Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läsundervisning på modersmålet och andraspråket • Läsundervisning på barnets starkaste språk • Muntlig språkbehärskning viktig • Kulturspecifik kunskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läsundervisning på modersmålet och andraspråket • Läsundervisning på barnets starkaste språk • Muntlig språkbehärskning viktig • Kulturspecifik kunskap."— Presentationens avskrift:

1 Läsundervisning på modersmålet och andraspråket • Läsundervisning på barnets starkaste språk • Muntlig språkbehärskning viktig • Kulturspecifik kunskap förknippad med språket • Tydligt samband mellan tvåspråkig undervisning och kunskapsutveckling (Thomas Collins 2002)

2 Riskfaktorer vid läsinlärning på andraspråket Cline & Cozen 1999 • De flerspråkiga barnens engelska ordförråd och kulturspecifika kunskaper inte tillräckliga för att förstå läroböcker • De flerspråkiga barnen exponerades därför ständigt för texter de inte förstod • Stor risk att barnen uppfattar läsning som en meningslös aktivitet

3 Förhållningssätt till läsning och skrivning Heath 1986, Luke & Kale 1997, Naucler 2004, Obondo 2005 • Lärs in tidigt innan skolstart • Olika föreställningar om hur skrift skall användas • Vanligare i kulturer där barn uppfostras språkligt – böcker är viktiga – läsning knuten till en viss situation – läsning är en individuell aktivitet – kräver särskilda ritualer som tystnad – sagoläsning innebär ett annat sätt att tala – viktigt för barnet att fokusera på innehållet

4 Förhållningssätt forts • Vanligare i kulturer där barn växer upp språkligt – alfabetstavlor och böcker inte självklara i hemmet – läsning är en social aktivitet – tystnad ej nödvändig – barn förväntas ofta hitta sina egna läs- och skrivuppgifter – barn lär sig läsa det som behövs – skyltar, reklam i mataffärer etc – muntligt berättande, sånger, reciterad poesi kan värderas högre än böcker – böcker kan ses som bärare av t ex religiösa föreställningar som inte får diskuteras - barn uppmuntras inte av vuxna att hitta på egna berättelser

5 Ortografins betydelse för läsning • Ytortografier eller regelbundna ortografier (genomskinliga) – stor överensstämmelse fonem – grafem • Djuportografier eller oregelbundna ortografier (opaka) – liten överensstämmelse fonem – grafem

6 Svårigheter vid ett nytt alfabetiskt skriftspråk • Överensstämmelse fonem - grafem • ytlig - djup ortografi (finska – engelska) • Stavelsestruktur • enkel - komplex struktur (finska – svenska) • Även om liknande alfabete • samma grafem har inte alltid samma ljudvärde i olika språk • samma ljudvärde kan representeras av olika grafem i olika språk

7 BOKSTAVS- NAMN Bâ`[ b ] Tâ`[ t ] Arabiska Efter Bodil Andersson Rack

8 Arabiska • Skriftspråket skiljer sig från de talade dialekterna, fr a grammatiskt och lexikalt • Transparent ortografi • Om konsonantmöte i talat språk ofta epentes som i shams  shames, kalb  kalib – syns inte i text • Sällsynt med ord med mer än 3 stavelser • Endast långa vokaler markeras i text • Korta vokaler markeras med diakritiska tecken endast i nybörjartexter, barnböcker och poesi samt i Koranen • Vokaler förutsägbara utifrån böjningsmönster i den komplexa morfologin • Svenskan har 9 långa och 9 korta vokaler som är fonem, alltså betydelseskiljande, arabiskan 3 långa och 3 korta – kan ge problem med stavning

9 Semitiska språk KTB KaTaBaskriva (han skrev) jaKTuBuhan skriver KaaTiBförfattare KiTaaBbok KuTuBböcker maKTuBbrev maKtabkontor maKTaBabibliotek

10 Dyslexi på olika språk • Transparens EN dimension • Grammatisk komplexitet – arabiska – turkiska – svenska, fr a morfologisk komplexitet Efter Bodil Andersson Rack

11 Dyslexi på arabiska Elbeheri & Everatt (2006), n=358, åk 4 och 5 • Fonologisk förmåga en viktig faktor för läsfärdighet också i arabiska – men mindre starka samband jämfört med t ex engelska • Morfologiska ledtrådar viktigare än fonologisk transparens • Ovokaliserad text svårare vid dyslexi Efter Bodil Andersson Rack

12 Flerspråkiga barn med läs- och skrivsvårigheter ( Hedman 2009) • Positiva samband mellan språkbehärskning på L1 och läsförmåga på L2 • Fonologisk medvetenhet bör testas på båda språken • Skillnad mellan goda muntliga färdigheter och låga resultat på läsning av ord en indikation på ev läs- och skrivsvårigheter hos barn i lägre klasser

13 Undervisning på svenska och arabiska Tvingstedt & Salameh 2011 • Läs- och skrivundervisning på båda språken • Inga signifikanta skillnader på nationella prov • Stor spridning vid läsprov på båda språken • Viktigt att ta hänsyn till om eleverna kan få stöd hemma för sin läsning eller inte

14 Risk för underdiagnostisering • 26% av samtliga elever men bara 3,6% flerspråkiga elever på en londonskola remitterades till specialundervisning för läs- och skrivsvårigheter • Vid bedömning viktigt att ta hänsyn till vilken sociolekt på modersmålet eleven exponerats för – tenderar att utvecklas till egen varietet • Risk för överdiagnostisering om bedömning enbart på L2

15 På båda språken • Fonologisk medvetenhet – rim – fonemidentifiering – stavelsemanipulation • Arbetsminne – orelaterade ord – Siffror • Lexikal åtkomst – benämning

16 Läsprov på modersmålet Norskt material • Årskurs 1 och 2 – albanska, arabiska, badinani, kurmanci, sorani, persiska, ryska, somali, spanska, tamil, thai, turkiska, urdu, vietnamesiska och polska • Årskurs 3 och 4 – albanska, somali och turkiska

17 • Årskurs 1 – bl a bokstavsdiktat, skriva första och sista bokstaven, koppla stora och små bokstäver samt två typer av ordläsningsprov • Årskurs 2 – bl a ordkedjetest, meningsläsning samt två typer av textläsningsprov • Årskurs 3 och 4 – bl a texter med uppmaningar och texter med flervalsfrågor på innehållet

18 Modermålsundervisningens betydelse • Ungefär hälften av de elever som är berättigade deltar • Uppvisar genomgående bättre behärskning av andraspråket och bättre skolresultat än elever som inte har modersmålsundervisning (Skolverket 2008) • Till fördel också för elever med dyslexi (Hedman 2009)


Ladda ner ppt "Läsundervisning på modersmålet och andraspråket • Läsundervisning på barnets starkaste språk • Muntlig språkbehärskning viktig • Kulturspecifik kunskap."

Liknande presentationer


Google-annonser