Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dyslexi på flera språk • Dyslexi kan ta sig uttryck på olika sätt beroende på skriftsystem och ortografi • Parallella svårigheter med fonologisk bearbetning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dyslexi på flera språk • Dyslexi kan ta sig uttryck på olika sätt beroende på skriftsystem och ortografi • Parallella svårigheter med fonologisk bearbetning."— Presentationens avskrift:

1 Dyslexi på flera språk • Dyslexi kan ta sig uttryck på olika sätt beroende på skriftsystem och ortografi • Parallella svårigheter med fonologisk bearbetning och avkodning ska kunna observeras på båda språken (Salameh 2003, Bøyesen 2006, Hedman 2009, Hyltenstam 2010 – från SPSM)

2 Faktorer av betydelse för bedömning av flerspråkiga barn
Sociala faktorer brist på jämnåriga kompetenta andraspråkstalare Språkliga faktorer komplex språklig miljö Pedagogiska faktorer verksamhet/undervisning bedrivs utifrån normer för enspråkiga barn

3 Förhållningssätt till läsning och skrivning Heath 1986, Luke & Kale 1997, Naucler 2004, Obondo 2005
Lärs in tidigt innan skolstart Olika föreställningar om hur skrift skall användas Vanligare i kulturer där barn uppfostras språkligt böcker är viktiga läsning knuten till en viss situation läsning är en individuell aktivitet kräver särskilda ritualer som tystnad sagoläsning innebär ett annat sätt att tala viktigt för barnet att fokusera på innehållet Eva-Kristina Salameh

4 Förhållningssätt forts
Vanligare i kulturer där barnen växer upp språkligt alfabetstavlor och böcker inte självklara i hemmet läsning är en social aktivitet – tystnad ej nödvändig barn lär sig läsa det som behövs – skyltar, reklam i mataffärer etc muntligt berättande, sånger, reciterad poesi kan värderas högre än böcker böcker kan ses som bärare av t ex religiösa föreställningar som inte får diskuteras - barn uppmuntras inte av vuxna att hitta på egna berättelser Eva-Kristina Salameh

5 Riskfaktorer vid läsinlärning på andraspråket Cline & Cozen 1999
De flerspråkiga barnens engelska ordförråd och kulturspecifika kunskaper inte tillräckliga för att förstå läroböckers texter om t ex husdjur och skogspromenader Stor risk att läsning uppfattas som en meningslös aktivitet och att barnens problem bedöms som orsakade av dyslexi Eva-Kristina Salameh

6 Läsinlärning på andraspråket
Kan innebära svårigheter med: Fonologi samma grafem i L1 och L2 kan ha olika ljudvärde och tvärtom Morfologi grammatisk komplexitet också viktig faktor, ljudenlig stavning EN dimension även i svenska Lexikon kulturspecifika ord och kunskaper skolordförrådet ämnesordförråd, överordnade begrepp, tar lång tid att tillägna sig

7 Semitiska språk KTB KaTaBa skriva (han skrev) KaaTiB författare KiTaaB
bok KuTuB böcker maKTuB brev maKTaB kontor maKTaBa bibliotek Eva-Kristina Salameh Språkens Hus 7

8 professorsinstallationshögtidligheterna
Eva-Kristina Salameh Språkens Hus

9 Dyslexi på arabiska Elbeheri & Everatt (2006), n=358, åk 4 och 5
Fonologisk förmåga en viktig faktor för läsfärdighet i arabiska – men inte i samma utsträckning som i t ex engelska, mindre starka samband Morfologiska ledtrådar viktigare än fonologisk transparens Ovokaliserad text svårare vid dyslexi Efter Bodil Andersson Rack Eva-Kristina Salameh

10 Anamnesuppgifter Tidig språkutveckling Om nyanländ Felanalyser
gått i skolan i hemlandet hur många år problem med läsning och skrivning på L1 Felanalyser liknande problem på båda språken pekar på inlärningssvårigheter än transfer från L1 Kulturella och språkliga faktorer socialisering in i skriftspråket modersmålsundervisning

11 Flerspråkiga barn med läs- och skrivsvårigheter (Hedman 2009)
Positiva samband mellan språkbehärskning på L1 och läsförmåga på L2 Fonologisk medvetenhet bör testas på båda språken Skillnad mellan goda muntliga färdigheter och låga resultat på läsning av ord en indikation på ev läs- och skrivsvårigheter hos barn i lägre klasser Eva-Kristina Salameh Eva-Kristina Salameh 11 11

12 Att bedöma på båda språken
Fonologisk medvetenhet rim fonemidentifiering stavelsemanipulation Arbetsminne orelaterade ord siffror Lexikal åtkomst benämning Eva-Kristina Salameh Språkens Hus

13 Risker vid diagnostisering
Underdiagnostik 26% av samtliga elever men bara 3,6% flerspråkiga elever på en londonskola remitterades till specialundervisning för läs- och skrivsvårigheter vid bedömning viktigt att ta hänsyn till vilken sociolekt på modersmålet eleven exponerats för – tenderar att utvecklas till egen varietet Överdiagnostik bedömning enbart på andraspråket Eva-Kristina Salameh 13

14 Bedömningsmaterial dyslexi SPSM
Årskurs 1 bl a bokstavsdiktat, skriva första och sista bokstaven, koppla stora och små bokstäver samt två typer av ordläsningsprov Årskurs 2 bl a ordkedjetest, meningsläsning samt två typer av textläsningsprov Årskurs 3 och 4 bl a texter med uppmaningar och texter med flervalsfrågor på innehållet


Ladda ner ppt "Dyslexi på flera språk • Dyslexi kan ta sig uttryck på olika sätt beroende på skriftsystem och ortografi • Parallella svårigheter med fonologisk bearbetning."

Liknande presentationer


Google-annonser