Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Örebro 2007 04 12 Inga Blomstrand MAR Örebro kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Örebro 2007 04 12 Inga Blomstrand MAR Örebro kommun."— Presentationens avskrift:

1 Riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Örebro 2007 04 12 Inga Blomstrand MAR Örebro kommun

2 Vård och Omsorg Väster MAS Rebecka Ardeman Merten MAR Inga Blomstrand

3 Disposition Kort presentation av Örebro kommun Organisation av MTP och omvårdnadshjälpmedel Lyftkörkortsundervisning Projekt med rehabilitering i hemmet

4

5 Örebro kommun Tre förvaltningar Vård och Omsorg Öster Vård och Omsorg Väster Förvaltningen för Funktionshindrade Har hemsjukvård

6 Örebro kommun Befolkningsstruktur: Totalt antal innevånare 129 000 Över 65 år 20 746 = 16% Över 80 år 7003 = 5%

7

8 Rubrik Spara som ett eget dokument, skriv sedan text här!

9

10 Fakta Vård och Omsorg 2006 Antal personer med beviljad SOL insats 3245 Antal personer med beviljad HSL insats 2120 - arbetsterapeutinsatser 973 - sjuksköterskeinsatser 1632 Dagverksamhet 159 platser Korttid 188 varav 34 inriktning rehab Särskilt boende 897 platser

11

12 Disposition Kort presentation av Örebro kommun Organisation av MTP och omvårdnadshjälpmedel Lyftkörkortsundervisning Projekt med rehabilitering i hemmet

13 Indelning av MTP i Örebro Län Undersökningsutrustning Behandlingshjälpmedel Omvårdnadshjälpmedel Personliga hjälpmedel för det dagliga livet

14 Medicintekniska Produkter Det åligger alla att se till att ett hjälpmedelsbehov tillgodoses och att miljön anpassas. Alla som möter funktionshindrade skall ha kunskaper om hur hjälpmedel fungerar, skall skötas och vart man vänder sig för att erhålla dem. Arbetstekniska hjälpmedel behövs för att förebygga och förhindra ohälsa och olycka bland personalen

15 Ansvarsfördelning Kommunerna ansvarar för: omvårdnadshjälpmedel och den grundutrustning som behövs för vård och rehabilitering av patienter i kommunal vård. Landstinget ansvarar för: individuellt utprovade hjälpmedel oavsett bostadsform.

16 Lag om medicintekniska produkter:(1993:584) En produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas för att: Påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en sjukdom, skada eller ett funktionshinder.

17 Arbetsmiljölagen Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har en skyldighet att tillhandahålla arbetstekniska hjälpmedel och utbildning i deras användande för att omvårdnadsarbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

18 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001: 12 §4) Att endast säkra produkter används Att de är kontrollerade och korrekt installerade Att personalen är kompetent att använda och hantera produkterna Att produkterna underhålls regelbundet Att bruksanvisningar finns tillgängliga Att produkterna utrangeras

19 Förskrivningsprocessen -ansvarar för att brukaren kan använda och hantera produkten på avsett sätt. -bedöma behov av insatser -prova ut anpassa och välja specifik produkt -instruera, träna och informera -följa upp och utvärdera funktion och nytta.

20 Arbetsterapeuten ansvarar för att instruera den enskilde, närstående och/eller omvårdnadspersonalen i användning och hantering

21 Enhetschefens ansvar Att omvårdnadspersonal har grundläggande utbildning i hantering. Att det upprättas lokala rutiner för skötsel enligt tillverkarens anvisningar.

22 Ansvar för arbetsterapeut/sjuksköterska - att bedöma den enskildes behov av hjälpmedlet -att följa lokal rutin för hur Omvårdnadshjälpmedel kontaktas -att bistå enhetschefen i utarbetandet av lokala rutiner för skötsel och underhåll.

