Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Apotekarsocieteten – ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Apotekarsocieteten – ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel"— Presentationens avskrift:

1 Apotekarsocieteten – ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel
Andreas Furängen ordförandekonferensen 2011

2 Kommunikationsbehov Vid fullmäktige 2010 togs beslut om att föreningen ska ta fram en kommunikationsplan för att bättre synas och kunna visa vilka frågor man prioriterar. Som stöd för det senare antogs även ett policyprogram. Man enades även om att byta till domännamnet apotekarsocieteten.se Med mål att bli tydligare och visa att vi vill vara med och även i framtiden befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel.

3 Forum och kanaler Egna kanaler Apotekarsocietetens hemsida
Medlemstidningar E-post till medlemmar E-post till utvalda grupper med argument i enskilda frågor Remissvar, visa vad vi tycker till utvalda media Läkemedelskongressen Debattartiklar Uppvaktningar och dialogmöten Läkemedelsakademin Scheelepriset/Scheelesymposiet Krets- och sektionsaktiviteter Stipendier

4 Forum och kanaler Tillsammans med andra Bubbel & Debatt
Läkemedelsriksdagen Debattartiklar Uppvaktningar Övriga Mässor Arbetsmarknadsdagar

5 Genomförda aktiviteter 2010
Ny presentationsfolder Apoteksmässan 8-9 september. LmV hade monter och vi deltog Karriärdag i Lund 8 oktober för Life Science området. Läkemedelskongressen, monter + after congress för studenter. Bubbel & Debatt, samarrangemang med Naturvetarna, SwedenBio och Kemivärlden/Biotech Läkemedelsutveckling i fokus, sopplunch med diskussion i samarbete med Karolinska Institutet Science Park, 2 gånger varav en med dåvarande forskningsminister Tobias Krantz Direktutskick till apoteksanställda i kretsarna apotekarsocieteten.se, hemsida och mailadresser Farmaciförbundet MyNewsdesk

6 Planerade aktiviteter 2011
Läkemedelsutveckling i fokus med KISP, jan Bubbel& Debatt, feb 2011 Kontakter med Utbildningsdepartementet, jan 2011 Varumärkesprojekt , våren 2011 Arbetsmarknadsmässor för studenter, mars och oktober Forskarstipendierna till andra än farmacevtiska Innehåll i medlemskapet Sveriges farmacevtförbund

7 MyNewsdesk I vårt pressrum hos MyNewdesk har vi publicerat totalt 19 pressmeddelanden sedan vi startade den 19 oktober. 3723 visningar under perioden I november flest, följt av januari, december och oktober De 8 pressmeddelanden med flest visningar är;

8 My Newsdesk

9 Forskning och utveckling Blå text aktiviteter har påbörjats under 2010
APS anser att: - de statliga anslagen till forskning och utveckling inom Life science bör öka för att säkra svensk bioteknik och läkemedelsbranschens fortlevnad. - det är viktigt att stimulera initiativ för att utarbeta effektiva produkter för att bättre kunna individanpassa läkemedelsbehandlingar. Samarbetet mellan läkemedels- och diagnostikaföretag bör öka i omfattning för att utveckla nya metoder i syfte att bättre identifiera målgrupper för effektivare behandling.  - forskning avseende nya antibiotika med fördelaktigare resistensprofil liksom läkemedel för en åldrande befolkning bör prioriteras.  - Sveriges ställning bör stärkas både inom den prekliniska och kliniska forskningen. Vi bör vara ett land där kliniska prövningar genomförs effektivt och med hög kvalitet.  - hälso- och sjukvården samt läkemedelsindustrin bör samarbeta mer så att nya läkemedel snabbare utvärderas i klinisk vardag. Ytterligare resurser behövs för producentobunden utvärdering.  - forskning kring multimedicinering av läkemedel bör intensifieras, då kunskaperna om när flera läkemedel och andra ämnen används samtidigt är otillräckliga.

10 Tillverkning och handel
APS anser att: - initiativ behöver tas för att läkemedelstillverkning i Sverige ska förbli internationellt konkurrenskraftig. Annars är risken stor att tillverkning utlokaliseras till andra länder. Sker detta finns risk att forskning och produktutveckling också lämnar landet då det finns en tydlig koppling mellan läkemedelsutveckling och läkemedelstillverkning.  - medvetenheten om olagliga och förfalskade läkemedel hos allmänhet och aktörer måste öka och ny teknik liksom utökad kvalitetskontroll införas och utvärderas för att garantera läkemedlens äkthet och spårbarhet.  - miljöaspekter på läkemedelsområdet bör beaktas vid subventions- och upphandlingsbeslut. - det generiska namnet bör vara framträdande på förpackningen i syfte att öka patientsäkerheten när patentet för produkten gått ut. - läkemedelssortiment och förteckning över de läkemedel som används för behandling av barn behöver utvecklas och sammanställas i en Barn-FASS.  - ett kvalitetsråd behövs för apoteksaktörer inom öppen och sluten vård, som har till uppgift att förankra en svensk tillämpning av Good Pharmacy Practice (GPP) respektive Hospital Pharmacy Statement. - tillsynen över detaljhandelns hantering av vissa receptfria läkemedel måste bli effektiv och en utvärdering av konsumtionsmönster och sortimentsbredden bör göras.

11 Läkemedelsanvändning och patientsäkerhet
APS anser att: - ett Centrum för bättre läkemedelanvändning, som kommer att inrättas vid Läkemedelsverket, bör ges tillräckliga resurser för att stödja forskning inom bl.a. apoteksområdet, samverka med andra organisationer samt driva förändringsarbete och utvärdera vidtagna åtgärder.  - förskrivningsorsak alltid skall anges på apoteksetiketten och att generisk förskrivning är att föredra, även om denna inte löser patienternas problem med olika namn på samma läkemedel.  - alla apotek skall ha tillgång till elektroniska expeditionsstöd för att bättre kunna upptäcka bl.a. interaktioner och dubbelmedicinering och informera förskrivare  - legitimerad personal inom hälso- och sjukvården skall i patientkontakter kring läkemedelsfrågor ha tillgång till patientens läkemedelslista.  - farmacevtiska tjänster på apotek för t.ex. bättre följsamhet, läkemedelsgenomgångar och rapportering av biverkningar bör subventioneras i syfte att minska kostnaderna för felaktig läkemedelsanvändning.  - reklam för receptbelagda läkemedel direkt till patient fortsatt skall vara förbjuden, men att företagen skall få lägga ut information på Internet, som konsumenterna kan söka upp.  - det behövs en kontinuerlig uppföljning (minst årligen) av alla, som använder många läkemedel eller på annat sätt anses löpa risk för kvalitetsbrister i behandlingen.

12 Professioner i samverkan
APS anser att: - information om läkemedel bör ges större utrymme inom gymnasieskolan för att öka intresset att efter studenten söka läkemedelsorienterade utbildningar.  - alla forskningsmyndigheter bör främja multidisciplinära miljöer kring läkemedelsutveckling.  - industri, sjukvård och akademi bör samverka inom klinisk forskning, vilket enligt Delegationen för klinisk forskning gör alla till vinnare – inte samtidigt, men sammanlagt.  - samarbetet mellan apoteken och sjukvården respektive veterinärmedicinen behöver utvecklas, så att läkemedel bättre kan följas upp i den kliniska vardagen. - hälso- och sjukvårdspersonal bör genomgå liknande block i sin grundutbildning om läkemedelsutveckling, -information och -användning.  - certifierade yrkestitlar bör utökas inom hälso- och sjukvården t.ex. för monitorer, kliniska apotekare och egenvårdsrådgivare.  - myndigheter liksom hälso- och sjukvården bör på ett effektivare sätt informera allmänheten om nyttan av läkemedel liksom riskerna med att inte korrekt ta sina läkemedel t.ex. genom mer balanserad information i bipacksedlar.

13 Forskning och utveckling
Generellt hela dokumentet; - I våra remissvar till främst Socialdepartement, LV, SoS och TLV har vi policydokumentet som utgångspunkt Vi har upparbetat kanaler på Utbildningsdepartementet och har etablerat en relation. - Vi kommer att vara aktiva i närstående remissarbete för den till hösten 2012 planerade Innovations och forsknings propositionen  - Sveriges ställning bör stärkas både inom den prekliniska och kliniska forskningen. Vi bör vara ett land där kliniska prövningar genomförs effektivt och med hög kvalitet. - S. klinisk prövning aktiviteter tillsammans med LIF - Deltar i nytt SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) projekt, ”Läkemedel och Innovation”  - hälso- och sjukvården samt läkemedelsindustrin bör samarbeta mer så att nya läkemedel snabbare utvärderas i klinisk vardag. Ytterligare resurser behövs för producentobunden utvärdering.

14 Läkemedelsanvändning och patientsäkerhet
- ett Centrum för bättre läkemedelanvändning, som kommer att inrättas vid Läkemedelsverket, bör ges tillräckliga resurser för att stödja forskning inom bl.a. apoteksområdet, samverka med andra organisationer samt driva förändringsarbete och utvärdera vidtagna åtgärder. -S. för läkemedelsinformation kvällsaktivitet Centrum för bättre läkemedelsanvändning. En nationell samordning” Planerar – ”hur har det gått” -Stockholmskretsen bjuder in Christina Åkerman i februari  - farmacevtiska tjänster på apotek för t.ex. bättre följsamhet, läkemedelsgenomgångar och rapportering av biverkningar bör subventioneras i syfte att minska kostnaderna för felaktig läkemedelsanvändning. -S. för sjukhusfarmaci och öppenvård planerar gemensamt en temadag på ämnet

15 Professioner i samverkan
- information om läkemedel bör ges större utrymme inom gymnasieskolan för att öka intresset att efter studenten söka läkemedelsorienterade utbildningar. -Farmacihistoriska sällskapet, inför kemins år, filmsamarbete   - certifierade yrkestitlar bör utökas inom hälso- och sjukvården t.ex. för monitorer, kliniska apotekare och egenvårdsrådgivare. -S för kliniska prövningar arbetar med certifiering av monitorer

16 Tillverkning och handel (I)
- initiativ behöver tas för att läkemedelstillverkning i Sverige ska förbli internationellt konkurrenskraftig. Annars är risken stor att tillverkning utlokaliseras till andra länder. Sker detta finns risk att forskning och produktutveckling också lämnar landet då det finns en tydlig koppling mellan läkemedelsutveckling och läkemedelstillverkning. - Deltar i nytt SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) projekt, ”Läkemedel och Innovation”  - medvetenheten om olagliga och förfalskade läkemedel hos allmänhet och aktörer måste öka och ny teknik liksom utökad kvalitetskontroll införas och utvärderas för att garantera läkemedlens äkthet och spårbarhet. -S. för läkemedelsinformation ”förfalskade läkemedel, 2 D-projektet  - miljöaspekter på läkemedelsområdet bör beaktas vid subventions- och upphandlingsbeslut. -Stockholmskretsen ”Vad krävs för en hållbar utveckling på läkemedelsområdet” -Norra Mälarkretsen och S. för läkemedelsinformation planerar ”Läkemedel och miljö”

17 Tillverkning och handel (II)
- läkemedelssortiment och förteckning över de läkemedel som används för behandling av barn behöver utvecklas och sammanställas i en Barn-FASS. -Västra kretsen ”Barn och kinetik -S. för läkemedelsinformation ”Från 600g till 80 kg – hur tacklar vi det”  - ett kvalitetsråd behövs för apoteksaktörer inom öppen och sluten vård, som har till uppgift att förankra en svensk tillämpning av Good Pharmacy Practice (GPP) respektive Hospital Pharmacy Statement. -Dokument på remiss!

18 God apotekssed Under nästan ett år har en arbetsgrupp med representanter från Apotekarsocieteten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Apoteksförening arbetat med att utarbeta en modern svensk version av Good Pharmacy Practice. Vi har valt att kalla dokumentet God apotekssed. Vår förhoppning är att dokumentet ska användas i all apoteksverksamhet och att kvalitetsarbete har sin utgångspunkt i dessa branschgemensamma riktlinjer. Dokumentet utgör en komplettering till befintliga lagar och förtydligande av de krav som bör finnas på en välfungerande apoteksverksamhet. Remissinstanser ska komma med synpunkter, senast den 1 mars 2011.

19 Remiss till; Socialdepartementet (för information)
Sveriges Apoteksförening (kvalitetsråd) Farmaciförbundet Sveriges Farmacevtförbund Uppsala Universitet (koordinerar med övriga farmaciutbildningar) Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation Apotekarsocietetens sektion för sjukhusfarmaci Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci

20 Sektioner Flera sektioner aktiviteter tillsammans med LMA som RA, Klinisk prövning, Lm-analys, Galenik och biofarmaci, Farmakokinetik och LM-metabolism Nätverksträffar och andra medlemsaktiviteter Temakvällar. Lm-information, Farmakognosi Öppenvården i PGEU Lm för djur deltagit med monter på VeTa-dagarna och Veterinärkongressen Sjukhusfarmaci. Nordiskt idéforum i klinisk farmaci. Workshop om evidensbaserad medicin som ett led i att införa kunskap från EAHP Klinisk prövning, medarrangör med LIF och Svenska sällskapet för Pharmaceutical Medicine temadag ”Kliniska prövningar i Sverige - ett avslutat kapitel eller något för framtiden? ” Remisser Phabian Award, Rosenön Award, Lm-kemiska priset, Stipendiat i klinisk prövning

21 Några övriga highlights
Delat ut stipendier för totalt 5,3 miljoner kronor, 2.4 utb, 2.9 forskning varav 6 post doc Diplomerade klinisk prövning 13 st Medlemsvärvning apoteksanställda Träff för medlemmar i APS på AstraZeneca Lund Deltagit på arbetsmarknadsmässor för studenter i Göteborg, Umeå och Uppsala Bubbel&Debatt Läkemedelsutveckling i fokus


Ladda ner ppt "Apotekarsocieteten – ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel"

Liknande presentationer


Google-annonser