Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborg 28 oktober 2010 Inger Bergendorff, Inviceum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborg 28 oktober 2010 Inger Bergendorff, Inviceum"— Presentationens avskrift:

1 Göteborg 28 oktober 2010 Inger Bergendorff, Inviceum inger.bergendorff@telia.com

2 Bakgrund –arbetet på nationell nivå Skolintroduktion - målet Sex strategier för ett förbättrat arbete med nyanlända elever i kommun och skola inger.bergendorff@telia.co m

3 Flerspråkiga elever är överrepresenterade bland de elever som inte når målen i grundskolan och som inte avslutar sin gymnasieutbildning. inger.bergendorff@telia.com

4

5

6

7

8

9 Rustas väl för framtiden oavsett var den äger rum Förlust av sociala nätverk och välbekanta miljöer Föräldrarna och även ungdomarna – en etablerad bild av vad skola innebär Kan inte svenska och hur svenskt samhällsliv fungerar inger.bergendorff@telia.com

10 Omvärld, närsamhälle, nätverk, värdegrund

11 Stort engagemang o eldsjälar Förberedelseklass och IVIK Ett fåtal elever integreras direkt i ordinarie klass Svenska som andraspråk och matematik, samt modersmålsundervisning i grundskolan Studiehandledning förekommer i mindre utsträckning övergång till klass successivt ämne för ämne inger.bergendorff@telia.com

12 Elevernas kunskaper i olika ämnen valideras sällan och deras lärande dokumenteras och utvärderas inte alltid Utredning och åtgärdsprogram görs sällan Skriftlig studieplanering inte heller Ej tillgång till särskilda stödåtgärder Alltför lång tid i förberedelseklass eller IVIK inger.bergendorff@telia.com

13 Undervisningens innehåll varierar stort mellan kommuner och skolor Ett fåtal elever integreras direkt i ordinarie klass Ingår ofta inte i kvalitetsarbetet Ett fåtal kommuner har kommunala mål och riktlinjer Där riktlinjer finns beskriver de ofta organisation inte verksamhetens syfte och mål Introduktion = skolintroduktion inger.bergendorff@telia.com

14 Ofta etnocentriskt förhållningssätt i undervisningen Engelska på svenska Innehåll som inte tar vara på nyanlända elevers erfarenheter och kunskaper inger.bergendorff@telia.com

15  Nyanlända får inte den utbildning de har rätt till  Undervisning i avskildhet motverkar integration  Eldsjälar - inte rektor ansvarar  Nödvändigt att ta reda på elevernas bakgrund  Kunskap om nyanlända elever saknas på skolorna  Bristande respekt inger.bergendorff@telia.com

16  ”En strategi för att få fortsätta där man befinner sig i sin utveckling samtidigt som man introduceras i den nya miljön” inger.bergendorff@telia.com

17  Målet är att främja individens utveckling så att den så tidigt som möjligt når ett optimalt lärande, känner delaktighet i svensk skola och samhällsliv samt kan göra egna aktiva val.  Skolintroduktionen ska vara anpassad efter individens behov och dess syfte är att individen ska kunna delta i ordinarie undervisning.

18 God kunskap om hur skolans styrdokument ska tolkas när det gäller nyanlända? Lokala mål och riktlinjer i kommunen Dokumenterade rutiner på skolan Vilka resultat förväntas skolan uppnå? Hur kan man följa upp och mäta elevresultat? inger.bergendorff@telia.com

19  Studiehandledning på modersmålet  Utredning och åtgärdsprogram, individuell skriftlig planering (IUP eller IS)  (förutsätter kartläggning/beskrivning av bl.a. ämneskunskaper)  Synligt i kvalitetsarbetet, jfr AR för kvalitetsarbete  Modersmålsundervisning  Tillgång till likvärdig utbildning  En främjande elevhälsa inger.bergendorff@telia.co m

20 Särskild stödinsats (grundskoleförordningen 1994:1194, 5 kap.2§) på modersmålet eller om eleven undervisats på ett annat skolspråk, på det språket i stället för på modersmålet inger.bergendorff@telia.co m

21 Skollag Förordningar Läroplan Kursplaner Skolplan BARNKONVENTIONEN Forskning och beprövad erfarenhet: Interkulturalitet Andraspråksinlärning Flerspråkighet + inger.bergendorff@telia.com

22 Utvecklingsarbeten - projekt - utvärderingar - kvalitetsredovisningar - Nulägesbeskrivning Tidigare Åtgärdsplan Identifierat utvecklingsområde Genomförande Effektbedömning inger.bergendorff@telia.com

23 Vad kännetecknar en god samverkan? Vilka aktörer bör samverka på den nationella nivån? Regional samverkan ger ökad kvalitet Vem gör vad i kommunen? Föräldrar som en viktig resurs Skapa helhet i introduktionen Man lär av varandra inger.bergendorff@telia.com

24 Introduktionsenheten Skolförvaltningar Elevhälsa Resursenheter ……. inger.bergendorff@telia.com

25 Skapa en gemensam kunskapsbas Ange en ambitionsnivå Fördela ansvar Identifiera gemensamma resurser kring ekonomi och kompetens Ta fram riktlinjer och göra dem kända och förankrade i verksamheten inger.bergendorff@telia.com

26 Ämneslärare Sva–lärare Modersmålslärare Elevhälsa Fritidsverksamhet Syv inger.bergendorff@telia.com

27  Kartläggning och validering  Pedagogisk bedömning och individuell planering  Studiehandledning, svenska som andraspråk och modersmålsundervisning  Studie- och yrkesvägledning inger.bergendorff@telia.com

28 Gemensam kunskapsbas kring andraspråksinlärning o flerspråkighet Genomgång av kursplaner och undervisningsmaterial Studiebesök hos varandra Identifiera roller i arbetslaget Involvera elevhälsa och Syv inger.bergendorff@telia.com

29 ” Språk- och kunskapsutveckling måste ske i alla klassrum!” inger.bergendorff@telia.com

30 Vilka kunskaper kan eleven ha med sig?

31 Den flerspråkiga eleven kan ha kunskaper: om liv och skola i ett annat land i läsning och skrivning på modersmålet i olika skolämnen, centrala begrepp, teorier memoreringsteknik praktiska kunskaper av olika slag …………. inger.bergendorff@telia.com

32 Hur ser vi på de nyanlända? Hur hjälper vi dem att förstå det de möter? Tydliga, positiva och höga förväntningar inger.bergendorff@telia.com

33 identitet kultur språk dolt märkbart Så länge vi sysselsätter oss med ytskiktet kommer situationen att glida oss ur händerna inger.bergendorff@telia.com

34 tankar formulering korrekthet Vet man inte elevens kognitiva nivå hamnar undervisningen fel Utan kunskap om andraspråksinlärning hamnar skolan i detta perspektiv inger.bergendorff@telia.com

35 SAOL ca 120 000 ord Svenskans allmänordförråd ca 170 000 ord En 7-åring kan 8 000 -10 000 ord Ett barn lär in ca 3 000 ord/år under skoltiden Vid tal producerar vi ca 150 ord/min inger.bergendorff@telia.com

36 ”Jag känner mig begåvad bara” (Otterup 2005) Tvåspråkighet kan ha  Positiva effekter på analytisk förmåga, begreppsbildning, flexibelt tänkande, problemlösningsförmåga  ”kan befria barnets språkliga tänkande ur de konkreta språkliga formernas och företeelsernas fångenskap” (Vygotskij 1999: 274). inger.bergendorff@telia.com

37 De finns ingen motsättning mellan långsiktiga satsningar på modersmålet och svenska. Språken berikar varandra och individens kognitiva utveckling. inger.bergendorff@telia.com

38 Undervisning på modersmålet kan förhindra negativa effekter på kunskapsutvecklingen så länge andraspråket inte är fullt utvecklat Undervisning i och på modersmålet är viktigt också för att bekräfta de flerspråkiga elevernas bakgrund och identitet. inger.bergendorff@telia.com

39

40 På vilka grunder organiseras undervisningen? Stödverktyg för undervisningen inger.bergendorff@telia.com

41 Språk och identitetsutveckling i fokus Flerspråkighet och flerkulturalitet som resurs på riktigt Satsa på det friska och ha blick för utsatthet Strategi 6 – Att ett främjande förhållningssätt präglar verksamheten inger.bergendorff@telia.com

42 Vad ska man kunna för att klara av svensk skola? Vilka kunskaper ska man erövra?

43 Kunskapskvaliteter / Kompetenser tolkakommunicerareflektera motiveraanalyseradefiniera sortera jämförautvärdera planerastruktureravärdera sammanställa dra slutsatserge respons genomförabeskrivaresonera se sammanhanglösa problem använda begrepp argumentera inger.bergendorff@telia.com

44  Aktivt  Kritiskt  Reflekterande  Ansvarstagande  Kreativt  …….  …….. inger.bergendorff@telia.com

45  Uppmuntrar användning av modersmålet!  Bygger på ämnesintegrering och samarbete med modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk inger.bergendorff@telia.com

46

47 Mottagning Introduktion Individuell planering Undervisning Uppföljning och utvärdering Kompetensutveckling inger.bergendorff@telia.com

48  ”Det är bara när andraspråkselevernas egen kapacitet tillmäts betydelse och aktiveras som de kommer att hinna i kapp sina jämnåriga i fråga om språk- och kunskapsutveckling.” Jim Cummins, The University of Toronto inger.bergendorff@telia.com


Ladda ner ppt "Göteborg 28 oktober 2010 Inger Bergendorff, Inviceum"

Liknande presentationer


Google-annonser