Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Satsningar på kollektivtrafik för ökat bostadsbyggande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Satsningar på kollektivtrafik för ökat bostadsbyggande"— Presentationens avskrift:

1 Satsningar på kollektivtrafik för ökat bostadsbyggande
DATUM:

2 Skåne – en växande flerkärning storstadsregion
Skåne beräknas växa med cirka nya invånare per år, vilket ställer krav på cirka 5000 nya bostäder/år. Bra kommunikationer mellan kärnorna är avgörande för en väl fungerande arbetsmarknad och för ökad tillväxt. Befolkningen i Skåne uppgick år 2012 till invånare. Till år 2022 väntas befolkningen öka med 8,4 procent eller med ca invånare. Skåne är i dag en flerkärning storstadsregion. Den flerkärniga strukturen är en tillgång, men innebär samtidigt utmaningar och ställer speciella krav på transportsystemet. Strukturen ger människor stora valmöjligheter när det gäller bostads- och arbetsort. Detta förutsätter dock bättre kvalitet och kapacitet i kollektivtrafiken och utbyggnad i ny tågtrafik, superbussar och spårvagnar. Med bättre kollektivtrafik kan de funktionella arbetsmarknadsområdena vidgas och integreras och sysselsättningsgraden och produktiviteten öka.

3 Bostadsbyggandet matchar inte behoven i Skåne
”Gapet” mellan behov och faktiskt byggande cirka bostäder Bostadsbyggnadsbehovet, i tabellerna intill, visar endast förhållandet för respektive år. Det innebär att de gap som finns mellan bostads-byggande och bostadsbehov ökar så länge bostadsproduktionen inte är i balans. Den historiska utvecklingen visar att antalet bostäder inte följt bostadsbyggnadsbehovet förutom enstaka år, vilket innebär att det finns ett eftersläpande behov.

4 Skåne behöver fler bostäder
Fram till 2025 behöver bostäder byggas i Skåne. Planberedskapen för bostadsbyggande i Skånska kommuner är hög. Beredskap för bostäder finns i de kommuner som berörs av Skånepaketet. Skånes befolkning ökar med drygt invånare årligen. Folkmängden ökar i alla delar av regionen med en polarisering mot Malmö-Lund. I stora delar av Skåne råder idag bostadsbrist som följd av eftersatt bostadsproduktion den senaste tioårsperioden. Årligen skulle cirka bostäder behöva byggas för att möta befolkningsökningen. Fram till år 2025 behöver närmare nya bostäder byggas i Skåne för att trångboddheten inte ska öka. De skånska kommunerna har tillsammans planberedskap för bostäder bostäder i de 25 kommuner som ingår i Skånepaketet. För att klara tillväxten i Skåne utan att ta naturresurser i form av jordbruksmark i anspråk behövs effektivt markutnyttjande, med fokus på såväl urban förtätning som tidsförtätning. Merparten av de 33 kommunerna i Skåne har god planberedskap för bostadsbebyggelse och planerar utifrån ett tillväxtscenario. Många av de måldokument som tagits fram de senaste åren uttrycker också olika strategier kring tillgänglighet till kollektivtrafik som en grund för lokalisering och planering. I de Skånska kommunernas översiktsplaner anges en samlad beredskap för omkring bostäder. Totalt finns inom de 24 kommuner som berörs av Skånepaketet översiktsplaneberedskap för bostäder.

5 Hur kan investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik ge ökat bostadsbyggande?
Tillväxt i transportsystement är viktigt för att kunna jämna ut skillnader i Skånes olika delar och utnyttja Skånes fulla potential till bostadstillväxt och sysselsättningstillväxt i takt med befolkningstillväxten. Skånes ekonomiska produktivitet är en betydande andel av Sveriges och när den släpar efter påverkar det landets BNP. Tillväxt i Skåne gynnar hela landet eftersom Skåne som region är väl positionerat att bli en konkurrenskraftig tillväxtregion. Kollektivtrafiken i Skåne har byggts ut kraftigt, men det räcker inte. Marknadsandelen för kollektivtrafiken i Skåne har ökat och resandet har mer än fördubblats de senaste 10 åren. Trots detta är kollektivtrafikandelen lägre än i Sveriges andra storstadsregioner. I Stockholms län har kollektivtrafiken en marknadsandel på 37 procent, i Göteborg stad 26 % och i göteborgregionen 24 %. Under 2012 genomfördes 149 miljoner resor med Skånetrafiken, vilket motsvarar en ökning med 70 miljoner resor sedan Målet är att öka kollektivtrafikresandet till 240 miljoner resor år 2020 samt att fördubbla marknadsandelen till 2025.

6 Närhet till kollektivtrafik ökar intresset att bygga
70 procent av befintlig bebyggelse i Skåne ligger i kollektivtrafiknära lägen. Ökat fastighetsvärde och kollektivtrafiknära läge korrelerar. 85 procent av skåningarna anser att närhet till spår och buss för lokala resor är en viktig parameter för den ideala bostaden. Planberedskap är en sak, faktiskt bostadsbyggande en annan. För att bostäder ska byggas krävs detaljplaner och för att detaljplaneprocessen ska fungera effektivt krävs aktuella översiktsplaner. Men där tar det direkta och mest påtagliga kommunala ansvaret för bostads-försörjning slut. Nästa steg är marknadens, att byggföretag ska ha förtroende nog för en plats attraktion för att köpa mark, bygga och erbjuda bostäder i en ort. Kollektivtrafiktillgänglighet höjer marknadsvärdet med mer än 5 % och därmed en direkt faktor som bidrar till ökat bostadsbyggande i Skåne. För att nå från planering till bostadsproduktion krävs därför att kollektivtrafiken i Skåne byggs ut. En sammanställning, gjord av Region Skåne 2009, av kommunernas översiktsplaner visar att ca 64 % av planerad bebyggelse ligger inom kollektivtrafiknära lägen. Av befintlig bebyggelse ligger i snitt 70 % inom kollektivtrafiknära lägen. (Kollektivtrafiknära har definierats som 1500 meter till tåg, 1000 meter till regionbuss och 500 meter till stadsbuss.)

7 Hur påverkar Skånepaketet investeringsviljan?
Grönt = stambanor Rosa = regionala spår Blått = superbussar Turkost = storstäder Grått = vägnätet Därtill har vi järnvägar och cykelvägar Region Skåne har tillsammans med de skånska kommunerna föreslagit ett samlat Skånepaket för att möta de utmaningar som Skånes infrastruktur och transportsystem långsiktigt står inför. Totalt behöver 36,5 miljarder investeras i det skånska kollektivtrafiksystemet.

8 Förbättrad kapacitet i stomlinjer
Västkustbanan Södra stambanan Upprustning av stationer i Lund, Hässleholm, Eslöv och Burlöv Möjlighet till nya bostäder Stambanornas kapacitet måste rymma både godstrafik och nationell samt regional persontrafik. Förbättrad kapacitet på stambanorna får positiva konsekvenser långt utanför Skåne. Satsningar på stambanorna ger i Skåne möjlighet till byggnation av den planberedskap som finns i stationsorterna utmed banorna. I de orter, där uppgifter finns att tillgå, finns sammanlagt planberedskap för minst nya bostäder. Det ger boende-möjligheter inom pendlingsavstånd till tillväxtmotorerna Malmö, Lund och Helsingborg.

9 Förstärkning i västra Skåne
Superbuss Höganäs Helsingborg Superbuss Örkeljunga Helsingborg Söderåsbanan – 3 nya stationer Marieholmbanan – 1 ny station Lommabanan – 4 nya stationer Superbuss Malmö-Vellinge Trelleborgsbanan – 3 nya stationer Möjlighet till nya bostäder Superbussar, utökning med persontrafik på godsbanor och nya stationer ökar möjligheten för kollektivtrafikresor i systemets västra delar. Det tillför planberedskap, utöver de större städernas, för sammanlagt minst nya bostäder, i de orter där uppgifter finns att tillgå. Superbuss Örkelljunga-Helsingborg ger förutsättningar för att skapa attraktiva boende i nordvästra Skånes skogsbygd. Örkelljunga är beläget utefter E4:an norr om Helsingborg dit stor arbetspendling har sitt mål. Beredskap för 1460 bostäder finns i de två samhällena Örkelljunga och Åstorp, som därigenom får förbättrad nåbarhet. Superbuss Höganäs- Helsingborg, på väg 111, ger möjlighet att kollektivtrafikpendla in till Helsingborg eller vidare med regionaltåg från boendepopulära kustsamhällen. I de fyra samhällena Höganäs, Viken, Domsten och Hittarp- Laröd finns det i dag 9702 bostäder och beredskap för 1450 nya bostäder. Den redan idag högt belastade bussträckan når snart kapacitetstak. Superbussen etablerar en framtida möjlig spårvägssträckning. Söderåsbanan som sträcker sig mellan Åstorp- Teckomatorp används i dag endast för godstrafik. Genom ökad kapacitet på den enkelspåriga banan kan den även öppnas för persontrafik. Det skulle göra att de tre orterna Billesholm, Kågeröd och Svalöv, som ligger mellan Åstorp och Teckomatorp, kan få station och därmed effektivt nå både Helsingborg, Lund och Malmö. I dessa orter finns i dag 3411 bostäder och beredskap för 1850 nya bostäder. Marieholmsbanan som sträcker sig från Eslöv - Teckomatorp skapar en ny station i Marieholm. I orterna Eslöv, Marieholm och Teckomatorp finns idag 9447 bostäder och beredskap för nya 2000 bostäder Lommabanan Burlöv- Kävlinge, ger möjlighet till station och därmed ny Pågatågstrafik i fyra samhällen, Furulund, Flädie, Lomma och Alnarp, som idag utgör attraktiva bostadsorter men som nu är beroende av buss för att kollektivtrafikförsörjas. I de fyra nya stationsorterna finns idag 6634 bostäder och beredskap för ytterligare 3000 bostäder. Kävlinge är ett exempel på en kommun där ett fastighetsbolag, Midroc, köpt gammal industrimark i direkt anslutning till stationen i syfte att i nära samarbete med kommunen utveckla blandad stadsbebyggelse. Den närhet till regionens arbetsmarknad som den effektiva kollektivtrafiken ger gör att de i projektet vågat satsa på en större utbyggnad för 1300 bostäder.

10 Förbättring i östra Skåne
Pågatåg nordost Superbuss Åhus-Kristianstad – Osby Superbuss Ystad - Kristianstad Möjlighet till nya bostäder Här är emellertid inte Hässleholm med då det saknas siffror från kommunen. (det arbetas på att ta fram siffror) I östra Skåne utgör Kristianstad, Hässleholm och Ystad regionala kärnor utan starkt inbördes samband. Genom förbättrad kollektivtrafik även i Skånes östra delar fås en större arbetsmarknad och därmed boendevalfrihet. Satsningar på Pågatåg Nordost och superbussar ger möjlighet för effektiv kollektivtrafikförsörjning av mindre orter som kan nå kärnorna. I de orter, där uppgifter finns att tillgå, finns sammanlagt planberedskap för minst 2600 nya bostäder med pendlingsmöjlighet till kärnorna. Genom satsningen Pågatåg Nordost har tio nya stationer, varav sex i Skåne, öppnats för persontrafik från och med december Dessa orter får på så vis ett konkurrenskraftigt alternativ till bilpendling. Nya stationer i Skåne är Fjälkinge, Ballingslöv, Hästveda, Killeberg, Bjärnum och Önnestad. I dessa orter finns i dag 3703 bostäder. Uppgifter om planberedskap saknas. Superbuss Åhus – Kristianstad – Osby, som ansluter via väg 118 till väg 19, kompletterar systemet. I bussträckningens direkta närhet finns idag 7470 bostäder och beredskap för minst 500 nya bostäder. Superbuss Ystad – Kristianstad, utmed väg 19, ger ökad nåbarhet till Kristianstad från Österlen. I orterna Ystad, Tomelilla, Skåne Tranås, Brösarp, Degeberga, Everöd och Vä finns idag bostäder och beredskap för minst 2060 nya bostäder.

11 Koppla samman väst och öst
Skånebanan Superbuss Lund-Kristianstad Simrishamnsbanan – 2 nya stationer Superbuss Lund – Simrishamn Ystadbanan Österlenbanan Möjlighet till nya bostäder Koppla samman västra och östra Skåne Genom kapacitetsförbättrande åtgärder, t.ex. mötesspår och kapacitetsutbyggnader på stationer, på belastade enkelspåriga banor förbättras möjligheten till regional persontågstrafik i befintliga stråk. I de orter, där uppgifter finns att tillgå, finns sammanlagt planberedskap för minst nya bostäder. Skånebanan som sträcker sig mellan Helsingborg- Kristianstad förbinder Skånes nordvästra del med den nordöstra. I de 10 stationsorterna utefter banan finns idag bostäder och planberedskap för minst 3300 bostäder; i Kvidinge, Påarp, Mörarp, Bjuv, Åstorp, Klippan, Perstorp, Tyringe, Vinslöv och Önnestad. Superbuss Lund - Kristianstad, utmed E22, ger snabbare förbindelse mellan de båda regionala kärnorna. De båda städerna utgör navet för effektiv kollektivtrafik från flera mindre och attraktiva bostadsorter. I orterna Hurva, Gårdsstånga, Hörby, Tollarp, Vä utefter bussträckningen finns idag 5068 bostäder och beredskap för minst 650 bostäder. Simrishamnsbanan, den nedlagda tågsträckan mellan Malmö och Simrishamn, har potential att återigen skapa spårbunden kollektivtrafik tvärs södra Skåne. Förberedelserna för utbyggnaden av Simrishamnsbanan skapas i ett första steg genom etappen Malmö- Staffanstorp - Dalby. I Staffanstorp och Dalby finns i dag 8303 bostäder och beredskap för 4900 bostäder. Superbuss Lund - Simrishamn, utmed väg 11 bör etableras för att möjliggöra effektiv kollektivtrafikpendling mellan Österlen och Lund. På så vis når pendlare från orterna Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo effektivt Lund. I dessa tre orter finns i dag 9748 bostäder och planberedskap för 2850 bostäder. Ystadbanan går mellan Malmö och Ystad och utgör den första delen av den bana som byter namn till Österlenbanan efter Ystad. Med hjälp av banan kan samhällena Ystad, Svarte, Rydsgård, Skurup och Svedala effektivt nå Malmö kommun. I dessa fem samhällen finns i dag bostäder. I Ystad finns planberedskap för 1390 bostäder (information saknas om övriga orter). Österlenbanan som sträcker sig mellan Ystad- Simrishamn ger en väsentligt ökad möjlighet för Österlen, som utgör ett attraktivt sommarboende, att även erbjuda möjlighet till året-runt boende. Möjlighet att nå arbetsmarknaden i Ystad och södra Skåne ökar. På linjen finns idag sex orter (Köpingebro, Tomelilla, Lunnarp, Smedstorp, Gärsnäs, Simrishamn) med möjlighet att nå Ystad. Dessa har sammanlagt 7934 bostäder och beredskap för 2040 bostäder.

12 Malmö 35 000 bostäder i ny översiktsplan 5000-6000 i detaljplan
Inom Malmös översiktsplan uttrycks planberedskap för omkring nya bostäder som i hög grad lokaliseras utifrån kollektivtrafiktillgänglighet. I direkta detaljplaner finns idag beredskap för bostäder. Malmö arbetar aktivt för en tät och grön stad med fokus på social hållbar utveckling. Flera projekt drivs för effektivare kollektivtrafik som en del i att bättre integrera stadsdelar med stor andel socialt utanförskap. Malmö har en folkmängd på drygt personer och en befolkningsökning på cirka 5000 personer/år. Malmö har precis tagit fram en ny översiktsplan, med beräknat antagande under I översiktsplanen anges strategier för bostadsbebyggelse. Ambitionen i Malmö är att bygga minst 1000 nya bostäder varje år. När översiktsplanen är antagen räknar Malmö med att ta fram en utbyggnadsstrategi med precisare volymer om var och hur bostadstillskott kan prioriteras. Planberedskapen i översiktsplan motsvarar närmare nya bostäder. Östervärn station ligger i anslutning till Kirseberg. Där pågår ett översiktsplanearbete som i förlängningen syftar till att omvandla ett gammalt industriområde till 2500 nya bostäder. Inte långt därifrån ligger ett slitet industriområde, Norra Sorgenfri, där ett visionsarbete gjorts för att visa på potentialen så att fastighetsägare och kommun tillsammans kan utveckla området till blandad stad. I planprogram visas hur totalt 2500 bostäder kan byggas och detaljplan för 660 bostäder pågår. Beredskap för totalt 4000 bostäder intill stationen finns. I östra och sydöstra Malmö finns flera stadsdelar där kompletteringar utreds i olika planarbeten. Genom dialogprocesser inkluderas de boende i processerna och fastighetsägare kan motiveras att investera för nya bostäder genom visionsarbeten i samverkan. I förlängningen, om även en station Fosieby öppnas på Malmöringen och/eller om spårvägssatsningen även i Malmö blir möjlig öppnar det upp för en utveckling av stadsdelar som i dag har en stor andel socialt utanförskap. I stadsdelar, så kallade miljonprogram, i södra Malmö finns planer på hur upp till 2000 nya bostäder kan skapas genom förtätning och upprustning av befintliga miljöer. I Hyllie, den nya stadsdel som utvecklas kring citytunnelstationen i södra Malmö, beräknas 2500 bostäder uppföras fram till år Totalt beräknas Hyllie rymma 9000 bostäder, utöver arena, köpcenter, mässhall och badhus. Utvecklingen av de södra delarna av Hyllie gynnas även av närheten till station Svågertorp på Malmöringen. Malmöexpressen mellan stadskärnan och Malmös östra del, är en satsning som etablerar effektiv kollektivtrafik med stadsbussar som så småningom beräknas kunna omvandlas till spårväg. Malmöexpressen innebär att ett nytt stadsbusskoncept införs längs en av Malmös mest trafikerade stadsbusslinjer. Genom 24 meter långa elgashybridbussar och separata busskörfält med signalprioritering skapas en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Därmed ökas tillgängligheten mellan Rosengård, centrala Malmö och regionen. Genom minskad restid skapas förutsättningar för förbättrad integration och i förlängningen ökad sysselsättning, liksom positiva hälso- och ekonomiska effekter. Utmed de stadsdelar som den framtida superbussen/spårvägen passerar finns ytor möjliga för förtätning. Malmöringen är en ringformad tågsträckning som utnyttjar den befintliga kontinentalbanan i kombination med citytunneln för effektiv stadsintern kollektivtrafik. Malmöringen gör det lättare att kunna åka mellan östra och västra Malmö och vidare i regionens tågnät. Malmöringen kopplar samman de befintliga stationerna Malmö central, Svågertorp, Hyllie och Triangeln. På sträckan föreslås en ny station; Rosengård och öppnande av de två, nu vilande, stationerna Östervärn och Persborg. På längre sikt planeras även en ny station i Fosieby.

13 Lund 8 000 bostäder I Lunds centralort, intill Lunds C, där Södra Stambanan och Västkustbanan möts, bedöms ca bostäder kunna byggas inom redan planlagt område fram till år Lunds översiktsplan ger ett resandeunderlag som stödjer en utbyggnad av såväl Simrishamnsbanan som snabbspårväg på Lundalänken. Spårväg Lund-LTH-ESS är den spårvägsatsning i Skåne som först föreslås etableras. Genom Lundalänken som delvis har inneburit busstrafik på separat bana har en stark kollektivtrafiksträcka etablerats på delar av spårvägens sträckning. Tät bebyggelse inom 1 km från hållplatslägena på sträckan Lund-Brunnshög-Dalby och från Brunnshög C mot ESS, innebär att resandeunderlaget blir tillräckligt för att motivera hållplatslägen. Generell förtätning av centralorten beräknas utgöra 1250 av de nya bostäderna. En medveten satsning på ökat antal studentbostäder pågår i området som sträcker sig mellan centrum och via universitetsområdet upp mot tekniska högskolan. Samma sträckning som beräknas trafikeras av spårvägssträckan – Lunds C till Brunnshög/Lund NE. Totalt ger området, inklusive utredningsområde, utrymme för ca bostäder. Målsättningen är 3000 bostäder och upp till arbetsplatser år 2025 inom Lund NE.

14 Helsingborg 7 000 bostäder I Helsingborg finns långsiktig planberedskap på bostäder med kollektivtrafiktillgänglighet som bärande strategi. I klara detaljplaner finns närmare 4000 bostäder, Helsingborg räknar med att ha beredskap för 7000 nya kollektivtrafiktillgängliga bostäder till år 2025. Helsingborg har en folkmängd på personer och en befolkningsökning på cirka 1400 personer/år. Planberedskapen i Helsingborgs översiktsplan är lägenheter, vilket ger beredskap att möta visionen att bygga 700 bostäder/år. Planberedskap i antagna detaljplaner är 3700 bostäder och ungefär hälften av de outnyttjade byggrätterna ligger i stationsorterna Maria, Ödåkra och Kattarp. I direkt anslutning till Helsingborg C, ”Knutpunkten”, drivs stadsutvecklingsprojektet H+ med höga hållbarhetsmål utifrån såväl miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. På sträckan mellan Knutpunkten och Ramlösa station beräknas cirka 5000 bostäder rymmas. De första detaljplanearbetena pågår. Därtill pågår flera andra centrala förtätningsprojekt i Knutpunktens direkta närområde. Färdiga detaljplaner finns för till exempel en kongressanläggning och ett centralt filmpalats som även rymmer bostäder. Totalt ger det en planberedskap för cirka 3000 centrala bostäder. Därtill stora arealer regionalt nåbara verksamhetsyta. Stadsutvecklingsprojektet H+ innebär att gammal hamnmiljö kan omvandlas till centralt belägen bostadsbebyggelse med dubbel attraktionsparameter; i direkt anslutning till både hav och regional kapacitetsstark kollektivtrafik. På en högtrafikerad stadsbusslinje pågår studier för att kunna introducera superbuss från Knutpunkten till köpcentrat Väla. Denna sträcka etablerar samtidigt en framtida möjlig spårväg. Sträckan passerar områden där aktiva planprocesser pågår; Ringstorp där bostäder nu byggs, Norra infarten, ett slitet men centralt industriområde som upprustas och Drottninghög, ett storskaligt flerfamiljhusområde från 70-talet som bedöms kunna kompletteras med nya bostäder. Totalt finns på sträckan beredskap för närmare 2000 nya bostäder. Helsingborg har som långsiktig och tydligt uttalad ambition att utveckla landsbygden genom att koncentrera tillkommande bebyggelse till de åtta befintliga stationssamhällena. Västkustbanan passerar Kattarp och Ödåkra norr om Maria och Rydebäck söder om Ramlösa. I stationssamhällen på sträckan mellan Helsingborg C och Ängelholm, som idag har enkelspår men där en satsning för dubbelspår är angelägen, bedöms i översiktplan finnas en planberedskap för 3700 bostäder. Cirka hälften av den detaljplaneberedskap som finns utgörs av outnyttjade byggrätterna i stationsorterna Maria, Ödåkra och Kattarp (37) En stärkning av kapaciteten på Skånebanan möjliggör att en mängd samhällen får förbättrad möjlighet att pendla till såväl Helsingborg som Kristianstad. Skånebanan passerar Mörarp och Påarp, där det bedöms finnas potential till totalt 300 nya bostäder fram till år 2025. Superbussträckan mellan Helsingborg och Höganäs etablerar en framtida möjlighet till spårväg. Utmed sträckan finns attraktiva bostadsorter och kapacitetstaket för den regional busstrafik på sträckan är i princip nådd. På sträckan finns i dag 3276 bostäder i orterna Hittarp, Domsten och Viken. Utan kapacitetsstärkning av kollektivtrafiken finns möjlighet att komplettera samhällena i Helsingborg med drygt 100 bostäder. Genom spårvägssatsning efter 2025 bedöms ytterligare i storleksordningen 1000 nya bostäder kunna byggas i de framtida stationssamhällena på sträckan.

15 Infrastråk och bostadsplaner
Insatsområde Möjliga planerade bostäder 2025 Ökad kapacitet stomlinjer 21 000 Förstärkning i västra Skåne 13 700 Förbättring i östra Skåne 2 600 Koppla ihop västra och östra Skåne 14 000 Malmö 35 000 Lund 8 000 Helsingborg 7 000 Kristianstad + Hässleholm 5 000 Summa

16 Bättre kollektiv-trafik
Skåne växer – fler jobb och bostäder Utbyggd infrastruktur Bättre kollektiv-trafik Bättre pendlings-möjligheter: Större utbud jobb och jobbsökande Bättre matchning: Fler i jobb, större lönesumma Större skatteintäkter Ökade möjligheter realisera byggplaner Ökat bostads-byggande i stationsnära lägen Jämnare tillväxt i hela Skåne

17 Skånepaketet berör planer på 130 000 bostäder i Skåne
Enbart i de 20 stationslägena för tåg handlar det om planer på bostäder Exploatörer tittar först och främst på prisnivån på annan nyproduktion i närheten och i andra hand på priserna på andrahandsmarknaden. I tredje och sista hand beaktas befolkningstillväxt (särskilt inrikes inflyttning) samt inkomstnivåer. Exploatörer kan därför välja att avvakta att bygga tills det ekonomiska läget är optimalt. Så som tidigare visat kan kollektivtrafik öka värdet för bostadsbeståndet på andrahandsmarknaden. Om kommunen är proaktiv och samverkar med exploatörer och visar exempel på stadsförnyelse kan en kollektivtrafiksatsning vara den motor som behövs för att initiera ny bostadsexploatering. Att satsa på en trivsam stadsmiljö och tillgång till en bred arbetsmarknad är investeringar som även kan ge ett ökat bostadsbyggande. Exempel på detta finns i Kävlinge och Ystad, där exploatör och kommun utvecklar stationsnära områden. Där är kollektivtrafiken en förutsättning för att möta intressenters behov och därmed en förutsättning för att gå från planering till genomförande. Genom tydlighet och tidplan för kollektivtrafikens öppnande underlättas också kommunens planering och deras möjligheter att ingå avtal med exploatörerna. För att undvika obebyggda detaljplanerade markområden kan kommunen avtala om tidsplan för byggandet när markanvisningen ges.

18


Ladda ner ppt "Satsningar på kollektivtrafik för ökat bostadsbyggande"

Liknande presentationer


Google-annonser