Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

◄ ► 1 Barkarby-Jakobsberg Förutsättningar och alternativ gällande verksamhet Micael Sandberg, Sweco Eurofutures.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "◄ ► 1 Barkarby-Jakobsberg Förutsättningar och alternativ gällande verksamhet Micael Sandberg, Sweco Eurofutures."— Presentationens avskrift:

1 ◄ ► 1 Barkarby-Jakobsberg Förutsättningar och alternativ gällande verksamhet Micael Sandberg, Sweco Eurofutures

2 ◄ ► 2 Avgränsning och mål Del av Järfälla kommun, med drygt 65 000 invånare och nära 23 000 arbetstillfällen Kärnan omfattar Jakobsberg, Barkarby och Veddesta – över 15 000 inv. o 12 000 syss. Kommunen antas växa med 20 000 till 30 000 invånare och 8 000 till 9 000 arbetstillfällen fram till 2030. Till stor del inom den avgränsade kärnan. Järfälla vill att Barkarby-Jakobsberg ska bli en komplett kärna med bostäder, arbetsplatser, service, handel och högre utbildning Möjlig sammanlänkning med Kista ses som positivt

3 ◄ ► 3 Planer Jakobsberg: Förtätas successivt med bostäder, arbetsplatser och service, samt utbyggnad av flera centrumfunktioner väster om järnvägen Veddesta: Potential att förtätas till en stadsmiljö med bostäder och service. Tros kunna attrahera kunskapsintensiv verksamhet och utbildning pga. hög regional tillgänglighet samt närhet till Kista Barkarby: Intentionen är att utveckla ett mångfacetterat område med boende, handel, kontor, utbildning etc. Utbyggnad i etapper, plats för 6 000 arbetsplatser och 5 000 bostäder av varierande karaktär. Framtida kollektivtrafikknutpunkt Stockholm Väst.

4 ◄ ► 4 Befintlig profil I dagsläget en kärna dominerad av: Lokalmarknadsorienterad verksamhet (handel och service) Tillverkning med till stor del internationell marknadsinriktning Ytkrävande verksamhet (partihandel, transport/magasinering) med till stor del regional marknadsinriktning. ”Det som karakteriserar näringslivet är att detta i mångt och mycket består av verksamheter riktade mot en närmarknad. Det är således efterfrågan från hushåll och företag i den närmaste omgivningen, som i första hand driver kärnans verksamhetsmässiga utveckling.”

5 ◄ ► 5 Inre differentiering Barkarby är präglad av volymhandel och har svarat för en dominerande del av sysselsättningstillskottet i kärnan mellan 1994 och 2005 Jakobsberg är präglat av offentlig verksamhet med tonvikt på utbildning och social omsorg samt därutöver centrumhandel och i mindre utsträckning privata tjänster och service. Veddesta hyser en stor del av den lokala industrin/teknikföretagen, byggföretag, lager, partihandel, bilhandel samt dagligvaruhandel med lågprisprägel. I likhet med de andra allmänna kärnorna är Barkarby- Jakobsberg till stor del präglade av gleshet, brist på stadsmässiga kvalitéer utanför kärnans absoluta centrum samt tillgänglighetsproblem pga. avstånden inom kärnan

6 ◄ ► 6 Regional specialisering Vilar i huvudsak på fem ben: 1. Elektronik-/instrumentrelaterade teknikföretag (ca 3000 syss.) 2. Detaljhandel (ca 3 000 syss.) 3. Partihandel/godshantering (ca 2 000 syss) 4. Bygg-/anläggningssektorn (ca 1 700 syss.) 5. Utbildning och social omsorg (ca 4 500 syss.) Förhållandevis lågt förädlingsvärden per sysselsatt och markanvändning. Lägre kunskapsintensitet i den inpendlande arbetskraften än den utpendlande Stort arbetskraftsöverskott i kvalificerade tjänsteverksamheter (företagstjänster, IT, sjukvård…)

7 ◄ ► 7 Attraktivitetsfaktorer Få unika kvalitéer – bra läge i regionen men finns likvärdiga alternativ Slumpen/tillfälligheter spelar roll vid etableringar Pendeltågslinjen, VD:s bosättning, tillgång på lämplig mark/lokaler m m spelar också in, liksom fördelen att slippa trängseln närmare Stockholm. Konkurrerar i begränsad utsträckning med centrala kärnan om etableringar, utan mer med de andra allmänna kärnorna. Avsaknad av de stads-/utbudsmässiga kvalitéer som vanligtvis attraherar kontakt- /kunskapsintensiva tjänster. Från pris-/utrymmesdriven expansion till mer attraktivitetsdriven? Gäller främst handelsplatsen än så länge.

8 ◄ ► 8 Ny infrastruktur – ny roll? Kärnans karaktär och förmåga att attrahera verksamhet kan inte förväntas ändras i grunden i perspektivet 2030 Den i förhållande till centrala regionkärnan komplementära, delregionala och lokalmarknadsorienterade prägeln kan förväntas kvarstå. Fortsättningsvis för perifert belägen i det regionala sammanhanget för att på allvar ta upp kampen om kontakt- och kunskapsintensiv tjänsteverksamhet med de mer centralt belägna delarna. Däremot fullt möjligt att i ökad utsträckning utgöra ett lokaliseringsalternativ till E4-korridoren och Kista vad gäller exempelvis kunskapsintensiva teknikföretag och ”solitära” tjänsteverksamheter.

9 ◄ ► 9 Potential Främst förknippad med en fortsatt utveckling av de lokalmarknadsorienterade verksamheterna, med möjlighet till vidgat upptagningsområde, och rollen som regionalt handelscentrum Även viss potential i de tillverkande/ teknikutvecklande verksamheterna samt tjänster med regional inriktning. Utvecklingen inom parti-/agenturhandel samt transport och magasinering mer osäker Tänkbart med större nyetableringar inom t ex högre utbildning, myndigheter, kontorspräglad verksamhet inom tillverkande företag och möjligtvis administrativ/analytisk/back-office verksamhet inom exempelvis finans-/försäkrings- eller fastighetssektorn.

10 ◄ ► 10 Vägvalsfrågor Profilering/diversifiering? Stora/medelstora/små etableringar Fylla mark/skapa värde? Bärande/komplementära verksamheter? Plagiera eller utveckla nytt?  Smal/bred strategi?  Välja/välja bort?  Synergier/konflikter?  Stadsmässiga/stödjande kvalitéer? Etc.


Ladda ner ppt "◄ ► 1 Barkarby-Jakobsberg Förutsättningar och alternativ gällande verksamhet Micael Sandberg, Sweco Eurofutures."

Liknande presentationer


Google-annonser