Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri."— Presentationens avskrift:

1 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 INNEHÅLL ~ En definition på den vuxnes inlärning ~ Förnyande inlärning ~ Inlärningsprocessen ~ Olika former av inlärning ~ Meningen med vuxenstudier ~ Hur utnyttja modellerna Hur kunde man beskriva den vuxnes inlärning ? Källförteckning ~ Jarvis, P. 1997. Oppimisen paradokseja. I tidskriften Aikuiskasvatus 1/97 ~ Kolb, D.A. 1984. Experiential learning. Experience as the source of lear- ning and development. ~ Larsson, S. 1997. Vardagslärande och vuxenstudier. I arbetet Ellström, P-E, Gustavsson, B. & Larsson, S. (red.) Livslångt lärande. ~ Merriam, S. B. & Heuer, B. 1996. Meaning-making, learning and develop- ment. A model with implications for practice. I tidskriften International Journal of Lifelong education 4/1996. ~ Mezirow, J. 1995. Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuk- sessa..

2 Vuxenpedagoger/-forskare om inlärning INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Mezirow, J. (kritisk) reflektion – förnyande inlärning (USA) http://fcis.oise.utoronto.ca/~daniel_schugurensky/assignment1/1978mezirow.html http://fcis.oise.utoronto.ca/~daniel_schugurensky/assignment1/1978mezirow.html Knowles, M. självstyrd inlärning (USA) http://www.infed.org/biblio/b-selfdr.htmhttp://www.infed.org/biblio/b-selfdr.htm Jarvis, P. icke-lärande – lärandets paradoxer (Stor-Britannien) Freire, P. befrielse från förtryck – dialogpedagogik (Brasilien) http://www.infed.org/thinkers/et-freir.htmhttp://www.infed.org/thinkers/et-freir.htm Kolb, D.A. erfarenhetsbaserad inlärning (USA) http://www.infed.org/biblio/b-explrn.htmhttp://www.infed.org/biblio/b-explrn.htm Schön, D.A lärande och reflektion i handling Argyris, C. lärande i organisation (USA) http://www.infed.org/thinkers/et-schon.htmhttp://www.infed.org/thinkers/et-schon.htm http://www.infed.org/thinkers/argyris.htm Habermas, J. kommunikativ rationalitet – livsvärld (Tyskland) Engeström, Y. verksamhetsteori – internalisering/externalisering (Finland)

3 En meningsskapande aktivitet vars syfte är att skapa underlag för en sådan tolkning av erfarenheten som möjliggör att den tidigare förståelsen (meningsperspektiv/ förståelsehorisont) förändras och utvecklas (främst kvalitativ) utgångspunkten för inlärning är alltid någon form av verksamhet eller aktivitet En definition på den vuxnes inlärning INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

4 Ett försök att illustrera den vuxnes inlärning INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Den vuxne verksamhet/aktivitet erfarenhet xyz, ss 1+2=2 det bästa med att kunna själv göra… xys, zys, vtc Grundläggande antaganden ? ? ackomodation assimilation kontextualism konstruktivism meningsperspektiv förståelsehorisont

5 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Verksamhet - aktivitet E r f a r e n h e t De tanke- och verksamhets modeller som utgör menings- perspektivet Bakomliggande grundantaganden Strategier och tillvägagångssätt Vanor, behov, intressen reflektion kritisk självreflektion kritisk reflektion Förnyande inlärning enligt Mezirow (1991)

6 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Inlärningsprocessen enligt Merriam & Heuer (1996) Den vuxne möter en ny situation eller är med om en ny erfarenhet behov av att skapa/ge mening - förstå Tillfredställande menings- skapande/-givande, dvs att den nya erfarenheten stäm- mer överens med den tidigare förståelsen (systemet) Otillfredställande menings- skapande/-givande, dvs att den nya erfarenheten stäm- mer INTE överens med den tidigare förståelsen (systemet) Ett tillstånd av engagemang (kognitiv,känslomässig eller fysisk) i relation erfarenheten Övergång till ett vidare personligt eller socialt sammanhang Förändring i förståelsen det meningsskapande systemet (mera utvecklat/komplext) tid - stöd

7 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Olika former av inlärning (Jarvis 1992) Icke inlärning Förutfattad antagande Avvisande Ignorerande Icke-reflektiv inlärning Reflektiv inlärning Förmedveten Färdigheter Utantill inlärning Reflektion Metakognitiv färdighet Experimentell kunskap the relationship between learning and change..paradoxes are inherent.. learning is a response to change, but also creates it; learning is a mechanism of adaptation, but it also has the capacity to evoke it; people learn to be safe, but learning is also a risk-taking activity

8 Erfara Reflektera Abstrahera Experimentera Tanke Handling D e f i n i t i o n Inlärning är en process under vilken kunskap skapas genom omgestaltning av erfarenheter Kolb ( 1984 ) om inlärning INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 göra tänka begrepps- liggöra pröva förmåga att göra, prestera, riskera i nya situationer har fantasi, nya ideer ser saker från olika perspektiv kan skapa modeller, resonera in- duktivt, behärskar abstraktioner kan tillämpa idéer, vågar pröva, reso- nerar induktivt

9 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Lärandets tre dimensioner - Illeris (2001) Kognitiv process tänkande motoriska färdigheter Psykodynamisk process Känslor, attityder, motivation Social, samhällelig process Kommunikation samspel socialisation Inlärningspsykologi Piaget, Vygotsky Utvecklings- och personlighetspsykologi Freud Grupp och socialpsykologi Socialisationsteori Marx INLÄRNING

10 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Vuxenpedagogerna i Illeris´ triangel Kognitiv processPsykodynamisk process Social, samhällelig process Jarvis Kolb Knowles Schön Argyris Habermas Mezirow Freire Engeström

11 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Vad handlar undervisning förhandling, försäljning, ledning, guidning då om ? xyz 3+4=7 xyz 3+3=7-1 gemensam förståelse överensstämmelse m.m. Vuxenlärare försäljare marknadsförare ledare guide Vuxenstuderande potentiell kund arbetstagare turist

12 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Staffan Larsson (1997) om meningen med vuxenstudier Utgångspunkt: Den studerande “bär med sig” ett sammelsurium av tankar och handlingar som formats till mönster. Inlärning uppstår då dessa mönster i form av tolkningar och handlingsmönster förändras. Förändring, d.v.s inlärning förutsätter att det tidigare inlärda utmanas, eller att det uppstår en spänning mellan det gamla och det nya. Tre krav på studierna - dess form och innehåll Autentiskt lärande Lärandet skall ha någon mening - skapa genuint intresse. Detta sker genom att innehållet kan relateras till den vardagsförståelse som de studerande har utvecklat gällande det aktuella innehållet Relevans Att kunna se sammanhangen och sålunda skapa mening kring det som läggs fram. Det praktiska sammanhanget ger innehållet en naturlig meningsfullhet Det goda omdömet Att kunna bemöta argument och påståenden, att kunna ta ställning genom att betrakta fenomen från ett annat perspektiv än det egna. Förståelsen blir fullständigare.

13 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Hur kan/bör man utnyttja modellerna för den vuxnes inlärning ? Utgångspunkt Läraren behöver kunskap om deltagarnas meningsperspektiv (sätt att konstruera kunskap om verkligheten, sätt att förstå) för att kunna ta ställning till hur den kan utvecklas Diskussion – dialog – meningsutbyte (ta del av varandras sätt att tänka och förstå – en utmaning -medvetenhet om perspektiven – frågan varför?) Heterogenitetet – mångfalden gällande uppbyggnad av meningsperspektiven, inlärningsstilar/ -strategier m.m. tackla genom: exempel från olika områden, göra de vuxna medvetna om sitt sätt att förstå och lära sig eller överlåta exemplifieringen åt de studerande Fortlöpande respons och feedback – vart är vi på väg ? Analys av dåliga resultat, missnöje de grundläggande antaganden, ”filtren” Meningsskapande tar tid


Ladda ner ppt "INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri."

Liknande presentationer


Google-annonser