Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skadeersättningsfallen 2014 Karl Rüter Tekniska förvaltningen Lunds kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skadeersättningsfallen 2014 Karl Rüter Tekniska förvaltningen Lunds kommun."— Presentationens avskrift:

1 Skadeersättningsfallen 2014 Karl Rüter Tekniska förvaltningen Lunds kommun

2 Distinktion/vattendelare Skadeersättningsfallen - markåtkomst enl. PBL, ExL, LBJ, LL, MB Vinstfördelningsfallen - när marken inte kan tas i anspråk i enlighet med skadeersättningsfallen, FBL, AL

3 Skadeersättningsfallen Allmän plats Allmän tomt, dvs kvartersmark för annat än enskilt byggande Allmännyttiga anläggningar Allmänna vägar Järnväg Råmark

4 Åtkomst allmän mark, 6 kap 13 § /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Kommunen får lösa mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för 1. en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för, eller 2. annat än enskilt bebyggande, om markens eller utrymmets användning för det avsedda ändamålet inte kan anses säkerställd ändå. Bestämmelser om skyldighet för kommunen att lösa mark eller annat utrymme finns i 14 kap.14 kap. 13 § /Träder i kraft I:2015-01-01/ Kommunen får lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för 1. en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för, eller 2. annat än enskilt bebyggande, om markens eller utrymmets användning för det avsedda ändamålet inte kan anses säkerställd ändå. Kommunens rätt enligt första stycket 2 upphör att gälla om kommunen ger bygglov enligt 9 kap. 32 a § första stycket. Bestämmelser om skyldighet för kommunen att lösa in mark eller annat utrymme finns i 14 kap. Lag (2014:900).första stycket 29 kap. 32 a § första stycket.14 kap.

5 Fastighetsägarens skyldighet att betala gatukostnader 6 kap, 24 § Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att tillgodose ett områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till sådana platser, får kommunen besluta att ägarna till fastigheterna i området ska betala kostnaderna för sådana åtgärder. Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt. Kommunen ska besluta om avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen, vilka kostnader som ska fördelas och grunderna för fördelningen.

6 Gatukostnadsersättningar, exempel

7 Kommunens skyldighet till inlösen 14 § /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Om mark eller annat utrymme enligt en detaljplan ska användas för en allmän plats som kommunen är huvudman för eller för annat än enskilt byggande, är kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in marken eller utrymmet. 14 § /Träder i kraft I:2015-01-01/ Kommunen är skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för 1. en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för, eller 2. annat än enskilt byggande. Skyldigheten enligt första stycket 2 gäller inte om bygglov ges enligt 9 kap. 32 a § första stycket. Lag (2014:900).första stycket 29 kap. 32 a § första stycket.

8 17 § Ersättningen 17 § Om kommunen använder sig av sin rätt enligt 13, 14, 15 eller 16 §, ska ersättningen bestämmas enligt 4 kap. expropriationslagen (1972:719).13141516 §4 kap.1972:719

9 Huvudmannaskapet Huvudmannen har ansvaret för att allmänna gator och anläggningar byggs ut och underhålls. Detta ska framgå av detaljplanekartan, om inte gäller automatiskt att kommunen är huvudman.

10 Enskilt huvudmannaskap

11 …fortsättning

12 Ersättning för allmän plats, ExL 4 kap 1 § För en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, i den mån inte annat följer av vad som sägs nedan, löseskilling betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde. Exproprieras en del av en fastighet, ska intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriationen. Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, ska även sådan skada ersättas. Därutöver ska ytterligare löseskilling respektive intrångsersättning betalas med 25 procent av marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen. Detta gäller dock inte när expropriation sker för ändamål som avses i 2 kap. 7 §.2 kap. 7 § …

