Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborg 28 oktober 2010 Inger Bergendorff, Inviceum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborg 28 oktober 2010 Inger Bergendorff, Inviceum"— Presentationens avskrift:

1 Göteborg 28 oktober 2010 Inger Bergendorff, Inviceum

2 Bakgrund –arbetet på nationell nivå Skolintroduktion - målet Sex strategier för ett förbättrat arbete med nyanlända elever i kommun och skola m

3 Flerspråkiga elever är överrepresenterade bland de elever som inte når målen i grundskolan och som inte avslutar sin gymnasieutbildning.

4

5

6

7

8

9 Rustas väl för framtiden oavsett var den äger rum Förlust av sociala nätverk och välbekanta miljöer Föräldrarna och även ungdomarna – en etablerad bild av vad skola innebär Kan inte svenska och hur svenskt samhällsliv fungerar

10 Omvärld, närsamhälle, nätverk, värdegrund

11 Stort engagemang o eldsjälar Förberedelseklass och IVIK Ett fåtal elever integreras direkt i ordinarie klass Svenska som andraspråk och matematik, samt modersmålsundervisning i grundskolan Studiehandledning förekommer i mindre utsträckning övergång till klass successivt ämne för ämne

12 Elevernas kunskaper i olika ämnen valideras sällan och deras lärande dokumenteras och utvärderas inte alltid Utredning och åtgärdsprogram görs sällan Skriftlig studieplanering inte heller Ej tillgång till särskilda stödåtgärder Alltför lång tid i förberedelseklass eller IVIK

13 Undervisningens innehåll varierar stort mellan kommuner och skolor Ett fåtal elever integreras direkt i ordinarie klass Ingår ofta inte i kvalitetsarbetet Ett fåtal kommuner har kommunala mål och riktlinjer Där riktlinjer finns beskriver de ofta organisation inte verksamhetens syfte och mål Introduktion = skolintroduktion

14 Ofta etnocentriskt förhållningssätt i undervisningen Engelska på svenska Innehåll som inte tar vara på nyanlända elevers erfarenheter och kunskaper

15  Nyanlända får inte den utbildning de har rätt till  Undervisning i avskildhet motverkar integration  Eldsjälar - inte rektor ansvarar  Nödvändigt att ta reda på elevernas bakgrund  Kunskap om nyanlända elever saknas på skolorna  Bristande respekt

16  ”En strategi för att få fortsätta där man befinner sig i sin utveckling samtidigt som man introduceras i den nya miljön”

17  Målet är att främja individens utveckling så att den så tidigt som möjligt når ett optimalt lärande, känner delaktighet i svensk skola och samhällsliv samt kan göra egna aktiva val.  Skolintroduktionen ska vara anpassad efter individens behov och dess syfte är att individen ska kunna delta i ordinarie undervisning.

18 God kunskap om hur skolans styrdokument ska tolkas när det gäller nyanlända? Lokala mål och riktlinjer i kommunen Dokumenterade rutiner på skolan Vilka resultat förväntas skolan uppnå? Hur kan man följa upp och mäta elevresultat?

19  Studiehandledning på modersmålet  Utredning och åtgärdsprogram, individuell skriftlig planering (IUP eller IS)  (förutsätter kartläggning/beskrivning av bl.a. ämneskunskaper)  Synligt i kvalitetsarbetet, jfr AR för kvalitetsarbete  Modersmålsundervisning  Tillgång till likvärdig utbildning  En främjande elevhälsa m

20 Särskild stödinsats (grundskoleförordningen 1994:1194, 5 kap.2§) på modersmålet eller om eleven undervisats på ett annat skolspråk, på det språket i stället för på modersmålet m

21 Skollag Förordningar Läroplan Kursplaner Skolplan BARNKONVENTIONEN Forskning och beprövad erfarenhet: Interkulturalitet Andraspråksinlärning Flerspråkighet +

22 Utvecklingsarbeten - projekt - utvärderingar - kvalitetsredovisningar - Nulägesbeskrivning Tidigare Åtgärdsplan Identifierat utvecklingsområde Genomförande Effektbedömning

23 Vad kännetecknar en god samverkan? Vilka aktörer bör samverka på den nationella nivån? Regional samverkan ger ökad kvalitet Vem gör vad i kommunen? Föräldrar som en viktig resurs Skapa helhet i introduktionen Man lär av varandra

24 Introduktionsenheten Skolförvaltningar Elevhälsa Resursenheter …….

25 Skapa en gemensam kunskapsbas Ange en ambitionsnivå Fördela ansvar Identifiera gemensamma resurser kring ekonomi och kompetens Ta fram riktlinjer och göra dem kända och förankrade i verksamheten

26 Ämneslärare Sva–lärare Modersmålslärare Elevhälsa Fritidsverksamhet Syv

27  Kartläggning och validering  Pedagogisk bedömning och individuell planering  Studiehandledning, svenska som andraspråk och modersmålsundervisning  Studie- och yrkesvägledning

28 Gemensam kunskapsbas kring andraspråksinlärning o flerspråkighet Genomgång av kursplaner och undervisningsmaterial Studiebesök hos varandra Identifiera roller i arbetslaget Involvera elevhälsa och Syv

29 ” Språk- och kunskapsutveckling måste ske i alla klassrum!”

30 Vilka kunskaper kan eleven ha med sig?

31 Den flerspråkiga eleven kan ha kunskaper: om liv och skola i ett annat land i läsning och skrivning på modersmålet i olika skolämnen, centrala begrepp, teorier memoreringsteknik praktiska kunskaper av olika slag ………….

32 Hur ser vi på de nyanlända? Hur hjälper vi dem att förstå det de möter? Tydliga, positiva och höga förväntningar

33 identitet kultur språk dolt märkbart Så länge vi sysselsätter oss med ytskiktet kommer situationen att glida oss ur händerna

34 tankar formulering korrekthet Vet man inte elevens kognitiva nivå hamnar undervisningen fel Utan kunskap om andraspråksinlärning hamnar skolan i detta perspektiv

35 SAOL ca ord Svenskans allmänordförråd ca ord En 7-åring kan ord Ett barn lär in ca ord/år under skoltiden Vid tal producerar vi ca 150 ord/min

36 ”Jag känner mig begåvad bara” (Otterup 2005) Tvåspråkighet kan ha  Positiva effekter på analytisk förmåga, begreppsbildning, flexibelt tänkande, problemlösningsförmåga  ”kan befria barnets språkliga tänkande ur de konkreta språkliga formernas och företeelsernas fångenskap” (Vygotskij 1999: 274).

37 De finns ingen motsättning mellan långsiktiga satsningar på modersmålet och svenska. Språken berikar varandra och individens kognitiva utveckling.

38 Undervisning på modersmålet kan förhindra negativa effekter på kunskapsutvecklingen så länge andraspråket inte är fullt utvecklat Undervisning i och på modersmålet är viktigt också för att bekräfta de flerspråkiga elevernas bakgrund och identitet.

39

40 På vilka grunder organiseras undervisningen? Stödverktyg för undervisningen

41 Språk och identitetsutveckling i fokus Flerspråkighet och flerkulturalitet som resurs på riktigt Satsa på det friska och ha blick för utsatthet Strategi 6 – Att ett främjande förhållningssätt präglar verksamheten

42 Vad ska man kunna för att klara av svensk skola? Vilka kunskaper ska man erövra?

43 Kunskapskvaliteter / Kompetenser tolkakommunicerareflektera motiveraanalyseradefiniera sortera jämförautvärdera planerastruktureravärdera sammanställa dra slutsatserge respons genomförabeskrivaresonera se sammanhanglösa problem använda begrepp argumentera

44  Aktivt  Kritiskt  Reflekterande  Ansvarstagande  Kreativt  …….  ……..

45  Uppmuntrar användning av modersmålet!  Bygger på ämnesintegrering och samarbete med modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk

46

47 Mottagning Introduktion Individuell planering Undervisning Uppföljning och utvärdering Kompetensutveckling

48  ”Det är bara när andraspråkselevernas egen kapacitet tillmäts betydelse och aktiveras som de kommer att hinna i kapp sina jämnåriga i fråga om språk- och kunskapsutveckling.” Jim Cummins, The University of Toronto


Ladda ner ppt "Göteborg 28 oktober 2010 Inger Bergendorff, Inviceum"

Liknande presentationer


Google-annonser