Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IPKL-möte, måndagen den 25 februari 2013, kl 13.00 i BE015 Information från a)IR, b)FS, c)BUF, d)BUGA e)Biblioteksgruppen f)Internationaliseringsgruppen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IPKL-möte, måndagen den 25 februari 2013, kl 13.00 i BE015 Information från a)IR, b)FS, c)BUF, d)BUGA e)Biblioteksgruppen f)Internationaliseringsgruppen,"— Presentationens avskrift:

1 IPKL-möte, måndagen den 25 februari 2013, kl 13.00 i BE015 Information från a)IR, b)FS, c)BUF, d)BUGA e)Biblioteksgruppen f)Internationaliseringsgruppen, g)Arbetsmiljöombudet/Likabehandlingsombudet Utbildning Kaffe i lunchrummet på plan 1

2  Ökar uppdrag från LUN med 32% från 2011- 2013  Rekryteringar  Tjänstledigheter för hösten 2013  Bisysslor ska rapportera

3 IPKL / Undervisning Ulla Mauritzson prefekt Sonja Sheridan proprefekt Elisabeth Mellgren, vice prefekt med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå samt samverkan Björn Haglund, studierektor (Fp – UK/VFU/FP/LP01 ) Anne Kultti, studierektor (Föp- Fö) Elisabeth Mellgren, studierektor (Föp – UK/VFU/LP01) Sylvi Vigmo, studierektor (LIT/Ped) Pia Williams, studierektor (Buv/IMEC) Lisbeth Lindberg, studierektor (LAU225)

4 IPKL / Undervisning –GU - Utbildningsnämnden –UFS – Buga - LUN – programråd –IPKL - UR –Vårt uppdrag 2013 enligt preliminär str. budget 2013 ca 95% från LUN och ca 5% från UFS + samverkan

5 IPKL / UR Möten 12/2, 12/3, 9/4 och 7/5 Ordf. Elisabeth Mellgren/vice prefekt –Torgeir Alvestad /programledare –Inger Brännberg /bitr. programledare –Monica Haraldsson Sträng, kvalitetsrådet LP01 –Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson /Buga –Björn Haglund, str. –Anne Kultti, str. –Sylvi Vigmo, str. –Pia Williams, str. –Birgitta Roos Haraldsson, samverkan –Vakant, studentrepresentant

6 Utbildning - mål för 2013   Vi avser att under 2013:   skapa väl fungerande strukturer för institutionens utbildningsadministrativa organisation   utveckla god infrastruktur för systematisk kvalitetssäkring av examensarbeten   utveckla god infrastruktur för systematiskt kvalitetsarbete i utbildning på samtliga nivåer   öka den internationella rekryteringen av medarbetare och studenter   erbjuda mentorer till nyrekryterade medarbetare   erbjuda internationell masterutbildning i lärande, kommunikation och informationsteknologi   erbjuda särskild ingång i förskollärarprogrammet   erbjuda handledningskollegium för institutionens handledare på avancerad nivå och inom forskarutbildningen

7 Vår verksamhetsplan för 2013   För att uppnå våra mål för 2013, ska vi:   uppdra till Utbildningsrådet vid institutionen att utveckla policy och handläggningsordning för kvalitetsarbete i utbildning   göra internationella utlysningar vid rekrytering av medarbetare   skapa goda möjligheter för pedagogisk meritering   utveckla mentorskap för nyrekryterade medarbetare   utveckla infrastruktur för systematisk kvalitetssäkring av utbildning och examensarbete   utveckla internationell masterutbildning i lärande, kommunikation och informationsteknologi   utveckla särskild ingång i förskollärarprogrammet   starta handledningskollegium för kvalitetssäkring av examensarbeten

8 SAMVERKAN - mål för 2013   Vi avser att under 2013:   öka och fördjupa samverkan med företrädare för skola, fritidshem och förskola   öka medverkan av alumner i utbildningen   utveckla och utöka samarbetet med adjungerade medarbetare   medverka i planering av och utbildning för lokala lärarutbildare

9 SAMVERKAN - verksamhetsplan för 2013   För att uppnå våra mål för 2013, ska vi:   på uppdrag av LUN ska vi arbeta fram en särskild ingång eller så kallad flexibel och delvis nätbaserad utbildning på Förskollärarprogrammet för yrkesverksamma barnskötare, och för andra kategorier lärare   rekrytera fler adjungerade förskollärare och fritidspedagoger för tjänstgöring i VFU-kurser   utöka medverkan av redan anställda adjungerade lärare   medverka i den av LUN anordnade KIL-utbildningen där lokala lärarutbildare erbjuds utbildning

10 IPKL / Undervisning –Grundnivå –Avancerad nivå –Samverkan / Uppdrag t. ex. PIL

11 IPKL / Undervisning (enligt prel. budget 2013) Vårt uppdrag 2013 i budget har vi lagt ut ca 36 000 atr –LP11 60% –LP01 30% –Mastersprogram 4% –Uppdrag 3% –Fristående kurser 3%

12 IPKL / Undervisning (enligt prel. budget 2013 Vårt uppdrag 2013 –IPKL kursansvar, 91% –Medverkan, 9% Samverkan & uppdrag etc (t.ex PIL, ITuniversitetet etc)

13 IPKL / Undervisning (enligt prel. budget 2013 Vårt uppdrag 2013 –Förskollärarprogrammet 45% –AUO i LP01 25% –Grundlärarprogrammet inr. Fp 15% –Specialiseringar i LP01, Förskolelyft, fristående kurser, Mastersprogram tillkommer ca 15%

14 IPKL / Undervisning Program på grundnivå –Förskollärarprogrammet 210hp, grund (LUN) –Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem 180hp, grund (LUN) –Kandidatprogram i pedagogik, 180 hp (IPS)

15 IPKL / Undervisning Program på avancerad nivå –Masterprogram i utbildningsvetenskap med inriktning mot barn och ungdom (LUN/IPKL, 2009-2011) –Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap (IPKL, start H12) –Masterprogram Lärande, kommunikation och IT (IPKL) –Magisterprogram Lärande, kommunikation och IT (IT- univ) –International Master Programme in Educational Research (IPS) –International Master in Early Childhood Education and Care (IMEC), Erasmus Mundus Program.

16 IPKL / Undervisning Fristående kurser 41 hst från UFS (inkl. Masterprogram & Kandidatprogram). –PDG529 Global Leadership and Citizenship in Early Childhood Education and Care –PDG601 Distanspedagogik och lärande –PDG002 Pedagogisk psykologi 18,5 hst från LUN (15 studenter per kurs á 15hp) –PDG010 Montessoripedagogik 1 –PDG514 Mångkulturell pedagogik –PDG602 Informationsteknologi som redskap för lärande och undervisning –PDG625 Montessoripedagogik 2 –PDA681 Lärande, kommunikation och informationsteknologi –PDA682 Människa, samhälle och digitala medier –PDA683 Spel och simuleringar som miljöer för lärande –PDG002 Pedagogisk psykologi

17 IPKL / Undervisning Uppdrag & Förskolelyftet II  PDG551/PDA551 Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet /Skolverket  PDG552/PDA552 Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan /Skolverket  PDG553/PDA553 Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och förskolechefer /Skolverket  Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (NY) /Skolverket  Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning (NY) /Skolverket  Samt andra uppdrag ?

18 Omfattning per område enligt prel. budget 2013 Lärarprofession >27% VFU 12% Språk 10% Ma 10% IKT 5% Na &Tekn 5% Vet. Metod 5% Lek, lär omsorg 5% Genus/Makt /Mångfald 5% Fritidspedagogik 4% Styr, dok & Kval 4% Ex arb. 3% Estetik 2% Ped. 1% (exkl PIL) Spec. ped. 1% Ungdom <1%

19 Lärarprofession  LRK10G Lärande, utveckling och didaktik 1  LÖK10G Lärande, utveckling och didaktik 1  LRK40G Lärande, utveckling och didaktik 2  LÖK40GLärande, utveckling och didaktik 2 för  LYK10G Lärandeteorier och yrkeskunnande för yrkeslärare  L3K/L6K10G Lärande, utveckling och didaktik 1  L3K/L6K40G Lärande, utveckling och didaktik 2

20 VFU  LRVU10 Verksamhetsförlagd utbildning 1  LRVU20 Verksamhetsförlagd utbildning 2  LRVU30 Verksamhetsförlagd utbildning 3  LRVU40 Verksamhetsförlagd utbildning 4  LÖVU10 Verksamhetsförlagd utbildning 1  LÖVU20 Verksamhetsförlagd utbildning 2  LÖVU30 Verksamhetsförlagd utbildning 3  LÖVU40 Verksamhetsförlagd utbildning 4 (V14)

