Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Uppsala län 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Uppsala län 2014"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Uppsala län 2014
Bilden kan med fördel vara exponerad när åhörarna kommer in i salen.

2 Länskarta Åtta kommuner ingår i Uppsala län.
Totalt bor cirka personer i länet.

3 Verksamhetsidé ”Landstinget i Uppsala län hjälper alla i länet att vara friska och må bra. Vi erbjuder en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård präglad av hög kvalitet och stor omtanke, där man får snabb hjälp och där pengarna används på bästa möjliga sätt. Vår samverkan med Uppsala universitet ger oss tidigt tillgång till ny kunskap som snabbt kan användas i vården. Vi skapar också förutsättningar för ett gott liv i länet genom kollektivtrafik, kulturliv och en hållbar regional utveckling.” Verksamhetsidén är framtagen av en politisk arbetsgrupp med representanter från samtliga politiska partier. Den antogs av fullmäktige i april 2008. Vården i länet drivs i regi av landstinget eller av privata företag på uppdrag av landstinget. Patienten har samma rättigheter och betalar lika mycket vare sig vården är landstingsdriven eller inte.

4 En demokratiskt styrd organisation
En politiskt styrd organisation Landstingsfullmäktige är högsta beslutande organ Fullmäktige beslutar om en landstingsplan och budget (LPB) Tjänstemän genomför de politiska besluten Landstinget har anställda och förtroendevalda revisorer Landstingsfullmäktige Landstinget i Uppsala län är en politiskt styrd organisation med landstingsfullmäktige som det högsta beslutande organet, en landstingets riksdag. De 71 ledamöterna väljs vart fjärde år i allmänna val. Landstingsfullmäktiges möten sänds direkt på webbplatsen, Landstingsplan och budget Varje år beslutar fullmäktige om en landstingsplan för de kommande tre åren. Planen styr landstingets verksamhet och innehåller även en budget för det närmast följande året. Tjänstemän Tjänstemännen genomför de beslut som politikerna har fattat. Revisorer Landstinget har anställda och förtroendevalda revisorer. De granskar, utvärderar och kontrollerar landstingets styrelser, beredningar och förvaltningar.

5 Politisk organisation
Landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige fattar beslut i stora övergripande frågor, till exempel budgeten. Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration bereder och utreder bland annat ärenden som landstingsfullmäktige ska ta ställning till. Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsen kan liknas vid en regering i landstinget, med representanter från alla partier i fullmäktige. Landstingstyrelsen ansvarar för strategiskt långsiktiga frågor och ekonomi. Produktionsstyrelsen Produktionsstyrelsen arbetar med styrningen av den vård som drivs i landstingets egen regi. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har som uppgift att företräda befolkningen och beställa den vård som behövs. Styrelsen beställer vård från landstingets olika förvaltningar, till exempel från de båda sjukhusen och från Folktandvården. Dessutom beställer de från privata vårdgivare som landstinget har upphandlat vård ifrån. Länsdelsberedningarna Under hälso- och sjukvårdsstyrelsen finns det tre länsdelsberedningar som ska stärka det lokala inflytandet och kunnandet i de olika länsdelarna. Politikerna i en länsdelsberedning är själva bosatta i de länsdelar de representerar. Patientnämnden Patientnämnden hjälper patienter, anhöriga och vårdpersonal att lösa problem som till exempel rör en patients upplevelser av vården, kontakten med sjukvården eller rätten till vård. Man kan också vända sig till patientnämnden för att få information, ställa frågor eller lämna synpunkter och förslag till förbättringar. Patientnämndens ledamöter och personal arbetar under tystnadsplikt. Kulturnämnden Kulturnämnden beslutar i frågor som rör landstingets kulturverksamhet. Varuförsörjningsnämnden Varuförsörjningsnämnden är en gemensam nämnd för de fem landsting som samarbetar om varuförsörjning. (Dalarna, Sömland, Uppsala, Västmanland och Örebro län). Uppsala län är värdlandsting. Kostnämnden Landstingen i Västmanland och Uppsala län samverkar om patientmaten. Västmanland är värdlandsting.

6 Tjänstemannaorganisation
Landstingsdirektören är landstingets högsta chef och rapporterar direkt till landstingsstyrelsen. Landstingets medarbetare genomför politikernas beslut. Landstingets ledningskontor Landstingets ledningskontor ansvarar, på politikens uppdrag, för övergripande samordning, ledning och styrning av landstingets verksamhet.

