Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdgivare inom sjukvård - akut-öppen-sluten vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdgivare inom sjukvård - akut-öppen-sluten vård."— Presentationens avskrift:

1 Vårdgivare inom sjukvård - akut-öppen-sluten vård

2  "Barn försummas när deras basbehov inte blir tillfredsställda oberoende av orsak"  Kärlek och omsorg, hörd och bekräftad, respekterad, har trygghet och uppsikt, får stimulans, hälsovård, skolgång och adekvata kläder, mat och hygien tillgodosedd

3  I familjer där det förekommer våld mellan föräldrarna löper barnen 8 gånger högre risk att bli slagna (går emellan, avleder, direkt riktat, ”våldsspiral”)  Om ett barn tidigare blivit slaget och det förekommer våld i familjen är risken 35 gånger högre att barnet blir slaget på nytt.  Barn med ADHD, kronisk sjukdom samt svår dyslexi löper dubbelt så stor risk att bli slaget än andra barn.  Nära hälften av de barn som bevittnat våld har även själva utsatts för våld, men bara ett fåtal barn får frågan! Det handlar om extra sårbara och utsatta barn – vilket kräver att myndigheter samverkar!

4 Far illa? Berusad förälder? Misshandel? ÄR det så? Tänk om jag har fel? Borde inte skolan ha sett detta? Är jag, jag skyldig att anmäla? Måste jag ha bevis? Sviker jag barnet om jag anmäler, inte anmäler? Vad vet jag egentligen? Engångshändelse? Tänk om barnet ljuger? Tänk om det är en tvist mellan föräldrarna dom skyller på varandra? Tänk om polisen kommer hit? Måste jag vittna? Finns det en blankett? Hur gör jag? Ett slag är väl inte hela världen? Det är ju i uppfostrande syfte? Kommer soc. att ta barnet? Vad gör jag…….?

5 1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,(fr o m 20150101, tillkommer polisen med anmälningsplikt- skall krav) 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.första stycket

6  Anmälan ska göras utan dröjsmål!  Skriftlig anmälan - rekommenderas  Brådskande - muntligt i telefon, sedan skriftlig  Klinikchef / verksamhetschef kan skriva under tillsammans med anmälare  Ingen lagstadgad skyldighet att informera familjen innan anmälan görs!  Osäker - rådgör innan med socialjour / barnahus eller ordinarie socialtjänst dagjour

7 Faktorer som rör föräldrar:  Missbruk  Kriminalitet  Psykisk sjukdom  Egen utsatthet för övergrepp som barn  Positiv inställning till barnaga  Social stress ( ex. separation, social isolering)  Ekonomisk stress ( arbetslöshet, sjukskrivning, låg inkomst  Våld i hemmet mellan vuxna

8  Att någon av föräldrarna är benägen att använda våld i konfliktsituationer  Onormal belastning på föräldrarna, belastning som upphäver spärrar som annars finns mot våld  Bristande socialt nätverk som inte förmår att skydda barnet  Ett barn som inte förmår skydda sig själv och som är extra sårbart

9 Faktorer som rör barn:  Små barn  Barn utan språk  Barn med olika handikapp  Kroniska sjukdomar  Funktionsnedsättning  Hyperaktivitet  ”Oppositionella” barn  Barn långt nere i hierarkin i familjen

10  Missbruk hos gärningsman  Separation  Förekomst av tidigare hot och våld  Svartsjuka hos gärningsman  Personlighetsstörning hos gärningsman

11  En utredning till skydd för ett barn ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom 4 månader, om det inte finns särskilda skäl (11 kap 2 § 3 st SoL)  Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att samverkan kommer till stånd mellan myndigheter vars verksamheter berör barn och unga (5 kap 1 a § SoL)

12 1 § Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer av 12 kap. och gäller med de begränsningar som anges där.12 kap.

13  2 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild (ex sjukvård) eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.  25 kap 12 § kan en myndighet inom hälso – sjukvård i vissa fall lämna uppgifter till en annan sådan myndighet eller till socialtjänsten om det behövs för att ge barnet nödvändig vård, behandling eller annat stöd.

14  Detsamma gäller uppgift om en gravid kvinna eller någon närstående till henne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.

15  Hänvisning till anmälningsskyldigheten finns i 2 f § HSL (hälso – och sjukvårdslagen)  och 6 kap 5 § PSL (patientsäkerhetslagen )

16 AnmälanAKUT Skyddsbedömning- behov av åtgärd Inleda utredning Insats SoL / LVU § 6 / Placering Icke akut Skyddsbedömning - icke behov av akut åtgärd Förhandsbedömning - om ej våld Inleda utredning - max 4 mån

17  Orosanmälan till ordinarie socialtjänst - den kommun där barnet bor / är skriven i  Alla kommuner / stadsdelar har en jourmottagning dagtid  Efter kontorstid - socialjour - finns i länets alla 26 kommuner

18  Socialtjänsten kontorstid  Socialjourer  Barnahus Stockholm City  Barnahus Norrort  Barnahus Söderor t

19

20 När det gäller barn som far illa har myndigheter möjlighet att samverka till skydd för barn och för barns bästa.  Socialtjänstlagen 14:1 / 11:1,2  Offentlighet- och sekretesslag (OSL) 10:21 (Socialtjänstens möjlighet att bryta sekretess vid misstanke om brott mot barn)  Inhämtande av journal från sjukvård OSL 10:28

21 Socialtjänst : Skydd och utredning av barnets behov (ser framåt) Polis: Utreda om någon gjort sig skyldig till brott (ser bakåt) Åklagare : Leder polisens utredning när målsägande är under 15 år och misstänkt är över 18 år BUP: BUP på Barnahuset kan erbjuda krisstöd till barn och föräldrar, vid behov remittera vidare till ordinarie BUP BST: Medicinska och rättsmedicinska undersökningar på begäran av åklagare


Ladda ner ppt "Vårdgivare inom sjukvård - akut-öppen-sluten vård."

Liknande presentationer


Google-annonser