Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT och Nationella Programmet för Datainsamling – NPDI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT och Nationella Programmet för Datainsamling – NPDI"— Presentationens avskrift:

1 IT och Nationella Programmet för Datainsamling – NPDI
Automatisk dataöverföring till kvalitetsregister - var står vi idag och vart är vi på väg?

2 Nationella Programmet för datainsamling, NPDi mål
Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. Ge större nytta i uppföljningsarbetet

3 Från stuprörslösningar till en generiska återanvändbar lösning
Strategin En metodik och modell som bygger på strukturerad journaldata, kopplat till NI & NF och generiska tjänstekontrakt med multipel nytta. Från stuprörslösningar till en generiska återanvändbar lösning

4 Varför tänker vi som vi gör?
Kvalitetsregistren är inte ensamma att orsaka administrativt merarbete. Vården belastas av fler och fler krav på återkoppling av underlag till olika intressenter: Nationella Kvalitetsregister (ca 100 stycken) Socialstyrelsen (14 stycken) Läkemedelsverket, biverkningar NPÖ NOD Pascal, läkemedelsförskrivning SVEUS – Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvård Regionala och lokala uppföljningar Remisser och svar av bland annat laboratoriedata Specialistsystem och beslutsstöd Alla dessa intressenter kan lösa datainsamling mera effektivt än som sker idag!

5 Att inte ställa till med mera besvär…
Det merarbete, dubbeldokumentationen, som idag utförs i vården, skall inte flyttas över och i stället bli en börda hos IT-förvaltningarna! Vi kan inte låta varje enskilt kvalitetsregister som vill ha data skapa sina egna lösningar. Registern är över 100 Vi kan inte stödja alla olika vårdgivare i att bygga lokala lösningar. Vårdgivarna är alldeles för många.

6 Nationella Programmet för Datainsamling – NPDI Målbild till 2016 utgång.
Minst 60% av register som får stöd av kanslitet, kommer vara kopplade till Nationellt Fackspråk, NF Minst 50% av registern har automatiska flöden med strukturerat data från vårdens system i ett eller flera landsting. Alla landsting, regioner och kommuner ska kunna lämna strukturerat data kopplat till NF via gemensamma tjänste-kontrakt. Minst 50 % av dubbelregistreringen kopplat till kvalitets-registren ska bort.

7 FÖRÄNDRINGEN från formulär TILL AUTOMATISERING
”15000 frågor” 100 kvalitetsregister Från manuell registrering i webbformulär till datainsamling med datorstöd Vårddokumentation

8 Datainsamling till kvalitetsregister
Ett kvalitetsregisters efterfrågade underlag finns spritt i vårdens dokumentationsprocess och i viss mån även utanför. Utskrivning Inskrivning Efterfrågat underlag som inte finns i journal Vårdens dokumentationsprocess

9 Datainsamling till kvalitetsregister
Ett kvalitetsregisters efterfrågade underlag som inte kan fångas maskinellt måste registreras manuellt! Utskrivning Inskrivning Efterfrågat underlag som inte finns i journal Vårdens dokumentationsprocess

10 Datainsamling till kvalitetsregister – DILEMMA
Vi kan inte vänta med att lösa problemet dubbeldokumentation Vi kan inte lägga ut över 100 registers alla olika formulär eller frågor i alla journaler Vi kan inte bekosta en mängd skilda specifika integrationer mellan register och vårdgivare Vi kan inte vänta på att alla journaler skall vara strukturerade

11 Datainsamling till kvalitetsregister – Fyra strategiska områden
1 Vårddokumentation i den kliniska processen QR 4 2 1 2 Utsökning och sammanställning av underlag från journal OK? 3 3 Användardialog i samband med utlämnande av patientuppgifter till kvalitetsregister 4 Överföring av patientuppgifter till kvalitetsregister

12 -1- Vårddokumentationen i den kliniska processen
Om inte en användare skall behöva skriva in uppgifter manuellt så måste underlagen både finnas och även gå att hämta i journalen Därför behöver vi stödja vårdgivare med arbetet med ökad struktur i journal implementation av grunddatatjänster Att stödja registren Finns underlag för registerfrågan noterad i journal? Går den att identifiera maskinellt och att hämta ut? Om inte: skall uppgifter in i journal eller skall frågan bort ur registret? Skapa och stödja dialog mellan berörda parter om innehåll i vårddokumentationen och i kvalitetsregistren

13 -1- Vårddokumentationen i den kliniska processen
Om en maskin skall kunna ställa de frågor som registret vill ha svar på måste varje fråga formaliseras Därför stödjer vi registren med Mappning till Nationellt Fackspråk och Nationell Informationsstruktur, NF och NI hos Socialstyrelsen Översätta varje fråga till ett formellt uttryck som omfattar sökta uppgifter i avsedd klinisk kontext Allt kod-sätts enligt NR och NI (ICD10, KVÅ, ATC, SnomedCT…) Resultatet blir en informationsspecifikation och en regelbas

14 Datainsamling till kvalitetsregister – Fyra strategiska områden
1 Vårddokumentation i den kliniska processen QR 4 2 1 2 Utsökning och sammanställning av underlag från journal OK? 3 3 Användardialog i samband med utlämnande av patientuppgifter till kvalitetsregister 4 Överföring av patientuppgifter till kvalitetsregister

15 2 Utsökning och sammanställning av underlag från journal
1 Vårdgivaren ansvarar för att göra strukturerad journalhistorik tillgänglig för bland andra kvalitetsregister Göra journalhistorik tillgänglig via tjänstelager En lite grupp tjänstekontrakt används, sådana som visar journalhistorik på en lägsta grundnivå, s.k. grunddatatjänster Kvalitetsregistret hämtar från journal och ställer samman underlag enligt sitt behov och krav. Vi använder en gemensam rapportfunktion NKRR, samma för alla register NKRR anropar tjänsterna hos vårdgivaren Detta innebär en bättre ansvarsfördelning!

16 Datainsamling till kvalitetsregister – Fyra strategiska områden
1 Vårddokumentation i den kliniska processen QR 4 2 1 2 Utsökning och sammanställning av underlag från journal OK? 3 3 Användardialog i samband med utlämnande av patientuppgifter till kvalitetsregister 4 Överföring av patientuppgifter till kvalitetsregister

17 2 3 Användardialog i samband med utlämnande av patientuppgifter till kvalitetsregister 1 OK? 3 Idag används i huvudsak webbformulär för att lämna uppgifter till kvalitetsregister. Det är här dubbelregistreringen syns för användaren – Uppgifter som finns i journal upprepas både en och flera gånger i ett och ibland flera register!.. Idag hjälper vi användaren i den mån det går. Finns uppgiften att hämta via tjänstelagret så förifylls webb-formuläret. Detta medger ett successivt arbete. I kommande lösningar blir målet att reducera ifyllnad av registerformulär i det närmaste helt och hållet.

18 Datainsamling till kvalitetsregister – Fyra strategiska områden
1 Vårddokumentation i den kliniska processen QR 4 2 1 2 Utsökning och sammanställning av underlag från journal OK? 3 3 Användardialog i samband med utlämnande av patientuppgifter till kvalitetsregister 4 Överföring av patientuppgifter till kvalitetsregister

19 4 Överföring av patientuppgifter till kvalitetsregister
2 4 Överföring av patientuppgifter till kvalitetsregister QR 4 1 OK? 3 Idag finns det ett antal punkt- till punkt-lösningar som fungerar bra, men är lokalt belastande att förvalta. Typiskt är de s.k. push-logik. Att bygga upp tjänstelager hos vårdgivare förenklar kartan. Här får registren komma och hämta, s.k. pull-logik. Detta blir mera rationellt att förvalta.

20 Datainsamling till kvalitetsregister – Fyra strategiska områden
1 Vårddokumentation i den kliniska processen QR 4 2 1 2 Utsökning och sammanställning av underlag från journal OK? 3 3 Användardialog i samband med utlämnande av patientuppgifter till kvalitetsregister 4 Överföring av patientuppgifter till kvalitetsregister

21 Exempel på tillämpning av strategin, förifyllnad av registerformulär (ÖLL)
Kvalitetsregistret hämtar underlag från journalen via tjänsteplattform. Formuläret förifylls med uppgifter. Detta beskriver ett upplägg som bygger på gängse formulärbaserad inmatning. Befintliga rutiner har inte rubbas, bara underlättas med hjälp av förifyllnad med data från journal. SQRTPA Halsregistret Användare loggar in i kvalitetsregistret för att registrera patientuppgifter. I stället för ett tomt formulär så har journaldata hämtats och förifyllts in i formuläret. Användaren verifierar, kompletterar och sparar i kvalitetsregistret. NKRR Ett tiotal grunddatatjänster: GetCareContact GetObservation GetMeasurement GetActivity GetLaboratoryResults GetMedicationHistory Get… TP Bra första nivå som medger successiv fortsatt arbete med strukturering av journal och användning av mer automatisering. SQRTPA xyz… 123… Journaldata görs tillgängligt via gemensamma tjänste-kontrakt. Dessa är begränsade till antal och generiska, de kan används av alla. Detta minskar förvaltnings-bördan avsevärt! Exemplet är från pilot i Örebro Läns Landsting med kvalitetsregistret SQRTPA. Kontaktpersoner: ÖLL: Ulrika Landström, eHälsostrateg, SQRTPA: Göran Wallin, verk.chef kir.klin, Journal-system

22 NPDi – datainsamling via gemensamma tjänster
Kvalitets-register 1 Kvalitets-register 2 Kvalitets-register n GetFormData NKRR GetMeasurements GetObservation GetActivity GetCareContacts GetLaboratoryOrderOutcome GetMedicationHistory Get* Regional tjänsteplattform TP TP Journal-system Journal-system Regional TP Regional TP Regional tjänsteplattform med implementation av grunddatatjänster, Get*-tjänsterna för att läsa journaldata

23 Exempel ÖLL 2014 SQRTPS Cross Flexlab IMX QMS NKRR TP Ensemble
Halsregistret GetMeasurements GetObservation GetActivity GetCareContacts GetLaboratoryOrderOutcome GetMedicationHistory Get* NKRR TP Ensemble Cross Flexlab IMX QMS

24 Kontakta gärna oss! ake.nilsson@skl.se, 0725-25 35 26


Ladda ner ppt "IT och Nationella Programmet för Datainsamling – NPDI"

Liknande presentationer


Google-annonser