Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Melior version 216 Dokumentationsmodul med nytt användargränssnitt i Journal Regiongemensamt utbildningsmaterial för samtliga förvaltningar inom Region.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Melior version 216 Dokumentationsmodul med nytt användargränssnitt i Journal Regiongemensamt utbildningsmaterial för samtliga förvaltningar inom Region."— Presentationens avskrift:

1 Melior version 216 Dokumentationsmodul med nytt användargränssnitt i Journal
Regiongemensamt utbildningsmaterial för samtliga förvaltningar inom Region Skåne. Lokala avvikelser förekommer.

2 Sammanfattning Detta är ett urval av nyheterna:  Inloggningsmeddelande  Forcera spärr  Utökad organisationstruktur  Nytt sätt att välja ansvarig och vårdenhet på  Begreppet Avdelning är ersatt med benämningen Vårdenhet. Visning av namn i klartext  Förbättrad funktion för domänhopp  Låst anteckning  Ny layout och funktionalitet i Aktuella ordinationer  För Interaktionskontroll, varuregister, TLV förmånsregister m.m används tjänster från Svensk Informationsdatabas för Läkemedel (SIL)  Nya fält vid läkemedelsordination  Mindre förändringar i Ordinationsmetoder (schema, tillf.ord, d-metod, =-ord. med Waran, nollning)  Ordinationsöversikten; sortera läkemedel, eGFR 23 2

3 Inloggningsmeddelande
Det finns nu en en möjlighet att snabbt få ut viktig information. Meddelandet kommer upp i samband med inloggning i Melior. 24 3

4 Mina inställningar – namnändring i menyval
Byt personalkategori benämns nu Sätt vald personalkategori Byt förvald personalkategori (Sekr)  nu tillgänglig för alla personalkategorier och benämns Byt förvald personalkategori 25

5 Mina inställningar – namnändring i menyval
fortsättning… Byt hemavdelning benäms nu Byt förvald vårdenhet 26

6 Forcera spärr 27 Finns spärrad information är info-knappen röd
Ange forcering för Nödåtkomst eller Samtycke Vid forcering lagras information i loggarna att forcering skett, om det var en nödöppning eller åtkomst enligt samtycke samt uppgifter om användare, patient, tidpunkt och orsak. 27 6

7 Skriv- respektive Signeringskorgen
Förändringar är gjorda för att stödja en regiongemensam Meliorjournal. Signerings- och Skrivkorgen har förändras för att säkerställa överskådlighet med ökat antal personal och patienter. Nedre delen av dialogfönstret ser lite annorlunda ut: Det går att: - ange tidsintervall - välja en enskild patient Välj Vårdenhet och Ansvarig/Vidimerare via ?-knapp. Välj-dialogen visar organisationsstruktur. Det går inte att välja Alla i båda fälten samtidigt 28 7

8 Korr/Intyg och Scanning
Det går nu att byta vårdenhet för aktiviteter i Korr/Intyg och Scanning. 29

9 Dokumentation – Låst anteckning
Om funktionen tidslås är aktiverad kommer anteckningar att låsas efter en, i systemadministrationen, fördefinierad tid. Det visas då ett hänglås i aktivitetsrubriken. En låst aktivitet kan alltid signeras. 30

10 Vätskebalans - infusioner
Utdelningslistan Ny kolumn – Infusionsslut Nya symboler Blå droppe - infusion är påbörjad Blå droppe + grön bock – infusion är påbörjad och signerad Grön bock – infusionen är avslutad och signerad 31 10

11 Aktuella ordinationer – Ny layout
Förändrad placering på flertalet knappar Historik visas nu i en utfällbar flik (visas på en senare bild) 32

12 Aktuella ordinationer – Läkemedelskontroll
Ny knapp – Läkemedelskontroll Det innebär att det i efterhand går att kontrollera läkemedelskonflikter och inte bara se det i samband med att ett nytt läkemedel sätts in. 33

13 Aktuella ordinationer - Historikflik
Markera ordinationen och lägg muspekaren över fliken Historik ute i högerkanten. Ordinationshistoriken fälls ut: 4 visningsval och knappen Granska för att se ytterligare detaljer 34

14 Interaktionskontroll - SIL
Interaktionskontroll mot Svensk Informationsdatabas för Läkemedel (SIL). Knappen Interaktion återfinns, precis som tidigare, samband med Ny ordination i Aktuella ordinationer och vid Preparatsökning i Ordinationsöversikten. Dialogfönstret och symbolerna ser lite annorlunda ut. 35

15 Kontroll mot tidigare utsättningsorsak
I samband med insättning av läkemedel görs kontroll mot tidigare utsättning med viss utsättningsorsak. Det gäller utsättningsorsaker som är markerade med * (ogynnsam effekt, annan biverkan, ingen effekt samt överkänslighet) 36

16 Det går att ange en egen sortering och sortera efter den.
Ordinationsöversikten – Sortera läkemedel Det går att ange en egen sortering och sortera efter den. Den angivna sorteringen väljs sedan vid behov under Använd egen sortering. När du byter patient eller nästa gång du loggar in har valet gått tillbaka till systemets förvalda sortering. 37

17 Ordinationsöversikten - Nollning av preparat
När ett preparat nollas kommer en fråga om man vill att passerade utdelningar den aktuella dagen som ej har utdelningsinformation ska tas bort * * Att det står Yes, No och Cancel i dialogmeddelandet styrs inte av Melior - det beror på att det varit engelskt operativsystem på datorn där skärmbilden togs. Svara man ja på frågan, tas passerade utdelningstillfälle bort. 38 17

18 Ordinationsöversikten – Hämta ordination
Hämta ordination som har ett framtida utsättningsdatum, till ett annat vårdtillfälle. Utsättningsdatumet visas med en grå nolla på ordinationsraden. Gör ny vårdgivare en annan bedömning kan nollan tas bort och då kommer även det angivna utsättningsdatumet på preparatets ursprungliga vårdtillfället att tas bort. 39 18

19 Ordinationsöversikten - eGFR
eGFR- Kreatininclerance P/S-Kreatinin kan läggas in manuellt via: Kalkylatorn (KALK) Mätvärden (MÄTV) eller komma via Lab (LAB) 40

20 Läkemedel – Nya fält vid ordination
Nya fält i Sätt in-dialogen (Ord.översikten) och Ny ordination (Aktuella ord.) Ordinationsorsak följer med till recept, utdelningslistan (i ordinationsdetaljer) medicinlista samt läkemedelslista. Maxdos är endast för information – det finns ännu ingen koppling till kontroll- eller varningsfunktion. 41

21 Ordinationsmetoder – Ny D-metod
Kan ordinera utdelningstillfälle som styrs av första administrationen 42 21

22 Ordinationsmetoder – Tillfällig ordination (tf)
Tf-ordination är en endagsordination. Utsättning skapas automatiskt nästföljande dag. Ordinationen går inte att pila eller kryssa. 43 22

23 Ordinationsmetoder - Schema
Olika schema på samma ordinationsrad – schema gäller per cell Schema varje dag Ändrat schema till varannan dag (vad) 44 23

24 Ordinationsmetoder - Waran
Waran med = -ordination måste doseras varje dag Vid pilning uppkommer ett frågetecken (?) och ett meddelande om att utdelningar inte kommer att kopieras utan måste skapas på nytt. 45 24

25 Läkemedel - Ex tempore Ex tempore ligger under Lokalt varuregister och kontrolleras inte mot Interaktionsregistret I Ordinationsöversikten: Under Ny ordination i Aktuella ordinationer 46 25

26 Hämta aktuella ordinationer
47

27 Meliorsidan på Inblick
Meliorsidan nås via genvägar/startsidan på Inblick Eller via Melior/Externa pgr/Inblick 48

28 På denna sidan läggs fortlöpande in information/nyheter samt rutiner
49

29 Lista över Helsingborgs lasaretts Huvud-SA (superanvändare Melior)
50


Ladda ner ppt "Melior version 216 Dokumentationsmodul med nytt användargränssnitt i Journal Regiongemensamt utbildningsmaterial för samtliga förvaltningar inom Region."

Liknande presentationer


Google-annonser