Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOLL PÅ LÄGET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOLL PÅ LÄGET."— Presentationens avskrift:

1 KOLL PÅ LÄGET

2 ”Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam”

3 Anders 28 år Lindrig utvecklingsstörning. Ej ordentligt utredd. Duktig på att dölja behov i skolsituationen. Dåligt stöd hemifrån Svårt hålla tider. Klarar inte ekonomi. Kan inte läsa sociala samspel – problem i relationer. I utsatta situationer tar han till flykt eller blir aggressiv. Tvåbarnspappa – dåligt kontakt Tidigare insatser: Mottagen i särskolan, barn- och vuxenhabiliteringen Nu flera kontakter utan samordning: FK, AF, Jobbtorget, Social myndigheter för bistånd och boendestöd Polismyndigheten, Kronofogden

4 Elin 20 år Elin har: gått särskola i större delen av sitt liv
saknar insikt om sitt funktionshinder aldrig klarat av att genomföra någon praktik tröttnat på mamma aktivitetsersättning för förlängd skolgång flyttat ihop med sin arbetslösa pojkvän sökt och fått en god man inte kunnat söka fortsatt aktivitetsersättning Elin skall nu: fortsätta kontakter med kuratorer och psykologer inom vuxenhabiliteringen söka ekonomiskt bistånd eventuellt söka daglig verksamhet på sikt försöka få fram ett hållbart läkarintyg för att kunna söka aktivitetsersättning

5 ”Koll på läget” - ett 4 ½ -årigt utvecklingsprojekt
1. Ökad insikt hos individen själv om styrkor och svårigheter. Framförallt kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär samt strategier för att kunna möta och kompensera nedsättningen. 2. Kunskap hos berörda instanser både om funktionshinder i stort och om funktionshindret och dess konsekvenser för den enskilde individen vilket är en förutsättning för förståelse. 3. Attitydpåverkan i de samarbetssituationer som inkluderade gymnasiesärskoleelever befinner sig i. 4. Hållbar och aktuell dokumentation som ett stöd i individens utveckling och förutsättning för att söka berättigade insatser.

6 Tjänsterna Ledningsfunktion 25 % Specialpedagog 100 %
Arbetsterapeut 100 % Psykolog 25 % Läkare 25 %

7 Före Gymnasise-särskolans start Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Efter skolslut Överlämning från grundskolan

8 År 9 till gymnasiesärskolan
Informationen från det pedagogiska överlämnandet och informationen i psykolog-utredningen sammanställs och blir ett underlag för hur organisationen planeras. Avlämnande skola (skolsköterska) Mentor Särskoleteamet Mottagande skola Specialpedagog Specialpedagog sammanställer. Specialpedagog informerar rektor. Planering på skolnivå och spridning av information Avlämnande skola har sammanställt information skriftligt utifrån de frågor som finns i överlämnande manualen. januari- april april –maj maj-augusti augusti Rektor på mottagande skola kallar avlämnade skola till överlämnande konferens. Specialpedagogen på mottagande skola informerar ansvarig mentor , undervisande lärare/ och elevhälsoteam.

9 Före Gymnasise-särskolans start Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Efter skolslut Överlämning från grundskolan Sammanfattning av underlaget som ligger till grund för mottagandet + ev. förnyade utredningar

10 Sammanfattning av underlagen för mottagande i särskola
Maj-augusti augusti ( innan eleverna startar) höstterminen Framtagande av sammanfattning utifrån underlagen som ligger till grund för mottagande i särskola + ev. kompletterande underlag. Sammanfattning sprids till mentor, EHT och undervisande lärare Komplettering med arbetsterapeutisk funktionsbedömning

11 Före Gymnasise-särskolans start Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Efter skolslut Överlämning från grundskolan Arbetsterapeutisk funktions-bedömning Sammanfattning Av underlaget som ligger till grund för mottagandet + ev. förnyade utredningar

12 Arbetsterapeutisk bedömning år 1
Bedömning av aktivitetsförmåga. Bedömning av styrkor och begränsningar som påverkar eleven i skolan. Öka möjlighet till en bra start och välfungerande skolgång. Information om syfte och tillvägagångssätt Självskattning/intervju Aktivitetsförmågebedömning Sammanställning som återkopplas till elev och mentor Åtgärder vid behov i samarbete med mentor och utifrån behov

13 Före Gymnasise-särskolans start Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Efter skolslut Överlämning från grundskolan Arbetsterapeutisk funktions-bedömning Sammanfattning Av underlaget som ligger till grund för mottagandet + ev. förnyade utredningar Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper

14 Utvecklingssamtal Manual åk 1 – åk 4 Elevfrågor
Omdömen i samtliga ämnen/ kurser Dokumentation Lärande och bedömning Insikt Dokumentation Social del Studieplan

15 Föräldramöte Tydlig planering för vad föräldramötena ska innehålla under elevens 4år. Innehåll planeras utifrån elevens behov och vilken årskurs. Föräldramöten bli en viktigt mötesplats för föräldrar och skolpersonal. Externa samverkanspartners bjuds in att informera och delta.

16 Föräldragrupper …har tagits fram i samverkan mellan
habiliteringen och Linköpings Föräldrautbildningsprogram Syftet med föräldraträffarna är att föräldrar ska få möjlighet att träffas och att dela erfarenheter med varandra. Det ges möjlighet att diskutera hur det är att leva med barn/ ungdom med lindrig utvecklingsstörning. Innehåll: Tankar kring särskolan Kompisar och kärlek Drömmar och framtid

17 Före Gymnasise-särskolans start Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Efter skolslut Överlämning från grundskolan Arbetsterapeutisk funktions-bedömning Sammanfattning Av underlaget som ligger till grund för mottagandet + ev. förnyade utredningar Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper APU/APL APU/APL APU/APL APU/APL

18 APU / APL Arbetsplatsförlagd utbildning/lärande
APU processen Förberedelse -elev (APU-uppgifter) -handledare (informationsbrev, APU utvärderingsinstrument) Anskaffning -kontakter (bra urval, möjlighet till relevant placering) -framtidsplanering (förutsättningar till arbete) -måluppfyllelse (kursmål, betygskriterier) Genomförande -besök (se att allt fungerar, möjlighet till justeringar och frågor på plats) -utvärdering ( bedömning av elevens förmågor och begränsningar i en arbetssituation) -bedömning (bedömning av elevens fungerande /genomförande i relation till uppsatta mål) Återkoppling och bearbetning av erfarenheter från APU via skoluppgifter (under och efter APU) Samverkan mellan skola och handledare. Sopplunch med information och Dialog

19 APU-processen Förberedelse Anskaffning Genomförande
-elev (APU-uppgifter) -handledare (informationsbrev, APU utvärderingsinstrument) Anskaffning -kontakter (bra urval, möjlighet till relevant placering) -framtidsplanering (förutsättningar till arbete) -måluppfyllelse (kursmål, betygskriterier) Genomförande -besök (se att allt fungerar, möjlighet till justeringar och frågor på plats) -utvärdering (bedömning av elevens förmågor och begränsningar i en arbetssituation) -bedömning (bedömning av elevens fungerande /genomförande i relation till uppsatta mål) Återkoppling och bearbetning av erfarenheter från APU via skoluppgifter (under och efter APU) Samverkan mellan skola och handledare.

20 APLutvärdering Bild/exempel

21 Före Gymnasise-särskolans start Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Efter skolslut Överlämning från grundskolan Arbetsterapeutisk funktions-bedömning Sammanfattning Av underlaget som ligger till grund för mottagandet + ev. förnyade utredningar Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper APU APU APU APU Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen

22 Samverkan i undervisning
Kommunikation, samspel, hälsa och fritid Habiliteringen Ungdomsmottagningen LSS-fritid

23 Före Gymnasise-särskolans start Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Efter skolslut Överlämning från grundskolan Arbetsterapeutisk funktions-bedömning Sammanfattning Av underlaget som ligger till grund för mottagandet + ev. förnyade utredningar Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper APU APU APU APU Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät

24 Delaktighetsenkät Syftet med delaktighetsenkäten är att få en bild av hur eleverna ser på sin situation just nu. Genomförandet sker i klasserna och eleverna besvarade frågorna anonymt under maj-juni 2012 och mars 2013 Frågor som ställs i enkäten är… Jag upplever att jag fattar egna beslut om mitt liv. Inte alls ibland för det mesta Alltid Jag upplever att jag kan säga vad jag tycker i mitt liv. Jag upplever att jag räknas, syns och är till nytta i mitt liv. Jag upplever att jag kan göra egna val i mitt liv. Jag upplever att jag är med i diskussioner i mitt liv.

25 Före Gymnasise-särskolans start Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Efter skolslut Överförings-modell Arbetsterapeutisk funktions-bedömning Sammanfattning Av underlaget som ligger till grund för mottagandet + ev. förnyade utredningar Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper APU APU APU APU Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Framtidsmässa Framtidsmässa

26

27 Jobb och kunskapstorget
Ungdomsmottagningen Valla folkhögskola Kooptima f.d. elever FUB LSS - fritid Lärvux LSS - socialkontor Arbetsförmedlingen Föräldragrupper Habiliteringen Hjälpmedelsinstitutet Försäkringskassan

28 Före Gymnasise-särskolans start Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Efter skolslut Överlämning från grundskolan Arbetsterapeutisk funktions-bedömning Arbetsterapeutisk funktions- bedömning Sammanfattning Av underlaget som ligger till grund för mottagandet + ev. förnyade utredningar Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper APU APU APU APU Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Framtidsmässa Framtidsmässa

29 Arbetsterapeutisk funktionsbedömning inför år 4
Syfte: Bedöma elevens förmågor, styrkor och begränsningar. Beskriva hur dessa yttrar sig i vardagen. Förebygga genom dokument som styrker elevens behov av stöd/anpassning i vardagen.   Tillvägagångssätt: 1. Information och erbjudande om att genomföra en arbetsterapeutisk funktionsbedömning 2. Skattning av uppfattning om egen förmåga 3. Bedömning i aktivitet 4. Genomgång av resultat 5. Dokument (på skolan och till eleven)   Områden som bedöms: Motorik, processfärdigheter, kommunikation, interaktion, egen uppfattning/insikt. (AMPS, ACIS, ICF-delaktighet. Vid behov kompletteras med tex KaTid för tidsuppfattning)

30 Före Gymnasise-särskolans start Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Efter skolslut Överlämning från grundskolan Arbetsterapeutisk funktions-bedömning Arbetsterapeutisk funktions- bedömning Sammanfattning Av underlaget som ligger till grund för mottagandet + ev. förnyade utredningar Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper APU APU APU APU Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Framtidsmässa Framtidsmässa ÖS-samtal

31 Övergripande Samverkan (ÖS)
Syfte: Förberedande samtal och samverkan inför Framtidssamtalet Vid samtycke från eleven Samtal för att i förväg diskutera möjligheter utifrån underlag från: Skolan (omdömen, utvecklingsplaner och vägledningssamtal) APU platserna (ALG/gysärs nya Utvärderingsinstrument) Arbetsterapeutisk funktionsbedömning Aktivitetsförmåga/Arbetsförmåga (styrkor och begränsningar) Deltagande: Vägledare på ALG LSS socialkontoret Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Jobb och Kunskapstorget Arbetsterapeut, Koll på Läget Habiliteringen (Kurator på ALG vid behov) Soc. Eko.

32 Före Gymnasise-särskolans start Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Efter skolslut Överlämning från grundskolan Arbetsterapeutisk funktions-bedömning Arbetsterapeutisk funktions- bedömning Sammanfattning Av underlaget som ligger till grund för mottagandet + ev. förnyade utredningar Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper APU APU APU APU Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Framtidsmässa Framtidsmässa ÖS-samtal Framtidssamtal

33 Framtidssamtal  Mål: Alla elever ska ha en hållbar framtidsplanering inför skolslut Planering relaterat till förutsättningar och behov av stöd Knyta kontakter inför framtiden utifrån:  Arbete i någon form/studier Ekonomi Boende Fritid Relationer Hälsa  Utmynnar i en skriftlig planering/överenskommelse Deltagande: Eleven Närstående/anhörig eller person (vald av eleven) Vägledare på ALG LSS socialkontoret Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Jobb och Kunskapstorget Arbetsterapeut, Koll på Läget Habiliteringen Soc. Eko.

34 Före Gymnasise-särskolans start Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Efter skolslut Överlämning från grundskolan Arbetsterapeutisk funktions-bedömning Arbetsterapeutisk funktions- bedömning Sammanfattning Av underlaget som ligger till grund för mottagandet + ev. förnyade utredningar Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper Utvecklingssamtal Föräldramöte Föräldragrupper APU APU APU APU Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Samverkan i undervisningen Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Delaktighetsenkät Framtidsmässa Framtidsmässa ÖS-samtal Framtidssamtal Uppföljning

35 Kunskapsuppdraget Föreläsning med Håkan Nyman om lindrig utvecklingsstörning. Föreläsning med Cecilia Olsson om bemötande av personer med lindrig utvecklingsstörning. Föreläsning med Birgitta Wennberg och Carola Klint Edlund. ”Kognitivt stöd för ökade möjligheter till arbete och delaktighet”. Studiebesök i samverkan till Kom An projektet och Arbetsförmedlingen för funktionshindrade i Stockholm. Intressentgruppen. Rundvandring med information och frågestund för lärare från gymnasiesärskolan bland aktuella aktörer Studiedagar kring lärande och bedömning i samverkan med skolan och för lärare på Gymnasiesärskolan, ALG.

36 Utredningar 2012 16 psykologutredningar genomfördes, 4 av dessa behöll diagnosen lindrig utvecklingstörning 2013 10 psykologutredningar genomfördes, 7 av dessa behöll diagnosen lindrig utvecklingstörning 2014 5 utredningar är färdigställda, 1 av dessa behåller diagnos. Ytterligare utredningar görs under hösten.

37 röster i rapporten Rapporten baserar sig på röster från 18 personer. Alla är verksamma inom Koll på Läget. Hälften har intervjuats individuellt (ÖS-gruppen) och hälften i en gruppintervju (styrgruppen).

38 rapporten Framförhållning Kunskap om varandra Dokumentation Läkare
Kunskap om utvecklingsstörning Kända ansikten

39 utmaningar Alla måste vara med Avtal Resurser för samverkan
Sammankallande Arbetsterapeuten

40 ”Koll på läget” Åsa Strömberg Projektledare, Koll på Läget
Gertrud Dahl Arbetsterapeut, Koll på Läget


Ladda ner ppt "KOLL PÅ LÄGET."

Liknande presentationer


Google-annonser