13 4:1 Exl forts. Expropriationsersättning ska inte betalas för mark eller annat utrymme som ingår i allmän väg och som enligt en detaljplan ska användas för en sådan allmän plats för vilken kommunen är huvudman. Har den exproprierande åtagit sig att vidta åtgärd för att minska skada, ska hänsyn tas till det när ersättningen enligt första stycket bestäms, om åtagandet är sådant att det skäligen bör godtas av den ersättningsberättigade. Exproprieras fastighet till vilken den exproprierande har nyttjanderätt eller servitutsrätt, ska vid bestämmande av fastighetens värde hänsyn inte tas till förbättring, vilken fastigheten har vunnit genom arbete eller kostnad, som den exproprierande eller föregående innehavare, vars rätt har övergått till denne, lagt ned på fastigheten utöver vad som ålegat honom. Lag (2010:832).första stycket

14 4:2 ExL, influensregeln 2 § Om det företag för vars genomförande en fastighet exproprieras har medfört inverkan av någon betydelse på fastighetens marknadsvärde, ska löseskillingen bestämmas på grundval av det marknadsvärde som fastigheten skulle ha haft om sådan inverkan inte hade förekommit. Detta gäller dock endast om det är skäligt med hänsyn till förhållandena i orten eller till den allmänna förekomsten av likartad inverkan under jämförliga förhållanden. Om expropriationen avser en del av en fastighet, ska det som sägs i första stycket om beräkning av marknadsvärde tillämpas i fråga om värdet före expropriationen. Om en fastighet exproprieras enligt 2 kap. 11 §, ska denna paragraf tilllämpas på värdestegring som beror på den åtgärd som utgör grund för expropriationen. Om löseskillingen eller intrångsersättningen med tillämpning av första stycket bestäms med bortseende från värdeminskning, ska 1 § andra stycket inte tillämpas på den del av ersättningen som därmed tillkommer. Lag (2010:832).första stycket2 kap. 11 §första stycket1 § andra stycket

15 4:3 ExL 3 a § Expropriationsersättning för mark eller annat utrymme som enligt en detaljplan skall användas för allmän plats skall bestämmas med hänsyn till de planförhållanden som rådde närmast innan marken eller utrymmet angavs som allmän plats. Lag (2005:941).

16

17

18 Åtkomst allmän plats 4 § /Upphör att gälla U:2015-01-01 genom lag (2014:900)./ Den som äger mark eller annat utrymme är skyldig att utan ersättning avstå marken eller utrymmet till kommunen, om 1. marken eller utrymmet enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för eller för en allmän byggnad, 2. marken eller utrymmet behövs för en ändamålsenlig användning av området, och 3. länsstyrelsen, innan planen antogs, har beslutat att marken eller utrymmet ska avstås till kommunen utan ersättning.

19 Allmän tomt Kvartersmark för annat än enskilt bebyggande - förskola/skola - idrottsplats - kyrkogård

20 Ersättning för allmän tomt Högsta värdet - marknadsvärdet vid pågående eller enligt planen tillåten markanvändning (4:1 ExL) - det marknadsvärde marken sannorlikt hade haft om den inte lagts ut för allmänt ändamål (4:2 ExL)

21 Specialområden inom allmän tomt Fanns tidigare i stadsplaner

22 Specialområden fortsättning

23 Sammanfattat Kommunen får ta mark utan ersättning om Lst beslutat om det, giltigt fram till årsskiftet, med övergångsbestämmelser Kommun får ta mark enligt bestämmelserna ovan. Ersättning utgår enligt ExL. Gäller allmän plats och allmän tomt

24 Allmännyttiga anläggningar Det som i detaljplan är betecknat u, l, x, z eller t. Dock inte med g betecknat område. Normalt sker markåtkomst för ledning med stöd av LL. Inget stöd av PBL för dessa anläggningar, istället får man vända sig till FBL, AL, LL, i den mån dessa är tillämpliga

25 Väg, järnväg och råmark Allmän väg regleras i väglagen (VägL) Järnväg regleras i LBJ Råmark

26


Ladda ner ppt "Skadeersättningsfallen 2014 Karl Rüter Tekniska förvaltningen Lunds kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser