Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Per Staffan Boström, PSB (722G46)1 Föreläsning 10 2011-03-02 (A1 10.00 – 13.00) Standardkostnader(DNE Kapitel 17)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Per Staffan Boström, PSB (722G46)1 Föreläsning 10 2011-03-02 (A1 10.00 – 13.00) Standardkostnader(DNE Kapitel 17)"— Presentationens avskrift:

1 Per Staffan Boström, PSB (722G46)1 Föreläsning 10 2011-03-02 (A1 10.00 – 13.00) Standardkostnader(DNE Kapitel 17)

2 Per Staffan Boström, PSB (722G46)2 RESULTATPLANERING? MÅLET? På vilken nivå? Hur? Med hjälp av standardvärden?

3 Per Staffan Boström, PSB (722G46)3 Vad är standard? I vilka sammanhang används standard? Varför behöver vi standard? Hur tar man fram standard? STANDARDMÅTT

4 Per Staffan Boström, PSB (722G46)4 STANDARDMÅTT

5 Per Staffan Boström, PSB (722G46)5 PATRIK SJÖBERG eller STEFAN HOLM? Kvalitet eller kvantitet?

6 Per Staffan Boström, PSB (722G46)6 Ekonomisk planering genom ANALYS Civilekonom 1975 SAAB Personbilar, Business Controller ABB AB, Konsult Forskarutbildning (2004-2005) Industridoktorand Liu för ABB

7 Per Staffan Boström, PSB (722G46)7 Allting handlar om värdet… KVANTITET x PRIS samt Ett systemtänkande och En tidsdimension

8 Värdet av en kvalitet? KVALITET ISO-standard Modellstandard (ex vad är effektivitet?) Poängmätning (ex nöjd kund?) Och… Per Staffan Boström, PSB (722G46)8

9 9 i vårt fall… ett pris! Kvantitet x Pris / enhet samt ANTAL enheter (=VOLYM)

10 Per Staffan Boström, PSB (722G46)10 TID Exempel från Elmarknaden Antal KwH x pris/hushåll Antal hushåll

11 Per Staffan Boström, PSB (722G46)11 Våra begrepp SK = STANDARDKVANTITET SP = STANDARDPRIS VK = VERKLIG KVANTITET VP = VERKLIGT PRIS vV = Verklig VOLYM

12 Per Staffan Boström, PSB (722G46)12 Varför pekar resultatet och lönsamhetskurvan åt ett visst håll ? ANALYS : RESULTAT = INTÄKTER - KOSTNADER

13 Per Staffan Boström, PSB (722G46)13 TX 310 000 Cab 400 000 ANALYS: 10.000 eller 100.000? Liten eller stor? Effektiv produktion eller ? Volym eller pris/linje? Ökad lönsamhet eller bidrag per ? Pris/bidrag per ? Sed 275 000

14 Per Staffan Boström, PSB (722G46)14 VAD vi mäter. INTÄKTERKOSTNADER DIREKTA KOSTNADER OMKOSTNADER (indirekta) RÖRLIGAFASTA PRIS x VOLYM EFFEKTIVITET INRE EFFEKTIVITET/PRODUKTIVITET Man mäter det man vill eller kan påverka!

15 Per Staffan Boström, PSB (722G46)15 Standard för kostnader respektive intäkter KOSTNADER: Standardkostnad = Standardpris (SP) x Standardkvantitet (SK) INTÄKTER Exempel från tjänsteföretag Standardintäkt = Standardtimpris x Standardkvantitet timmar

16 Per Staffan Boström, PSB (722G46)16 VARFÖR STANDARDS? Möjliggöra jämförelser och studera förändringar av den egna organisationen Kontroll av ansvarsområden Underlätta kalkylering Underlätta budgetering Underlätta redovisning Möjliggöra uppföljning av intäkter och kostnader och vidta åtgärder! Underlag för internprissättning

17 Per Staffan Boström, PSB (722G46)17 Hur ta fram standards? Metodstudier Interna jämförelser Skrivbordsundersökningar Försöksproduktion (Pilot)

18 Per Staffan Boström, PSB (722G46)18 Tre typer av STANDARDS LÖNESTANDARDS std-tid för utfört arbete std-kostnad per arbetad timme MATERIALSTANDARDS std-åtgång per producerad enhet std-pris per enhet material som åtgår OMKOSTNADSSTANDARDS std-påläggsbas std-pålägg/produktenhet

19 Per Staffan Boström, PSB (722G46)19 Hur följa upp och utvärdera en kostnadsenhet?? Genom att använda standardkostnader Detta är ett samlingsbegrepp för förkalkylerade mått Enhetens verkliga kostnader jämförs med en fastställd standard. Avvikelse från denna ifrågasätts och måste förklaras.

20 Per Staffan Boström, PSB (722G46)20 Några ytterligare begrepp för kostnadsuppföljningen. SP =STANDARD PÅLÄGG (Behandlas som Pris i avvikelseanalysen) S(T,M,A,F)O f S(T,M,A,F)O r SB = Standard PåläggsBAS

21 Per Staffan Boström, PSB (722G46)21 AVVIKELSER eller DIFFERENSER

22 Per Staffan Boström, PSB (722G46)22 AVVIKELSEANALYS Var har avvikelserna uppstått? Vilken typ av avvikelser? Vilka är orsakerna? Vem bär ansvaret? Hur kan differenserna åtgärdas?

23 Per Staffan Boström, PSB (722G46)23 Förbrukningsavvikelse/enhet i direkt produktion OBS VARJE RESURSSLAG ANALYSERAS VAR FÖR SIG! SP x SK – VP x VK Prisavvikelse Kvantitetsavvikelse Verklig kvantitet Std- kvantitet Std-pris Verkligt pris

24 Per Staffan Boström, PSB (722G46)24 FORMLERNA (1) Prisavvikelse = (SP – VP) x VK Kvantitetsavvikelse = (SK – VK) x SP

25 Per Staffan Boström, PSB (722G46)25 Formlerna (2) Avvikelse för hela volymen Hela avvikelsen: ((SP x SK) – (VP x VK)) x vV Prisavvikelsen: ((SP-VP) x VK) x vV Kvantitetsavvikelsen ((SK – VK) x SP) x vV EXEMPEL 1; DNE s 346 (SÄLFJÄLLETS SKOTERTRIM AB)

26 Per Staffan Boström, PSB (722G46)26 KOMBINATIONSKOMPONENTEN Dras ifrån endast om avvikelserna går ”åt samma håll” Formeln: (SP – VP) x (SK – VK)

27 Per Staffan Boström, PSB (722G46)27 Prisavvikelse KVANTAVVKVANTAVV Kombinationskomponent

28 Per Staffan Boström, PSB (722G46)28 OMKOSTNADSAVVIKELSER (s.353 ff) MO, TO, AFFO Skilj på RÖRLIGA och FASTA PÅLÄGGSAVVIKELSEN: (beräknas som prisavvikelse) Jämför utdelat PÅLÄGG/st och VERKLIGA omkostnader/st man har antingen förbrukat mer resurser/st (= förbrukningsavvikelse) eller… man har haft en annan produktionsvolym att fördela på (= sysselsättningsavvikelse)

29 Per Staffan Boström, PSB (722G46)29 Formlerna (3) Hela omkostnadsavvikelsen: *) (SP x SB) – (VP x VB) Omkostnad Påläggsbas Debiterade pålägg: PB x X % *) P = pålägg, B = bas

30 Per Staffan Boström, PSB (722G46)30 Formlerna (4) Påläggsavvikelsen: (som pris) (SP – VP) x VB Prestationsavvikelsen: (som kvantitet) (SB – VB) x SP Man har ett visst antal ”påläggskronor” att fördela pålägg på Se exempel DNE s 354 ff

31 Per Staffan Boström, PSB (722G46)31 Formlerna (5) Påläggsavvikelsens två delar: *) Förbrukningsavvikelsen (BOf + (VB x BOr)) – (VB x VP) Sysselsättningsavvikelsen (VB x SP) – (BOf + (VB x BOr)) * B = budgeterad, BOr = budgeterad rörlig omkostnad per påläggsbas

32 Per Staffan Boström, PSB (722G46)32 Exempel 2: Utökad analys med OMKOSTNADER Differenser som måste analyseras PRODUKTEN Gustav FörkalkylEfterkalkylDifferens Material(Direkt) 120 000210 000 -90 000 Löner (Direkta) 250 000269 500 -19 500 T-OMKOSTNADER 80 000 90 000 -10 000 Total differens -119 500

33 Per Staffan Boström, PSB (722G46)33 Vi söker svar på frågor? Var har differenserna uppstått? Vad är orsakerna till differenserna? I vilka kostnadsslag (vilka resurser)har differenserna uppstått? Vem kan påverka differenserna? Differenser uppstår därför att vi använder mer eller mindre antal än budgeterat (förkalkylerat) eller p g a att prisbilden förändrats!!

34 Per Staffan Boström, PSB (722G46)34 Produkten Gustav har blivit totalt 119 500 kr dyrare jämfört med budget; Är det volym/kvantitetsavvikelse? Är det prisavvikelse? Utgångspunkt för analysen

35 Per Staffan Boström, PSB (722G46)35 Vi utvidgar exemplet! Normal produktionsvolym 500 st Verklig produktionsvolym 500 st FörkalkylEfterkalkyl (Utfall)Differens Material-(3000 kg*40kr/kg)(3 500 kg*60kr/kg) 120 000210 000 -90 000 Löner(1000h*250kr/h)(1100*245kr/h) 250 000269 500 -19 500 TO (R)(1000h*80kr/h)(1200*75kr/h) 80 00090 000 -10 000 TOTAL DIFFERENS-119 500

36 Per Staffan Boström, PSB (722G46)36 Exemplet per enhet vid 500 st producerade Gustav enligt standardEfterkalkyl DM 240 kr (120´kr/500 st) 420 (7 kg à 60 kr) DL 500 kr (250´kr/500 st) 539 (2,2 tim à 245 kr) TOr160 kr (= 2 tim* 80 kr) (2,4 tim à 75 kr) * 1000 tim/500 st 1 200 tim/500 enheter 90 000 kr/1 200 tim

37 Per Staffan Boström, PSB (722G46)37 Total differens Differens i DMDifferens i DLDifferens i TO Kvantitets- differens Pris- differens Arbetstids- differens Lönesats- differens Sysselsättnings- avvikelse Förbruknings- avvikelse Prestations- avvikelse Påläggs- avvikelse Analysschema

38 Per Staffan Boström, PSB (722G46)38 Volym VP SP SKVK Prisdifferens KvantitetsdiffKvantitetsdiff Verkligt utfall jämfört med standard (PRIS och KVANTITET)

39 Per Staffan Boström, PSB (722G46)39 Analysen av avvikelser i material VK x (SP-VP) = prisavvikelse material SP x (SK-VK) = kvantitetsavvikelse material -(SP-VP)(SK-VK) = kombinationskomponenten = Hela avvikelsen

40 Per Staffan Boström, PSB (722G46)40 Analysen görs på följande sätt för avvikelser i lön VK x (SP-VP) = prisavvikelse löner SP x (SK-VK) = kvantitetsavvikelse (tid) löner -(SP-VP)(SK-VK) = kombinationskomponenten = Hela avvikelsen

41 Per Staffan Boström, PSB (722G46)41 Analys avseende omkostnader, TO (1) Görs i stora drag som analysen av direkta kostnader! Hela avvikelsen beräknas enligt formeln: Hela avvikelsen = SP*SB – VP*VB där B = påläggsbas P = påläggssats

42 Per Staffan Boström, PSB (722G46)42 Analys avseende omkostnader, TO (2) Hela avvikelsen kan delas upp på samma sätt som för material och lön. Hela avvikelsen Prestationsavvikelse = (SB – VB)*SP Påläggsavvikelse = (SP – VP)*VB

43 Per Staffan Boström, PSB (722G46)43 Analys avseende omkostnader (3) Pålägg Påläggsavvikelsen Påläggsavvikelsen kan delas upp i: Förbrukningsavvikelse = (BO F +(VB*BO R )) -(VB*VP) Sysselsättningsavvikelse = (VB*SP) - (BO F +(VB*BO R )) BO F = budgeterade fasta omkostnader vid verklig sysselsättning Bo R = rörligt omkostnadspålägg per enhet/ st av påläggsbasen Avseende rörliga omkostnaderAvseende fasta omkostnader

44 Per Staffan Boström, PSB (722G46)44 Med denna modell kan vi beräkna i vilken utsträckning totaldifferensen orsakats av pris- resp kvantitetsavvikelse och därefter vidta åtgärder resp. fördela ansvaret för differensen i vilken utsträckning totaldifferensen orsakats av lönesats- resp arbetstidsdifferenser (analys av direkta lönekostnader) i vilken utsträckning avvikelser i direkta material kostnader beror på pris- eller volymavvikelser analysera varför omkostnaderna har förändrats

45 Per Staffan Boström, PSB (722G46)45 Kvantitetsdifferensen: SP * (SK - VK) = 40*(3000-3500) = -20 000 Prisavvikelsen: VK * (SP-VP) = 3500*(40-60) = -70 000 Lönesatsavvikelse: VK * (SP-VP) = 1100*(250-245)= +5 500 Arbetstidsavvikelse: SP * (SK-VK) = 250*(1000-1100)= -25 000 Kombinations- komponenten ingår Kvantitet och pris (DM), lönesats och arbetstid (DL)

46 Per Staffan Boström, PSB (722G46)46 Hela omkostnadsavvikelsen= -10 000 Prestationsavvikelsen (SB – VB)*SP = - 16 000 Påläggsavvikelsen (SP – VP)*VB = + 6000 Förbrukningsavvikelsen (VB*BO r ))- (VB*VP) = + 6000 Sysselsättningsavvikelsen (VB*SP) - (VB*BO r ) = 0 TO; Prestation och pålägg (för förbrukning och sysselsättning)

47 Per Staffan Boström, PSB (722G46)47 -119 500 -90 000-19 500 -10 000 -20 000-70 000-25 000 +5 500 - 16 000+ 6000 0 Och till slut…

48 Per Staffan Boström, PSB (722G46)48 -20 000-70 000-25 000 +5 500 -10 000 Vad säger oss dessa avvikelser?! Vi har förbrukat mer material än budgeterat, troligtvis påverkbart Priset på material har stigit, troligtvis utanför enhetens kontroll Vi har utnyttjat mer timmar än budgeterat, sannolikt påverkbart Lönekost nad per timme har blivit lägre Beror på undernormal arbetseffektivit et, utdebiterade pålägg har blivit högre eftersom vi förbrukat fler timmar.

49 Per Staffan Boström, PSB (722G46)49 HÖJDA MARKNADSPRISER HÖGRE PRISER PGA MINDRE INKÖP PER GÅNG HÖGRE KVALITET NYA INKÖPSKÄLLOR, ANLITANDE AV “EXPRESSINKÖP” SKICKLIGARE ARBETSKRAFT BÄTTRE MASKINER OCH VERKTYG FÖRBÄTTRAD TILLVERKNINGSMETODIK ÄNDRING AV PRODUKTERNAS SAMMANSÄTTNING HÖGRE KVALITET PÅ RÅMATERIALET MINDRE SVINN Vad säger oss dessa differenser? Pris och kvantitet (DM) EXEMPEL PÅ ORSAKER TILL AVVIKELSER I DM: NEGATIV (-) PRISDIFFPOSITIV (+) KVANTITETSDIFF

50 Per Staffan Boström, PSB (722G46)50 SÄNKTA TIMLÖNER ARBETE UTFÖRT MED LÄRLINGAR ÄNDRINGAR I PERSONALSTRUKTUR (ÅLDER, VANA-OVANA) SÄMRE UNDERHÅLL AV MASKINER ÄNDRING AV PRODUKTENS UTFORMNING ONORMALT KORTA TILLVERKNINGSSERIER OJÄMNT MATERIALTILLFLÖDE SÄRSKILT SVÅRBEARBETAT MATERIAL DÅLIGA INSTRUKTIONER POSITIV LÖNESATSDIFF (+)NEGATIV ARBETSTIDSDIFF(-) EXEMPEL PÅ ORSAKER TILL AVVIKELSER I DL: Vad säger oss dessa differenser? Tid och löner (DL)

51 Per Staffan Boström, PSB (722G46)51 Beror på att det verkliga antalet enheter, som utgör påläggs- basen, över-/understiger standardtid. Den är alltså ett uttryck för över/undernormal effektivitet (avvikelsen innehåller vanligtvis en över/underabsorption av fasta kostnader) BEROR PÅ SKILLNADER I KVANTITATIV FÖRBRUKNING, T EX AV ELEKTRISK ENERGI, SMÖRJMEDEL SKILLNAD I PRISER PÅ ENERGI, SMÖRJMEDEL Prestationsavvikelse eller m a o EFFEKTIVITETS - avvikelse Påläggsavvikelse “Sysselsättnings- avvikelse” “Förbruknings- differensen” Effektivitet är pengar

52 Per Staffan Boström, PSB (722G46)52 Vad händer med resultatet? (sid. 359) Resultatavvikelse VolymavvikelseF-prisavvikelse Budget BV x (BF- BS) Vv x (BF - BS) Utfall Vv x (VF – BS)

53 Per Staffan Boström, PSB (722G46)53 Uppgifter till den 4/3 Läs kapitel 17 Diskussionsuppgift s. 348 (Nutidspaniken AB) Övningsuppgift 4:2 (Avvikelseanalys) Typtentauppgifter Ö 7 och Ö 8 (frivilligt)


Ladda ner ppt "Per Staffan Boström, PSB (722G46)1 Föreläsning 10 2011-03-02 (A1 10.00 – 13.00) Standardkostnader(DNE Kapitel 17)"

Liknande presentationer


Google-annonser