Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder"— Presentationens avskrift:

1 Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder
EU:s medlemsstater Kandidatländer och potentiella kandidater

2 Nya idéer för varaktig fred och välstånd…
Grundare Nya idéer för varaktig fred och välstånd… Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet

3 EU:s symboler EU:s motto: förenade i mångfalden Europahymnen Euron
Europaflaggan Europadagen den 9 maj

4 24 officiella språk Български Čeština dansk Deutsch eesti keel
Ελληνικά English español français Gaeilge hrvatski Italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português Română slovenčina slovenščina suomi svenska

5 Utvidgning – från 6 till 28 länder
1952 1973 1981 1986 1995 2004 2007 2013

6 Den stora utvidgningen: öst och väst förenas
1989 Fall of Berlin Wall – end of Communism EU economic help begins: Phare programme 1992 Criteria set for a country to join the EU: • democracy and rule of law • functioning market economy • ability to implement EU laws 1998 Formal negotiations on enlargement begin 2002 Vid toppmötet i Köpenhamn beslutas om en stor utvidgning med tio nya länder 2004 Tio nya EU-medlemmar: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern 2007 Bulgaria and Romania join the EU 2013 Kroatien går med 1 juli

7 Kandidatländer och potentiella kandidater
Areal (1000 km²) Befolkning (miljoner) Hälsa (bruttonationalprodukt per person) Bosnien and Hercegovina 51 3.8 7 600 Montenegro 14 0.6 10 900 Island 100 0.3 30 000 Kosovo enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244 11 1.8 : f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 25 2.1 9 100 Albanien 28 2.9 7 500 Serbien 77 7.2 Turkiet 783 76.7 13 800 De 28 EU-länderna tillsammans 4 272 507.4 25 700

8 Fördragen – den rättsliga grunden för demokratiskt samarbete
1952 Europeiska kol- och stålgemenskapen 1958 Romfördragen: • Europeiska ekonomiska gemenskapen • Europeiska atomenergigemenskapen (EURATOM) 1987 Europeiska enhetsakten: den inre marknaden 1993 EU-fördraget – Maastricht 1999 Amsterdamfördraget 2003 Nicefördraget 2009 Lissabonfördraget

9 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna
Bindande för all EU-verksamhet 54 artiklar under 6 kapitel: Värdighet Friheter Jämlikhet Solidaritet Medborgarnas rättigheter Rättskipning

10 EU:s befolkning jämfört med resten av världen
Befolkning i miljoner invånare 2014

11 EU:s area jämfört med resten av världen
Yta i km²

12 Hur rikt är EU jämfört med övriga världen?
Ekonomins storlek: Bruttonationalprodukten 2012 i biljoner euro Välstånd per person: BNP per person (2012)

13 Hur stora är EU-länderna?
Yta i km²

14 Hur många människor bor det i EU?
Befolkning i miljoner invånare (2014) 507 miljoner totalt

15 BNP per invånare: välståndsfördelningen
Index där genomsnittet för de 28 EU-länderna är 100

16 Europa 2020 – Europas strategi för tillväxt
År 2010 beslutade EU:s ledare att den övergripande strategin för att få bukt med den ekonomiska krisen ska ske genom: Smart tillväxt Bättre utbildning, med forskning, använda kommunikationsteknik Hållbar tillväxt En resurseffektiv, miljövänlig och mer konkurrenskraftig ekonomi Tillväxt för alla Fler och bättre jobb, investeringar i färdigheter och utbildning, modernisering av arbetsmarknaden och välfärdssystemet samt spridning av fördelarna med tillväxten till alla delar av EU Bra ekonomisk styrning Bättre samordning av den ekonomiska politiken

17 EU:s fem mål under 2020 Överenskommits i Europa 2020-strategin:
Sysselsättning 75 % av alla mellan 20 och 64 år ska ha sysselsättning FoU och innovation 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU Klimat och energi Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 20 % av energin ska komma från förnybara källor Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 % Utbildning Avhoppen från skolorna ska vara under 10 % 40 % av alla mellan 30 och 34 år ska slutföra utbildning på den tredje nivån Fattigdom Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner

18 Europas svar på den ekonomiska krisen
2008: Världsomspännande finanskris börjar i USA Samordnat svar från EU:s nationella regeringar, Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen: Uppslutning kring euron och kring ekonomisk stabilitet Nya krishanteringsverktyg och reformer av reglerna: Den europeiska stabilitetsmekanismen: en fond som hjälper länder med särskilda ekonomiska svårigheter Nya lagar om bankers stabilitet Finansiella övervakningsmyndigheter i hela EU Bättre ekonomisk styrning; Europeisk planeringstermin: årligt förfarande för att samordna offentliga budgetar Europluspakten, fördraget om "den finanspolitiska pakten": ömsesidiga åtaganden om sunda ekonomiska finanser

19 Hur spenderar EU sina pengar?
EU:s budget 2014: 142,6 miljarder euro = 1,06 % av bruttonationalinkomsten (BNI) Det globala Europa: inklusive utvecklingsstöd 6 % Övrigt, administration Smart tillväxt för alla: jobb, konkurrens, regional utveckling 45 % Säkerhet och medborgarskap, rättsväsende 2 % Hållbar tillväxt – naturtillgångar: jordbruk, miljö 42 %

20 Klimatförändringar – ett globalt problem
För att stoppa den globala uppvärmningen beslutade EU:s ledare 2014 att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % senast år 2030, jämfört med 1990 öka andelen förnybar energi till 27 % av den totala energikonsumtionen fram till 2030 (vindkraft, solenergi, vattenkraft, biomassa) öka energieffektiviteten med 27 % senast år 2030

21 Energi för en värld i förändring
Andelen bränsle som importerades från länder utanför EU 2010 Bränsle som används i EU 2010

22 Forskning – investera i kunskapssamhället
Investering i forskning och utveckling i procent av BNP (2012)

23 Solidaritet i praktiken – EU:s sammanhållningspolitik
: 352 miljarder euro investerades i infrastruktur, företag, miljö och utbildning av arbetare till förmån för fattigare regioner och medborgare Regionalfonden Socialfonden Sammanhållningsfonden Mindre utvecklade regioner: BNP per capita under 75 % av genomsnittet i EU Övergångsregioner: BNP per capita mellan 75 och 90 % av genomsnittet i EU Mer utvecklade regioner: BNP per capita över 90 % av genomsnittet i EU

24 Euron – en gemensam europeisk valuta
Varför euron? Inga fluktuationsrisker och växlingskostnader Fler valmöjligheter och stabila priser för konsumenterna Tätare ekonomiskt samarbete mellan EU-länder Kan användas i alla länder som infört euron Mynt: en gemensam sida och en sida med en nationell symbol Sedlar: likadana i alla länder EU-länder som använder euron EU-länder som inte använder euron

25 Genomsnittlig årlig inflation i de 18 euroländerna år 2013
Hejda inflationen Europeiska ekonomiska och monetära unionen – stabila priser Genomsnittlig årlig inflation i de 18 euroländerna år 2013

26 Den inre marknaden – valfrihet
Fri rörlighet på fyra områden: varor tjänster människor kapital Den inre marknaden har lett till: Signifikanta minskningar i priset på många varor och tjänster, inklusive flygbiljetter och telefonsamtal Fler valmöjligheter för konsumenterna 2,8 miljoner nya jobb.

27 EU utan gränser ‘Schengen’:
Inga polis- eller passkontroller vid de flesta EU-gränser Skärpta kontroller vid EU:s yttre gränser Fördjupat polissamarbete mellan EU- länderna Möjlighet att köpa och ta med sig valfria varor för personligt bruk vid resor mellan EU-länder

28 Billigare mobilsamtal utomlands
EU har sänkt kostnaden för telefonsamtal, SMS och dataroaming utomlands med över 80 % sedan 2007 Eurocent, exklusive moms Hämta data utomlands Ringa från utlandet (per minut) Skicka ett SMS utomlands

29 Studera utomlands Erasmus+
Varje år studerar eller ägnar sig fler än 400 000 unga personer i andra europeiska länder åt personlig utveckling med stöd av EU:s program Erasmus+ för utbildning, ungdomar och idrott.

30 Bättre hälsa och miljö Föroreningar följer inga landgränser – vi måste agera gemensamt EU:s insatser har lett fram till Renare badvatten Betydligt mindre surt regn Blyfri bensin Gratis och säker avfallshantering av elektronisk utrustning Stränga regler för livsmedelssäkerhet, från jord till bord Bättre och mer ekologiskt jordbruk Effektivare hälsovarningar på cigaretter Registrering och kontroll av kemikalier (REACH)

31 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna Gemensam kamp mot terrorismen Samarbete mellan polisen i olika EU-länder Samordnade regler för asyl och invandring Civilrättsligt samarbete

32 EU sprider fred och välstånd i världen
Världshandelsregler Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik Utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd

33 EU – en stor handelsmakt
Andel av den globala exporten varor 2012 Andel av den globala exporten tjänster 2012

34 EU – världens största biståndsgivare
EU tillhandahåller mer än hälften av allt utvecklingsbistånd Officiellt utvecklingsbistånd 2013, miljarder euro

35 Skydd av konsumenters rättigheter
Som konsument är du skyddad av vissa grundläggande lagar i hela EU, även när du reser eller handlar på nätet Tydliga etiketter Hälso- och säkerhetsstandarder Otillbörliga metoder i avtal är förbjudna Passagerares rättigheter, t.ex. kompensation för långa förseningar Hjälp med att lösa problem

36 Jämställdhet Löneskillnaden mellan kvinnor och män:
Kvinnor i EU tjänar i genomsnitt 16,4 % mindre per timme än män.

37 Tre nyckelaktörer Europaparlamentet - folkets röst Martin Schulz, Europaparlamentets talman Europeiska rådet och rådet - EU-ländernas röst Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet Europeiska kommissionen - främjar gemensamma intressen Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande

38 EU:s institutioner Europeiska rådet (toppmöte) Europaparlamentet
Ministerrådet (Rådet) Europeiska kommissionen EG-domstolen Revisions-rätten Ekonomiska och sociala kommittén Regionkommittén Europeiska investeringsbanken EU-organ Europeiska centralbanken

39 Hur antas EU:s lagar? Medborgare, intressegrupper, experter: diskussioner och samråd Kommissionen: lägger fram formellt förslag Europaparlamentet och ministerrådet: beslutar tillsammans Nationella eller lokala myndigheter: tillämpar Kommissionen och EG-domstolen: övervakar tillämpningen

40 Europaparlamentet – folkets röst
Bestämmer EU:s lagar och budget i samråd med ministerrådet Demokratisk kontroll av EU:s verksamhet Antal ledamöter från de olika länderna Belgien Bulgarien Cypern - 6 Danmark Estland - 6 Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland - 8 Kroatien Litauen Luxembourg - 6 Malta - 6 Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien - 8 Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Totalt

41 De europeiska politiska partierna
Antal platser i Europaparlamentet per politisk grupp (november 2014) De gröna/Europeiska fria alliansen 50 Europeiska konservativa och reformister 70 Alliansen liberaler och demokrater för Europa 67 Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) 221 Grupplösa ledamöter 52 Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet 191 Europeiska enade vänstern/ Nordisk grön vänster Frihet och direkt demokrati i Europa 48 Totalt: 751

42 Ministerrådet – medlemsstaternas röst
En minister från varje EU-land Ordförandeskap: roterar varje halvår Beslutar om EU:s lagar och budget tillsammans med Europaparlamentet Ansvarar för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

43 Ministerrådet – hur de röstar
De flesta beslut i Rådet tas med dubbel majoritet. Ett beslut måste stödjas av minst: • 55 % av medlemsstaterna (16 länder) • Medlemsstater som representerar 65 % av befolkningen i EU

44 Europeiska rådets toppmöte
Toppmöte med EU-ländernas stats- och regeringschefer Hålls minst 4 gånger om året Fastställer allmänna riktlinjer för EU:s verksamhet Ordförande: Donald Tusk

45 Hög representant för utrikes frågor och säkerhet
Federica Mogherini Dubbla roller: ordförande för möten i utrikesrådet Vice ordförande för Europeiska kommissionen Ansvarig för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken Chef för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder

46 Europeiska kommissionen – främjar gemensamma intressen
28 oberoende kommissionärer, en från varje EU-land Föreslår ny lagstiftning Verkställer lagstiftningen Fördragens väktare Företräder EU i internationella frågor

47 EG-domstolen – lagens väktare
28 oberoende domare, en från varje EU-land Avgör hur EU-rätten ska tolkas Ser till att EU:s lagar tillämpas på samma sätt i alla EU-länder

48 Europeiska ombudsmannen
Emily O’Reilly Europeiska ombudsmannen Undersöker klagomål på dålig eller misslyckad administration i EU:s institutioner Exempel: orättvisa, diskriminering, maktmissbruk, onödiga förseningar, uteblivna svar eller felaktiga procedurer Alla i EU kan lämna in klagomål

49 Revisionsrätten – valuta för pengarna
28 oberoende ledamöter Kontrollerar att EU:s medel används korrekt Kan granska alla personer eller organisationer som förvaltar EU-medel

50 Europeiska centralbanken – förvaltar euron
Mario Draghi Centralbankens ordförande Säkrar stabila priser Kontrollerar penningflödet och bestämmer räntan Kontrollerar att banker är säkra Är oberoende i förhållande till ländernas regeringar

51 Ekonomiska och sociala kommittén – det civila samhällets röst
353 ledamöter Företräder fack, arbetsgivare, bönder, konsumenter och så vidare Yttrar sig om förslag till nya EU-lagar och politiska riktlinjer Ser till att civilsamhället deltar mer aktivt i EU-frågor

52 Regionkommittén – de lokala förvaltningarnas röst
353 ledamöter Representerar städer och regioner Yttrar sig om förslag till nya EU-lagar och politiska riktlinjer Ser till att de lokala förvaltningarna deltar mer aktivt i EU-frågor

53 Tjänstemän inom civilförvaltningen som arbetar för EU
Kommissionen har omkring 23 000 permanent anställda tjänstemän och 11 000 tillfälligt anställda eller entreprenörer Andra EU-institutioner har omkring 10 000 personer anställda Heltidsanställda tjänstemän inom civilförvaltningen Utvalda genom öppen tävlan Kommer från alla EU-länder Lagenlig lön Administrationen av EU kostar 15 euro per EU-medborgare och år EU:s personal kommer att minska med 5 % mellan 2013 och 2017

54 Komma i kontakt med EU Har du frågor om EU? Europe Direct kan hjälpa dig Per telefon, e-post eller webbchatt Över 500 regionala informationscenter europa.eu/europedirect


Ladda ner ppt "Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder"

Liknande presentationer


Google-annonser