Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tredimensionell fastighetsindelning (3D) - en välkommen nyhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tredimensionell fastighetsindelning (3D) - en välkommen nyhet"— Presentationens avskrift:

1 Tredimensionell fastighetsindelning (3D) - en välkommen nyhet
Fastigheter kan avgränsas i höjd- och djupled så att an-läggningar eller våningsplan inom samma fastighet kan ha olika ägare. Trädde i kraft 1 januari 2004

2 Traditionellt kontra 3D

3

4

5

6

7 Exempel: Effektivare fastighetsanvändning inom stadskärnor: – Befintliga hus kan byggas på med våningsplan – Spårområden kan byggas över med t.ex. bostäder – Delvis ändra ändamålet för en byggnad Effektivare användning av mark genom anläggningar under mark: – Garage, arkiv, samlingslokaler Med 3D kan man klargöra ägande- och rättighets-bilden mellan olika aktörer på stationer, rese-centra, hamnter-minaler och tunn-lar: t. ex. Banverket, Jernhusen och kommuner

8 Nuvarande regler om Vissa specialbestämmelser
Ombildning av bostadsrättsföreningar som innehåller kommersiella lokaler Även annars när man vill renodla fastighetsanvändningen Användning av outnyttjade bergrum för andra ändamål Säkerställa omfattande system av el- och teleteknik och underjordiska anläggningar, t.ex. i samband med bolagisering. Ägaruppdelning av centrumfastigheter för att stimulera ny verksamhet på orten bostäder bostäder Nuvarande regler om Vissa specialbestämmelser fastighetsbildning tillämpas om 3D-fastigheter bussterminal tunnelbana

9 Generella bestämmelser
Fastigheter som ny- eller ombildas ska vara lämpliga för sitt ändamål Lantmätaren har ansvaret för beslutsunderlaget, och därmed för att frågor om rättigheter mm löses Fastighetsbildning måste överensstämma med gällande planer och bestämmelser

10 Speciellt för 3D-fastigheter
3D-fastighet ska innehålla byggnad eller annan anläggning eller del av sådan Tillförsäkras rättigheter som behövs Hinder mot olämplig uppsplittring

11 Planfrågor PBL ändras inte
Detaljplaner reglerar främst fastighetsan-vändningen, inte -indelningen Gamla fastighets-planer är ofta hinder Allmän plats? Boverket har ett uppdrag

12 Grannelagsrätten Allmänna grannelagsrättsliga
regler och regler om miljöskydd. Men dessutom: Tillträde till grannfastighet vid byggnadsarbete Skydd mot bristfälligt underhåll eller ej obetydlig skada

13 Samverkan Hanteras vid behov i förrättningen (OBS grannelagsrätten!)
”….tillförsäkras de rättig-heter som behövs….” Servitut enligt FBL Gemensamhetsanlägg-ningar enligt AL

14 Gemensamhetsanläggningar
Bildas som förrättningsåtgärd Krav på väsentlig betydelse Ingen mirakelmedicin Tillgång för delägarna Fondering för att säkerställa underhåll och förnyelse


Ladda ner ppt "Tredimensionell fastighetsindelning (3D) - en välkommen nyhet"

Liknande presentationer


Google-annonser