Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomgång av tentamen 090209 Biologisk kemi del 1 9 feb 2010 Allmänna råd: Poäng: Bara 1 ord ger oftast 0,5p. Står det Förklara/Motivera/Rita fig. så kan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomgång av tentamen 090209 Biologisk kemi del 1 9 feb 2010 Allmänna råd: Poäng: Bara 1 ord ger oftast 0,5p. Står det Förklara/Motivera/Rita fig. så kan."— Presentationens avskrift:

1 Genomgång av tentamen 090209 Biologisk kemi del 1 9 feb 2010 Allmänna råd: Poäng: Bara 1 ord ger oftast 0,5p. Står det Förklara/Motivera/Rita fig. så kan man få mer än 1,5p. Men då får man inte förklara för kortfattat. Det skall gå att förstå för någon som inte redan kan.

2 Valenselektroner!!!!! Ju längre bort från kärnan elektronen befinner sig, desto mindre attraheras den av kärnan Elektronerna i den yttersta energinivån kallas valenselektroner Det är valenselektroner som flyttas vid kemiska reaktioner http://www.biology.lsu.edu/introbio/tutorial/chem- tutorial/chemtutorial/Atoms.html http://www.biology.lsu.edu/introbio/tutorial/chem- tutorial/chemtutorial/Atoms.html

3 Elektronfördelning I varje orbital (O) finns plats för 2 elektroner Hur lätt är det att flytta på elektroner? Jmf –Inom en period –Inom en grupp Detta förklarar fig. 3.1b s. s. 54 Fig.3.5 s. 64

4 Första joniseringsenergin Den energi som krävs för att ta bort en elektron från en neutral atom Vad händer vid He, Ne, Ar??? Fig. 3.1 b s.54

5 Atomens nirvana Oktettregeln Grundämnen strävar att uppnå ett stabilt elektronmoln, vanligtvis en ”full oktett” Ädelgasstruktur Det är detta som driver kemiska reaktioner

6 Hur kan atomerna uppnå sitt nirvana?

7 Tre typer av bindningar Skillnad i elektronegativitet –›1,7övervägande jonbindning – 0,5-1,7polär kovalent bindning – 0-0,5 övervägande opolär kovalent bindning http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/153Acompare.html

8 Polär molekyl Tutorial om kovalenta bindningar Syreatomen är mer elektronegativ Väteatomernas elektron befinner sig oftare i närheten av syreatomen Syreatomen får elektronöverskott Blir partiellt negativ Väteatomerna får elektronunderskott Blir partiellt positiv Det bildas två polära bindningar

9 Jon-dipolbindning Exempel –upplösning av ett salt i vatten Annat exempel –I Hb binder fyra Fe 2+ joner varsin syrgasmolekyl. Syremolekylen blir en inducerad dipol Fig 7.2 s. 181 Titta på animering!: http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_7e_esp/Mol_View_ Sol_Formation.swf

10 Dipol-dipol bindning Elektrostatisk attraktion mellan polära molekyler (dipoler) Viktigt exempel på dipol-dipolbindning är hydratisering av polära molekyler (upplösning i vatten) Titta på animering! http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_7e_esp/Mol_View_Sol_Formation.sw f

11 Vätebindningar mellan molekyler I molekyler med bindning mellan väteatom H och –Fluoratom F –Syreatom O –Kväveatom N bildas en starkt polär kovalent bindning, den är orsak till att vätebindningar kan bildas H blir ”elektronfattigt”, kan attraheras av fritt elektronpar på atomer i andra molekyler Fig. 7.5 s. 188 Markera vätebindning i fig.!

12 Vätebindning OBS! Vätebindning är en bindning mellan molekyler Specialfall av dipol- dipolbindning Fig. 6.9 s.168 Titta på: http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/hydrogenbon ds.html

13 London dispersionskrafter Polarisering av elektronmoln (elektroner förskjuts till ena sidan) ger en tillfällig (temporär) dipol Attraktion mellan till- fälliga dipoler kallas London dispersion forces (van der Waalskrafter) Ju större elektronmoln desto lättare bildas dipol Fig. 6.5 s. 161 Varför bildas dessa krafter? Titta på länken!

14 Intermolekylära krafter Bindningar mellan molekyler och joner Svagare än intramolekylära krafter Förklarar fysikaliska egenskaper –Löslighet –Smältpunkt –Kokpunkt Fig. 1.1 s. 6

15 Kokpunkter Vid kokning bryts inter-molekylära bindingar Ju starkare bindning desto högre kp Varför har H 2 O, NH 3 och HF så höga kokpunkter? Fig. 6.8 s. 167 Hydrogen Bonds and Boiling Point

16 Löslighet Läs i Holum t.ex. kap 13.3, 13.5, 14.1, 15.2, tab. 16.1 http://programs.northlandcollege.edu /biology/Biology1111/animations/disso lve.swfhttp://programs.northlandcollege.edu /biology/Biology1111/animations/disso lve.swf http://www.mhhe.com/physsci/chemi stry/animations/chang_7e_esp/Mol_ View_Sol_Formation.swfhttp://www.mhhe.com/physsci/chemi stry/animations/chang_7e_esp/Mol_ View_Sol_Formation.swf Titta på vattenlöslighet!

17 Tillämpa kunskaper om intermolekylära krafter Ska kunna förklara skillnader i kp mellan olika organiska föreningar Ska kunna förklara skillnader i löslighet mellan olika organiska föreningar –Läs t ex kap. 13.2 och 13.5,

18 Energi och kemiska bindningar Under en kemisk reaktion –Bryts gamla bindningar –Bildas nya bindningar –Rörelseenergi omvandlas till kemisk energi –Produceras eller konsumeras energi Om energi frigörs är reaktionen: Om energi åtgår är reaktionen:

19 Aktiveringsenergi E a Den minsta energi som krävs för att en reaktion skall ske OBS! diagrammet visar Medelenergin för kollisionerna –Det finns kollisioner med större energi, några har tillräcklig energi för att bilda ett aktiverat komplex Fig. 9.5 s. 254

20 Kollisionsteorin För att reaktion skall ske krävs: –Kollision –Kollisionen måste vara geometrisk gynnsam –Kollisionen måste ske med tillräcklig energi

21 Starka och svaga syror Se tab. 8.1 s. 212 Ska kunna: saltsyra, fosforsyra, ättiksyra och kolsyra Titta på animering http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/a nimations/chang_2e/acid_ionization.swf http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/a nimations/chang_2e/acid_ionization.swf


Ladda ner ppt "Genomgång av tentamen 090209 Biologisk kemi del 1 9 feb 2010 Allmänna råd: Poäng: Bara 1 ord ger oftast 0,5p. Står det Förklara/Motivera/Rita fig. så kan."

Liknande presentationer


Google-annonser