Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Främjande för energieffektivt byggande Energimyndigheten Tomas Berggren Avdelningen för främjande 2012-10-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Främjande för energieffektivt byggande Energimyndigheten Tomas Berggren Avdelningen för främjande 2012-10-10."— Presentationens avskrift:

1 Främjande för energieffektivt byggande Energimyndigheten Tomas Berggren Avdelningen för främjande 2012-10-10

2 Energimyndigheten Energieffektiviserings- direktivet NNE Bebo och Belok Avsiktförklaring Främjande insatser visar vägen

3 Skapa goda förutsättningar för framtiden Stödja forskning och teknikutveckling. Stimulera utveckling och kommersialisering av goda idéer på energiområdet. Analyser och utredningar om energisystemet utveckling. Information och stöd för energieffektivisering. Lokal, regional, nationell och internationell samverkan. Bevaka försörjningstryggheten.

4 Främjande för att driva utvecklingen framåt

5 Forskning– Utveckling– Demo- Kommersialisering- Information Samarbetet med bransch/näringsliv är mycket viktigt och framgångsrikt CERBOF BeBo BELOK LÅGAN U.F.O.S Energi Sustainable Innovation AB Program Energisystem PES Kulturhistoriska byggnader ELAN Energi, IT & Design AES Belysnings- programmet SOLEL Fjärrsyn UK HYLOK EFFSYS+ BELIVS

6 Ramarna för svensk energi- och klimatpolitik sätts idag inom EU

7 Sveriges och EU:s mål för klimat- och energipolitiken till 2020 2020Sverige EU Förnybar energi 50 % 20 % Förnybar energi i transportsektorn 10 % 10 % Energieffektivisering20 % 1) 20 % 2) Växthusgaser(CO2)40 % 20 % Nationella miljömål, t ex miljömål 15 God bebyggd miljö: Effektivare energianvändning i bebyggelsen År 2020 20 % År 2050 50 % 1) Minskad energiintensitet (primär energi per BNP-enhet i fasta priser) jfr 2008 2) Effektivare primär energianvändning

8 Energieffektiviseringsdirektivet

9 Andelen personer i arbetsför ålder som arbetar ska vara minst 75 procent, jämfört med dagens 69 procent. Anslagen till FoU ska öka till 3 procent av BNP – siffran i dag är bara 2 procent. 20% minskade utsläpp av växthusgaser, 20% förnybar energi och 20% förbättrad energieffektivitet till 2020 Antalet personer som lever i fattigdom ska minska med 20 miljoner. På utbildningsområdet rekommenderar kommissionen att andelen ungdomar som hoppar av skolan minskar till under 10 procent (idag 15 procent). Andelen unga akademiker ska öka till 40 procent från dagens 31 procent. EU 2020-strategin – 5 mätbara mål

10 Energi 2020 – 5 prioriterade områden 1.Uppnå ett energieffektivt Europa 2.Skapa en helt integrerad pan-Europeisk energimarknad 3.Stärka konsumenterna och garantera en trygg och säker energiförsörjning 4.Vidareutveckla det europeiska ledarskapet inom teknik och utveckling på energiområdet 5.Stärka den externa dimensionen av EU:s energimarknad (relation till tredje land)

11 Direktivet om byggnaders energiprestanda Eco-design Märkning av energirelaterade produkter Märkning av däck Energitjänstedirektivet Kraftvärmedirektivet … Det finns redan mycket EU-lagstiftning kring energieffektivisering

12 Varför behövs ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

13 20%-målet bedöms inte kunna nås med befintliga åtgärder

14 Vad omfattar det nya energieffektiviseringsdirektivet?

15 Viktigaste delarna i direktivet Nationellt vägledande mål för energieffektivisering Offentliga sektorn föregångare –Krav på årlig renovering av 3% av statliga myndigheters byggnader –Hänsyn till energieffektivitet vid offentlig upphandling Kvotpliktssystem eller alternativt system som ger 1,5% årlig besparing i slutanvänd energi (Sveriges åtagande är 3,2 TWh/år mellan år 2014-2020.Energimyndighetens förslag till sparbeting i Sverige ca 75 TWh Energibesiktningar, obligatoriskt för stora företag Individuell mätning av värme och varmvatten. Smarta mätare för el Certifiering av energitjänsteleverantörer Främjande av kraftvärme och fjärrvärme Information, utbildning samt finansiering och teknisk assistans

16 Hur ser den fortsatta processen ut? Uppdrag till Energimyndigheten och Boverket att utreda och ta fram förslag, analyser, konsekvenserer för implementeringen av direktivet. Implementerat av direktivet våren 2014 Fokus kommer att vara på systemet som ska ge 1,5% årlig energibesparing.

17 Illustration av Energimyndigheten förslag till fastighetspaket. Rapporten ”Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag”, ER 2013:04

18 Workshop med anledning av direktivet artikel 4 och 19 Upplever ni att det finns problem eller hinder i samband med att ni vill göra energieffektiva investeringar? Ja/nej + utveckla.

19 Vilka har nyckelfrågorna i förhandlingarna varit? Ambitionsnivån i direktivet som helhet har varit en nyckelfrågan. Sverige stödjer ett ambitiöst direktiv så länge de åtgärder som föreslås är kostnadseffektiva och tillräcklig flexibilitet ges till MS i detaljutformningen.

20 Energimyndigheten förslag till Nationell strategi NNE Demo 500 byggnader 2013-2021 170 miljoner 2013-2017

21 NNE- strategi för lågenergibyggnader Hela Sverige Alla byggnadskategorier Uppskalning Eventuellt nya byggregler DEFINITION NNE 2015? HANDLINGSPLANE IDAG KONTROLLSTATION 2014 & 2018 Uppföljning Utvärdering Etappmål Ev ny def. NNE är BBR 2015 2021 20142018

22 Främjandeåtgärder bör genomföras Syftet är tvåfaldigt: Minskade lärkostnader Ökad kunskap om lågenergibyggnader Regeringens skrivelse och handlingsplan för vägen till nära-nollenergibyggnader

23 Demonstrationsprogram Aktivitetsmål: 100 nybyggda flerbostadshus 100 ombyggda flerbostadshus 100 nybyggda lokaler 100 ombyggda lokaler 100 nybyggda småhus Stöd i form av kunskap och resurser

24 Tekniska kriterier Bra klimatskal Energieffektiva installationer Förnybar energi Kriterier för utvärdering Uppföljning och mätning Ekonomiskt utfall Kriterier för Näranollenergibyggnader

25 Främjande av nära nollenergibyggnader Demonstrationsprogram Utbildningspaket Resultat Storskalighet, uppskalning Ny teknik och metodutveckling Uppföljning, utvärdering Öka och sprida kunskap Utveckla marknadensaktörer

26 Vad händer nu NNE Budgetproppen för 2013 kommer den 20 september Vem som får uppdraget för NNE-satsningen kommer i regleringsbrevet i december


Ladda ner ppt "Främjande för energieffektivt byggande Energimyndigheten Tomas Berggren Avdelningen för främjande 2012-10-10."

Liknande presentationer


Google-annonser