrkanden, yrkandestopp. Man får alltså inte lägga några nya förslag.(Men det är ok att återuppliva tillbakadragna förslag) Efter denna tidpunkt ska all energi ägnas åt att jämka ihop sina yrkanden inte fokusera på nya utan göra det bästa av vad vi har. Jämkningsstopp Sen stänger även torget för jämkningsförslag. Den allra sista tiden är bara till för att skaffa sig ännu fler ombud som stödjer sitt yrkande. Efter jämkningsstoppet får man heller inte dra tillbaka något yrkande man har lagt. För om man skulle dra tillbaka ett yrkande sista minuterna som kanske 10 ombud tycker är en jättebra idé så har dem ingen möjlighet att lägga ditt gamla yrkande som deras nya om dem fortfarande tycker att det var det bästa yrkandet även om inte du tycker det längre. Sen när torget stänger helt kan man inte längre stödja ett yrkande. Visa ditt stöd i Daggen! – viktigt! Varför är det så viktigt att stödja ett yrkande i Daggen? Räcker det inte att jag röstar för det sen när vi ska rösta i plenum på söndagen? Det är väldigt bra att på torget skapa sig en uppfattning om hur röstningen kommer gå på söndagen för att veta hur man bäst ska disponera sin tid på torget. Märker man att sitt förslag på en punkt har fått 450 stödjande ombud så kanske saken är klar med det yrkandet, alla har förstått den bra poäng du hade med ditt yrkande och du kan fokusera på andra yrkanden där oenighet fortfarande råder. Det kan också vara så att du inser att det yrkandet du inte tycket var så bra har fått 200 stödjande ombud och då är det verkligen dags att sätta fart med att få över fler ombud på din sid. Beslutsunderlag När påverkanstorget är stängt kommer hela systemet att sammanställas till ett beslutsunderlag. Det kommer förhoppningsvis bli ett ganska långt dokument om ombuden på stämman har tyckt mycket kloka saker. Men vi har inte tid att behandla allt som finns i beslutsunderlaget. Vi måste ha någon slags gräns. Det är inte tidseffektivt att ta upp ett yrkande som med all säkerhet att röstas ner/majoriteten av ombuden röstar avslag på. Istället ska vi fokusera på de yrkanden som har en chans att gå igenom/majoriteten av ombuden rösta bifall till. Under/över strecket Ofta pratar man om över och under strecket. De yrkanden som har tillräckligt mycket stöd kommer hamna över strecket och det är sådana yrkande som kan behandlas i plenum. Tycker man något är bra ska man in i Daggen under påverkanstorget och stödja det så att det yrkande inte riskeras att sållas bort som ointressant eftersom det inte var några ombud som visade sitt stöd för det. Det är alltså JÄTTEVIKTIGT att visa vad man tycker i Daggen under torget. ____________ Vikten av att visa stöd Optimera sin tid på torget Taktik Effektivitet

12 Väcka yrkanden - göra dem möjliga att rösta på
Tillbaka i plenum Väcka yrkanden - göra dem möjliga att rösta på Söndag morgon Då har vi förhoppningsvis sovit gott och på söndag så är det dags för stämmans mest spännande del, beslutsfattandet! Här gäller det att hänga med i svängarna och ha öronen på skaft. Alla ombud är tillbaka i plenum och alla sitter samlat och mötesordföranden håller återigen i mötet. Alla ombud har noggrant läst igenom beslutsunderlaget och vet hur de ska rösta i de olika frågorna. Beslutsgång När en motion eller proposition ska behandlas kommer mötesordföranden att lämna ordet fritt. Detta är till för att ombuden ska be om ordet och väcka olika yrkanden som de tycker är bra. (Här är det alltså inte tillfälle att argumentera för sitt yrkande, diskussioner sköts på torget och i plenum fattas beslut). Bara de yrkanden med tillräckligt många stödjande ombud går att väcka. De yrkanden som inte väcks eller som inte går att väcka kommer inte att behandlas under stämman. Därefter kommer mötesordföranden lotsa er med säker hand genom röstningen, kom ihåg att bifall betyder att man tycker att förslaget är bra och att avslå betyder att man inte gillar förslaget. Sitt med beslutsunderlaget till hands och markera under mötets gång, det blir många siffror fram och tillbaka så det gäller att hänga med! Skulle man inte hänga med är det dock bara att ropa ordningsfråga. Ett annat tips om det är rörigt är att påkalla mötesordförandes uppmärksamhet och begära en bikupa. Då tar mötet en liten paus och man kan prata ihop sig med de som sitter bredvid. Bikupa är dock en effektiv liten paus på en max 2 minuter. Alla ombud ska ju redan veta på förhand vad de ska rösta eftersom alla på morgonen läst igenom beslutsunderlaget men om det dyker upp en ny situation under söndagen kan en liten paus vara välbehövlig, det är dock ingen toapaus det är frågan om! ________ Viktigt att hänga med i svängarna och vara förberedd! Väcka yrkanden Ordningsfråga Bikupa

13 Öppnar 1 nov Stänger 16 nov - för att öva och vässa sina argument!
Daggen Öppnar 1 nov Stänger 16 nov - för att öva och vässa sina argument! Torrsim i Daggen Nytt för i år att att vi kommer öppna upp systemet så att man kan öva på att lägga yrkanden och där man visar sitt stöd för yrkanden innan själva stämman. Detta gör vi för att alla ska kunna förbereda sig på allra bästa sätt. Tre veckor innan stämman kommer Daggen att öppna, alla medlemmar kan då gå in och tycka och lägga förslag. Man behöver registrera sig med namn, kår och en e-postadress. Daggen håller öppet under två veckor. Det är som ett två veckor långt påverkanstorg, förslagen som dyker upp kan hinna sjunka in lite utan tidspress. Under dessa två veckor har medlemmarna alltså chans att känna lite hur vindarna blåser i scoutsverige, kommer mitt yrkande gå hem? Måste jag kanske formulera om mig för att fler ska förstår vilken bra idé jag har? Fördelen med att systemet öppnar innan är att man kan hitta likasinnade och kanske skriva ett dunderyrkande ihop utan tidspressen som finns under påverkanstorget på stämman. Det är också bra att gå in och känna lite på systemet så man har full koll när det sen gäller på stämman. För det är bara övning under dessa två veckor. Diskussionsunderlag En vecka innan stämman så stänger Daggen och rensas. Det kommer att sammanställas en diskussionsunderlag som man kan läsa under veckan innan stämman för att få en känsla för hur diskussionerna gått, vad tycker medlemmarna och på vilka punkter kommer de bli mycket diskussion? Det är bra att veta så man kan fördela sina resurser på stämman sen. Behöver vi kanske jobba extra hårt på någon punkt för att få fler ombud att tycka som oss? Spara dina smarta formuleringar! Daggen rensas alltså när det stänger för att sen öppna helt tomt på själva stämman. Har man kommit på en fyndig formulering under de två övningsveckorna är det viktigt att man själv sparar ner den så att man kan lägga det yrkande på själva stämman. Vi har valt att rensa systemet för att alla ombud ska kunna få samma utgångsläge på stämman. Det är inte kul att mötas med en vägg med text när torget öppnar på stämman, all diskussion är kanske inte heller relevant för man har funderat några vändor till på sitt yrkande och formulerat om det. Det är dessutom väldigt enkelt att lägga ett yrkande i Daggen, bara att klippa och klistra. _______ Daggen öppnar 16 nov Till för att öva Stänget 16 nov Då rensas systemet Tomt torg när det öppnar på stämman

14 Tips Ombudsgrupper Vad tycker kåren? Läs handlingarna
Lite tips inför förberedelserna för stämman. Ombudsgrupp Om sin kår inte är så stor att man kanske bara får skicka två ombud kan det vara svårt att hinna med att hålla koll på alla punkter på torget. Vissa kårer valde förra gången att gå ihop ett gäng ombud och skapa en ombudsgrupp. De förberedde sig tillsammans innan mötet genom att tillsammans gå igenom handlingarna och diskuterade ihop sig vad dem tyckte om de olika förslagen. Under själva mötet hjälpte de varandra med att hålla koll på punkterna, var behöver man jobba mer för att fler ombud ska förstå att ett visst förslag är bra eller dåligt. Kanske har ni en krets, ett gammalt distrikt eller ett gäng vänkårer som skulle kunna hjälpas åt? Kårens åsikt – öppna mandat? Det är också bra att hemma på kåren ta sig en diskussion i vad man tycker i de olika frågorna. De ombud man väljer att skicka brukar man dock skicka med så kallade öppna mandat. Det innebär att ombudet inte är tvingat att rösta på ett visst sätt. Det är bra för ett ombud att kunna vara flexibel, man vet aldrig vilka förslag som dyker upp på själva stämman. Det är ju dock ombudens uppgift att företräda hela kåren och inte bara sin personliga åsikt. Läs handlingarna Det är viktigt att kunna hänga med i diskussionerna på stämman. Se till att ha läst på handlingarna ordentligt innan och skapat dig en egen uppfattning om vad just du/din kår tycker om de olika frågorna. Det blir inte mycket diskussion om alla åker till stämman och svarar ”vet inte” på frågan vad man tycker om olika förslag. _____ Samarbeta med andra kårer i en ombudsgrupp Öppna mandat för ombuden Läs handlingarna noga


Ladda ner ppt "Stämmoskola Hej! Varmt välkomna hit och vad kul att ni kunde komma."

Liknande presentationer


Google-annonser