21 Språk och kommunikation  LRFP50 Läs- och skrivutveckling och matematik för lärare i fritidshem  L3SV10 Språk som kommunikativ resurs för lärare åk F-3  L3SV20 Svenska 1 för lärare åk F-3  LÖFÖ00 Barns språk och kommunikation 1  LÖFÖ10 Barns språk och kommunikation 2  LÖFÖ15 Barns språk och kommunikation 3 /PDG512  LÖFA00 Barns språk och kommunikation 4/  PDA 513, Fördjupning av tal- och skriftspråkslärande i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren, 15 hp  FlyftIII Flerspråkighet

22 Matematikdidaktik  LRFP50 Läs- och skrivutveckling och matematik för lärare i fritidshem  LÖFÖ20 Matematikdidaktik 1  LÖFÖ25 Matematikdidaktik 2  PDG513 Matematik i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren  LÖFA20 Matematikdidaktik 3  PDA 514, Fördjupning i förskolans, förskoleklassens, fritidshemmets och de tidiga skolårens matematik

23 IKT  PDG601 Distanspedagogik och lärande  PDG602 Informationsteknologi som redskap för lärande och undervisning  PDA681 Lärande, kommunikation och informationsteknologi  PDA682 Människa, samhälle och digitala medier  PDA683 Spel och simuleringar som miljöer för lärande  LRFP40 Barns digitala mediekulturer för lärare i fritidshem  LÖFÖ00 Barns språk och kommunikation 1  L3SO10 Samhällsorienterande ämnen för lärare åk F-3  L6SO10 Samhällsorienterande ämnen för lärare åk 4-6

24 Natur & Teknik  PDG518 Utomhus pedagogik  LRFP60 Utomhuspedagogik för lärare i fritidshem  LÖFÖ60 Natur miljö och teknik 1  LÖFA60 Hållbar utveckling och globala perspektiv  MBA200 Ett globalt perspektiv på förskola och tidiga åldrar i skolan – lärande för hållbar utveckling  Natur och teknik FlyftIII

25 Vetenskaplig metod& förhållningssätt  LRK50G Lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt  LÖK50G Lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt  LRK80G Lärarprofessionen och vetenskapligt arbete (V14)  LÖK80G Lärarprofessionen och vetenskapligt arbete (V14)  PDA512 Att forska om barn och barndom – perspektiv och metoder  PDA504 Metod och metodologi I

26 Lek, lärande och omsorg  LÖFÖ30 Lek, lärande och omsorg 1  LÖFÖ35 Lek, lärande och omsorg 2  LÖFA30 Lek, lärande och omsorg 3  PDA500 Introduktion till barn- och ungdomsvetenskap  MBA100/PDA 518, Children’s Play and Learning in a Goal-oriented Practice  IMEC  FörFOba

27 Genus/Makt/Mångfald  LRK30G Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap  LRFP30 Barns uppväxt och fritid i närmiljön för lärare i fritidshem  LÖK30G Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap  LÖFÖ40 Samverkan 1  LÖFA40 Interkulturella perspektiv 1  PDA505 Interkulturell pedagogik,  PDA 542, Normkritisk pedagogik  LAU225 Lärandets villkor och process: ur sociala och samhälleliga perspektiv  PDG514 Mångkulturell pedagogik  PDG529 Global leadership …

28 Fritidspedagogik  LRFP10 Fritidshem som social praktik för lärare i fritidshem  PDG515 Fritidspedagogik  PDA500 Introduktion till barn- och ungdomsvetenskap  PDA530 Fritidspedagogik,  PDA531 Vardagsliv och fritid i det senmoderna samhället

29 Styrdokument, kvalitet & dokumentation  LRK20G Styrsystem, organisation och bedömning  LÖK20G Styrsystem, organisation och bedömning  LRK60G Styrdokument, bedömning och betygsättning  LÖK60G Styrdokument, uppföljning och analys  PDA 507, Kvalitet och utveckling  PDG/PDA551Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet  PDG/PDA553 Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och förskolechefer

30 Examensarbete /uppsats  LRXAG Självständigt arbete (examensarbete) från H14  LÖXAG Självständigt arbete (examensarbete) från H14  LAU990 Ex arb  LAU390 Ex arb  LAU690Ex arb  PDA519 Magisteruppsats i de tidiga barnaårens pedagogik och didaktik  PDA520, Mastersuppsats II i de tidiga barnaårens pedagogik och didaktik, 15hp  PDA521 Mastersuppsats I i de tidiga barnaårens pedagogik och didaktik, 30hp

