Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till nya regler för beräkning av stöd till regionala handikapporganisationer och patientföreningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till nya regler för beräkning av stöd till regionala handikapporganisationer och patientföreningar."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till nya regler för beräkning av stöd till regionala handikapporganisationer och patientföreningar

2 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Lång beslutsprocess Handikappkommittén beslöt 1 juni 2006 att genomföra en översyn av då gällande regler från 1998 Regionstyrelsen beslöt 6 febr 2007 att göra en översyn av regionens samlade stöd till föreningslivet En politisk arbetsgrupp lämnade 18 nov 2008 förslag till policy och riktlinjer för bidrag till föreningslivet (remiss) Regionstyrelsen 23 juni och regionfullmäktige 8 sept 2009 antog riktlinjerna resp policyn. Reglerna från 1998 upphävdes. Handikappkommittén har nu att fastställa nya regler.

3 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Varför vill handikappkommittén ändra reglerna? Nuvarande regler antogs 1998 Anpassning till regionens beslut om policy och riktlinjer för stöd till föreningslivet Nytillkomna föreningar ”kommer inte ikapp” Allt fler allt mer mindre Västra Götalandsregionen vill stödja samverkan mellan - föreningarna - föreningarna och handikappkommittén Ersätta nuvarande projektstöd för föreningsutveckling med nya former Göra Västra Götalandsregionens roll och ansvar tydligare Uppmuntra nya former

4 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Det viktigaste ur Policyn antagen av regionfullmäktige i sept 2009 föreningarna ska bidra till visionen om Det goda livet föreningarna ska vara demokratiskt uppbyggda och stödja demokratiska idéer föreningarna ska stödja mångfalden i samhället regionen ska uppträda utifrån en samsyn på riktlinjer, kriterier och uppföljning regionen ska ställa gemensamma formella krav på föreningarna

5 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Det viktigaste ur Riktlinjerna antagna av regionstyrelsen i aug 2009 Enligt riktlinjerna kan regionens bidragsgivning utgöras av verksamhetsbidrag (baseras på verksamhetens omfattning och innehåll) organisationsbidrag (fördelas i proportion till medlems/deltagarantal) projektbidrag (avser tillfälliga aktiviteter som inte ingår i den löpande verksamheten under max tre år) nystartsbidrag (för helt nystartade föreningar)

6 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Respekt för grundprincipen - å ena sidan ”Föreningslivet ska vara självständigt och oberoende av staten” (Folkrörelser i tiden, SOU 2007:66 bl 30)

7 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Krav på klok användning av skattepengar – å andra sidan En svår avvägning!

8 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Hänsyn till föreningens tidigare bidragsnivå vs Ej hänsyn till föreningens tidigare bidragsnivå Stor hänsyn till medlemsförändringar vs Ej hänsyn till medlemsförändringar Underlätta för nyetablerade föreningar vs Ej hänsyn till att vissa föreningar är nyetablerade Handikapporganisationer vs Patientföreningar Strikta krav på redovisning och rapportering vs Ej krav på strikt redovisning

9 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Olikheter mellan landstingen/regionerna: Bidragsgivaren uttrycker krav och förväntningar vs Passiv bidragsgivning Bidragsgivaren värderar/bedömer nyttan av föreningsarbete vs Ingen värdering av nytta/vad föreningarna presterat

10 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Andra olikheter: Aktivt stimulera samverkan vs Neutral till om föreningarna samverkar Neutral i frågan om hur föreningarna samverkar vs Aktivt peka ut HSO

11 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Förslag till avvägningar Behov av kontinuitet Handikapporganisationer och patientföreningar Passiv bidragsgivning eller att uttrycka förväntningar 1. Regionen vill främja samarbete mellan föreningar, genom ett särskilt bidrag. Idag är 44 av de 95 föreningarna anslutna. 2. Regional förening: 100 medlemmar i minst 8 kommuner 3. Miniminivå på medlemsavgift Tidigare bidragsnivå och senaste årets medlemsförändringar (70 procent resp 10 procent)

