Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tammerfors 7-8.11.2012 Märta Marjamäki. UBILDNINGENS INNEHÅLL  Styrelseordf. Berndt Långvik / inledning  Märta Marjamäki/ Dag 1: 1. Varför en ny förvaltningsstadga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tammerfors 7-8.11.2012 Märta Marjamäki. UBILDNINGENS INNEHÅLL  Styrelseordf. Berndt Långvik / inledning  Märta Marjamäki/ Dag 1: 1. Varför en ny förvaltningsstadga."— Presentationens avskrift:

1 Tammerfors 7-8.11.2012 Märta Marjamäki

2 UBILDNINGENS INNEHÅLL  Styrelseordf. Berndt Långvik / inledning  Märta Marjamäki/ Dag 1: 1. Varför en ny förvaltningsstadga med en organisationsförändring 2. Processen för tillvägagångssättet 3. Den nya organisationsmodellen 4. Den nya förvaltningsstadgan 5. Ledarskap 6. Grupparbeten 7. Genomgång av grupparbeten + avsl.

3 VARFÖR EN ORGANISATIONSFÖRÄNDRING?  Våra verksamhetsförutsttningar hör ihop med samhällsförändringarna  Social- & hälsovården är inte mera något oantastbart område… som hela tiden får mera resurser… som utomstående inte får kritisera gällande resultat & effektivitet… som klienter & beslutsfattare inte får ställa kvalitetskrav på…

4 VARFÖR EN NY FÖRV.STADGA INKL. NY ORG.MODELL?  TJÄNSTEMANNANIVÅ:  Organisation med många beslutsnivåer  Otydliga beslutsprocesser  Oklara ansvarsuppgifter  Långsam beslutsgång  Regionala skillnader i beslutsprocessen  Regionala skillnader i ansvarstagandet

5 VARFÖR EN NY FÖRV.STADGA INKL. NY ORG.MODELL?  FÖRTROENDEMANNA- ORGANISATIONEN:  Personalsektionen Dubbelarbete Beslut från den operativa nivån  Fastighetssektionen Behandlingen ~ nämnd – sektion – styrelse  Missbrukarvårdssektionen Substansfrågor i huvudsak

6 TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET  Arbetsgrupp tillsattes – första mötet 26.10.2010  Personalinformation Skn.dir + personalchef Sammanlagt 13 tillfällen (ca 180 personer)  Personalenhöranden: (9 tillfällen) Arbetsgruppen Cheferna skilt och i grupp

7 TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET  Mindre grupparbeten Av personalen s:a nio förslag till ny org.modell & av tjänstemännen tre förslag Slutliga förslaget en blandning av dessa  Skriftliga förslag av anställda  Särskild träff med omsorgsbyråerna  Beh. av samarbetskommittén & huvudförtroendemännen  Information efter förslaget /fmge,styr & nämnderna (23 pers)  Info till skn:s ledare

8 NYA FÖRVALTNINGSSTADGAN  Texten förenklats  Innehållet strukturerat enligt Pargas stads förvaltningsstadga (genomgång av ett tiotal modeller)  Textdelen granskats av KFB:s jurist  Fullmäktigeseminarium, våren 2012 Kommentarer av fullmäktigemedlemmar  KFB:s jurist & KA:s expert gått igenom personaldelen

9 NYA FÖRVALTNINGSSTADGAN  Fullmäktige godkände nya förvaltningsstadgan 14.6.2012  Styrelsen befullmäktigades att förverkliga nödvändiga åtgärder för att stadgan ska kunna tas i bruk 1.1.2013.  Vissa saker gjordes i augusti, andra tas ännu upp i november, vid behov i december på styrelsemötena.

10 DEN NYA ORGANISATIONSMODELLEN  FÖRTROENDEMANNAORGANI- SATIONEN Förenklats  sektionerna avskaffats Besluten till ○ Styrelsen ○ Tjänstemannanivå Ev. tillsätts att arbetsutskott för fastighetsärenden Missbrukarvården behöver något samarbetsorgan, ev. för externa samarbetsparter

11 DEN NYA ORGANISATIONSMODELLEN  TJÄNSTEMANNAORGANISATIONEN Matrisorganisation Expertrollen lyfts fram Centralförvaltningen – en stabsfunktion (coach-roll) Linjeorganisationen förenklad vad gäller beslutsprocessen Två nya chefsposter Bör vara kostnadsneutral Tas i bruk 1.1.2013

12 GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN  1. Allmänna bestämmelser Lagar & förordningar går alltid före en organisations interna regelverk (KommL) § 1: uppräknade vilka andra regelverk styr samkommunen i första hand i förhållande till bestämmelserna i förv.stadgan Skn:s förtroendevalda - högsta beslutande organ: fullmäktige - verkställande organ: styrelsen

13 GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN Övervakande organ: revisionsnämnden  § 5: Delegering av beslutanderätten Förteckning över delegeringsbesluten Styrelsen utser fördraganden + ställföreträdare  § 8: Styrelsens uppgifter En del överförda från personalsektionen  § 9: Styrelsens beslutanderätt Utse de ledande tjänsteinehavarna

14 GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN Fastställa skn:s förvaltningsindelning  § 10: Regionala nämnder Fullmäktige tillsätter reg. nämnderna Nämndernas verksamhetsområde i grundavtalet Utser nämndens ordf. + viceordf. Nämndens ordf. ska vara ledamot i styrelsen Nämnderna utser för sin andatperiod föredragande/-n & ställföreträdare för denna/dessa

15 GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN Väljer medlemmar till brukarråden  § 13 Sammanträdesförfarandet Videomöten – ej vid val  § 23 Föredragning Skn.direktörens rättighet att överta ett ärende i vissa fall  § 27 Styrelsens & nämndernas rätt att överta ett ärende

16 GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN  SAMKOMMUNENS PERSONAL  § 31 Styrelsen utser skn.dir:s ställföreträdare  § 34 Lagstadgad ledargrupp Utses av styrelsen Ledargruppens uppgifter har reviderats  § 35 En enda tjänst omnämns i förv.stadgan (= skn.dir)  § 38 Ledande & ansv. tjänsteinnehavares övergripande uppgifter

17 GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN  § 39 Tjänsteinnehavares ansvarsområden& beslutanderätt Beslutsprotokoll bör föras  § 40 Uppgiftsbeskrivningar Fastställs av styrelsen för personer som fullmäktige eller styrelsen väljer Övriga fastställs av personalchefen  § 41 Ledningsgruppen Skn.dir. tillsätter – ingen beslutanderätt

18 GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN  § 42 Arbetsplatsdemokrati Huvudförtroendemän, samarbetskommitté och perosnalråd Samarbetskommittén fungerar som arbetarskyddskommission  § 43 Personalmöten Cheferna sammankallar regelbundet till arbetsplatsmöten  § 44 Brukarråden Förslag tii regionchef & reg. nämnden

19 GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN  BESLUTANDERÄTT I PERSONALFRÅGOR TjänstemannaL  § 46 Inrättande & indragning av tjänster Delegerat från fullmäktige till styrelsen (utom vad gäller skn.dir)  § 48 - 50 Lathunden!!!!  § 51 Bisysslotillstånd av styrelsen Gäller inte arbetstagare

20 GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN  § 52 Avsked & permittering Permittering – styrelsen/kan delegera verkställigheten Avsked – styrelse eller den myndighet som anställt  § 54 LATHUNDEN !! Tjänst-/arbetsledighet Anställning av vikarier & visstids anställning semestrar

21 GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN  § 55 Behörighetsvillkor Fastställs av styrelsen Personalchefen för en förteckning Språkkunskaperna fastställs i en språkstadga  SAMKOMMUNENS EKONOMI  § 56 Fullmäktige godkänner budgeten  § 57 Ändringar i budgeten Obs! ansvarsfrihet

22 GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN  § 61 Fastställande av avgifter Fullmäktige – de allmänna grunderna Styrelsen – avgifterna  § 62 Riskhantering Styrelsen ansvarar för riskhanteringens förverkligande  ÖVRIGT  § 63 Tvåspråkigheten

23 GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN  § 64 Informationen Styrelsen och skn.direktören Se Kårkullas uppdaterade Informationspolicy och –strategi  § 66 Undertecknande av skn:s handlingar  *******  IFALL OKLARA §§ FINNS KAN MAN JUSTERA DEM (ändringarna görs av fmge)

24 SITUATIONEN NU  Cheferna valda  Ställföreträdarna + platsansvariga ska utses (målet vk 46)  Anmälan om intresse till Stefan Näse  Ifall ingen intresserad finns  region- chefen utreder  Omplacering för de som inte valts eller inte sökt

25 SITUATIONEN NU  Sammanlagt 29 personer, varav en del har en vårdar- el. motsv. befattning  tilbaks på sin ordin. befattn.  En del på moderskaps-/vårdledigt  Möjlighet till personlig träff för att kartlägga situationen  sista träffen 12.11.2012  Vilka vakanta befattningar finns?  Omplacering i första hand till vakanta befattningar

26 SITUATIONEN NU  Genomgång av läget vk 46  Beslut om ställföreträdare + platsansvariga av skn.dir. – för kännedom till styrelsen  Omplacering i samförstånd med arbetstagaren - eller  Samarbetsförhandlingar  Besluten vk 46 om samförstånd

27 SITUATIONEN NU  Ifall inte samförstånd – samarbetsförhandlingar inleds (facken kopplas in)  Genomgång av personalsituationen på enheterna efter detta (tjänster/bef)  Ombildande av enhetsledartjänsterna till vårdare/handledare  Tidtabell: november månad ??

28 SITUATIONEN NU  Indragning av enhetsledartjänster  Personalsektionen behandlar dessa personalförändringar  styrelsen i december  Stefan Näse utför arbetet till 12.11.  diskussion med skn.dir  Alla beslut & tjänsteförordnande av skn.dir.  Alla arbetsavtal skrivs på pers.förv.


Ladda ner ppt "Tammerfors 7-8.11.2012 Märta Marjamäki. UBILDNINGENS INNEHÅLL  Styrelseordf. Berndt Långvik / inledning  Märta Marjamäki/ Dag 1: 1. Varför en ny förvaltningsstadga."

Liknande presentationer


Google-annonser