7 Stor bredd på verksamheter

8 Medarbetare ”Här växer kunskap och människor”
Landstinget ska vara en av länets mest attraktiva arbetsgivare och det är av stor betydelse att våra medarbetare trivs, är engagerade och aktivt bidrar till verksamhetens kvalitet och utveckling. Film: Jakob – läkare i landstinget

9 Forskning och utveckling
Världsledande forskning – samarbete med Uppsala universitet. Stor andel disputerade läkare. Vi uppmuntrar till forskning inom alla professioner. Fyra Center of Excellence: endokrina tumörer, inflammation, neurotrauma och typ-1 diabetes. Centrum för klinisk forskning – Gävle, Västerås, Falun och Eskilstuna. Uppsala Bio samarbetar med regionen.

10 Akademiskas världsledande forskning - center of excellence
Endokrina tumörer Kompetens och erfarenhet i internationell toppklass när det gäller forskning om och behandling av patienter med hormonproducerande tumörer. Inflammation Ovanligt bred och djup kompetens om diagnostik och behandling av inflammatoriska sjukdomar. Neurotrauma Vår neurointensivvård har framstående ställning internationellt. Diabetes Fokus är de svåraste formerna av typ 1-diabetes Neurotrauma Vid skallskada eller hjärnblödning, ett så kallat neurotrauma, är det av största vikt att förhindra att skadorna på hjärnan förvärras ytterligare. På Akademiska sjukhuset har man nått långt inom detta område och ett flertal moderna och avancerade metoder används för att minska skadeverkningarna och rädda patienterna till ett så bra liv som möjligt efter skadan. Inflammation Inflammatoriska processer ligger till grund för nästan tre fjärdedelar av alla sjukdomar som mänskligheten drabbas av och omfattar bland annat hjärt-kärlsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, astma och allergi, infektionssjukdomar samt ledsjukdomar. Inom dessa områden utvecklar forskare vid Akademiska sjukhuset ständigt nya, världsledande diagnostiska behandlingsmetoder. Ett nära samarbete mellan läkare på sjukhusets olika avdelningar gör att också patienter med svårdiagnostiserade och svårbehandlade inflammatoriska sjukdomar kan få hjälp och behandling. Endokrina tumörer Forskningen inom endokrinologisk onkologi har pågått i över 30 år vid Akademiska sjukhuset och inom detta område behandlas bland annat patienter med hormonproducerande tumörer i organ som bukspottskörteln, levern, lungorna och sköldkörteln. Akademiska sjukhuset är det enda sjukhuset i Europa, och ett av få sjukhus i världen, som har en speciell klinik som är helt och hållet inriktad på sådan behandling. Därför kommer varje år ett hundratal patienter från hela världen till sjukhuset för att ta del av den toppklassiga erfarenhet och kompetens som finns när det gäller forskning och behandling av just hormonproducerande tumörer. Särskilt framstående forskning bedrivs på Akademiska även inom den avancerade hörselkirurgin, inom hjärtsjukvården och inom cancervård, till exempel spridd cancer i bukhålan.

11 Centrum för utveckling (Akademiska)
Kliniskt träningscentrum (KTC) Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala Clinical Research Center (UCR) Scandionkliniken ( samarbete 21 landsting/regioner) Uppsala Clinical Research Center (UCR) har som mål är att förbättra sjukvården genom att stödja klinisk forskning och kvalitetsutveckling. På Kliniskt träningscentrum (KTC) tränar personal och studenter för att få kompetens och trygghet i mötet med patienter. Tex simulatorträning, HLR mm Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet som arbetar med frågor om mäns våld mot kvinnor. Regionalt cancercentrum (RCC) ansvarar för regional cancerregistrering och bidrar till kvalitetsutvecklingen i cancervården genom att ge ut vårdprogram, upprätta och analysera kvalitetsregister och ge service till kliniska studier.

12 Närmast till hands – oavsett avstånd
Flygande intensivvård Helikopter och jetplan Telemedicin Stort samarbete i regionen Uppsala Care Exporterar specialistsjukvård till andra länder Helikopter o jetplan Sedan 1993 erbjuder Akademiska transport från sjukhus till sjukhus med hjälp av helikopter. Från och med 2008 kan sjukhuset även, som första sjukhus i Sverige, erbjuda ett eget jetplan. Både helikoptern och jetplanet rymmer en hel intensivvårdsavdelning och ett komplett intensivvårdsteam som tar hela ansvaret för patienten från avdelning ända fram till Akademiska eller annat sjukhus i Europa. Med på resan finns alltid en specialistutbildad narkos- och intensivvårdsläkare och en narkos- och intensivvårdssköterska med flygmedicinsk utbildning. Vid kuvöstransporter av för tidigt födda eller nyfödda barn finns modern, flyggodkänd intensivvårdskuvös. Neonatolog och barnsjuksköterska följer alltid med i helikoptern eller flygplanet. Ibland kan personalen bestå av personer med andra specialiteter, till exempel Ecmo. Telemedicin

13 En kollektivtrafik i ständig utveckling
Reformering av pris- och biljettsystem - Allt resande på ett kort! Laddningsbart hemifrån Persolig tidtabell, skapa och ladda ner Utveckling av app för att förenkla resandet – var, när och med vilken transport… Nöjda resenärer, 2013 svarar 80 % av resenärerna att de är nöjda med sitt resande med UL (givit betyg 4 el 5 på en femgradig skala). Ett exempel på förbättring för resenärer på en sträcka som dagligen åks av många pendlare: På sträckan Uppsala-Enköping-Västerås körs expressbusstrafik med dubbeldäckare. Ombord finns trådlöst nätverk som resenärerna kan använda utan kostnad under resan. I rusningstid kör två bussar i timmen mellan Uppsala och Västerås.

14 Bidrar till ett rikare kulturliv i länet
Ett flertal satsningar har gjorts och görs för att bredda utbudet och öka antalet besökare på WIK – landstingets eget slott. Körfest på Wik fick ett stort genomslag och är nu en av landets största körfestivaler. Författaraftnar (tillsammans med Litteraturcentrum och Länsbiblioteket). Årlig skördefest – mycket uppskattat, blir större och drar mer folk varje år.

15

16 Från vision … …till verkstad
Nu ska jag gå in mer på ledningskontorets roll: att göra verkstad av era visioner

17 Det är här allt börjar Det är här allt vi gör har sin början.
Ni folkvalda hämtar ert uppdrag från medborgarna. Och ni ger oss uppdrag via landstingsplaner, budgetar och andra styrande dokument. Vi på ledningskontoret ska se till att allt det här omsätts i praktiken. Det är här allt börjar

18 Bakom en anspråkslös fasad…
Man kan inte påstå att vi gör särskilt stort väsen av oss, trots att vi ligger i hjärtat av Uppsala. Diskret är det minsta man kan säga. Bakom en anspråkslös fasad…

19 Men trots ett anspråkslöst yttre myllrar det här inne av idéer och förändringskraft.
Utåt är det verksamheterna som syns och tar plats i medierna, tillsammans med ni politiker. Här på ledningskontoren handlar det mer om att verka utan att synas. …bidras till bygget av framtidens vård, tandvård, kultur och kollektivtrafik

20 Ledningskontorets roll
Förse politiker med beslutsunderlag Se till att politiska beslut genomförs Ge stöd till övriga förvaltningar Omvärldsspana och driva utveckling Det här är ledningskontorets roll. Här följer några exempel på vad det innebär i praktiken. Det är verksamheter och utvecklingsprojekt där vi har funnits med på ett eller annat sätt, genom att ta fram underlag, bereda, stötta och organisera.

21 Samarbeten med andra aktörer
Samarbeten med andra aktörer. UU, Regionförbundet, kommunerna i länet, andra landstingen sjukvårdsregionen, nationellt på olika nivåer, SBU, Socialstyrelsen. 172 olika grupper bara här i länet. LSU, Länsstyrelsen, media, privata utförare, fackliga organisationer. Representation tillsammans med LSO. Knyta kontakter. Ca 200 personer.

22 Demokrati Tydlighet Transparens Beslut fattas av styrelser

23 Vi har drivit på i samarbetet mellan Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset för att använda våra vårdresurser på bästa sätt och hålla tillbaka väntetiderna i vården, trots stigande vårdbehov

24 Vi är med i processen att ta fram beslutsunderlag för landstingets största investering på hundratals år: framtidens Akademiska, där vi bygger ett halvt nytt sjukhus på sju år.

25 Vi har varit först i Sverige med att göra det möjligt för patienter att läsa sina journaler på nätet.

26 Vi arbetar för att landstinget ska uppfylla sina miljömål
Vi arbetar för att landstinget ska uppfylla sina miljömål. När det gäller mat har vi hittills lyckats bra: vi ligger tvåa bland alla landsting när det gäller andelen ekologisk mat.

27 Mobila äldreakuten är ett nytt sätt att arbeta som har blivit mycket uppskattat. Projektet ligger numera inom Habilitering och hjälpmedel, men det föddes här.

28 Vi utvecklar landstingets krisberedskap, som då och då ställs på prov, nu senast i samband med ebolan, där också Smittskyddsläkaren, som ligger under ledningskontoret, har en framträdande roll.


Ladda ner ppt "Landstinget i Uppsala län 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser