Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 5 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 5 2010."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 5 2010

2 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Liberal, personlighetsfrigörande inriktning Man lär sig bäst en expert behandlar ämnet välstrukturerat och systematiskt Lärarens uppgift presentera ny information systematiskt samt klargöra begrepp och teorier Känslor kommer troligtvis att störa undervisningen och minska på uppmärksamheten Intresse läraren kan sin sak tillräckligt bra för att göra det intressant Utvärdering ger läraren kunskap om hur mycket mera de studerande lärt sig av innehållet Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2008 Fem övergripande lärarinriktningar

3 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Progressiv inriktning Man lär sig bäst konfrontera och lösa olika typer av problem Lärarens uppgift att hjälpa studerande att identifiera och lösa problem Känslor fungerar som tilläggsenergi som bidrar till att man lyckas lösa problem Intresse Minskar då studerande inte ser och förstår nyttan med tanke på deras vardagsliv Utvärdering sker genom att de studerande klarar av olika problem i verkliga situationer Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2008

4 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Behavioristisk inriktning Man lär sig bäst själv testa/pröva sig fram eller genom att ta del av välstrukturerade helheter Lärarens uppgift vägleda de studerande genom välstrukturerade helheter och ge feedback Känslor kan en skicklig lärare utnyttja för att uppnå målen Intresse Minskar då de studerande får inte tillräcklig feedback och respons på sina framgångar Utvärdering borde ske under de olika delmomenten och bilda en systematisk helhet Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2008

5 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Humanistisk inriktning Man lär sig bäst genom att själv ta ansvar, avgöra vad och hur man skall lära sig (upptäcka själv) Lärarens uppgift underlätta, men inte att styra inlärningsprocesserna Känslor är beroende av hur man själv uppfattar sin egen inlärning Intresse Minskar studerande inte prioriterar innehållet och är inte beredda att engagera sig Utvärdering kan endast göras av de studerande själv och utgående från deras egna syften Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2008

6 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Radikal inriktning Man lär sig bäst Genom att ifrågasätta, kritisera, reflektera och diskutera innehållet med andra Lärarens uppgift utöka medvetenheten om olika sociala och politiska faktorers påverkan på oss Känslor måste utnyttjas för att få dem verkligen engagerade Intresse Minskar om studerande inte förstår vilka följderna av att det inte lär sig kan bli Utvärdering är inte viktigt eller möjligt för att det man lärt kommer fram först senare Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2008

7 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Liberal adult education/ frigörande vuxenutbildning Kunskap är frigörande - förädling av intellektet, bildningens egenvärde - förmedling av innehåll med bildningspotential - innehållet, ej den lärande individen i fokus - den kunnige läraren skapar underlag för inlärning IDAG? - i en alltmer komplex, postmodern värld måste vi tillägna oss i förväg organiserad kunskap och utveckla de intellektuella färdigheterna - fördjupad förståelse för ideer och värdesystem - ta del av betydelsefulla texter, verk, litteratur funktionell läskunnighet, (nationell) kulturell läskunnighet -> agera som fullvärdig medborgare utmanas av det mångkulturella Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education

8 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Progressive adult education/ progressiv vuxenutbildning Förändring genom kunskap - personlig och social utveckling genom att människor kan och vet mera - inlärning och utbildning skall främja social förändring - strävan efter tillväxt hos individen och bibehållandet/utvecklandet av det goda i samhället - fokus på upprätthållandet av den sociala strukturen, ej individen eller innehållet IDAG? besvikelse över det man åstadkommit – ej lyckats ”utbilda medvetande- gjorda, moraliskt ansvarsfulla medborgare med lokalt, regionalt, nationellt och globalt ansvar Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education

9 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Humanistic adult education /humanistisk vuxenutbildning Kunskapsinhämtningen måste vara autonom och självstyrd - individuell självförverkligande - människan är god och har vilja och potential att utvecklas - utveckla öppenhet för förändring och beredskap för fortlöpande inlärning - fokus på den lärande individen, ej innehållet IDAG? - humanistisk filosofi och psykologi den viktigaste inriktningen under de senaste årtionden - andragogik och självstyrd inlärning Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education

10 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Radical adult education / radikal vuxenutbildning Maktuövande genom kunskap och samhällelig position - strävar efter social förändring, upplösning av maktförhållanden - utbildning skall främja uppkomst av en ny social ordning - utmanar de rådande ekonomiska, sociala och politiska antaganden - fokus på social reform, ej individen, innehållet eller den existerade sociala ordningen Analytic philosophy of adult education /analytisk vuxenpedagogik Kunskap genom entydiga begrepp och argument - utgångspunkt i logisk positivism, analytisk filosofi - betonar behovet av att klargöra begrepp, argument och de “policy statements“ som används inom vuxenutbildningen Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education

11 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Behaviorist adult education/ behavioristisk vuxenutbildning Kontroll och styrning av kunskapsinhämtning - läraren strukturer, kontrollerar och styr inlärningsprocessen - innehållet har en given struktur - inlärning är beteendeförändring - strukturering, systematik och feedback i fokus - utbildningsplanering, kartläggning av utbildningsbehov, utvärdering IDAG? tillfredställer behovet av entydiga, trygga utgångspunkter i utbildningspla- nering och metodutveckling Human Resource Development - program och ideologi systemteorin Human kapital, socialt kapital, identitetskapital Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education

12 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 De filosofiska inriktningarna i relation till vissa grundläggande dimensioner Samhälle (organisation, grupp, familj) Individ Förändring utveckling Kontinuitet stabilitet

13 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 De filosofiska inriktningarna i relation till vissa grundläggande dimensioner Samhälle (organisation, grupp, familj) Individ Förändring utveckling Kontinuitet stabilitet Liberal Humanistisk Progressiv Radikal Behavioristisk

14 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 INDIVIDEN Samhället gruppen KONTINUITET FÖRÄNDRING Human kapital Vad skall jag kunna/veta? Identitetskapital Vem är jag? Identitetskapital Vad kunde jag vara? Socialt kapital Vad borde vi göra?

15

16 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 De filosofiska inriktningarna i relation till den didaktiska triangeln Innehållet Den lärandeLäraren VAD planering HUR genomförande VARFÖR utvärdering

17 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 De filosofiska inriktningarna i relation till den den didaktiska triangeln Innehållet Den lärandeLäraren Liberal Humanistisk Behavioristisk Progressiv Radikal Samhället

18 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education Liberal adult education Progressive adult education Humanistic adult education Behavioristic adult education Radical adult education Analytic adult education andragogy/self-directed learning (Knowles) phenomenology (Stanage) worldview construction (McKenzie) perspective transformation (Mezirow) transactional approach (Brookfield) paradoxes of learning (Jarvis) critical theory (Habermas) feminist theory Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 1800-talet 1900-talet

19 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Var befinner vi oss nu? Den progressiva inriktningen, baserad på rationalism och pragmatism, har varit den mest genomträngande men inte medfört någonting nytt under de två senaste seklerna Mycket av den praktiska vuxenutbildningen baserar sig på behavioris- tiska principer och procedurer (Human Resource Development) Retoriken inom vuxenutbildning har präglas av den humanistiska inrikt- ningen och betonat betydelsen av individens tillväxt och utveckling Den radikala kritiken har inte haft nämnvärd betydelse för utformandet av den praktiska vuxenutbildningen men erbjuder ett alternativt pers- pektiv på såväl praktik som teori Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2009

20 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Finger, M. 1995 Adult education and society today I slutet av 1970-talet tre övergripande paradigm/filosofiska inriktningar inom vuxenpedagogiken och –utbildningen € Lifelong education based on scientific humanism € Radical adult education based on political empowerment € Andragogy based on the idea of human development Fokusering på utvecklings- och kognitiv psykologi Den lärande individen som primär intresse- och forskningsobjekt De tre paradigmen kan betraktas som respons till eller försök att klara av de utmanin- gar som snabb industriell utveckling och uppkomsten av välfärssamhällen medförde: ”With the help of enlightened, responsible and skilled subject-persons adult education theorists argued again in the 1960´s and early 1970´s that human society would be able to master the additional challenges posed by industrial development.” Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2009

21 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Finger, M. 1995 Adult education and society today Vad hände med de tre paradigmen ? Livslångt lärande blir en autistisk diskurs som förlorar kontakten med verkligheten - att främja utveckling och öka konkurrenskraften blir ohållbart då de biofysiska gränserna kommer emot Andragogik och främjandet av individuell utveckling bidrar till ökad individualism, egoism, narcissism i en redan individualiserad värld - kritiskt-reflektivt-analytiskt tänkande har blivit en viktig överlevnads kvalifikation Den radikala inriktningen har förlorat sin verksamhetsarena - det tidigare politiska systemet som man kritiserade har förlorat sin bety- delse - de viktiga (politiska) besluten görs ovanför (på en global nivå) eller under (på en lokal nivå) det traditionella nationalstatliga planet Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2009

22 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Finger, M. 1995 Adult education and society today 1990-talet > uppmärksamhet vid nya utmaningar Den industriella utvecklingens biofysiska effekter och begränsningar > hållbar utveckling Den sociokulturella förändringen (fragmenteringen) - kopplingen mellan individuell och kollektiv utveckling håller på att försvinna > illamåendet i vårt samhälle - social fragmentering (förlorade kollektiva projekt, defensiv fundamentalism) den upplysta, subjektpersonen tar hand om bara sig själv - Avsaknad av ideologier – vad skall vi tro på? Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2009 Hur kommer det sig att man år 2009 vid våra medborgarinstitut ordnar kurser i astrologi (spådomskont), tarotkortssiande, alternativa terapi- former (t.ex. smyckesterapi), Feng Shui och Qigong (medvetna tekniker för att balansera och läka kropp, sinne och energi)?

23 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Finger, M. 1995 Does adult education need a philosophy? Industrialisering -> lett till individualisering, fragmentering, apati, utslagning m.m. Reaktioner inom ramen för vuxenlärande: 1. Personlig utveckling (på fritiden) som reaktion på meningslösheten på arbetsplatsen 2. Kvalitetscirklar som reaktion på specialisering och fragmentering i anknytning till produktionsprocesserna, de traditionella problem- lösningsprocesserna ”Illustrate best the direction adult learning is taking, away from passive function of adapting and coping with change, to new function and meaning of dealing more actively and more creatively with the more and more numerous and more and more fundamental counterproductivities of industrialization.” Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2009


Ladda ner ppt "Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 5 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser