Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tredimensionell fastighetsindelning (3D) - en välkommen nyhet Fastigheter kan avgränsas i höjd- och djupled så att an- läggningar eller våningsplan inom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tredimensionell fastighetsindelning (3D) - en välkommen nyhet Fastigheter kan avgränsas i höjd- och djupled så att an- läggningar eller våningsplan inom."— Presentationens avskrift:

1 Tredimensionell fastighetsindelning (3D) - en välkommen nyhet Fastigheter kan avgränsas i höjd- och djupled så att an- läggningar eller våningsplan inom samma fastighet kan ha olika ägare. Trädde i kraft 1 januari 2004

2 Traditionellt kontra 3D

3

4

5

6

7 Exempel:  Effektivare fastighetsanvändning inom stadskärnor: – Befintliga hus kan byggas på med våningsplan – Spårområden kan byggas över med t.ex. bostäder – Delvis ändra ändamålet för en byggnad  Effektivare användning av mark genom anläggningar under mark: – Garage, arkiv, samlingslokaler Med 3D kan man klargöra ägande- och rättighets- bilden mellan olika aktörer på stationer, rese- centra, hamnter- minaler och tunn- lar: t. ex. Banverket, Jernhusen och kommuner

8 bussterminal tunnelbana bostäder  Ombildning av bostadsrättsföreningar som innehåller kommersiella lokaler  Även annars när man vill renodla fastighetsanvändningen  Användning av outnyttjade bergrum för andra ändamål  Säkerställa omfattande system av el- och teleteknik och underjordiska anläggningar, t.ex. i samband med bolagisering.  Ägaruppdelning av centrumfastigheter för att stimulera ny verksamhet på orten Nuvarande regler omVissa specialbestämmelser fastighetsbildning tillämpas + om 3D-fastigheter

9 Generella bestämmelser  Fastigheter som ny- eller ombildas ska vara lämpliga för sitt ändamål  Lantmätaren har ansvaret för beslutsunderlaget, och därmed för att frågor om rättigheter mm löses  Fastighetsbildning måste överensstämma med gällande planer och bestämmelser

10 Speciellt för 3D-fastigheter  3D-fastighet ska innehålla byggnad eller annan anläggning eller del av sådan  Tillförsäkras rättigheter som behövs  Hinder mot olämplig uppsplittring

11  PBL ändras inte  Detaljplaner reglerar främst fastighetsan- vändningen, inte - indelningen  Gamla fastighets- planer är ofta hinder  Allmän plats?  Boverket har ett uppdrag Planfrågor

12 Grannelagsrätten Men dessutom:  Tillträde till grannfastighet vid byggnadsarbete  Skydd mot bristfälligt underhåll eller ej obetydlig skada Allmänna grannelagsrättsliga regler och regler om miljöskydd.

13 Samverkan Hanteras vid behov i förrättningen (OBS grannelagsrätten!) ”….tillförsäkras de rättig- heter som behövs….”  Servitut enligt FBL  Gemensamhetsanlägg- ningar enligt AL

14 Gemensamhetsanläggningar  Bildas som förrättningsåtgärd Bildas som förrättningsåtgärd  Krav på väsentlig betydelse Krav på väsentlig betydelse  Ingen mirakelmedicin Ingen mirakelmedicin  Tillgång för delägarna Tillgång för delägarna  Fondering för att säkerställa underhåll och förnyelse Fondering för att säkerställa underhåll och förnyelse


Ladda ner ppt "Tredimensionell fastighetsindelning (3D) - en välkommen nyhet Fastigheter kan avgränsas i höjd- och djupled så att an- läggningar eller våningsplan inom."

Liknande presentationer


Google-annonser