Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visioner och nyheter - IKMDOK/Journal Digital Vuxen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visioner och nyheter - IKMDOK/Journal Digital Vuxen"— Presentationens avskrift:

1 Visioner och nyheter - IKMDOK/Journal Digital Vuxen
Linnéuniversitetet, Växjö 2013

2 Innehåll i presentationen
Visioner för Journal Digital/IKMDOK Genomgång av vad som finns i Journal Digital Koppling mellan IKMDOK och Journal Digital Övriga nyheter

3 IMDOK – en forskningsdatabas
Referensgruppen ska vara en strategisk och rådgivande resurs för forskningsdatabasen IKMDOK. Nedanstående är exempel på frågor som kan inrymmas i referensgruppens uppdrag: Verka för att arbetet med kvalitetsaspekter beträffande tillförlitlighet, formulär, manualer och utbildning upprätthålls. Utgöra remissinstans för inkomna projekt eller tänkbara forskningsansökningar där uttag från databasen efterfrågas. Verka för att databasen kan göras tillgänglig och kan användas inom utbildning och forskning. Det innefattar även ett mer allmänt uppdrag beträffande information. Referensgruppens syfte anslås och deltagarna kan inom respektive område svara för viss extern information. Mats Anderberg, Tommy Augustsson, Mikael Dahlberg, Jenny Mårtensson, Lilliana Pelligrino, Torkel Richert

4 Visioner Journal Digital vill vara en del i utvecklingen av psykosocialt förändringsarbete som bedrivs i statlig, regional, kommunal eller privat regi. Att skapa bättre standarder för utvärdering av vård och insatser för att visa vad som hjälper men också vad som stjälper. Vi vill värna om klienters delaktighet i sin vård och insats. Vi vill skapa förutsättningar för varje enskild behandlare att göra skillnad för den enskilde klienten.

5 … sker genom att: Utveckla stöd för att utvärdera vård och insatser på individ och verksamhetsnivå. Att underlätta dokumentation, datainsamling, analys och rapportering. Vara en ledande leverantör av behandlings- och dokumentationsstöd som har en stark praktisk förankring, som ligger i framkant av forskningen och följer lagstiftarens intention.

6 Vad innehåller Journal Digital?
Journalföring Genomförandeplan (med målreflektioner, uppföljningar) Daganteckningar för löpande dokumentation Effektutvärderingsdelen Skattningar (t. ex KASAM, SCL90, Livets stege, ASEBA-skattningar) Möjlighet att effektutvärdera behandling och insatser på individ- och gruppnivå Möjlighet att jämföra relaterade skattningar för att identifiera skillnader i svar från exempelvis IP och annan närstående. Kan användas för att identifiera risk- och skyddsfaktorer i behandlingen Dashboard för att ta ut nyckeltal och statistik

7 Metodstödsdelen Genomförande plan Målreflektion Uppföljning Klient

8 Genomförandeplan

9 Genomförandeplan - fakta
Livsområden anpassade efter samma områden som i relevant DOK-formulär. Omfattar mål, medel och insats. Möjliggör att förtydliga mål och hur respektive mål kan följas upp. Innefattar möjlighet att dokumentera identifierade resurser och risker i förhållande till upprättade mål för att möjliggöra behandlingsstrategier. Återkommande möjlighet att dokumentera den enskildes inställning till upprättade mål och behandling.

10 Målreflektioner

11 Daganteckningar

12 Effektutvärdering Genomförs med hjälp av användandet av självskattningar. Möjliggör för behandlare att få svar på frågan om behandlingen gör någon skillnad för den individuelle klienten Möjliggör för verksamheten att få svar på om verksamhetens arbete gör någon skillnad för de klienter som får hjälp Strukturerad effektmätning, mäter vid inskrivning (T1), under behandling (T2) och vid avslutad behandling (T3). Finns också möjlighet att göra en uppföljningsmätning efter avslutad behandling (T4).

13 Självskattningar, exempel ASR

14 Möjlighet att jmfr skattningar

15 Behandlingsrapport I Journal Digital skapas behandlingsrapporten som ett word-dokument som ni kan redigera. Vid upprättandet av en behandlingsrapport väljer ni vad ni vill att den ska omfatta: Vilken period? Innehåll? Exempelvis personuppgifter, behov/livsområdeskommentarer, använda skattningar, mål och målreflektioner, daganteckningar Beteendeskattningar Skattningar och effektutvärdering …med mera!

16 Dashbox Dashbox är en modul som tillåter er att jämföra för era verksamheter gemensamma och relevanta nyckeltal. Med hjälp av nyckeltalen kan ni få en översikt över ert arbetes effekt över tid. Exempel på nyckeltal: Antal ärenden Genomsnittlig behandlingstid Andel uppfyllda mål per område Förändring i standardavvikelser för skattningar

17 Översikt Dashbox

18 Fördjupning på frågor

19 Olika varianter

20 Sammanfattning Ger struktur för att dokumentera ert arbete, ger möjlighet att få översikt över vad som sker i ett ärende och följa processen i behandlingsarbetet Ger möjlighet att effektutvärdera arbetet utifrån genomförda skattningar, på individ- och gruppnivå Har ett tydligt och genomgående klientperspektiv Kan användas som ett integrerat verktyg i behandlingen Systemet uppfyller lagkrav på funktionalitet och omfattning samt även Socialstyrelsens krav på dokumentation i utförandeverksamhet Systemet är evidensbaserat i sitt innehåll

21 Koppling mellan IKMDOK/JD
Kopplingen innebär: Möjligheten att arbeta i båda systemen kring samma IP utan att logga ut och logga in mellan systemen. Möjligheten att använda sig av textsammanställningen från ett genomfört DOK-formulär i sin genomförandeplan i Journal Digital. Möjligheten att med hjälp av Dashbox aggregera upp nyckeltal och statistik från verksamhetens användande av både IKMDOK och av Journal Digital.

22 Möjlighet att gå via systemen

23 DOK-formulär till JD Textsammanställningen från ett genomfört DOK-formulär kan överföras till genomförandeplanen i Journal Digital för samma IP. Text från respektive livsområde överförs till motsvarande livsområde i genomförandeplanen i tillhörande livsområdeskommentar. Detta ger en ”utgångspunkt” för det fortsatta genomförandeplansarbetet.

24 Textsammanställning i JD

25 Övriga nyheter – Basuppgifter
Basuppgifter är de frågor/variabler som kan vara viktiga att dokumentera vid s.k. ”korta” kontakter. En sådan kontakt är exempelvis en enstaka informationsträff med en klient och där ytterligare kontakt med enheten inte påbörjas. Det finns möjligheter att utforma specifika uppgifter som den lokala enheten efterfrågar. Den lokala enheten bestämmer även när i processen dokumentationen av basuppgifter ska ske, den kan utföras vid remittering/ aktualisering eller när klienten för första gången besöker enheten. Exempel på frågor: kön, ålder, initiativtagare, drog, kommun etc.

26 Basuppgifter i IKMDOK

27 Säkerhet Felaktigheter i databasen IKMDOK rapporteras automatiskt via mail till vår IT-konsult. Uppdatering av system för inloggning. Nya lösenord är numera åtta slumpvis utvalda tecken. Vid användning av IE utan tillägg av Chrome Frame visas ett felmeddelande.

28 Manualer och dokument En reviderad version av ”Att intervjua med DOK”
Manual för UngDOK 3.0 Manual för BoendeDOK Manual för DOK 3.0 Informationsbroschyr om UngDOK/DOK

29 Rapportserie


Ladda ner ppt "Visioner och nyheter - IKMDOK/Journal Digital Vuxen"

Liknande presentationer


Google-annonser