Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ICDP/Vägledande samspel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ICDP/Vägledande samspel"— Presentationens avskrift:

1 ICDP/Vägledande samspel
Britt-Inger Olsson

2 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon hjälpa andra Sören Kierkegaard

3 Vägledande samspel Respekt för barnet Barnet är en person, ett subjelt
Barnets rätt till liv och utveckling All utveckling sker i samspel med andra människor

4 Tre dialoger Åtta samspel
Reglerande dialog Meningsskapande dialog Emotionell dialog

5 Emotionell dialog Bygger på teorier som: Anknytningsteorier
Självteorier Affektteorier

6

7 Bemötande Se Möta Bekräfta Förstå Acceptera Erkänna

8 Gyllne ögonblick Tänk på ett gyllne ögonblick från ert arbete eller privatliv. Prata med varandra

9 Vilka redskap behöver vi utveckla?
Lyhördhet Mentalisering Hur utvecklar vi mentalisering i våra verksamheter?

10 Lyhördhet Närvaro Empatiskt förhållningssätt Affektreglering

11 Att lyssna med empati

12 Att lyssna med empati Lyssna med hela vårt väsen
Lyssna efter känslor och behov Innan du erbjuder råd-fråga Lyssna till vad människor behöver snarare än vad de tänker om dig

13 Mentalisering och ICDP
Mentalisering är att uppfatta andras känslor andras uppmärksamhet andras avsikter andras kunskap den egna inre världen Peter Fonagy

14 ICDP handlar om förmågan att uppfatta och tolka barnets:
Ansiktsuttryck Kroppspråk och gester Tillstånd och initiativ Att svara sensitivt på dessa uttryck – intoning Detta kräver en medvetenhet Om den egna upplevelsen och rollen

15 Omdefinition av barnet/eleven/kollegan
Hur jag tänker om barnet/eleven/kollegan Hur jag pratar om barnet/eleven/kollegan Påverkar min bild av eleven och elevens bild av sig själv

16 Anknytningsmönster John Bowlby
Trygg anknytning Otrygg/undvikande anknytning Ambivalent/unvikande anknytning Desorganiserad anknytning Vilket anknytningsmönster bär du med dig och hur aktiveras det i samspelet med barnet/eleven?

17 Emotioner – affekt -känsla
Känslor som: Informationssystem Motivationssystem Kommunikationssystem Barnet föds med nio grundläggande affekter

18 Härbärgera känslor Identifiera känslor Intona känslor
Uttrycka känslor- expressivitet Härbärgera känslor

19 Meningsskapande dialog
Sociokulturellt perspektiv ”För att förklara de högst komplexa formerna av mänskligt medvetande behöver man titta bortom den mänskliga organismen. Vi kan inte söka efter medvetandets ursprung och människans olika kategorier av beteende inuti människans hjärna eller i själens djup utan i de yttre livsbetingelserna Luria Hur skapar vi goda förutsättningar för lärande? Meningsskapande kommunikation Gemensam uppmärksamhet – dela fokus

20 Sociokulturellt perspektiv
Inom den sociokulturella traditionen betraktar man diagnoser som språkliga kategorier som söker beskriva en verklighet som alltid är mer mångfacetterad och komplex än de ord vi använder. Hjörne och Säljö

21 Pannloben viktig funktion
Spegelneuroner Exekutiva funktioner

22 Forskning Samband mellan den växande hjärnan och kvalitet på anknytning Litteratur: Gerhardt Kärlekens roll Klingberg: Den lärande hjärnan

23 Struktur i samtalet 1. Vad vill du prata om?
Hur ska vi använda den här tiden? 2. Vad handlar det om specifikt? Utforska mål-framtid 3. Möjligheter och perspektiv Vad kan leda till målet? Utforska utvecklingspotential 4. Handlingsplan och lärande vad kan vi göra här och nu. Vad Vem När? Börja agera

24 Övning i empati Hur kan jag utveckla ett empatiskt förhållningssätt?
Coaching två och två Analysera Ge feedback Vad tar jag med mig?

25 Ge inte råd – Spara guldägg
Jämbördig relation - Den andre blir beroende vid rådgivning. Ger ofta råd för att själv vara duktig, personen blir objekt Att hitta lösningar själv skapar en inre motivation Det man fokuserar på växer Fokusera på möjligheter, förmågor och utveckling

26 Icke dömande närvaro Närvaro är en resa i följsamhet. Ingår i den meningsskapande dialogen När du hör nyckelord-lägg tillbaka till samtalspartnern. T. ex. jag hörde att du sa: ”Avgörande” – Vad menar du då? Ge akt på kroppsspråk säg t.ex. ” När du berättar om den uppgiften lyser dina ögon”. Notera och spegla förändringar Försiktig med tolkning

27 Kraftfulla frågor – öppna frågor
Tänk utvecklingspotential Observera istället för att tolka ex. Jag har märkt att du är undvikande Jag har lagt märke till att när vi kommer till handlingsplanen byter du ämne.

28 Reglerande dialog Att ta eget ansvar
Självreglering -att koncentrera sig och reglera sig själv Styra sig själv och hålla undan störande impulser Rikta handlande mot ett mål Hålla kvar uppmärksamhet och hålla fokus med stöd av arbetsminne

29 Kognitiv psykologi Våra tankar påverkar våra Känslor och beteende
Anknytningspsykologi Österländsk filosofi l

30 Kognitiv triad Känsla Tanke Beteende

31 Sokratiska frågor När hände det?
Vad tänkte du på när du var i den situationen? Var var du? Vad höll du på med? Vad betyder det för ditt liv/din framtid? Vad är du rädd ska hända?

32 Självreglering Utvecklas i det sociala samspelet med viktiga vuxna
Genom samspel och yttre språk utveckla ett inre språkligt tänkande som vägleder ens handlande och förmåga att hålla fokus. Självreglering utvecklas genom att pedagogen ställer frågor, utforskar tänkande och är nyfiken Hur man samspelar med eleven

33 Föräldern som vägledare
Om föräldern kommunicerar mycket med tillsägelser och inte dialog- Vad innebär det för självreglering?

34 Skapa självinsikt Processfrågor Öppna frågor Finns det ett annat När
sätt att se på saken? Vad Hur tänker du då? Hur Vilka konsekvenser? Vem Vad innebär det för dig? Var Om

35 Vad är ett svårt samtal? Hur tänker vi?

36 Vilka åtgärder ska vi vidta?
Hur tänker vi kring våra känslor. Skapa mening Vad känner vi? Vilka affekter/känslor?

37 Ett problemfokuserat synsätt
Vad är problemet? Vad gör barnet/eleven för fel? Vad gör eleven som inte fungerar? Vad beror det på? Varför gör eleven/barnet så? Har barnet/eleven koncentrationssvårigheter? Är barnet/eleven utredd? Hur länge har det varit problem? Finns det fler problem runt barnet/eleven? Vad säger eleven om det här problemet? Är det problem hemma också?

38 Lösningsinriktad arbetsmodell
När fungerar det lite bättre för barnet/eleven på lektionerna? Vid vilka tillfällen är det inte några problem? Hur är det då istället? Vad gör barnet/eleven då? Vad gör barnet/eleven som inte fungerar? Hur agerar läraren då? Vad säger eleven om de situationerna? Vad behövs för att eleven ska kunna göra mer av det som fungerar? Vad säger eleven själv att han kan göra?

39 Lösningsfokuserade frågor
Vad var det som gjorde att det fungerade då? Vad skulle vara till hjälp för dig just nu? När fungerar det lite bättre? Hur har du lyckats lösa liknande problem förut? Hur gjorde du för att klara av det hela? Vem kan vara till hjälp för dig just nu? Vilka resurser använder du dig av just nu? På vilket sätt är det till hjälp för dig just nu? Antag att jag möter dig om tre månader och du mår bra, vad har hänt?

40 Att uppmärksamma positiv förändring
Vad har blivit bättre? Vad skulle vara första tecknet på att du är på rätt väg? Vid vilka tillfällen är det inte några bekymmer? Vid vilka tillfällen har det fungerat lite bättre? Framtidsfrågor Skalfrågor

41 Vägledande samspel strävar efter:
Förmedling istället för instruktion Att inte bli metod eller expertberoende Lyhört, stödjande och vägledande förhållningssätt Respekt för omsorgsgivarens värderingar och omsorgsrutiner Att utveckla den vuxnes lyhördhet och känslighet för barnets behov och rättigheter Att medvetandegöra omsorgsgivaren om vad barnet behöver för att utvecklas positivt

42 De sju principerna för att utveckla lyhördhet hos omsorgsgivaren
Etablering av tillitsfull kontakt Positiv definition av barnet Aktivera deltagarnas eget samspel i förhållande till samspelstema Uppmuntra och bekräfta positiva sidor i omsorgsgivarens samspel Vägleda och medvetandegöra gott samspel och omsorg Dela erfarenheter i grupper Personlig och inlevelsefull förmedlingsform

43 Se möjligheter - inte svårigheter

44 Att se möjligheter i svårigheter Studentlitteratur

45 Att lyckas - trots koncentrationssvårigheter Studentlitteratur

46 Människor i behov av stöd Liber

47 Utveckling livsvillkor socialisation Liber

48 Samspel - teori och praktik Liber

49 Psykologi A Liber

50 Britt-Inger Olsson mobil: 0762097491 britt-ingerolsson@swipnet.se
Webbsida:


Ladda ner ppt "ICDP/Vägledande samspel"

Liknande presentationer


Google-annonser