Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biomedicinsk analytiker: Nytt om legitimation respektive utbildning. Diskussion och frågor Michel Silvestri Karolinska Institutet VMKK Borås 10 maj 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biomedicinsk analytiker: Nytt om legitimation respektive utbildning. Diskussion och frågor Michel Silvestri Karolinska Institutet VMKK Borås 10 maj 2007."— Presentationens avskrift:

1 Biomedicinsk analytiker: Nytt om legitimation respektive utbildning. Diskussion och frågor Michel Silvestri Karolinska Institutet VMKK Borås 10 maj 2007

2 Maj 2007Michel Silvestri2 Legitimerad Biomedicinsk analytiker Gäller från 1 april 2006 Dispens till 1 april 2007 Vad innebär det?

3 Maj 2007Michel Silvestri3

4 Maj 2007Michel Silvestri4 Legitimerad Biomedicinsk analytiker Vad betyder det…  För Dig?  För Dina arbetskamrater?  För Din arbetsgivare?  För patienten?

5 Maj 2007Michel Silvestri5 Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap För info om ansökan: www.ibl-inst.se Ansökan om legitimation görs hos Socialstyrelsen

6 Över till något helt annat…

7 Utbildning i förändring

8 Biomedicinsk analytikerutbildningen fr o m HT 2007: 180 högskolepoäng!?

9 Maj 2007Michel Silvestri9

10 Maj 2007Michel Silvestri10

11 Maj 2007Michel Silvestri11 Bakgrund  Sverige medlem av EU sedan 1995  Bologna-processen startade 1999  Målet är att harmonisera all högre utbildning  Idag har 45 europeiska länder anslutit sig till Bologna- processen

12 Maj 2007Michel Silvestri12 Biomedicinsk analytikerexamen SFS2006:1053 Ny examensordning fr.o.m. år 2006

13 Maj 2007Michel Silvestri13 Yrkesexamen och akademisk examen  Biomedicinsk analytiker-examen  Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science  Kandidatexamen i Biomedicinsk laboratorievetenskap  Bachelor of Medical Science with a major in Biomedical Laboratory Science

14 Maj 2007Michel Silvestri14 Biomedicinsk analytikerexamen SFS2006:1053 Biomedicinsk analytikerexamen  Omfattning  Mål  Kunskap och förståelse  Färdighet och förmåga  Värderingsförmåga och förhållningssätt  Självständigt arbete (examensarbete)  Övrigt

15 Maj 2007Michel Silvestri15 Biomedicinsk analytikerexamen  Omfattning Biomedicinsk analytikerexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

16 Maj 2007Michel Silvestri16 Biomedicinsk analytikerexamen  Mål För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som biomedicinsk analytiker.

17 Maj 2007Michel Silvestri17 Biomedicinsk analytikerexamen  Kunskap och förståelse För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, - visa kunskap om relevanta metoder inom området, och - visa kunskap om relevanta författningar.

18 Maj 2007Michel Silvestri18 Biomedicinsk analytikerexamen  Färdighet och förmåga För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten - visa förmåga att självständigt planera och genomföra analyser och undersökningar och i samband med dessa samverka med patienten och närstående, - visa förmåga att utveckla, använda och kvalitetssäkra biomedicinska laboratorie- och undersökningsmetoder, - visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,

19 Maj 2007Michel Silvestri19 Biomedicinsk analytikerexamen  Färdighet och förmåga, forts. För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten - visa förmåga att informera och undervisa olika grupper, - visa förmåga att samla, bearbeta och kritiskt tolka analys- och undersökningsresultat, uppmärksamma och hantera avvikelser samt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera resultaten med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,

20 Maj 2007Michel Silvestri20 Biomedicinsk analytikerexamen  Färdighet och förmåga, forts. För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten - visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och - visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

21 Maj 2007Michel Silvestri21  Värderingsförmåga och förhållningssätt För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten - visa självkännedom och empatisk förmåga, - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Biomedicinsk analytikerexamen

22 Maj 2007Michel Silvestri22  Självständigt arbete (examensarbete) För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.  Övrigt För biomedicinsk analytikerexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Biomedicinsk analytikerexamen

23 Vilken övrig inverkan får Bolognaprocessen på Sveriges Biomedicinsk analytikerutbildning?

24 Maj 2007Michel Silvestri24 Blicka framåt…

25 Maj 2007Michel Silvestri25 Betyg Idag två- eller tregradig betygsskala:  U / G / VG Snart:  Sjugradig betygsskala???  A, B, C, D, E, Fx, F

26 Maj 2007Michel Silvestri26 Lärandemål (learning outcomes) Vad är skillnaden mot tidigare? Tidigare beskrev kursplanen vad kursen innehöll. Fr HT2007 ska kursplanen beskriva vad studenten ska KUNNA efter avslutad kurs. En betydande skillnad!

27 Maj 2007Michel Silvestri27 Kursens syfte  Kursens syfte är  att ge studenten en erfarenhetsbas med tillfälle att pröva/tillämpa teoretiska kunskaper och att i laboratoriemiljö med patient, patientprov och remiss i fokus studera och använda enklare metoder som förekommer på ett laboratorium  att ge studenten en bas inför kurser som kan äga rum på samtliga kliniska laboratorie-specialiteter  att erbjuda möjlighet till en utveckling av yrkesidentitet  att bidra till reflekterad yrkesutövning Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskaper om patientbemötande, remisshantering, provtagning och omhändertagande av prov. Studenten skall också ha kunskaper om laboratorieanalyser som görs på vårdcentral.

28 Maj 2007Michel Silvestri28 Kursens mål Syftet med kursen är att studenten med patient, patientprov och remiss i fokus skall studera och använda grundläggande metoder som förekommer på laboratorier inom primärvård och på kliniska laboratorier. Efter avslutad kurs skall studenten kunna  förklara den preanalytiska processen med remisshantering, patientförberedelse, provtagning, provhantering och transport av prover  utföra ven- och kapillärprovtagning samt bemöta patienter på ett professionellt sätt,  utföra de i kursen ingående analyser med beaktande av fastställda kvalitetskrav samt kunna redogöra för analysprincip och dessa analysers betydelse för att fastställa sjukdomsdiagnos.

29 Maj 2007Michel Silvestri29 Vidareutbildning  Magister / Master  Ökad nationell och internationell konkurrens?  En flaskhals i framtiden?  Doktorsexamen

30 Maj 2007Michel Silvestri30 Högskoleverkets granskning Slutrapport publicerad på www.hsv.sewww.hsv.se Idag är utbildningen på de flesta håll uppdelad:  Laboratoriemedicin respektive Fysiologi I framtiden:  GENERELL examen?  Laboratoriemedicin + Fysiologi?

31 Tack för uppmärksamheten! Michel.Silvestri@ki.se


Ladda ner ppt "Biomedicinsk analytiker: Nytt om legitimation respektive utbildning. Diskussion och frågor Michel Silvestri Karolinska Institutet VMKK Borås 10 maj 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser