Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INNEHÅLL Hur kunde man beskriva den vuxnes inlärning ? pedagogik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INNEHÅLL Hur kunde man beskriva den vuxnes inlärning ? pedagogik"— Presentationens avskrift:

1 INNEHÅLL Hur kunde man beskriva den vuxnes inlärning ? pedagogik
INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK Hur kunde man beskriva den vuxnes inlärning ?         INNEHÅLL ~ En definition på den vuxnes inlärning ~ Förnyande inlärning ~ Inlärningsprocessen ~ Olika former av inlärning ~ Meningen med vuxenstudier ~ Hur utnyttja modellerna pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Källförteckning ~ Jarvis, P Oppimisen paradokseja. I tidskriften Aikuiskasvatus 1/97 ~ Kolb, D.A Experiential learning. Experience as the source of lear- ning and development. ~ Larsson, S Vardagslärande och vuxenstudier. I arbetet Ellström, P-E, Gustavsson, B. & Larsson, S. (red.) Livslångt lärande. ~ Merriam, S. B. & Heuer, B Meaning-making, learning and develop- ment. A model with implications for practice. I tidskriften International Journal of Lifelong education 4/1996. ~ Mezirow, J Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuk- sessa. .    Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

2 Vuxenpedagoger/-forskare om inlärning
INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK Vuxenpedagoger/-forskare om inlärning Mezirow, J. (kritisk) reflektion – förnyande inlärning (USA) Knowles, M. självstyrd inlärning (USA) Jarvis, P. icke-lärande – lärandets paradoxer (Stor-Britannien) Freire, P. befrielse från förtryck – dialogpedagogik (Brasilien) Kolb, D.A. erfarenhetsbaserad inlärning (USA) Schön, D.A lärande och reflektion i handling Argyris, C. lärande i organisation (USA) Habermas, J. kommunikativ rationalitet – livsvärld (Tyskland) Engeström, Y. verksamhetsteori – internalisering/externalisering (Finland) pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

3 En definition på den vuxnes inlärning
INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK En definition på den vuxnes inlärning utgångspunkten för inlärning är alltid någon form av verksamhet eller aktivitet pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området En meningsskapande aktivitet vars syfte är att skapa underlag för en sådan tolkning av erfarenheten som möjliggör att den tidigare förståelsen (meningsperspektiv/ förståelsehorisont) förändras och utvecklas (främst kvalitativ) Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

4 ? ? Ett försök att illustrera den vuxnes inlärning
INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK Ett försök att illustrera den vuxnes inlärning verksamhet/aktivitet erfarenhet pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området 1+2=2 xyz , ss det bästa med att kunna själv göra… ? ? xys, zys, vtc meningsperspektiv förståelsehorisont Grundläggande antaganden ackomodation assimilation kontextualism konstruktivism Den vuxne Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

5 Verksamhet - aktivitet
INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK Förnyande inlärning enligt Mezirow (1991) E r f a r e n h e t pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Verksamhet - aktivitet Strategier och tillvägagångssätt Vanor, behov, intressen reflektion kritisk självreflektion De tanke- och verksamhets modeller som utgör menings- perspektivet kritisk reflektion Bakomliggande grundantaganden Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

6 Inlärningsprocessen enligt Merriam & Heuer (1996)
INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK Inlärningsprocessen enligt Merriam & Heuer (1996) Den vuxne möter en ny situation eller är med om en ny erfarenhet pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området behov av att skapa/ge mening - förstå Otillfredställande menings- skapande/-givande, dvs att den nya erfarenheten stäm- mer INTE överens med den tidigare förståelsen (systemet) Tillfredställande menings- skapande/-givande, dvs att den nya erfarenheten stäm- mer överens med den tidigare förståelsen (systemet) Ett tillstånd av engagemang (kognitiv,känslomässig eller fysisk) i relation erfarenheten tid - stöd Övergång till ett vidare personligt eller socialt sammanhang Förändring i förståelsen det meningsskapande systemet (mera utvecklat/komplext) Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

7 Olika former av inlärning (Jarvis 1992)
INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK Olika former av inlärning (Jarvis 1992) Förutfattad antagande Avvisande Ignorerande Icke inlärning pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Icke-reflektiv inlärning Förmedveten Färdigheter Utantill inlärning Reflektiv inlärning Reflektion Metakognitiv färdighet Experimentell kunskap the relationship between learning and change..paradoxes are inherent .. • learning is a response to change, but also creates it; • learning is a mechanism of adaptation, but it also has the capacity to evoke it; • people learn to be safe, but learning is also a risk-taking activity Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

8 Handling Tanke Kolb (1984) om inlärning göra pröva tänka
INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK D e f i n i t i o n Inlärning är en process under vilken kunskap skapas genom omgestaltning av erfarenheter pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Handling förmåga att göra, prestera, riskera i nya situationer göra kan tillämpa idéer, vågar pröva, reso- nerar induktivt Erfara har fantasi, nya ideer ser saker från olika perspektiv pröva Experimentera Reflektera tänka Abstrahera begrepps- liggöra Tanke kan skapa modeller, resonera in- duktivt, behärskar abstraktioner Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

9 personlighetspsykologi Grupp och socialpsykologi
INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK Lärandets tre dimensioner - Illeris (2001) Utvecklings- och personlighetspsykologi Freud Inlärningspsykologi Piaget, Vygotsky Kognitiv process tänkande motoriska färdigheter Psykodynamisk process Känslor, attityder, motivation pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området INLÄRNING Social, samhällelig process Kommunikation samspel socialisation Grupp och socialpsykologi Socialisationsteori Marx Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

10 Vuxenpedagogerna i Illeris´ triangel
INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK Vuxenpedagogerna i Illeris´ triangel Kognitiv process Psykodynamisk process pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Kolb Knowles Schön Argyris Engeström Jarvis Mezirow Habermas Freire Social, samhällelig process Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

11 Vad handlar undervisning då om ?
INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK Vad handlar undervisning förhandling, försäljning, ledning, guidning då om ? pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området gemensam förståelse överensstämmelse m.m. 3+4=7 xyz 3+3=7-1 xyz Vuxenlärare försäljare marknadsförare ledare guide Vuxenstuderande potentiell kund arbetstagare turist Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

12 om meningen med vuxenstudier
Staffan Larsson (1997) om meningen med vuxenstudier Utgångspunkt: Den studerande “bär med sig” ett sammelsurium av tankar och handlingar som formats till mönster. Inlärning uppstår då dessa mönster i form av tolkningar och handlingsmönster förändras. Förändring, d.v.s inlärning förutsätter att det tidigare inlärda utmanas, eller att det uppstår en spänning mellan det gamla och det nya. Tre krav på studierna - dess form och innehåll Autentiskt lärande • Lärandet skall ha någon mening - skapa genuint intresse. Detta sker genom att innehållet kan relateras till den vardagsförståelse som de studerande har utvecklat gällande det aktuella innehållet Relevans • Att kunna se sammanhangen och sålunda skapa mening kring det som läggs fram. Det praktiska sammanhanget ger innehållet en naturlig meningsfullhet Det goda omdömet • Att kunna bemöta argument och påståenden, att kunna ta ställning genom att betrakta fenomen från ett annat perspektiv än det egna. Förståelsen blir fullständigare. INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

13 för den vuxnes inlärning ?
INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK Hur kan/bör man utnyttja modellerna för den vuxnes inlärning ? Utgångspunkt Läraren behöver kunskap om deltagarnas meningsperspektiv (sätt att konstruera kunskap om verkligheten, sätt att förstå) för att kunna ta ställning till hur den kan utvecklas Diskussion – dialog – meningsutbyte (ta del av varandras sätt att tänka och förstå – en utmaning medvetenhet om perspektiven – frågan varför?) Heterogenitetet – mångfalden gällande uppbyggnad av meningsperspektiven, inlärningsstilar/ -strategier m.m. tackla genom: exempel från olika områden, göra de vuxna medvetna om sitt sätt att förstå och lära sig eller överlåta exemplifieringen åt de studerande Fortlöpande respons och feedback – vart är vi på väg ? Analys av dåliga resultat, missnöje de grundläggande antaganden, ”filtren” Meningsskapande tar tid pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000


Ladda ner ppt "INNEHÅLL Hur kunde man beskriva den vuxnes inlärning ? pedagogik"

Liknande presentationer


Google-annonser