Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VUXENVUXEN DIDAKTIK INLÄRNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Inlärning ? en förutsättning en utgångspunkt en process ett resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VUXENVUXEN DIDAKTIK INLÄRNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Inlärning ? en förutsättning en utgångspunkt en process ett resultat."— Presentationens avskrift:

1 VUXENVUXEN DIDAKTIK INLÄRNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Inlärning ? en förutsättning en utgångspunkt en process ett resultat Erfarenhet ? en förutsättning en utgångspunkt en process ett resultat

2 VUXENVUXEN DIDAKTIK INLÄRNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 En meningsskapande aktivitet vars syfte är att skapa underlag för en sådan tolkning av erfarenheten som möjliggör att den tidigare förståelsen (meningsperspektiv/ förståelsehorisont) förändras och utvecklas (främst kvalitativ) En definition på den vuxnes inlärning

3 VUXENVUXEN DIDAKTIK INLÄRNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Kognitivt synsätt den lärande individen spelar en aktiv roll i den process genom vilken kunskap konstrueras - fokus på processen inläming handlar om att aktivt omstrukturera och konstruera den helhet som består av kunskaper och färdigheter- detta sker i mittpunkten av ett komplext nätverk lärarens uppgift är att analysera hur de studerande resonerar (utgångspunkter, feltolkningar, missförståelse m.m.) och delta i processen som medkonstruktör Några synsätt på inlärning 1

4 VUXENVUXEN DIDAKTIK INLÄRNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Konstruktivistiskt synsätt går ut på att man... tar fasta på vad de studerande vet från tidigare och hur kunskap konstrueras och används fäster uppmärksamhet vid hur man iakttar, reflekterar över sina iakttagelser, samarbeter, diskuterar, argumenterar och når överensstämmelse -> skapar/ger mening Socio-konstruktivistiskt synsätt hur den sociala kontexten påverkar konstruerandet av kunskap tänkande och inlärning är relaterade tili den fysiska och sociala kontexten - lärare och studerande konstruerar denna kontext delvis själv genom sin interaktion lärarens respons en central faktor gällande hur de studerandes "uppfattningar utvecklas" Några synsätt på inlärning 2

5 VUXENVUXEN DIDAKTIK INLÄRNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Orienteringsgrund En modell eller en princip som människan känner igen och med hjälp av vilken hon kan skapa sig en uppfattning om ett fenomen eller innehåll som i sig är nytt. Vi stiger av ett tåg på en tågstation i en främmande stad i ett främmande land. Det har varit en lång resa och vi är hungriga - behöver någonting att äta. Vi börjar leta efter ett ställe där man kan äta. Vi orienterar oss enligt den allmänna karta som vi har gällande hur en stad är uppbyggd. Vart efter vi börjar gå omkring känner vi igen oss och hittar så småningom ett ställe med god mat. Engeström 1982

6 VUXENVUXEN DIDAKTIK INLÄRNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 En god orienteringsgrund kännetecknas av att den ger en klar och systematisk helhetsbild av det innehållet/temat som skall behandlas den visar på hur saker och ting hänger ihop den fokuserar utgångspunkterna och den övergripande principen för hur någonting fungerar den ger möjlighet att kontrollera, utvärdera och förbättra ens uppfattning om någonting Tänk att Du får i Din hand en bok utan pärmar, innehållsförteckning, rubriker och sidnummer!! Engeström 1982

7 VUXENVUXEN DIDAKTIK INLÄRNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Inlärning kan handla om … Categorizations of conceptions of learning amongst fenomenological researchers 1. Acquiring new information - increase of knowledge -- 2. Memorizing, reproducing - getting insight into something -- 3. Applying - increase of competence -- 4. Abstraction of meaning - understanding -- 5. Interpretative process - a change of perspective -- 6. Changing as a person - personal development Eklund-Myrskog, G. 1996

8 VUXENVUXEN DIDAKTIK INLÄRNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 € De grundläggande och viktiga frågorna gällande de vuxnas inlärning och under- visning blir ofta bortglömda, åsidosatta av modeflugor såsom självstyrning, reflektion och livslångt lärande € Särarten i den vuxnes inlärning har att göra med livserfarenheten. Den, ofta ofull- ständiga, helheten - bestående av kunnande, färdigheter, kunskaper och känslor, som under åren byggts upp utgör sanningsgrunden för den vuxnes verksamhet. Inlärning handlar till stor del om att "komma över" eller bortse de egna förutfattade meningarna. € För att verklig inlärning skall ske hos den vuxne måste man kunna åstadkomma en spricka i den vuxnes sätt att tänka och agera. Sprickan eller tvivlet uppstår då livserfarenheten kolliderar med en "omskakande" inlärningserfarenhet. Inlärnings- erfarenheterna skall bryta upp det trygga levnadsloppets kontinuitet. På så sätt uppstår ett behov av verklig inlärning, som leder till en förändring gällande den vuxnes sätt att tänka och agera. € Om inte läraren lyckas åstadkomma sprickor i den vuxnes sätt att tänka blir inlärningen en mekanisk, icke-reflektiv prestation. € Läraren skall i undervisningssituationen agera både som en expert och en med- människa. De två rollerna är lika viktiga, kompletterar och förutsätter varandra. Att främja den vuxnes inlärning handlar om att åstadkomma sprickor Malinen 2000

9 VUXENVUXEN DIDAKTIK INLÄRNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Särarten i den vuxnes inlärning har att göra med livserfarenheten. Den, ofta ofullständiga helheten - bestående av kunnande, färdigheter, kunskaper och känslor, som under åren byggts upp utgör sanningsgrunden för den vuxnes verksamhet. Inlärning handlar till stor del om att "komma över" eller bortse de egna förutfattade meningarna. Att främja den vuxnes inlärning handlar om att åstadkomma sprickor Malinen 2000

10 VUXENVUXEN DIDAKTIK INLÄRNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 För att verklig inlärning skall ske hos den vuxne måste man kunna åstadkomma en spricka i den vuxnes sätt att tänka och agera. Sprickan eller tvivlet uppstår då livserfarenheten kolliderar med en "omskakande" inlärningserfarenhet. Inlärnings- erfarenheterna skall bryta upp det trygga levnadsloppets kontinuitet. På så sätt uppstår ett behov av verklig inlärning, som leder till en förändring gällande den vuxnes sätt att tänka och agera. Om inte läraren lyckas åstadkomma sprickor i den vuxnes sätt att tänka blir inlärningen en mekanisk, icke-reflektiv prestation. Att främja den vuxnes inlärning handlar om att åstadkomma sprickor Malinen 2000


Ladda ner ppt "VUXENVUXEN DIDAKTIK INLÄRNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Inlärning ? en förutsättning en utgångspunkt en process ett resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser