Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjöfartsklusterstudie resultatredovisning av ÅSUB Rapport 2010:6 Bjarne Lindström & Jouko Kinnunen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjöfartsklusterstudie resultatredovisning av ÅSUB Rapport 2010:6 Bjarne Lindström & Jouko Kinnunen."— Presentationens avskrift:

1 Sjöfartsklusterstudie resultatredovisning av ÅSUB Rapport 2010:6 Bjarne Lindström & Jouko Kinnunen

2 Rapportens klusterdel: De huvudsakliga resultaten Flagga De ålandsägda rederierna Management och ålandsbaserad rederiverksamhet med icke-åländska ägare Totalt PassagerareTorrlastTankersTorrlast Åland/Finland (varav M:hamn) 6 (6) 18 (18) - (-) 18 (5) 42 (29) Sverige5---5 Övriga flaggor-58720 Totalt:112382567 Ca bruttoton (BT)325 000175 000460 000255 0001 215 000 Den ’ålandsopererade’ flottan i internationell kommersiell trafik 2009

3 Shippingsektorns bruttointäkter och dess fördelning på olika marknader 2009 Typ av sjöfart Brutto- försäljning (ca milj. €) Geografisk marknadsandel (ca %) ÅlandFinlandSverigeövr. EU övr. världen Färjtrafik, kryssningar 6455454163 Frakt (inkl. oljetransporter) 22712834820 Totalt 87244131177

4 Bruttoinköpsvolymer (varor och tjänster exkl. fartygsinvesteringar) med geografisk fördelning 2009 Typ av sjöfart Inköpsvolym (ca milj. €) Geografisk fördelning av de löpande inköpen (ca milj. €) ÅlandFinlandSverigeövr. EUövr. världen Färjtrafik, kryssningar 505104205130606 Frakt (inkl. oljetranspo rter) 85131973610 Totalt 5901172241379616

5 Bruttolönerna och deras geografiska fördelning 2009 Anställnings- kategori Totalt (ca milj. €) Löneutbetalningarnas geografiska fördelning ÅlandFinlandSverigeÖvr. EU/världen Landanställda 542313 5 Ombordanställda 189361202013 Totalt 243591333318

6 Tre olika typer av spridningseffekter: Primära, sekundära & tertiära – Effekter på den åländska ekonomin Sjöfartens effekter Primära aktivitetseffekterSekundära spridningseffekter Tertiära förnyelseeffekter HushållLöne- och kapitalinkomster utbetalda inom klustret: ca 90 milj. € Ökade hushållsinkomster för Åland som helhet: ca 35 milj. € Breddade yrkes- och karriärmöjligheter NäringslivInköp hos övrigt näringsliv: ca 115 milj. € Indirekt genererad omsättning för näringslivet som helhet: ca 55 milj. € Kunskapsintensiv produktion Samlade effekterCa 205 milj. €Ca 90 milj. € Etablering och tillväxt på nya marknader Den samlade sysselsättningseffekten (direkt/indirekt): ca 2 500

7 De samlade omvärldseffekterna (inkl. Åland) av klustret KlustereffekterPrimära aktivitetseffekterSekundära spridningseffekter Tertiära förnyelseeffekter HushållLöne- och kapitalinkomster utbetalda inom klustret: ca 275 milj. € Ökade hushållsinkomster: ca 110 milj. € Efterfrågan på specialiserad maritim yrkeskompetens med karriärmöjligheter NäringslivInköp hos övrigt näringsliv: ca 590 milj. € Indirekt genererad omsättning: ca 270 milj. € Ökade möjligheter till specialisering inom maritimt relaterade branscher och logistikverksamhet Samlade effekterCa 865 milj. €Ca 380 milj. € Förstärkning av maritima klustereffekter och relaterade näringar De samlade (direkta/indirekta) sysselsättningseffekterna: ca 10 400

8 Rapportens Scenariodel Allmänt om metod & resultaten En modell är förenkling av verkligheten i syfte att klarlägga olika samband En modell kan därför aldrig fånga verklighetens hela komplexitet (något som den alltså inte heller gör anspråk på att göra!) Resultaten styrs av samverkan mellan modellstruktur, data och scenarioantagandena Scenarier är stiliserade ”möjliga” framtidsbilder som syftar till att ge indikativ information om i vilken riktning olika aktörer/delar av ekonomin påverkas av de förändringar i sjöfartens verksamhet som scenarierna är konstruerade kring

9 De använda scenarierna BASE Basscenario PASGRW Tillväxt i passagerarsjöfarten CARGRW Tillväxt i fraktsjöfarten SUBVLOSS Avskaffande av bemanningsstöd, anpassning via marknaden SUBVLOSD Avskaffande av bemanningsstöd, lönesänkningar, jobben kvar SUBVLOSF Avskaffande av bemanningsstöd, lönesänkningar, ersättande bemanning utifrån TAXFLOSS Avskaffande av tax-free försäljningen SOXDIR Höjning i bunkerpriserna p.g.a. EUs svaveldirektiv

10 Scenarioöversikt för olika delar av ekonomi och samhälle

11 Scenarioöversikt för olika makroekonomiska indikatorer

12 Detaljgranskning av antaganden &resultaten

13 Scenarioantaganden - BASE Utflaggningar 2008 - 2009 (full effekt 2010) Finanskris – faktorinkomsterna från resten av världen (RoW) sjunker Gradvis återhämtning 2010 - 2011 Långsammare återhämtning för fraktsjöfarten LR balanserar budgeten gradvis Finska momsförändringar Tonnageskattens inverkan på samfundsskatteintäkter marginell (0,35% sänkning) Inom passagerarsjöfart antas samma priskänslighet som för andra branscher (elasticitet -2,5)

14 Scenarioantaganden - Marknadstillväxt Passagerarsektorn (PASGRW) Exportefterfrågan (försäljning utanför Åland) växer med 5,0 % årligen fr.o.m. 2010 (under BASE är tillväxten 0,5-1,0 %) Fraktsjöfartssektorn (CARGRW) Exportefterfrågan växer med 7 % årligen fr.o.m. år 2010 (under BASE är tillväxten 0,5-3,5 %)

15 Scenarioantaganden – Avskaffade lönesubventioner/Marknad (SUBVLOSS) Kostnadshöjningseffekten tas via priserna ( +4,5%) något som leder till minskad efterfrågan (10% lägre exportvolym och turismefterfrågan) Andra förändringar endogena (t.ex. inga antagande om förändringar i besättningens nationalitet) Låg substitutionselasticitet mellan arbete och kapital

16 Scenarioantaganden – Avskaffade lönesubventioner/Lönesänkningar (SUBVLOSD ) –Nuvarande sjöpersonal blir i huvudsak kvar trots sänkt lön (motsvarande lönesubventionsbortfallet); låg substitutions- elasticitet mellan arbete och kapital inom sjöfarten –Samma gäller även de som jobbar på utflaggade fartyg, pendlingsinkomsterna sjunker därmed i motsvarande grad Scenarioantaganden – Avskaffade lönesubventioner/Utomnordisk personal (SUBVLOSF) Även här sänks lönen, men nu blir ”lönesänkningseffekten” mer märkbar genom att huvuddelen av sjöpersonalen byts ut mot utomnordisk arbetskraft

17 Scenarioantaganden – Bunkerprishöjning (SOXDIR) 75 % högre bunkerkostnader för både passagerar- och fraktsjöfart Fraktsjöfarten kan överföra kostnadshöjningen till fraktpriserna (befraktaren står för bunkern) Ingen substitutionsmöjlighet för insatsvarorna (bunkeroljan kan inte ersättas med alternativ) gör att den negativa kostnadseffekten inte kan undvikas

18 Scenarioantaganden – Skattefria försäljningen upphör (TAXFLOSS) Från och med år 2012 Höjning av inköpspriserna med 25% 15 % högre import- och exportkostnader för ekonomin som helhet Skattegränsen försvinner – reducerar höjningen av import- och exportkostnaderna Postens momsfria handel läggs ned, export av trycksaker och dylikt minskar drastiskt 60 % av flottan (kapitalstock) flaggas ut under 2012 – 2015; förlust av sjöjobben/lönerna men samtidigt marginellt ökade faktorinkomster från RoW 25 % nivåsänkning inom landturism 50 % lägre ombordintäkter 90 % av passagerarsjöfartens export försvinner

19 Marknadstillväxtscenarier (PASGRW, CARGRW)

20 Scenario ”Ökad Passagerarsjöfart” (PASGRW), samlade intäkter, avvikelse från BASE, %

21 Scenario ”Ökad Passagerarsjöfart” (PASGRW), förädlingsvärde, avvikelse från BASE, %

22 Scenario ”Ökad Passagerarsjöfart”, sysselsättning, avvikelse från BASE, %

23 Scenario ”Ökad fraktsjöfart” (CARGRW), intäkter, skillnad från BASE, %

24 Scenario ”Ökad fraktsjöfart, förädlingsvärde, skillnad från BASE, %

25 Negativa scenarier (TAXFLOSS, SOXDIR)

26 Avskaffat skatteundantag (TAXFLOSS), samlade intäkter, avvikelse från base, %

27 Avskaffat skatteundantag, förädlingsvärde, avvikelse från base, %

28 Avskaffat skatteundantag, sysselsättning, avvikelse från base, %

29 Ökade bunkerkostnader (SOXDIR), samlade intäkter, avvikelse från base, %

30 Ökade bunkerkostnader, förädlingsvärde, avvikelse från base, %

31 Ökade bunkerkostnader, sysselsättning, avvikelse från base, %

32 Avskaffade bemannings- subventioner –scenarier (SUBVLOSS, SUBVLOSD, SUBVLOSF)

33 Avskaffade lönesubventioner (SUBVLOSS), högre priser, samlade intäkter, avvikelse från base, %

34 Avskaffade lönesubventioner, högre priser, förädlingsvärde, avvikelse från base, %

35 Avskaffade lönesubventioner, högre priser, sysselsättning, avvikelse från base, %

36 Avskaffade lönesubventioner (SUBVLOSD), lägre löner, samlade intäkter, avvikelse från base, %

37 Avskaffade lönesubventioner, lägre löner, förädlingsvärde, avvikelse från base, %

38 Avskaffade lönesubventioner, lägre löner, sysselsättning, avvikelse från base, %

39 Avskaffade lönesubventioner (SUBVLOSF), utomnordisk personal, samlade intäkter, avvikelse från base, %

40 Avskaffade lönesubventioner, utomnordisk personal, förädlingsvärde, avvikelse från base, %

41 Avskaffade lönesubventioner, utomnordisk personal, sysselsättning, avvikelse från base, %

42 Makroeffekterna

43 BNP, avvikelse från base, %

44 Privat konsumtion, avvikelse från BASE, %

45 Offentlig konsumtion, avvikelse från BASE, %

46 LRs budgetinkomster

47 Flitpeng

48 Investeringar

49 Turismefterfrågan, avvikelse från BASE, %

50 Arbetslöshet

51 Flyttningsnettot

52 Verksamhetsvolym för landbaserade branscher

53 Primärnäringar

54 Livsmedelsindustri

55 Övrig industri

56 El, vatten och värme

57 Bygg

58 Handel

59 Hotell och restaurang

60 Övrig transport

61 Företagstjänster

62 Offentlig centraladministration

63 Utbildning

64 Hälso- och sjukvård

65 Övriga personliga tjänster

66 Vi tackar för intresset!


Ladda ner ppt "Sjöfartsklusterstudie resultatredovisning av ÅSUB Rapport 2010:6 Bjarne Lindström & Jouko Kinnunen."

Liknande presentationer


Google-annonser