Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn – o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn – o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö."— Presentationens avskrift:

1 Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn – o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö

2 2 Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan omfattas av: –hälso- o sjukvårdslag (1982:763) –patientsäkerhetslag (2010:659) –Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - SOSFS 2011:9) –offentlighets- och sekretesslag (2009:400) –Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsan, 2014 –Skollag (2010:800) 2Medicinskt ansvar - elevhälsan N Lundin

3 3 Huvudman/vårdgivares ansvar - för en god vård Hälso- o sjukvård...uppfyller krav på god vård Där det bedrivs hälso- o sjukvård…finnas…personal…lokaler …utrustning som behövs för att kunna ge god vård Vårdgivaren ska planera, leda o kontrollera verksamheten så att den klarar kravet på god vård Elever ska erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Mellan hälsobesöken ska eleverna erbjudas syn- o hörselundersökningar samt andra begränsade hälsokontroller. Vid behov får eleverna anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser Verksamhetschefen ska se till att kvalitetsansvaret för de hälso- o sjukvårdsinsatser som ges inom elevhälsan stämmer med hälso- o sjukvårdslagens intentioner o att det finns den personal som behövs 3Medicinskt ansvar - elevhälsan N Lundin

4 4 Verksamhetschef - ansvar ur hälso- o sjukvårdslag (1982:763) bemötande av patienter metoder för diagnostik, vård o behandling kompetens samverkan o samarbete riskhantering avvikelsehantering försörjning av tjänster, produkter o teknik spårbarhet egenkontroll, uppföljning o erfarenhetsåterföring enligt ledningssystem Om verksamhetschef saknar medicinsk kompetens ska en medicinskt ansvarig utses att fullgöra enskilda ledningsuppgifter Någon annan kan också få i uppdrag att fatta beslut som kräver psykologisk kompetens 4

5 Rätt eller fel kommunala självstyret ger kommunen beslutsrätt organisera sin verksamhet verksamhetschef beslutar om roller o funktioner Socialstyrelsen – IVO - utvärderar effekter av vald organisation Socialstyrelsen – IVO - kan vid brister förelägga om förbättringsbehov utifrån patientsäkerhet ansvarsfördelning o ansvarsfråga bedöms individuellt vid varje inträffat fall o om resp befattningshavare utifrån sina åtgärder o bedömningar gjort fel Medicinskt ansvar - elevhälsan N Lundin 5

6 MAS ur hälso- o sjukvårdslag (1982:763) 24 § Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för att: - det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare el annan hälso- o sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar - beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna - anmälan görs till…nämnd…om en patient i samband med vård el behandling drabbats av el utsatts för risk drabbas av allvarlig skada/sjukdom Bestämmelserna…gäller även en kommun, som inte ingår i ett landsting, om det i en sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet… …inte finns någon läkare. Lag (2013:1141) 18 § Kommunens ansvar…o befogenhet…omfattar….inte sådan hälso- o sjukvård som meddelas av läkare Medicinskt ansvar - elevhälsan N Lundin 6

7 Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- o sjukvård tillkom i samband med Ädelreform brett uppdrag stort utrymme att forma roll tillgång i kvalitetsarbetet tillsyn o avvikelserapportering överlappande ansvar m verksamhetschef sällan problem relativt fristående kvalitetssäkrare samverkan med olika aktörer 7 ur SOSFS 1997:10 ”Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska o andra kvalitetssäkrande funktioner”. Socialstyrelsen 2014.

8 Med ledningsansvar i elevhälsan Rutiner för diagnostik, vård o behandling Remisshantering Läkemedelshantering Medicinteknisk utrustning Hygienrutiner Vaccinationsprogrammet Journaldokumentation Anmälan till vårdgivare o lex Maria Evidensmetoder för hälsosamtal o hälsoundersökning Samverkan med externa vårdgivare Underlag till patient- säkerhetsberättelse Medicinskt ansvar - elevhälsan N Lundin 8

9 Kvalitetskrav kvaliteten i verksamheten ska systematiskt o fortlöpande utvecklas o säkras ledningen av verksamheten ska organiseras så att den tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet o god kvalitet ♪ främja kostnadseffektivitet ledningssystemet ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera o förbättra verksamheten 9 God kvalitet innebär att vårdgivaren uppfyller de krav o mål som gäller för verksamheten enligt lagar, föreskrifter o beslut ♪

10 10 lex Maria vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört el hade kunnat medföra allvarlig skada hälso- o sjukvårdspersonal ska rapportera risk för vårdskada samt händelser som har medfört el hade kunnat medföra vårdskada till vårdgivaren vårdgivaren har skyldighet att utreda händelser i som har medfört el hade kunnat medföra vårdskada Kartläggning 2005-2010: 35 st lex Maria anmälningar från elevhälsans medicinska del. Med en genomströmning av ”patienter” >700.000 elever per år (förväntade erbjudna hälsobesök) samt 1 000 000 besök till skolsköterskors ”öppna mottagning” el skolläkarmottagningar ur ”Alltför få lex Maria-anmälningar i skolhälsovården”. Läkartidningen; 9:2011: 466-468. 10Medicinskt ansvar - elevhälsan N Lundin

11 Systematiskt kvalitetsarbete – elevhälsans medicinska insatser Ur: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 11

12 12 Elevhälsans organisering och ledning Hylander & Ahlstrand, 2011 Kommunikation

13 13 nils.lundin@malmo.se Medicinskt ansvar - elevhälsan N Lundin


Ladda ner ppt "Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn – o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser