Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biomedicinsk analytiker:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biomedicinsk analytiker:"— Presentationens avskrift:

1 Biomedicinsk analytiker:
VMKK Borås 10 maj 2007 Biomedicinsk analytiker: Nytt om legitimation respektive utbildning. Diskussion och frågor Michel Silvestri Karolinska Institutet

2 Biomedicinsk analytiker
Legitimerad Biomedicinsk analytiker Gäller från 1 april 2006 Dispens till 1 april 2007 Vad innebär det? Michel Silvestri Maj 2007

3 Michel Silvestri Maj 2007

4 Legitimerad Biomedicinsk analytiker
Vad betyder det… För Dig? För Dina arbetskamrater? För Din arbetsgivare? För patienten? Michel Silvestri Maj 2007

5 Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap
Ansökan om legitimation görs hos Socialstyrelsen För info om ansökan: Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap Michel Silvestri Maj 2007

6 Över till något helt annat…

7 Utbildning i förändring

8 Biomedicinsk analytikerutbildningen fr o m HT 2007: 180 högskolepoäng!?

9 Michel Silvestri Maj 2007

10 Michel Silvestri Maj 2007

11 Bakgrund Sverige medlem av EU sedan 1995
Bologna-processen startade 1999 Målet är att harmonisera all högre utbildning Idag har 45 europeiska länder anslutit sig till Bologna-processen Michel Silvestri Maj 2007

12 Biomedicinsk analytikerexamen SFS2006:1053 Ny examensordning fr. o. m
Biomedicinsk analytikerexamen SFS2006:1053 Ny examensordning fr.o.m. år 2006 Michel Silvestri Maj 2007

13 Yrkesexamen och akademisk examen
Biomedicinsk analytiker-examen Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science Kandidatexamen i Biomedicinsk laboratorievetenskap Bachelor of Medical Science with a major in Biomedical Laboratory Science Michel Silvestri Maj 2007

14 Biomedicinsk analytikerexamen SFS2006:1053
Omfattning Mål Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt  Självständigt arbete (examensarbete) Övrigt Michel Silvestri Maj 2007

15 Biomedicinsk analytikerexamen Omfattning
Biomedicinsk analytikerexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Michel Silvestri Maj 2007

16 Biomedicinsk analytikerexamen Mål
För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som biomedicinsk analytiker. Michel Silvestri Maj 2007

17 Biomedicinsk analytikerexamen Kunskap och förståelse
Kunskap och förståelse För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,  - visa kunskap om relevanta metoder inom området, och   - visa kunskap om relevanta författningar. Michel Silvestri Maj 2007

18 Biomedicinsk analytikerexamen Färdighet och förmåga
Färdighet och förmåga För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten - visa förmåga att självständigt planera och genomföra analyser och undersökningar och i samband med dessa samverka med patienten och närstående, - visa förmåga att utveckla, använda och kvalitetssäkra biomedicinska laboratorie- och undersökningsmetoder, - visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov, Michel Silvestri Maj 2007

19 Biomedicinsk analytikerexamen Färdighet och förmåga, forts.
Färdighet och förmåga, forts. För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten - visa förmåga att informera och undervisa olika grupper, - visa förmåga att samla, bearbeta och kritiskt tolka analys- och undersökningsresultat, uppmärksamma och hantera avvikelser samt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera resultaten med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa, Michel Silvestri Maj 2007

20 Biomedicinsk analytikerexamen Färdighet och förmåga, forts.
Färdighet och förmåga, forts. För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten - visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och - visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. Michel Silvestri Maj 2007

21 Biomedicinsk analytikerexamen
Värderingsförmåga och förhållningssätt För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten - visa självkännedom och empatisk förmåga, - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Michel Silvestri Maj 2007

22 Biomedicinsk analytikerexamen
Självständigt arbete (examensarbete) För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Övrigt För biomedicinsk analytikerexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Michel Silvestri Maj 2007

23 Vilken övrig inverkan får Bolognaprocessen på Sveriges Biomedicinsk analytikerutbildning?

24 Blicka framåt… Michel Silvestri Maj 2007

25 Betyg Idag två- eller tregradig betygsskala: U / G / VG Snart:
Sjugradig betygsskala??? A, B, C, D, E, Fx, F Michel Silvestri Maj 2007

26 Lärandemål (learning outcomes) Vad är skillnaden mot tidigare?
Tidigare beskrev kursplanen vad kursen innehöll. Fr HT2007 ska kursplanen beskriva vad studenten ska KUNNA efter avslutad kurs. En betydande skillnad! Michel Silvestri Maj 2007

27 Kursens syfte Kursens syfte är
att ge studenten en erfarenhetsbas med tillfälle att pröva/tillämpa teoretiska kunskaper och att i laboratoriemiljö med patient, patientprov och remiss i fokus studera och använda enklare metoder som förekommer på ett laboratorium att ge studenten en bas inför kurser som kan äga rum på samtliga kliniska laboratorie-specialiteter att erbjuda möjlighet till en utveckling av yrkesidentitet att bidra till reflekterad yrkesutövning Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskaper om patientbemötande, remisshantering, provtagning och omhändertagande av prov. Studenten skall också ha kunskaper om laboratorieanalyser som görs på vårdcentral. Michel Silvestri Maj 2007

28 Kursens mål Syftet med kursen är att studenten med patient, patientprov och remiss i fokus skall studera och använda grundläggande metoder som förekommer på laboratorier inom primärvård och på kliniska laboratorier. Efter avslutad kurs skall studenten kunna förklara den preanalytiska processen med remisshantering, patientförberedelse, provtagning, provhantering och transport av prover utföra ven- och kapillärprovtagning samt bemöta patienter på ett professionellt sätt, utföra de i kursen ingående analyser med beaktande av fastställda kvalitetskrav samt kunna redogöra för analysprincip och dessa analysers betydelse för att fastställa sjukdomsdiagnos. Michel Silvestri Maj 2007

29 Vidareutbildning Magister / Master
Ökad nationell och internationell konkurrens? En flaskhals i framtiden? Doktorsexamen Michel Silvestri Maj 2007

30 Högskoleverkets granskning Slutrapport publicerad på www.hsv.se
Idag är utbildningen på de flesta håll uppdelad: Laboratoriemedicin respektive Fysiologi I framtiden: GENERELL examen? Laboratoriemedicin + Fysiologi? Michel Silvestri Maj 2007

31 Tack för uppmärksamheten! Michel.Silvestri@ki.se


Ladda ner ppt "Biomedicinsk analytiker:"

Liknande presentationer


Google-annonser