23 Omvårdnadspersonalens ansvar Vid behov efterfråga utbildning Medverka i skötsel och underhåll enligt instruktion och lokalt uppgjorda rutiner

24 Flöde omvårdnadshjälpmedel 20052006 Totalt antal åtgärder 1256814103 Returer 2742 3205 Reparationer 760 773 Golvlyftar 147 149 Lyftselen 1408 1725

25 Antal lyftar och sängar 20052006 Totalt besiktade 613 645 Mobila lyftar 293 291 Taklyftar 224 241 Stålyftar 96 105 Registrerade sängar 1546

26 Disposition Kort presentation av Örebro kommun Organisation av MTP och omvårdnadshjälpmedel Lyftkörkortsundervisning Projekt med rehabilitering i hemmet

27 Lyftselar Varje person ska ha ett individuellt utprovat lyftsele Alla skall ha ett utprovningsprotokoll så att all personal vet exakt hur selet skall appliceras

28 Program utarbetas Arbetsterapeuterna har under flera år utarbetat ett program för undervisning av personlyftar och selar – ett lyftkörkort.

29 Undervisande arbetsterapeuter Över 20 olika arbetsterapeuter undervisar i lyftkörkort Varje grupp består av 10-12 personer och två undervisare. Undervisningen pågår i 4 effektiva klocktimmar för eller eftermiddag. Lokal är depån för hjälpmedel

30

31 Ordet lyftkörkort och volym av utbildningsbehov Varumärkesskyddat av LIKO. Tillstånd för Örebro Län att använda ordet – lyftkörkort. Under 2006 har 1100 personer fått lyftkörkort. Utbildningsbehovet är cirka 3000 personal från alla tre förvaltningar

32 Disposition Kort presentation av Örebro kommun Organisation av MTP och omvårdnadshjälpmedel Lyftkörkortsundervisning Projekt med rehabilitering i hemmet

33 Rehabilitering i hemmet Projekt i Vård och Omsorg Väster Projektledare Åsa Erkers 1 hemtjänstgrupp 2005 11 hemtjänstgrupper 2006

34 Målsättningar Att öka brukarens aktivitetsförmåga Att öka brukarens självständighet i sina vardagliga aktiviteter Att öka/utveckla ett rehabiliterande arbetssätt i teamet

35 Metodik för rehabilitering i hemmet Genom att ta tillvara på arbetsterapeutens kompetens gällande brukarens aktivitetsförmåga och förutsättningar för rehabilitering kan SoL- och HSL-insatser samordnas.

36 Metodik för rehabilitering i hemmet Genom att bryta ner SoL-insatser till delaktiviteter kan en plan upprättas för att brukaren ska kunna bli så självständig som möjligt. Brukaren är delaktig och har möjlighet att påverka sin egen vård och rehabilitering.

37 Metodik för rehabilitering i hemmet Genom teamträffar där arbetsterapeut, biståndshandläggare, enhetschef, omvårdnadspersonal, sjuksköterska och sjukgymnast deltar ökar samverkan kring brukaren.

38 Metodik för rehabilitering i hemmet Resultatet av detta är att brukare som har erbjudits rehabilitering i hemmet har ökat sin aktivitetsförmåga och självständighet, behovet av hemvårdsinsatser har således minskat.

39 Metodik för rehabilitering i hemmet Ett rehabiliterande arbetssätt har nu spridit sig i hemvårdsgruppen. Arbetsterapeuten har med sin kompetens en viktig roll i detta arbete.

40 BrukareBed 1Bed 2Diff Totalt 21 Bed 3Diff Totalt 7 131 0 0 225294 0 327292301 424251283 527303 0 624251272 726271281 827 0 0 924 0Ej bed2 101719221-3 1120255220 1220222Ej bed0 1328 0Ej bed1

41 Resultat av enkät till hemvårdspersonalen En ökad kunskap om rehabilitering ger en förändring av synsätt hos hemvårdspersonalen.

42 Rehabilitering i hemmet fortsätter….. Örebro kommun kan nu med hjälp av stimulansmedel öka satsningen på rehabilitering i hemmet….. Vi i Vård och Omsorg Väster har 22 hemtjänstgrupper av varierande storlek. 11 har redan rehab i hemmet vi hoppas att alla 22 skall få det arbetssättet under 2007-2008.

43

44 Tack för Er uppmärksamhet inga.blomstrand@orebro.se


Ladda ner ppt "Riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Örebro 2007 04 12 Inga Blomstrand MAR Örebro kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser