Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Disposition för information www.boj.se InnehållBild nr Syftet 1 Lagens långa arm 2 De lokala aktörerna 3 Lagar och anvisningar 4 Mänskliga rättigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Disposition för information www.boj.se InnehållBild nr Syftet 1 Lagens långa arm 2 De lokala aktörerna 3 Lagar och anvisningar 4 Mänskliga rättigheter."— Presentationens avskrift:

1 Disposition för information www.boj.se InnehållBild nr Syftet 1 Lagens långa arm 2 De lokala aktörerna 3 Lagar och anvisningar 4 Mänskliga rättigheter (FN) 5 Europakonventionen 6 Vår jour 7 Vår policy 8 Helhetsperspektivet 9 Vi står på fyra ben …. 10 Brottsoffrets behov av stöd 12 BOJ erbjuder 13 Stödpersonens uppgifter 14 Personlig profil 15 Utbildning 16 Polisens informationsskyldighet 17 a) och b) Lokal statistik 18 Eventuella falldiskussioner 19 Har du något emot att BOJ kontaktar dig? 20 Att diskutera! 21

2 Vårt stöd till brottsoffer och vittnen och polisen www.boj.se SYFTET Öka förståelsen för brottsoffrets behov av stöd vid anmälan, under förundersökning och rättegång Betona betydelsen av polisens informationsansvar Beskriva värdet av vittnets behov av stöd vid rättegång Öka kunskapen om brottsofferjourens verksamhet

3 Lagens långa arm www.boj.se

4 Lokala aktörer www.boj.se Polisen och brottsoffren Åklagaren och brottsoffren Domstolen och brottsoffren Målsägandebiträdet och brottsoffren Kriminalvården och brottsoffren Brottsoffermyndigheten och brottsoffren Hälso- och sjukvården och brottsoffren Socialtjänsten och brottsoffren Ideella organisationer och brottsoffren Media och brottsoffren Skolan och unga brottsoffer Pensionärsorganisationerna och äldre brottsoffer Organisationer för personer med funktionshinder

5 Svenska lagar och anvisningar som styr brottsofferarbetet www.boj.se Regeringsformen Polislagen Polisförordningen Förundersökningskungörelsen Socialtjänstlagen Budgetpropositionen Regleringsbrev Rikspolischefens styrdokument

6 FN-deklarationen om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk (1985) – FNs brottsofferdeklaration www.boj.se Anger de grundläggande principer som ska gälla för brottsoffer – standard för vad brottsoffer ska kunna begära av omvärlden Ersättning från gärningsmannen Ersättning från staten Rätt till nödvändig materiell, medicinsk, psykisk och social hjälp av frivilliga eller offentliga organ Tillgång till den egna processen och rättvis behandling Det kanske allra viktigaste är att deklarationen slår fast att brottsoffer ska behandlas med medkänsla och respekt.

7 Europakonventionen Rambeslut om brottsoffrets ställning i straffrättslig förfaranden (EU, 2001) www.boj.se I Rambeslutet framhålls en rad punkter om brottsoffers behov och rättigheter vid rättsprocessen som man bör sträva efter att uppnå: Lagarna i medlemstaterna ska anpassas så att brottsoffer i alla medlemsstater får en hög skyddsnivå Brottsoffrens behov ska beaktas och man bör undvika att rättsprocessen innebär sekundär viktimisering Brottsoffers rätt till stöd före och efter rättsprocessen Rätten till ersättning och medling ryms inom det straffrättsliga förfarandet Brottsoffer har rätt till: värdig behandling, att få information, att ge information, att bli förstådd, att få skydd. Vidare nämns, rätt till beaktande av att det är en nackdel att befinna sig i en annan medlemsstat än där brottet begicks. Brottsoffers behov kan inte enbart tillgodoses genom det straffrättsliga förfarandet. Stödinsatser bör ges av specialiserade enheter och organisationer. De som i rättsprocessen i sin yrkesutövning möter brottsoffer bör ha utbildning för detta. Samverkan mellan rättsväsendets utövare och med stödorganisationer för brottsoffer bör uppmuntras. Artiklarna är rättsligt bindande för medlemsstaterna

8 Brottsofferjouren www.boj.se Medlem Årsmöte Föreningsstyrelse Assistent/Samordnare StödpersonerVittnesstöd Valberedning

9 Brottsofferjourens policy www.boj.se Medmänskligt stöd och praktisk vägledning till brottsoffer, anhöriga och vittnen Komplement till samhällets insatser Brottsoffrens rättigheter samma prioritet som brottslingarnas Rättsprocessen får inte medföra sekundär viktimisering Samarbeta Delta i det lokala brottsförebyggande arbetet Belysa behovet av forskning

10 Helhetsperspektiv www.boj.se BroM Kriminalvård Domstol Åklagare POLIS Ideella brottsoffer- stödjande organisationer Ideella brottsoffer- stödjande organisationer Kommunala plattformen Kommunala plattformen Relevant information till brottsoffer Kontinuerlig hot- och riskbedömning Aktiv förundersöknings- ledning Klar ansvarsfördelning inom myndigheten Socialtjänst Skola Hälso- och sjukvård Räddnings- tjänst Näringsliv Bevakningsbolag Kyrkliga samfund Mänskliga rättigheter

11 Vi står på fyra ben www.boj.se Det brottsofferstödjande Det vittnesstödjande Det brottsförebyggande Det opinionsbildande

12 Brottsoffrets behov av stöd www.boj.se Få trygghet, omsorg och beskydd Få tid och plats att berätta om sin situation Bli sedd, hörd och trodd Ha någon som hjälper och hjälper vidare till kontakter med olika stödinstanser Källa: Handbok för stödpersoner Få ändamålsenlig och löpande information Bli behandlad med respekt av olika stödinstanser Uppmuntran att successivt återgå till normala rutiner

13 Brottsofferjouren erbjuder: www.boj.se Emotionellt stöd och praktiska råd Hjälp med kontakter med myndigheter och försäkringsbolag Stöd i samband med rättegång Någon att tala med som förstår din situation

14 Stödpersonens arbetsuppgifter www.boj.se Emotionellt stöd och praktisk vägledning Hjälp med kontakter med myndigheter och försäkringsbolag Stöd och information inför rättegång Hänvisa till hjälp från expertis av social, juridisk, psykologisk eller medicinsk art Källa: Handbok för stödpersoner Medmänniska Hjälp till självhjälp

15 Personlig profil för stödperson www.boj.se Positiv människosyn God självkännedom Psykiskt stabil Förmåga till medkänsla God lyssnare Sätta gränser Ha tid Källa: Handbok för stödpersoner

16 Alla stödpersoner är utbildade www.boj.se Utbildningen är gemensam för brottsofferstöd och vittnesstöd Under utbildningen avhandlas ämnen som Samtalsmetodik/kommunikation Rättsprocessen Skadestånd/brottsskadeersättning Samarbetsformer med polis/åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvård, andra myndigheter och intresseorganisationer Brottsoffers reaktioner Under utbildningen prövas personens lämplighet för uppdraget. Efter godkännande av den lokala styrelsen utfärdas stödpersonbevis. Stödperson erbjuds fortlöpande handledning och vidareutbildning.

17 Polisens informationsskyldighet www.boj.se ”Målsägande, som huvudregel, skall underrättas om möjligheterna till enskilt anspråk och informeras om vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.” Förundersökningskungörelsen 13 a

18 Polisens informationsskyldighet www.boj.se Både muntlig och skriftlig information om: Rättsprocessen Besöksförbud, målsägandebiträde, stödperson, rättshjälp och rådgivning enligt rättshjälpslagen Vilka myndigheter och organisationer som kan ge råd och stöd Skadestånd och brottsskadeersättning Beslut om förundersökning och åtal Lokala rutiner

19 Eventuella falldiskussioner www.boj.se Använd gärna som diskussionsunderlag lokala fall som din jour haft kontakt med eller Riksförbundets bildserie ”Lars och Ingrids hem blev plundrat”, ”Laila blev slagen av mannen hon älskar”, ”Elsa blev av med handväskan”, ”Gustav blev trakasserad varje dag i skolan”, ”Anders blev misshandlad för att han är bög” och ”Mats blev lurad av sin gode man”.

20 Lokal statistik www.boj.se Visa ett diagram över brottsofferstöd senaste året. Och, om sådan finns, över vittnesstödsverksamheten. Vilka brott handlar det om? Hur gamla är de hjälpsökande som drabbats av olika brott? Män eller kvinnor?

21 Fråga till brottsoffer www.boj.se Har du något emot att Brottsofferjouren tar kontakt med dig?

22 Att diskutera! www.boj.se Exempel: Vilken information enligt FUK 13 § ger du till brottsoffret? Hur bemöter du brottsoffer? Vad är viktigt att tänka på?


Ladda ner ppt "Disposition för information www.boj.se InnehållBild nr Syftet 1 Lagens långa arm 2 De lokala aktörerna 3 Lagar och anvisningar 4 Mänskliga rättigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser