Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet"— Presentationens avskrift:

1 Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet
Anton Paulrud Fiskeriverket, Sverige

2 Under 2007 hade Fiskeriverket fyra regeringsuppdrag kopplade till fritidsfisket.
a) att göra en översyn av behovet av åtgärder i syfte att förbättra uppvandringen av vildlax och havsöring i de svenska älvarna m.m., b) är det optimalt att fisketuristiskt företagande jämställs med andra fiskeberoende näringar i fiskeriförvaltningen, c) att utforma licenser för fisketuristiskt företagande i olika typer av vattenområden, d) att utreda fisketurismens, fisketuristiska företagandets och sportfiskets samhällsekonomiska effekter. Studier: => Fritidsfiskets utövare => Fritidsfiskebaserad verksamhet Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

3 Utövarna Under år 2006 fiskade totalt 1,0 miljon svenskar i åldern 16 till 74 år vid åtminstone något tillfälle. Syftet med fritidsfisket tycks för de flesta vara rekreation och fångst av fisk för egen konsumtion. Antalet fiskedagar uppgick till närmare 13,8 miljoner. Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

4 => vilket motsvarar ca 125 kronor per fiskedag
Cirka en femtedel använder mängdfångande redskap (nät, burar eller tinor); de flesta av dessa nyttjar dock även handredskap. Fångsterna i fritidsfisket mätt i behållen vikt, skattades år 2006 till totalt ca 18 100 ton, varav ca hälften fiskats i havet. De samlade utgifterna för fritidsfisket år 2006 uppgick till 1,7 miljarder kronor, => vilket motsvarar ca 125 kronor per fiskedag => eller ca kronor per fiskande individ och år. Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

5 Samhällsekonomiskt värde av utövarna
Stor potential och stora samhällsekonomiska värden. Räknar man upp de till en rikstäckande svensk nivå visar de att nettovärdet av fritidsfisket ligger strax under en miljard kronor. Bruttovärdet ligger för utövarna på ca 2,5 miljarder kronor Totalvärdet innefattar inte värdet av barn och ungdomars fiske samt fisket för de som är äldre än 74 år. Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

6 Fritidsfiskebaserad verksamhet
Studien om de fritidsfiskebaserade företagen/föreningarna i Sverige avseende 2006 års verksamhet visar på en positiv framtidssyn. Fritidsfiskerelaterade verksamheter definieras som verksamheter som levererar varor och tjänster till fritidsfiskare i direkt anslutning till deras fiskeupplevelse. Denna breda definition är tänkt att fånga in alla typer av företagande, direkt kopplat till en av Sveriges största fritidsaktiviteter. Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

7 Enligt undersökningen finns drygt företag med en total omsättning på knappt 500 miljoner kronor. Den ramstudie som kompletterat enkätundersökningen visar på att verksamhetens omfattning kan vara det dubbla. Den totala sysselsättningen motsvarade under 2006 cirka årsarbeten. Det totala antalet individer som är involverade i näringen är betydligt större, men många av de anställda är deltids- eller säsongsarbetande. Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

8 Cirka två procent var yrkesfiskare.
Många företag bedrev flera typer av fritidsfiskerelaterad verksamhet. kost och logi uthyrning av båtar uthyrning av naturliga fiskevatten fiskecharter/guidning etc. Cirka en tredjedel av företagarna bedrev annan turism- och besöksverksamhet som komplement. Var sjätte företagare bedrev lantbruks- eller skogsbruksverksamhet. Cirka två procent var yrkesfiskare. Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

9 Höga kostnader för arbetskraft uppges vara det största hindret.
Nästan hälften av de studerade företagen uppger att deras omsättning ökat de senaste tre åren. Ungefär hälften av företagen tror att deras omsättning kommer att öka de kommande tre åren. Höga kostnader för arbetskraft uppges vara det största hindret. Andra faktorer som ses som hinder är brist på fisk/stor fisk. Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

10 - lax och havsöring (både söt- och saltvatten)
I enkäten har fyra typer av fisken som upplever problem med beståndssituationen identifierats. - lax och havsöring (både söt- och saltvatten) - fisket efter gädda och abborre i haven - fisket efter hummer - fisket efter torsk och makrill. De förvaltningsåtgärder som näringen helst sett införda är begränsningar i yrkesfisket. Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

11 Ett samhällsekonomiskt värde uppstår även genom vinsterna i de företag som bedriver verksamhet baserat på fritidsfiske. Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

12 Fiskeriverkets förslag
Fiskeriverket har i egenskap av uppdragen till regeringen i första hand valt att lämna sådana förslag som skapar förutsättningar för Fiskeriverket och länsstyrelserna att på ett tydligare sätt kunna arbeta med dessa frågor. De förslag som läggs rör - fiskelagen - fiskeriförordning - och Fiskeriverkets instruktion men även medelsbehov och förutsättningar i övrigt för att genomföra de föreslagna intentionerna. Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

13 För att Fiskeriverket bättre skall kunna förvalta fiskresursen behöver regeringen förtydliga verkets ansvar så att det omfattar ”alla” kategorier fiskande. - I detta bör ingå möjlighet att fördela fiskemöjligheter mellan fiskare som bedriver fisket med olika redskapstyper och olika redskapsmängd och i olika områden. - Då dessa fisken ställer olika biologiska krav på den fångstbara fisken behöver verket kunna ställa upp mer ambitiösa förvaltningsmål nationellt än vad den gemensamma fiskeripolitiken anger Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

14 Förbättrade uppgifter från fritidsfisket liksom från det fiske som bedrivs med stöd av enskild rätt
Krav på registrering av och fångstrapportering från de personer som bedriver fiske med stöd av enskild rätt med en redskapsmängd som överstiger den som är tillåten för allmänheten. Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

15 Det bör övervägas om inte den redskapsmängd som får användas i fritidsfisket bör begränsas.
För att kunna utveckla fritidsfisket behövs även att Fiskeriverkets och länsstyrelsernas roll inom fisketillsynen stärks och förtydligas. Tillsynen bör kombineras med informationsinsatser liksom åtgärder för att främja tillgängligheten till fritidsfisket. Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

16 Licens till fisketuristiska företag
I stället för en sådan typ av licens föreslås att dessa företag skall kunna ges ett särskilt tillstånd med undantag från redskapsbegränsningarna eftersom de företag där fiskebestämmelserna utgör den begränsande faktorn huvudsakligen utövar fiske efter hummer och sötvattenskräfta. Även möjligheterna att sälja fångsten bör kunna begränsas Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten

17 Tack! Anton.Paulrud@fiskeriverket.se
Anton Paulrud, Samhällsekonomiska enheten


Ladda ner ppt "Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser