Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bostadstillägg Förr: Premiepensionsmyndigheten administrerade premiepensionen. Den del vi själva kan välja vilka fonder vi önskar placera i. Försäkringskassan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bostadstillägg Förr: Premiepensionsmyndigheten administrerade premiepensionen. Den del vi själva kan välja vilka fonder vi önskar placera i. Försäkringskassan."— Presentationens avskrift:

1 Bostadstillägg Förr: Premiepensionsmyndigheten administrerade premiepensionen. Den del vi själva kan välja vilka fonder vi önskar placera i. Försäkringskassan administrerade inkomstpensionen 1 jan 2010: En myndighet – Slagit ihop PPM och Försäkringskassans administration av pensioner till PENSIONSMYNDIGHETEN. Tanken är att det ska förenkla och underlätta med en myndighet istället för två. Avsikten med den nya myndigheten är att garantera en neutral information. Pensionsmyndigheten varken får eller kan ta ställning. Vi ska leverera en neutral information om pensionssystemet. Pensionsmyndigheten administrerar ålderspension, premiepension, bostadstillägg, äldreförsörjningstöd och efterlevandepension. Pensionsmyndigheten samarbetar med servicekontoren som finns på många orter runt om i landet. Servicekontoren är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket.

2 Vad är bostadstillägg till pensionärer?
Ett inkomstprövat tillägg till pensionen för att betala sitt boende Tidigast från 65 års ålder Bostadstillägg: Inkomst, bostadskostnad och förmögenhet påverkar storleken på BTP. Ansökan lämnas in till Pensionsmyndigheten som beslutar dessa ärenden. Det är en gemensam ansökan för gifta. När en make/maka bor på ex särskild boende söker makarna var och en för sig. Försäkringskassan har hand om bostadstillägg för de som har sjukersättning. Tumregel för ensamstående: Du kan ha rätt till bostadstillägg om du har lägre inkomst än kronor efter skatt i månaden (9 000 kronor om du är gift) och om du har låg förmögenhet.

3 Vad påverkar bostadstilläggets storlek?
Boendekostnad - upp till kr för ensamstående Högsta möjliga bostadstillägg Ensamstående, max kr Gift/sambo/registrerad partner, max kr Inkomster Tillgångar Inkomst, bostadskostnad och förmögenhet påverkar storleken på BT. Man kan få BT med 93% av bostadskostnaden, det finns ett tak på 5000 kr per månad, som gift kan man få 93% av 2500 kr per person plus ett tillägg på 170 kr = kr. Höjning from jan 2013 för ogift 93% av 5000 kr + tillägg 340 kr =4990 kr Om makar lever åtskilda ex. en boende på äldreboende så kan man få BT som ensamstående. (Fribelopp, nästan samma som garantipensionen, kr för ogifta och kr för gifta år 2014 Avsikten med fribelopp är att den sökande ska få tillgodoräkna sig ett belopp för grundläggande konsumtionsbehov, innan bostadstillägget börjar reduceras. Fribeloppet motsvarar närmast de basnivåer som gäller för oavkortad garantipension. Den summa som återstår efter avdrag för fribeloppet är din reduceringsinkomst, alltså den inkomst som ligger till grund för beräkningen av bostadstillägget.) Har man väldigt låga inkomster så kan man få särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Prövas automatiskt. SBTP: Det gäller om du som ensamstående har mindre än kronor i månaden kvar att leva på när du har betalt dina bostadskostnader. Är du gift går gränsen vid kronor per månad år Gränsen kallas skälig levnadsnivå och räknas ut med hjälp av prisbasbeloppet. Främst personer med låg pension och hög hyra upp till kr.

4 Boendeformer Hyrd bostad Bostadsrätt Egen fastighet
Annat boende, till exempel: Äldreboende/serviceboende Inneboende Husvagn Man kan få bostadstillägg för olika boendeformer som t.ex. hyrd bostad, bostadsrätt, egen fastighet, annat boende. Hyrd bostad Om det inte ingår värme, vatten och sophämtning i hyran så lägger man till ett schablonbelopp. Om hushållsel ingår i hyran så drar vi av den kostnaden. Vi räknar schablon efter boytan. Hyra efter avdrag för hyresrabatt. T ex underhållsrabatt=avstår från underhåll för att hålla hyran nere Bostadsrätt Månadsavgiften och 70% av räntekostnaderna för lån med bostaden som säkerhet. Egen fastighet Fastighetsavgiften, schablon för uppvärmning, vatten, avlopp, sophämtning, underhåll och försäkring och 70% av räntekostnader för lån med bostaden som säkerhet och 70 % av tomträttsavgälden. Annat boende Avgiften för boendet, ej avgift för mat och omvårdnad.

5 Tillgångar Kontanter och behållning på konton
Aktier, fonder och övriga värdepapper Kapitalförsäkringar Livförsäkringar Privat bostadsfastighet och bostadsrätt som inte är permanentbostad Man räknar med de tillgångar, skulder och kapitalinkomster som man hade 31 dec. året innan ansökan. Utifrån dina tillgångar efter avdrag av skulder (dock inte skuld för permanentbostad) beräknar vi ett förmögenhetstillägg som läggs till årsinkomsten. Kontanter räknas med 100 % av värdet Aktier och fonder räknas med 80% av värdet Fastigheter där man inte bor permanent tas upp till taxeringsvärdet (ex sommarstuga) På kontanter och bankmedel drar vi av kr (hushållspengar). Livförsäkringar/kapitalförsäkringar tas upp med återköpsvärdet och försäkringens överskott vilket framgår av årsbeskedet. Fastigheter utomland tas upp till 75% av marknadsvärdet. Lösöre som bil, smycken och tavlor räknas ej med. Tillgångar över kr för ensamstående påverkar bostadstillägget. För makar går gränsen vid kr. För ensamstående räknas 15 % av tillgångarna över kr som förmögenhetstillägg och det beloppet läggs på summan av inkomsterna.

6 Inkomster Ålderspension, premiepension och efterlevandepension
Tjänstepension/avtalspension och privat pension Livränta Arbetsinkomst, inkomst av näringsverksamhet -Fribelopp kr från jan 2014 Inkomst av kapital Förmögenhetstillägg OBS NYTT: From jan 2014 finns ett fribelopp på arbetsinkomster upp till kr per år och per make När vi beräknar din inkomst för bostadstillägg tittar man på den nuvarande inkomsten Det är inkomst före skatt som ligger till grund för beräkningen. Man räknar med alla skattepliktiga inkomster även utländska inkomster även om de inte är skattepliktiga i Sverige. Man räknar också med inkomst av kapital som uppkommit året före ansökan t.ex. ränteinkomster, utdelningar, kapitalvinster vid försäljning av tillgångar som fonder, aktier och hus. Inkomster vid uthyrning av privatbostad är ej vanligt längre pga avdrag vid deklarationen Förmögenhetstillägget blir 15 % av de tillgångar som överstiger kr, för gifta kr. Belopp över delas lika mellan gifta/sambo. Inkomsterna beräknas med olika stor del beroende på vilken slags inkomst det är: Ålderspension, änkepension, inkomst av kapital och förmögenhetstillägg = 100% Tjänstepension, privat pension och livränta=80% Arbetsinkomst och inkomst av näringsverksamhet = 50% på inkomster över kr Förmögenhetstillägg är 15% av tillgångar över kr (ensamstående). Summan läggs till inkomsterna.

7 Vad ska bifogas din ansökan första gången?
Hyrd bostad och annat boende Hyreskontrakt och senaste hyresavisering Bostadsrätt Bostadsrättsavtal och senaste avgiftsspecifikation Lånehandlingar och senaste låneavisering Egen fastighet För alla Utbetalningsbesked för alla inkomster som inte betalas ut av Pensionsmyndigheten Lönebesked Senaste inkomstdeklarationen med bilagor Årsbesked från banker Alla måste fylla i fullständig ansökan första gången och skicka med kopior på underlag som verifierar alla de uppgifter som man lämnat i ansökan. Man har möjlighet att söka 3 månader retroaktivt från den månaden ansökan inkommer. Nytt från nov 2012 är att sedan anmäler man förändringar. Men undantag finns

8

9 Här får man uppge familjeförhållanden, vilken slags ersättning du har och vilken boendeform du bor i. Maka på särskilt boende (fast plats med eget hyreskontrakt) : markera Bor ensam När makar bor på olika håll söker var och en på sin: Hyra Inkomst Förmögenhet Vid varje punkt man ska fylla i finns en blått frågetecken där man kan få en förklaring vad det är vi vill att ni ska fylla i.

10 Beroende på boendeform får du upp frågan om boendekostnad.
Där ska man ange sina kostnader för bostaden som vi har nämnt tidigare. I det här fallet är hyrd bostad vald och man fyller i sin hyreskostnad.

11 På nästa sida ska man fylla i sin inkomst som man har före skatt
All inkomst från Pensionsmyndigheten i år Andra inkomster i år ex avtalspension, AMF, KPA etc privat pensionsförsäkring, utländsk pension Inkomst av kapital ex ränta, utdelning på ex fonder, kapitalvinster vid försäljning av ex fonder, fastighet Tillgångar 31 december året innan man lämnar in ansökan.

12 Sedan får man preliminärt veta om man har möjlighet att få BT eller inte.
Här kan man sedan gå vidare om man vill fylla i ansökan på hemsidan, se vidare på nästa bild. Om man inte har tillgång till Internet kan man ringa vår kundtjänst och be dem göra en beräkning av BT. Eller besök ett servicekontor

13 Om du går igenom alla stegen får du en sammanställd ansökan i PDF format som du kan skriva ut, underteckna och skicka till Pensionsmyndigheten. I webbansökan får pensionären svara på frågor och gå igenom ett särskilt flöde. Uppgifterna ställs sedan samman i en ansökan, i brevform, färdig att skicka in till oss. Det går inte att skicka in ansökan elektroniskt. Som en bilaga till ansökan finns det också en kom ihåg-lista med information om  vilka underlag som just den här pensionären ska skicka med. Om pensionären till exempel fyllt i att hon/han har en tjänstepension från Alecta får hon/han veta att hon ska bifoga ett underlag från Alecta    .

14 Särskilt bostadstillägg
Prövas alltid samtidigt som bostadstillägget Pensionär som har mindre än kr att leva på när hyran är betald. (gift kr) Hyra upp till kr ogift (3 100 kr gift) Komplement till bostadstillägg. För de med låga inkomster och samtidigt hög bostadskostnad Prövas automatiskt vid beräkning av bostadstillägg. Ca personer har SBTP

15 Äldreförsörjningsstöd
Ger skälig levnadsnivå när annan pension inte räcker. Berör t ex den som inte får full garantipension, t ex för man bott utomlands som vuxen Skiljer sig från garantipension eftersom hela stödet är behovsprövat. Villkor. Måste ha prövat garantipension Måste ha prövat pensioner utomlands. Äldreförsörjningsstöd: Är till för den som fyllt 65 år och som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom förmåner inom det allmänna pensionssystemet. Är ett stöd om inte de andra pensionsförmånerna inte räcker till. Äldreförsörjningsstödet ska garantera att den som har låg pension eller ingen pension alls ändå får en skälig levnadsnivå. (SBTP- hög bostadskostnad och låg inkomst , maxhyra kr, när man betalt hyra ska man ha kvar kr netto år för ogift ) (Nettopension + förmögenhetstillägg + BTP – hyra) Bostadskostnad, inkomst (även utländska pensioner) och förmögenhet påverkar storleken. 5 353 kr skälig levnadsnivå för ogift hyra upp till 6200 kr 4 407 kr gift Prövas automatiskt vid beräkning av bostadstillägg personer hade ÄFS under dec 2013

16 Fler kan ha rätt till bostadstillägg
Cirka pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg men har inte sökt det. Ännu fler enligt Riksrevisionens studie våren 2013. Det finns inte tillräckligt med uppgifter om bostadskostnad eller förmögenhet för att göra en tillräckligt exakt beräkning eller göra riktade utskick. Tidigare beräkning från Pensionsmyndigheten var Senaste uppskattning som skulle kunna få. Lite siffror: Cirka ålderspensionärer har bostadstillägg, 80% är kvinnor Genomsnittligt belopp i bostadstillägg är cirka kronor per månad Pensionärer med bostadstillägg har en total inkomst på i snitt cirka kronor per månad före skatt (exklusive bostadstillägg). pensionärer med bostadstillägg har en förmögenhet över kronor som påverkar.

17 Tumregel för ensamstående
Har du lägre inkomst än kronor efter skatt i månaden (9 000 för gifta) Har du låg förmögenhet Då kan du vara aktuell för bostadstillägg

18 Checklista 1) Kolla tumregeln om du kan ha rätt till bostadstillägg
2) Gå in på vår webbplats eller ring kundservice 3) Skicka in ansökan Finns också möjlighet att besöka servicekontor för beräkning

19 Kontakta oss www.pensionsmyndigheten.se Kundservice: 0771 – 776 776
Servicekontor nära dig: Pensionsmyndigheten samarbetar med servicekontoren som finns på många orter runt om i landet. Servicekontoren är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. På en del orter är även Arbetsförmedlingen representerade.


Ladda ner ppt "Bostadstillägg Förr: Premiepensionsmyndigheten administrerade premiepensionen. Den del vi själva kan välja vilka fonder vi önskar placera i. Försäkringskassan."

Liknande presentationer


Google-annonser