Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Disposition för information

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Disposition för information"— Presentationens avskrift:

1 Disposition för information
Innehåll Bild nr Syftet Lagens långa arm De lokala aktörerna Lagar och anvisningar Mänskliga rättigheter (FN) Europakonventionen Vår jour Vår policy Helhetsperspektivet Vi står på fyra ben … Brottsoffrets behov av stöd BOJ erbjuder Stödpersonens uppgifter Personlig profil Utbildning Polisens informationsskyldighet a) och b) Lokal statistik Eventuella falldiskussioner Har du något emot att BOJ kontaktar dig? 20 Att diskutera!

2 Vårt stöd till brottsoffer och vittnen och polisen
SYFTET Öka förståelsen för brottsoffrets behov av stöd vid anmälan, under förundersökning och rättegång Betona betydelsen av polisens informationsansvar Beskriva värdet av vittnets behov av stöd vid rättegång Öka kunskapen om brottsofferjourens verksamhet

3 Lagens långa arm

4 Lokala aktörer www.boj.se Polisen och brottsoffren
Åklagaren och brottsoffren Domstolen och brottsoffren Målsägandebiträdet och brottsoffren Kriminalvården och brottsoffren Brottsoffermyndigheten och brottsoffren Hälso- och sjukvården och brottsoffren Socialtjänsten och brottsoffren Ideella organisationer och brottsoffren Media och brottsoffren Skolan och unga brottsoffer Pensionärsorganisationerna och äldre brottsoffer Organisationer för personer med funktionshinder

5 Svenska lagar och anvisningar som styr brottsofferarbetet
Regeringsformen  Polislagen Polisförordningen Förundersökningskungörelsen Socialtjänstlagen Budgetpropositionen Regleringsbrev Rikspolischefens styrdokument

6 FN-deklarationen om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk (1985) – FNs brottsofferdeklaration Anger de grundläggande principer som ska gälla för brottsoffer – standard för vad brottsoffer ska kunna begära av omvärlden Ersättning från gärningsmannen Ersättning från staten Rätt till nödvändig materiell, medicinsk, psykisk och social hjälp av frivilliga eller offentliga organ Tillgång till den egna processen och rättvis behandling Det kanske allra viktigaste är att deklarationen slår fast att brottsoffer ska behandlas med medkänsla och respekt.

7 Europakonventionen Rambeslut om brottsoffrets ställning i straffrättslig förfaranden (EU, 2001)
I Rambeslutet framhålls en rad punkter om brottsoffers behov och rättigheter vid rättsprocessen som man bör sträva efter att uppnå: Lagarna i medlemstaterna ska anpassas så att brottsoffer i alla medlemsstater får en hög skyddsnivå Brottsoffrens behov ska beaktas och man bör undvika att rättsprocessen innebär sekundär viktimisering Brottsoffers rätt till stöd före och efter rättsprocessen Rätten till ersättning och medling ryms inom det straffrättsliga förfarandet Brottsoffer har rätt till: värdig behandling, att få information, att ge information, att bli förstådd, att få skydd. Vidare nämns, rätt till beaktande av att det är en nackdel att befinna sig i en annan medlemsstat än där brottet begicks. Brottsoffers behov kan inte enbart tillgodoses genom det straffrättsliga förfarandet. Stödinsatser bör ges av specialiserade enheter och organisationer. De som i rättsprocessen i sin yrkesutövning möter brottsoffer bör ha utbildning för detta. Samverkan mellan rättsväsendets utövare och med stödorganisationer för brottsoffer bör uppmuntras. Artiklarna är rättsligt bindande för medlemsstaterna

8 Assistent/Samordnare
Brottsofferjouren Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Valberedning Årsmöte Föreningsstyrelse Assistent/Samordnare Stödpersoner Vittnesstöd

9 Brottsofferjourens policy
Medmänskligt stöd och praktisk vägledning till brottsoffer, anhöriga och vittnen Komplement till samhällets insatser Brottsoffrens rättigheter samma prioritet som brottslingarnas Rättsprocessen får inte medföra sekundär viktimisering Samarbeta Delta i det lokala brottsförebyggande arbetet Belysa behovet av forskning

10 Mänskliga rättigheter
Helhetsperspektiv Kriminalvård Domstol Ideella brottsoffer- stödjande organisationer BroM Åklagare Socialtjänst Skola Hälso- och sjukvård Räddnings- tjänst Näringsliv Bevakningsbolag Kyrkliga samfund POLIS Relevant information till brottsoffer Kontinuerlig hot- och riskbedömning Aktiv förundersöknings-ledning Klar ansvarsfördelning inom myndigheten Kommunala plattformen Mänskliga rättigheter

11 Vi står på fyra ben Det brottsofferstödjande Det vittnesstödjande
Det brottsförebyggande Det opinionsbildande

12 Brottsoffrets behov av stöd
Få trygghet, omsorg och beskydd Få tid och plats att berätta om sin situation Bli sedd, hörd och trodd Ha någon som hjälper och hjälper vidare till kontakter med olika stödinstanser Få ändamålsenlig och löpande information Bli behandlad med respekt av olika stödinstanser Uppmuntran att successivt återgå till normala rutiner Källa: Handbok för stödpersoner

13 Brottsofferjouren erbjuder:
Emotionellt stöd och praktiska råd Hjälp med kontakter med myndigheter och försäkringsbolag Stöd i samband med rättegång Någon att tala med som förstår din situation

14 Stödpersonens arbetsuppgifter
Emotionellt stöd och praktisk vägledning Hjälp med kontakter med myndigheter och försäkringsbolag Stöd och information inför rättegång Hänvisa till hjälp från expertis av social, juridisk, psykologisk eller medicinsk art Medmänniska Hjälp till självhjälp Källa: Handbok för stödpersoner

15 Personlig profil för stödperson
Positiv människosyn God självkännedom Psykiskt stabil Förmåga till medkänsla God lyssnare Sätta gränser Ha tid Källa: Handbok för stödpersoner

16 Alla stödpersoner är utbildade
Utbildningen är gemensam för brottsofferstöd och vittnesstöd Under utbildningen avhandlas ämnen som Samtalsmetodik/kommunikation Rättsprocessen Skadestånd/brottsskadeersättning Samarbetsformer med polis/åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvård, andra myndigheter och intresseorganisationer Brottsoffers reaktioner Under utbildningen prövas personens lämplighet för uppdraget. Efter godkännande av den lokala styrelsen utfärdas stödpersonbevis. Stödperson erbjuds fortlöpande handledning och vidareutbildning.

17 Polisens informationsskyldighet
”Målsägande, som huvudregel, skall underrättas om möjligheterna till enskilt anspråk och informeras om vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.” Förundersökningskungörelsen 13 a

18 Polisens informationsskyldighet
Både muntlig och skriftlig information om: Rättsprocessen Besöksförbud, målsägandebiträde, stödperson, rättshjälp och rådgivning enligt rättshjälpslagen Vilka myndigheter och organisationer som kan ge råd och stöd Skadestånd och brottsskadeersättning Beslut om förundersökning och åtal Lokala rutiner

19 Eventuella falldiskussioner
Använd gärna som diskussionsunderlag lokala fall som din jour haft kontakt med eller Riksförbundets bildserie ”Lars och Ingrids hem blev plundrat”, ”Laila blev slagen av mannen hon älskar”, ”Elsa blev av med handväskan”, ”Gustav blev trakasserad varje dag i skolan”, ”Anders blev misshandlad för att han är bög” och ”Mats blev lurad av sin gode man”.

20 Lokal statistik Visa ett diagram över brottsofferstöd senaste året. Och, om sådan finns, över vittnesstödsverksamheten. Vilka brott handlar det om? Hur gamla är de hjälpsökande som drabbats av olika brott? Män eller kvinnor?

21 Fråga till brottsoffer
Har du något emot att Brottsofferjouren tar kontakt med dig?

22 Att diskutera! Exempel:
Vilken information enligt FUK 13 § ger du till brottsoffret? Hur bemöter du brottsoffer? Vad är viktigt att tänka på?


Ladda ner ppt "Disposition för information"

Liknande presentationer


Google-annonser