Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPIS-Elena – Spårvägar i Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPIS-Elena – Spårvägar i Skåne"— Presentationens avskrift:

1 SPIS-Elena – Spårvägar i Skåne
26 januari 2012 Marcus Horning, Projektchef, SPIS-Elena

2 =

3 Projekten inom samarbetet

4 Elena ansökan hösten 2010 ELENA-ansökan inskickad till EIB december Maj 2011 – ansökan accepterad och godkänd av politiska styrgruppen 33 miljoner SEK til May 2014 90 % Elena 10% fördelad mellan parterna Parterna ska ha förbundit sig till en investering 25 gånger bidraget innan projektperioden är slut dvs cirka 650 miljoner SEK

5 Political steering committee of SPIS Head of chief committe of SPIS
Organisation Spårvagnar i Skåne Political steering committee of SPIS Head of chief committe of SPIS WP 1 Project management of SPIS-Elena WP 2 Vehicles WP 3 Financing WP 4 Design WP 5 Main- tenance WP 6 Communication

6 Medarbetare och projektkontor
Projektchef Controller Upphandlingsexpert Spårvagnsexpert Projektstrateg Kommunikatör Projektkoordinator 1 Projektkoordinator 2 Projektkoordinator 3

7 Nästa generation kollektivtrafik(resenärer)?

8 Densitet av befolkning i Skåne

9 Stora utvecklingsprocesser i regionen
HH, metro osv Syftar alla till att stärka tillväxten i regionen Hög hastighetståg ESS Brunnshög Maxlab IV Citytunneln Bo01 Öresundsbron

10 Ställs höga krav på regionens tillväxtmotorer
Förvalta och få maximal utdelning av gjorda och framtida investeringar Knyta samman och skapa en stark region Skapa synergier Strukturbildande kollektivtrafik Attraktiva stads- och livsmiljöer Vara en fortsatt spjutspets för Hållbar utveckling Samarbeta!

11 Lund NE/Brunnshög På sikt 50 000 sysselsatta och boende

12 Kunskapsstråket

13 Lund C Lund C 36 000 passagerare per dag
(Malmö C passagerare per dag) (Göteborg C passagerare per dag)

14 Lundalänken (180 mkr) togs i bruk för busstrafik 2003
Lundalänken (180 mkr) togs i bruk för busstrafik Resandet längs länken fördubblades på 5 år. All byggnation genomförd utifrån det långsiktiga målet om spårtrafik 14

15 Framtidens kollektivtrafik – fler bussar?
Lundalänken idag En buss var 3,75 minut i rusningstid Mellan LTH och Sjukhuset 2,3 minuter i rusningstid

16 Förstudie: Spårväg Lund C till ESS Ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

17 Mål med projektet Attraktiv stadsmiljö Attraktiv kollektivtrafik

18 Föreslagen sträckning
Drygt 5 km dubbelspår och 9 hållplatser Spårvagn avgår var 10:e minut i rusningstid Ingen biltrafik i banan, endast i korsningar Väster om sjukhuset samsas buss och spår- vagn i samma bana, öster därom går endast spårvagnar i banan

19 Utbyggnad av spårvägsnät till 2030 enl ÖP

20 Förutsättningar och konsekvenser
Stadsmiljö, stadsutveckling Trafik Kostnader

21 Stadsmiljö, stadsutveckling
Länkar samman Lund C/stadskärna och Lund NE/Brunnshög och hela Kunskapsstråket Mindre fastighetsintrång kan bli nödvändigt på enstaka punkter FOJAB arkitekter

22 Trafik Stor höjning av kollektivtrafikens kapacitet och attraktivitet i stråket. Gång- och cykeltrafiken påverkas, men bedöms inte leda till en försämring totalt sett Biltrafiken påverkas i viss mån pga spårvagnens prioritet i korsningar, samt att på Laurentiigatan föreslås endast behörig biltrafik tillåtas Trafiksäkerheten är svårbedömd men med en positiv förändring, viktig fråga att studera vidare.

23 Kostnader Kostnad för spåranläggningen har i projektet beräknats till ca 640 mkr Enligt Malmö, Lund och Helsingborg bör 50% av spåranläggningen finansieras av staten. Spårvägen – en del av ett Skånepaket Kostnader för spårvagnar täcks av Skånetrafiken Kostnader för drift och underhåll samt depåanläggning täcks av Skånetrafiken och kommunen gemensamt

24 Måluppfyllelse och samlad bedömning
Spårväg Lund C – ESS uppfyller väl de uppsatta målen om att skapa en attraktiv stadsmiljö och en attraktiv kollektivtrafik Spårväg Lund C – ESS ger de bästa förutsättningarna för att utveckla Kunskapsstråket och Lund NE/Brunnshög De negativa effekterna/riskerna bedöms vara hanterbara, men måste studeras vidare i fortsatt planering

25 Tidplan Förstudie Detaljplan Bygghandling Byggtid Trafikering

26 Tack


Ladda ner ppt "SPIS-Elena – Spårvägar i Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser