Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEKNISK RAPPORT SIS TR 46:2014 Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering – Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEKNISK RAPPORT SIS TR 46:2014 Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering – Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg."— Presentationens avskrift:

1 TEKNISK RAPPORT SIS TR 46:2014 Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering – Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg

2 SIS TR 46:2014(Sv) Innehåll Förord 1 Omfattning 2 Termer och definitioner 3 Produkt, produktfamilj och lastsammansättning 3.1 Allmänt 3.2 Produktfamiljers klassifikation Material Vikt Design Sterilbarriärsystem 4 Ultraljud 4.1 Allmänt 4.2 Teknik 4.3 Validering

3 SIS TR 46:2014(Sv) Produktfamilj Grupp av produkter som karaktäriseras av likartade egenskaper som; massa, material, konstruktion, lumen, förpackningssystem, rengöringsprocess, vilka utgör en likartad utmaning för steriliseringsprocessen. Produktfamiljer beskrivs i dokument SIS CEN-ISO TS När man gör en klassificering in till olika produktfamiljer använder man sig av följande: material, vikt, design, sterilbarriärsystem

4 SIS TR 46:2014(Sv) 5 Disk- och spoldesinfektorer 5.1 Inledning Allmänna krav 5.2 Diskdesinfektorer för kirurgiska instrument, narkosutrustning m.m Allmänna krav Validering Upprepad processkontroll (UPQ) Rutinkontroll och övervakning 5.3 Spoldesinfektorer för bäcken, urinflaskor m.m Allmänna krav Validering Upprepad processkontroll (UPQ Rutinkontroll och övervakning

5 SIS TR 46:2014(Sv) Standarder för disk och spoldesinfektorer: — SS-EN ISO Del 1: Allmänna krav, definitioner och provningsmetoder — SS-EN ISO Del 2: Krav och provningsmetoder för diskdesinfektorer med värmedesinfektion av kirurgiska instrument, anestesiutrustning, kärl, skålar, utensilier, glasvaror etc — SS-EN ISO Del 3: Krav och provningsmetoder för spoldesinfektorer med värmedesinfektion av bäcken, urinflaskor etc — SS-EN ISO Del 4: Krav och provningsmetoder för diskdesinfektorer med kemisk desinfektion för värmekänsliga endoskop — SIS-CEN ISO/TS Del 5: Provnedsmutsning och metoder för att visa rengöringseffektivitet — SS-EN ISO Del 6: Krav och provningsmetoder för diskdesinfektorer som används för värmedesinfektion av icke-invasiva, icke-kritiska medicintekniska produkter och sjukvårdsutrustning

6 SIS TR 46:2014(Sv) 5.4 Diskdesinfektorer med kemisk desinfektion för värmekänsliga endoskop Allmänna krav Validering Upprepad processkontroll (UPQ) Rutinkontroll och övervakning 5.5 Diskdesinfektorer för värmedesinfektion av icke-invasiva, icke- kritiska medicintekniska produkter och sjukvårdsutrustnin g Allmänna krav Validering Upprepad processkontroll (UPQ Rutinkontroll och övervakning

7 SIS TR 46:2014(Sv) 6 Förpackningar 6.1 Allmänt 6.2 Val av förpackning Produktfaktorer Steriliseringsbetingelser 6.3 Förpackningstyper och förslutning Påsar Packskynken Containrar Skyddsförpackning

8 SIS TR 46:2014(Sv) Standarderna SS-EN ISO och SS-EN ISO är harmoniserade med EU-direktivet för medicintekniska produkter och beskriver vilka krav som ska ställas på förpackningsmaterial, förpackningar och sterilbarriärsystem. Vägledande information finns i SIS-ISO TS Kraven är allmänt beskrivna och ej kvantifierade. För vissa typer av förpackningar och förpackningsmaterial finns preciseringar för tillverkare i standardserien SS-EN 868 delar 2 till 10.

9 SIS TR 46:2014(Sv) Val av storlek beror på vilket instrument som ska packas. Stora instrument och/eller med vassa kanter ställer extra krav på förpackningen som kan brista. Påsen skall inte fyllas mer är ¾ av dess storlek. Alla förseglingar skall vara jämna. Inga bubblor eller veck under förseglingen av förpackningen är tillåten då detta kan innebära otät förpackning. Tejpning för att försegla påse rekommenderas inte. Etikett bör användas för identifiering av innehåll och batchinformation. Det är inte tillåtet att skriva på pappersida eller inom förseglingen på plastsidan.

10 SIS TR 46:2014(Sv) 7 Indikatorer 7.1 Allmänt Biologiska indikatorer Kemiska indikatorer Indikatorernas placering 7.2 Indikatorer för sterilisering med mättad vattenånga Biologiska indikatorer Kemiska indikatorer 7.3 Indikatorer för vätskesterilisering Biologiska indikatorer 7.4 Indikatorer för sterilisering med torr värme Biologiska indikatorer Kemiska indikatorer. 7.5 Indikatorer för sterilisering med formalin Biologiska indikatorer Kemiska indikatorer 7.6 Indikatorer för sterilisering med väteperoxid

11 SIS TR 46:2014(Sv) Aktuella standarder för biologiska indikatorer: — SS-EN ISO Allmänna krav — SS-EN ISO Fuktig värme — SS-EN ISO Torr värme — SS-EN ISO Lågtemperaturånga och -formaldehyd — SS-EN ISO Vägledning för val, användning och tolkning av resultat

12 SIS TR 46:2014(Sv) — SS-EN ISO Allmänna krav — SS-EN ISO Vägledning för val, användning och tolkning av resultat

13 SIS TR 46:2014(Sv) 8 Validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser 8.1 Allmänt 8.2 Validering Installationskontroll (IQ) Funktionskontroll (OQ Processkontroll (PQ) Upprepad processkontroll (UPQ) 8.3 Rutinkontroll och övervakning 8.4 Produktfrisläppande 8.5 Plan för utbildning 8.6 Plan för underhåll

14 SIS TR 46:2014(Sv) 9 Sterilisering med mättad vattenånga 9.1 Allmänt Temperatur och tidsförhållanden Ångpenetration Ångans kvalitet Teoretisk ångtemperatur Ångsterilisatorer 9.2 Sterilisering av produkters ytor Processbeskrivning Validering Upprepad processkontroll Rutinkontroll och övervakning

15 SIS TR 46:2014(Sv) 10 Sterilisering med torr värme 11 Sterilisering med lågtemperaturånga och formaldehyd 12 Sterilisering med väteperoxid 13 Referenser

16 SIS TR 46:2014(Sv) Bilaga A Disk- och spoldesinfektorer A.1 Exempel på testmetoder A.2 Diskdesinfektorer avsedda för invasivt gods A.2.1 Validering (IQ, OQ och PQ A.2.2 Rutinkontroll A.2.3 Arkivering av dokumentation A.3 Diskdesinfektorer med kemisk desinfektion för värmekänsliga endoskop A.4 Diskdesinfektorer avsedda för icke invasivt gods A.5 Spoldesinfektorer

17 SIS TR 46:2014(Sv) Bilaga B Lagstiftning och regulatoriska frågor B.1 Allmänt B.2 Vad är en medicinteknisk produkt? 2 B.3 Vilka krav ställer lagen om medicintekniska produkter? B.4 CE-märkning av medicintekniska produkter B.5 Sterila medicintekniska produkter B.5.1 Mikrobiologisk renhet B.5.2 Information som ska medfölja återsteriliserbara produkter vid inköp B.5.3 Sterilisering av medicintekniska produkter åt den egna verksamheten B.5.4 Egentillverkning av medicintekniska produkter B.5.5 Sterilisering åt annan verksamhet B.5.6 Resterilisering av engångsartiklar B.6 Ansvaret för användning av medicintekniska produkter inom vården B.7 Olyckor och tillbud med medicintekniska produkter B.8 Anmälda organ B.9 Klinisk utvärdering

18 SIS TR 46:2014(Sv) Bilaga C Standarder C.1 Allmänt C.2 Standarder är medel – inte tvång C.3 Översikt av standarder samt tekniska specifikationer inom området C.4 Vad är en standard? C.5 När används standarder? C.6 Vem utfärdar standarder? C.7 Hur tas standarder fram? C.8 Vilken status har standarder? C.9 Europastandard C.9.1 Harmoniserad europastandard och CE-märkning

19 SIS TR 46:2014(Sv) C.10 Internationell standard C.11 Parallella europeiska och internationella standarder C.12 Mer om hur standarder tas fram C.12.1 Samförstånd (konsensus) och öppenhet C.12.2 När börjar en standard gälla? C.13 Publikationer som angränsar till standarder C.13.1 Teknisk specifikation (TS C.13.2 Teknisk rapport (TR) C.13.3 Korrigendum (AC eller Cor.) C.13.4 Tillägg (A eller Amd.) C.14 Beteckningar och titlar C.15 Hur skaffar jag standarder? C.16 Hur kan jag delta i standardisering? Litteraturförteckning

20 SIS TR 46:2014(Sv) För anställda inom offentlig vård finns det ett separat avtal mellan SIS Förlag och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som ger dessa tillgång till standarder inom hälso- och sjukvård. Mer information om detta fås genom bibliotekstjänsten i respektive landsting och region.

21 SIS TR 46:2014(Sv)


Ladda ner ppt "TEKNISK RAPPORT SIS TR 46:2014 Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering – Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg."

Liknande presentationer


Google-annonser