Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till nya regler för beräkning av stöd till regionala handikapporganisationer och patientföreningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till nya regler för beräkning av stöd till regionala handikapporganisationer och patientföreningar."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till nya regler för beräkning av stöd till regionala handikapporganisationer och patientföreningar

2 Lång beslutsprocess Handikappkommittén beslöt 1 juni 2006 att genomföra en översyn av då gällande regler från 1998 Regionstyrelsen beslöt 6 febr 2007 att göra en översyn av regionens samlade stöd till föreningslivet En politisk arbetsgrupp lämnade 18 nov 2008 förslag till policy och riktlinjer för bidrag till föreningslivet (remiss) Regionstyrelsen 23 juni och regionfullmäktige 8 sept 2009 antog riktlinjerna resp policyn. Reglerna från 1998 upphävdes. Handikappkommittén har nu att fastställa nya regler.

3 Varför vill handikappkommittén ändra reglerna?
Nuvarande regler antogs 1998 Anpassning till regionens beslut om policy och riktlinjer för stöd till föreningslivet Nytillkomna föreningar ”kommer inte ikapp” Allt fler allt mer mindre Västra Götalandsregionen vill stödja samverkan mellan föreningarna - föreningarna och handikappkommittén Ersätta nuvarande projektstöd för föreningsutveckling med nya former Göra Västra Götalandsregionens roll och ansvar tydligare Uppmuntra nya former

4 Det viktigaste ur Policyn antagen av regionfullmäktige i sept 2009
föreningarna ska bidra till visionen om Det goda livet föreningarna ska vara demokratiskt uppbyggda och stödja demokratiska idéer föreningarna ska stödja mångfalden i samhället regionen ska uppträda utifrån en samsyn på riktlinjer, kriterier och uppföljning regionen ska ställa gemensamma formella krav på föreningarna

5 Det viktigaste ur Riktlinjerna antagna av regionstyrelsen i aug 2009
Enligt riktlinjerna kan regionens bidragsgivning utgöras av verksamhetsbidrag (baseras på verksamhetens omfattning och innehåll) organisationsbidrag (fördelas i proportion till medlems/deltagarantal) projektbidrag (avser tillfälliga aktiviteter som inte ingår i den löpande verksamheten under max tre år) nystartsbidrag (för helt nystartade föreningar)

6 Respekt för grundprincipen - å ena sidan
”Föreningslivet ska vara självständigt och oberoende av staten” (Folkrörelser i tiden, SOU 2007:66 bl 30)

7 Krav på klok användning av skattepengar – å andra sidan
En svår avvägning!

8 Hänsyn till föreningens tidigare bidragsnivå vs Ej hänsyn till föreningens tidigare bidragsnivå
Stor hänsyn till medlemsförändringar vs Ej hänsyn till medlemsförändringar Underlätta för nyetablerade föreningar vs Ej hänsyn till att vissa föreningar är nyetablerade Handikapporganisationer vs Patientföreningar Strikta krav på redovisning och rapportering vs Ej krav på strikt redovisning

9 Olikheter mellan landstingen/regionerna:
Bidragsgivaren uttrycker krav och förväntningar vs Passiv bidragsgivning Bidragsgivaren värderar/bedömer nyttan av föreningsarbete vs Ingen värdering av nytta/vad föreningarna presterat

10 Andra olikheter: Aktivt stimulera samverkan vs Neutral till om föreningarna samverkar Neutral i frågan om hur föreningarna samverkar vs Aktivt peka ut HSO

11 Förslag till avvägningar
Behov av kontinuitet Handikapporganisationer och patientföreningar Passiv bidragsgivning eller att uttrycka förväntningar 1. Regionen vill främja samarbete mellan föreningar, genom ett särskilt bidrag. Idag är 44 av de 95 föreningarna anslutna. 2. Regional förening: 100 medlemmar i minst 8 kommuner 3. Miniminivå på medlemsavgift Tidigare bidragsnivå och senaste årets medlemsförändringar (70 procent resp 10 procent)

12 Föreningar som inte når upp till 100 medlemmar
Förening: Erh bidrag 2010: Medl: Säte: IFS Fyrbodal (intressefrb schizofreni) kr 99 Uddevalla Svenska Very Special Arts kr 96 Göteborg Länsför. Epilepsi O-län kr 90 Göteborg IKTYOS, reg 4 (hudsjukdom) kr 77 Göteborg Unga synskadade i Väst kr 75 Göteborg Blodcancerför. Skaraborg kr 71 Skövde FPS Skaraborg (psyk samverkan) kr 68 Skövde FSBU (synskadade barn o ungdomar) kr 67 Göteborg Endometriosför. V Götaland (svårighet att få barn) kr 66 Göteborg

13 Föreningar som inte når upp till 100 medlemmar, forts
Förening: Erh bidrag 2010: Medl: Säte: Stamningsför. i V Götaland kr 65 V Frölunda Passalen – Ideell förening kr 64 Göteborg (Passalen driver fritidsverksamhet för barn/ungdomar m funktionsnedsättningar) Brukarstödet Pingvinen kr 62 Skövde Skaraborgs stamningsför kr 59 Skövde N:a Älvsborgs Epilepsiför kr 58 Vänersborg Lungcancerför. Stödet Väst kr 52 Göteborg Neurosedynskadade Väst kr 51 Göteborg Västsvenska nätverket för suicidprevention (självmord) kr - Göteborg _______________________________________________________ Summa: kr av totalt medl

14 Föreningslivets nya former
Förslaget försöker inte svara på frågorna om hur regionens stöd till handikapprörelsen bör anpassas till nya medier och föreningar i form av nätverk! Den frågan måste lösas gemensamt för Västra Götalandsregionen: - kulturföreningar - nykterhetsrörelsen - idrottsrörelsen - kvinnojourer - trafiksäkerhetsföreningar och många flera

15 Övergångsregel Övergång till nya bestämmelser får som ovan redovisats direkta och avgörande konsekvenser för de föreningar som inte når minimikravet vad gäller medlemsantal. För att underlätta övergången till nya regler föreslås att minimikravet på medlemsantal ska gälla nytillkomna föreningar från och med Föreningar som beviljades bidrag 2010 ges under tre år (2011, 2012 och 2013) rätt att erhålla bidrag.

16 Summering 70 procent av det årliga anslaget fördelas som verksamhetsbidrag (baserat på föregående års bidrag + uppräkning för kostnadsutvecklingen) 10 procent av det årliga anslaget fördelas som organisationsbidrag (baserat på samma summa per medlem) 15 procent av det årliga anslaget fördelas som bidrag för samarbete 5 procent av det årliga anslaget fördelas som bidrag till riktade utvecklingsprojekt (enl handikappkommitténs krav sk ”utlysning”) Nystartsbidrag/etableringsstöd. Bidrag trots att inte kravet på medlemsantal uppfylls. Föreningar som fyller kraven tilldelas kr (jmf kr idag) Ansökan och beslut: Ansökan inlämnad 15 sept ? Beslut sista mötet varje år (dec)? Utbetalning jan/febr

17 Förslag till beslut den 3 juni om förändring inför 2011
Information till Rådet för funktionshinderfrågor och handikappkommittén den 8 april Synpunkter från den politiska arbetsgruppen för samordning av Västra Götalandsregionens stöd till föreningslivet genomfört den 11 maj Informationsmöte den 28 maj Handikappkommitténs beslut 3 juni


Ladda ner ppt "Förslag till nya regler för beräkning av stöd till regionala handikapporganisationer och patientföreningar."

Liknande presentationer


Google-annonser