31 Estetiska lärprocesser  LRFP20 Kultur och kreativitet för lärare i fritidshem  LÖFA50 Konstarter, estetik och lärande 2  PDA503 Estetiska lärprocesser

32 Pedagogik  PDG002 Pedagogisk psykologi  PDG010 Montessoripedagogik 1  PDG625 Montessoripedagogik 2  PIL tillkommer

33 Specialpedagogik  LRK70G Sociala relationer, konflikthantering och specialpedagogik  LÖK70G Sociala relationer, konflikthantering och specialpedagogik  PDG552/PDA552 Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan

34 Ungdom  PDA500 Introduktion till barn- och ungdomsvetenskap  PDA541Ungdomspedagogik

35 Schemaposition 1 LRK10GLÖK10GL3K10GL6K10G LÖVU20LÖFÖ10LÖFÖ15LÖFÖ50 LÖFÖ60LRFP20/60LÖK80GLRK50G LÖFA00/20/30 /40/50/60 PDA513/514/505,503, MBA100/200 (PDA518) L3SV20LYK10GLRVU30 LAU325PDA500PDA504 PDG681PDG601PDG602PDA530/531

36 Schemaposition 2 LRK20GLÖK20GLRVU20LÖVU40 LRFP30LÖFÖ20LÖFÖ15LÖFÖ50 LÖFA00/20/30/4 0/50/60 PDA513/514/505,503, MBA100/200 (PDA518) LRK60GLRK80GLÖFÖ40 LAU325L3SV20LYK10GPDG601 PDG601/602PDG681PDA530/531PDA541/542 LÖFÖ35

37 Schemaposition 3 LRVU10LÖVU10LÖK30GLRFP40 LÖK40GLÖK60GLÖFÖ25LRK70G LÖFA00/20/30/4 0/50/60 PDA513/514/505,503, MBA100/200 (PDA518 ) LRXAGLÖXAGLRK30G LAU225LAU390/690L3SV10PDG601/602 PDG682/683 PDG601PDA530/531PDA541/542

38 Schemaposition 4 LRFP10LRFP50LRK40GLÖFÖ00 LÖFÖ30LÖK50GLÖVU30LÖK70G LÖFA00/60 PDA513/514/505,503, MBA100/200 (PDA518) LRXAGLÖXAGLRVU40 LAU225LAU390LAU390/690L3SV10 PDG601/602PDG682/683PDA530/531PDA541/542 PDG601

39 Fler kurser på engelska…  PDG529 Global Leadership and Citizenship in Early Childhood Education and Care  PDA518 Children’s Play and Learning in a Goal-oriented Practice (MBA100)  Kurser inom Lärande och IT (arbetet pågår med stöd av UFS)  PDG514 Mångkulturell pedagogik (förslå att den ingår i kand prog.)  PDG515 Fritidspedagogik  LÖFÖ30 Lek, lärande och omsorg 1 för förskollärare (utkast finns)  LÖFÖ60 Natur miljö och teknik 1för förskollärare (arbete pågår)  PDA505 Interkulturell pedagogik,  PDA530 Fritidspedagogik  PDA542 Normkritisk pedagogik  MBA200 Ett globalt perspektiv på förskola och tidiga åldrar i skolan – lärande för hållbar utveckling

40 SLUT

41 Institutionsrådet VT 2013   VT 2013   21 jan, kl 13-16 18 febr, kl 13-16 18 mars, kl 13-16 15 apr, kl 13-16 13 maj, kl 9-16 Lokal: C1 42 (LinCS-salen)

42 IPKLmöten 2013   VT2013 IPKL-möten (samtlig personal på institutionen) start klockan 13.00   28 jan 25 febr 25 mars 29 apr 10 juni (gemensamt för hela fakulteten)   13-14/8 Konferens om verksamhetsplanen 2014 i Varberg (alla medarbetare)


Ladda ner ppt "IPKL-möte, måndagen den 25 februari 2013, kl 13.00 i BE015 Information från a)IR, b)FS, c)BUF, d)BUGA e)Biblioteksgruppen f)Internationaliseringsgruppen,"

Liknande presentationer


Google-annonser