Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IPKL-möte, måndagen den 25 februari 2013, kl i BE015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IPKL-möte, måndagen den 25 februari 2013, kl i BE015"— Presentationens avskrift:

1 IPKL-möte, måndagen den 25 februari 2013, kl 13.00 i BE015
Information från IR, FS, BUF, BUGA Biblioteksgruppen Internationaliseringsgruppen, Arbetsmiljöombudet/Likabehandlingsombudet Utbildning                   Kaffe i lunchrummet på plan 1

2 Ökar uppdrag från LUN med 32% från 2011-2013
Rekryteringar Tjänstledigheter för hösten 2013 Bisysslor ska rapportera

3 IPKL / Undervisning Ulla Mauritzson Sonja Sheridan Elisabeth Mellgren,
prefekt Sonja Sheridan proprefekt Elisabeth Mellgren, vice prefekt med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå samt samverkan Björn Haglund, studierektor (Fp – UK/VFU/FP/LP01) Anne Kultti, studierektor (Föp- Fö) Elisabeth Mellgren, studierektor (Föp – UK/VFU/LP01) Sylvi Vigmo, studierektor (LIT/Ped) Pia Williams, studierektor (Buv/IMEC) Lisbeth Lindberg, studierektor (LAU225)

4 IPKL / Undervisning GU - Utbildningsnämnden
UFS – Buga LUN – programråd IPKL - UR Vårt uppdrag 2013 enligt preliminär str. budget 2013 ca 95% från LUN och ca 5% från UFS + samverkan

5 IPKL / UR Möten 12/2, 12/3, 9/4 och 7/5 Ordf. Elisabeth Mellgren/vice prefekt Torgeir Alvestad /programledare Inger Brännberg /bitr. programledare Monica Haraldsson Sträng, kvalitetsrådet LP01 Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson /Buga Björn Haglund, str. Anne Kultti, str. Sylvi Vigmo, str. Pia Williams, str. Birgitta Roos Haraldsson, samverkan Vakant, studentrepresentant

6 Utbildning - mål för 2013 Vi avser att under 2013:
skapa väl fungerande strukturer för institutionens utbildningsadministrativa organisation utveckla god infrastruktur för systematisk kvalitetssäkring av examensarbeten utveckla god infrastruktur för systematiskt kvalitetsarbete i utbildning på samtliga nivåer öka den internationella rekryteringen av medarbetare och studenter erbjuda mentorer till nyrekryterade medarbetare erbjuda internationell masterutbildning i lärande, kommunikation och informationsteknologi erbjuda särskild ingång i förskollärarprogrammet erbjuda handledningskollegium för institutionens handledare på avancerad nivå och inom forskarutbildningen

7 Vår verksamhetsplan för 2013
För att uppnå våra mål för 2013, ska vi: uppdra till Utbildningsrådet vid institutionen att utveckla policy och handläggningsordning för kvalitetsarbete i utbildning göra internationella utlysningar vid rekrytering av medarbetare skapa goda möjligheter för pedagogisk meritering utveckla mentorskap för nyrekryterade medarbetare utveckla infrastruktur för systematisk kvalitetssäkring av utbildning och examensarbete utveckla internationell masterutbildning i lärande, kommunikation och informationsteknologi utveckla särskild ingång i förskollärarprogrammet starta handledningskollegium för kvalitetssäkring av examensarbeten

8 SAMVERKAN - mål för 2013 Vi avser att under 2013:
öka och fördjupa samverkan med företrädare för skola, fritidshem och förskola öka medverkan av alumner i utbildningen utveckla och utöka samarbetet med adjungerade medarbetare medverka i planering av och utbildning för lokala lärarutbildare

9 SAMVERKAN - verksamhetsplan för 2013
För att uppnå våra mål för 2013, ska vi: på uppdrag av LUN ska vi arbeta fram en särskild ingång eller så kallad flexibel och delvis nätbaserad utbildning på Förskollärarprogrammet för yrkesverksamma barnskötare, och för andra kategorier lärare rekrytera fler adjungerade förskollärare och fritidspedagoger för tjänstgöring i VFU-kurser utöka medverkan av redan anställda adjungerade lärare medverka i den av LUN anordnade KIL-utbildningen där lokala lärarutbildare erbjuds utbildning

10 IPKL / Undervisning Grundnivå Avancerad nivå
Samverkan / Uppdrag t. ex. PIL

11 IPKL / Undervisning (enligt prel. budget 2013)
Vårt uppdrag 2013 i budget har vi lagt ut ca atr LP11 60% LP01 30% Mastersprogram 4% Uppdrag 3% Fristående kurser 3%

12 IPKL / Undervisning (enligt prel. budget 2013
Vårt uppdrag 2013 IPKL kursansvar, 91% Medverkan, 9% Samverkan & uppdrag etc (t.ex PIL, ITuniversitetet etc)

13 IPKL / Undervisning (enligt prel. budget 2013
Vårt uppdrag 2013 Förskollärarprogrammet 45% AUO i LP01 25% Grundlärarprogrammet inr. Fp 15% Specialiseringar i LP01, Förskolelyft, fristående kurser, Mastersprogram tillkommer ca 15%

14 IPKL / Undervisning Program på grundnivå
Förskollärarprogrammet 210hp, grund (LUN) Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem 180hp, grund (LUN) Kandidatprogram i pedagogik, 180 hp (IPS)

15 IPKL / Undervisning Program på avancerad nivå
Masterprogram i utbildningsvetenskap med inriktning mot barn och ungdom (LUN/IPKL, ) Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap (IPKL, start H12) Masterprogram Lärande, kommunikation och IT (IPKL) Magisterprogram Lärande, kommunikation och IT (IT-univ) International Master Programme in Educational Research (IPS) International Master in Early Childhood Education and Care (IMEC), Erasmus Mundus Program.

16 IPKL / Undervisning Fristående kurser
41 hst från UFS (inkl. Masterprogram & Kandidatprogram). PDG529 Global Leadership and Citizenship in Early Childhood Education and Care PDG601 Distanspedagogik och lärande PDG002 Pedagogisk psykologi 18,5 hst från LUN (15 studenter per kurs á 15hp) PDG010 Montessoripedagogik 1 PDG514 Mångkulturell pedagogik PDG602 Informationsteknologi som redskap för lärande och undervisning PDG625 Montessoripedagogik 2 PDA681 Lärande, kommunikation och informationsteknologi PDA682 Människa, samhälle och digitala medier PDA683 Spel och simuleringar som miljöer för lärande

17 IPKL / Undervisning Uppdrag & Förskolelyftet II
PDG551/PDA551 Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet /Skolverket PDG552/PDA552 Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan /Skolverket PDG553/PDA553 Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och förskolechefer /Skolverket Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (NY) /Skolverket Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning (NY) /Skolverket Samt andra uppdrag ?

18 Omfattning per område enligt prel. budget 2013
Lärarprofession >27% VFU 12% Språk 10% Ma IKT 5% Na &Tekn Vet. Metod Lek, lär omsorg Genus/Makt /Mångfald Fritidspedagogik 4% Styr, dok & Kval Ex arb. 3% Estetik 2% Ped. 1% (exkl PIL) Spec. ped. Ungdom <1%

19 Lärarprofession LRK10G Lärande, utveckling och didaktik 1
LÖK10G Lärande, utveckling och didaktik 1 LRK40G Lärande, utveckling och didaktik 2 LÖK40GLärande, utveckling och didaktik 2 för LYK10G Lärandeteorier och yrkeskunnande för yrkeslärare L3K/L6K10G Lärande, utveckling och didaktik 1 L3K/L6K40G Lärande, utveckling och didaktik 2

20 VFU LRVU10 Verksamhetsförlagd utbildning 1
LÖVU10 Verksamhetsförlagd utbildning 1 LÖVU20 Verksamhetsförlagd utbildning 2 LÖVU30 Verksamhetsförlagd utbildning 3 LÖVU40 Verksamhetsförlagd utbildning 4 (V14)

21 Språk och kommunikation
LRFP50 Läs- och skrivutveckling och matematik för lärare i fritidshem L3SV10 Språk som kommunikativ resurs för lärare åk F-3 L3SV20 Svenska 1 för lärare åk F-3 LÖFÖ00 Barns språk och kommunikation 1 LÖFÖ10 Barns språk och kommunikation 2 LÖFÖ15 Barns språk och kommunikation 3 /PDG512 LÖFA00 Barns språk och kommunikation 4/ PDA 513, Fördjupning av tal- och skriftspråkslärande i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren, 15 hp FlyftIII Flerspråkighet

22 Matematikdidaktik LRFP50 Läs- och skrivutveckling och matematik för lärare i fritidshem LÖFÖ20 Matematikdidaktik 1 LÖFÖ25 Matematikdidaktik 2 PDG513 Matematik i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren LÖFA20 Matematikdidaktik 3 PDA 514, Fördjupning i förskolans, förskoleklassens, fritidshemmets och de tidiga skolårens matematik

23 IKT PDG601 Distanspedagogik och lärande
PDG602 Informationsteknologi som redskap för lärande och undervisning PDA681 Lärande, kommunikation och informationsteknologi PDA682 Människa, samhälle och digitala medier PDA683 Spel och simuleringar som miljöer för lärande LRFP40 Barns digitala mediekulturer för lärare i fritidshem LÖFÖ00 Barns språk och kommunikation 1 L3SO10 Samhällsorienterande ämnen för lärare åk F-3 L6SO10 Samhällsorienterande ämnen för lärare åk 4-6

24 Natur & Teknik PDG518 Utomhus pedagogik
LRFP60 Utomhuspedagogik för lärare i fritidshem LÖFÖ60 Natur miljö och teknik 1 LÖFA60 Hållbar utveckling och globala perspektiv MBA200 Ett globalt perspektiv på förskola och tidiga åldrar i skolan – lärande för hållbar utveckling Natur och teknik FlyftIII

25 Vetenskaplig metod& förhållningssätt
LRK50G Lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt LÖK50G Lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt LRK80G Lärarprofessionen och vetenskapligt arbete (V14) LÖK80G Lärarprofessionen och vetenskapligt arbete (V14) PDA512 Att forska om barn och barndom – perspektiv och metoder PDA504 Metod och metodologi I

26 Lek, lärande och omsorg LÖFÖ30 Lek, lärande och omsorg 1
LÖFA30 Lek, lärande och omsorg 3 PDA500 Introduktion till barn- och ungdomsvetenskap MBA100/PDA 518, Children’s Play and Learning in a Goal-oriented Practice IMEC FörFOba

27 Genus/Makt/Mångfald LRK30G Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap LRFP30 Barns uppväxt och fritid i närmiljön för lärare i fritidshem LÖK30G Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap LÖFÖ40 Samverkan 1 LÖFA40 Interkulturella perspektiv 1 PDA505 Interkulturell pedagogik, PDA 542, Normkritisk pedagogik LAU225 Lärandets villkor och process: ur sociala och samhälleliga perspektiv PDG514 Mångkulturell pedagogik PDG529 Global leadership …

28 Fritidspedagogik LRFP10 Fritidshem som social praktik för lärare i fritidshem PDG515 Fritidspedagogik PDA500 Introduktion till barn- och ungdomsvetenskap PDA530 Fritidspedagogik, PDA531 Vardagsliv och fritid i det senmoderna samhället

29 Styrdokument, kvalitet & dokumentation
LRK20G Styrsystem, organisation och bedömning LÖK20G Styrsystem, organisation och bedömning LRK60G Styrdokument, bedömning och betygsättning LÖK60G Styrdokument, uppföljning och analys PDA 507, Kvalitet och utveckling PDG/PDA551Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet PDG/PDA553 Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och förskolechefer

30 Examensarbete /uppsats
LRXAG Självständigt arbete (examensarbete) från H14 LÖXAG Självständigt arbete (examensarbete) från H14 LAU990 Ex arb LAU390 Ex arb LAU690Ex arb PDA519 Magisteruppsats i de tidiga barnaårens pedagogik och didaktik PDA520, Mastersuppsats II i de tidiga barnaårens pedagogik och didaktik, 15hp PDA521 Mastersuppsats I i de tidiga barnaårens pedagogik och didaktik, 30hp

31 Estetiska lärprocesser
LRFP20 Kultur och kreativitet för lärare i fritidshem LÖFA50 Konstarter, estetik och lärande 2 PDA503 Estetiska lärprocesser

32 Pedagogik PDG002 Pedagogisk psykologi PDG010 Montessoripedagogik 1
PIL tillkommer

33 Specialpedagogik LRK70G Sociala relationer, konflikthantering och specialpedagogik LÖK70G Sociala relationer, konflikthantering och specialpedagogik PDG552/PDA552 Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan

34 Ungdom PDA500 Introduktion till barn- och ungdomsvetenskap
PDA541Ungdomspedagogik

35 Schemaposition 1 LRK10G LÖK10G L3K10G L6K10G LÖVU20 LÖFÖ10 LÖFÖ15
LRFP20/60 LÖK80G LRK50G LÖFA00/20/30 /40/50/60 PDA513/514/505,503, MBA100/200 (PDA518) L3SV20 LYK10G LRVU30 LAU325 PDA500 PDA504 PDG681 PDG601 PDG602 PDA530/531

36 Schemaposition 2 LRK20G LÖK20G LRVU20 LÖVU40 LRFP30 LÖFÖ20 LÖFÖ15
LÖFA00/20/30/40/50/60 PDA513/514/505,503, MBA100/200 (PDA518) LRK60G LRK80G LÖFÖ40 LAU325 L3SV20 LYK10G PDG601 PDG601/602 PDG681 PDA530/531 PDA541/542 LÖFÖ35

37 Schemaposition 3 LRVU10 LÖVU10 LÖK30G LRFP40 LÖK40G LÖK60G LÖFÖ25
LRK70G LÖFA00/20/30/40/50/60 PDA513/514/505,503, MBA100/200 (PDA518 ) LRXAG LÖXAG LRK30G LAU225 LAU390/690 L3SV10 PDG601/602 PDG682/683 PDG601 PDA530/531 PDA541/542

38 Schemaposition 4 LRFP10 LRFP50 LRK40G LÖFÖ00 LÖFÖ30 LÖK50G LÖVU30
LÖFA00/60 PDA513/514/505,503, MBA100/200 (PDA518) LRXAG LÖXAG LRVU40 LAU225 LAU390 LAU390/690 L3SV10 PDG601/602 PDG682/683 PDA530/531 PDA541/542 PDG601

39 Fler kurser på engelska…
PDG529 Global Leadership and Citizenship in Early Childhood Education and Care PDA518 Children’s Play and Learning in a Goal-oriented Practice (MBA100) Kurser inom Lärande och IT (arbetet pågår med stöd av UFS) PDG514 Mångkulturell pedagogik (förslå att den ingår i kand prog.) PDG515 Fritidspedagogik LÖFÖ30 Lek, lärande och omsorg 1 för förskollärare (utkast finns) LÖFÖ60 Natur miljö och teknik 1för förskollärare (arbete pågår) PDA505 Interkulturell pedagogik, PDA530 Fritidspedagogik PDA542 Normkritisk pedagogik MBA200 Ett globalt perspektiv på förskola och tidiga åldrar i skolan – lärande för hållbar utveckling

40 SLUT

41 Institutionsrådet VT 2013 VT 2013
21 jan, kl febr, kl mars, kl apr, kl maj, kl Lokal: C1 42 (LinCS-salen)

42 IPKLmöten 2013 VT2013 IPKL-möten (samtlig personal på institutionen) start klockan 13.00 28 jan 25 febr 25 mars 29 apr 10 juni (gemensamt för hela fakulteten) 13-14/8 Konferens om verksamhetsplanen 2014 i Varberg (alla medarbetare)


Ladda ner ppt "IPKL-möte, måndagen den 25 februari 2013, kl i BE015"

Liknande presentationer


Google-annonser