12 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Föreningar som inte når upp till 100 medlemmar Förening:Erh bidrag 2010:Medl: Säte : IFS Fyrbodal (intressefrb schizofreni) 25 300 kr99Uddevalla Svenska Very Special Arts 19 000 kr96Göteborg Länsför. Epilepsi O-län 51 200 kr90Göteborg IKTYOS, reg 4 (hudsjukdom) 10 000 kr77Göteborg Unga synskadade i Väst 101 800 kr75Göteborg Blodcancerför. Skaraborg 19 400 kr71Skövde FPS Skaraborg (psyk samverkan) 19 100 kr68Skövde FSBU (synskadade barn o ungdomar) 21 600 kr67Göteborg Endometriosför. V Götaland (svårighet att få barn) 10 000 kr66Göteborg

13 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Föreningar som inte når upp till 100 medlemmar, forts Förening:Erh bidrag 2010 : Medl: Säte : Stamningsför. i V Götaland42 500 kr65V Frölunda Passalen – Ideell förening 10 000 kr64Göteborg (Passalen driver fritidsverksamhet för barn/ungdomar m funktionsnedsättningar) Brukarstödet Pingvinen14 000 kr62Skövde Skaraborgs stamningsför.24 800 kr59Skövde N:a Älvsborgs Epilepsiför.34 200 kr58Vänersborg Lungcancerför. Stödet Väst10 000 kr52Göteborg Neurosedynskadade Väst10 000 kr51Göteborg Västsvenska nätverket för suicidprevention (självmord) 10 000 kr-Göteborg _______________________________________________________ Summa: 432 900 kr 1 120 av totalt 68 265 medl

14 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Föreningslivets nya former Förslaget försöker inte svara på frågorna om hur regionens stöd till handikapprörelsen bör anpassas till nya medier och föreningar i form av nätverk! Den frågan måste lösas gemensamt för Västra Götalandsregionen: - kulturföreningar - nykterhetsrörelsen - idrottsrörelsen - kvinnojourer - trafiksäkerhetsföreningar och många flera

15 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Övergångsregel Ö vergång till nya bestämmelser får som ovan redovisats direkta och avgörande konsekvenser för de föreningar som inte når minimikravet vad gäller medlemsantal. För att underlätta övergången till nya regler föreslås att minimikravet på medlemsantal ska gälla nytillkomna föreningar från och med 2011. Föreningar som beviljades bidrag 2010 ges under tre år (2011, 2012 och 2013) rätt att erhålla bidrag.

16 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Summering 70 procent av det årliga anslaget fördelas som verksamhetsbidrag (baserat på föregående års bidrag + uppräkning för kostnadsutvecklingen) 10 procent av det årliga anslaget fördelas som organisationsbidrag (baserat på samma summa per medlem) 15 procent av det årliga anslaget fördelas som bidrag för samarbete 5 procent av det årliga anslaget fördelas som bidrag till riktade utvecklingsprojekt (enl handikappkommitténs krav sk ”utlysning”) Nystartsbidrag/etableringsstöd. Bidrag trots att inte kravet på medlemsantal uppfylls. Föreningar som fyller kraven tilldelas 50 000 kr (jmf 10 000 kr idag) Ansökan och beslut: Ansökan inlämnad 15 sept ? Beslut sista mötet varje år (dec)? Utbetalning jan/febr

17 Avdelningen funktionshinder och delaktighet Förslag till beslut den 3 juni om förändring inför 2011 Information till Rådet för funktionshinderfrågor och handikappkommittén den 8 april Synpunkter från den politiska arbetsgruppen för samordning av Västra Götalandsregionens stöd till föreningslivet genomfört den 11 maj Informationsmöte den 28 maj Handikappkommitténs beslut 3 juni


Ladda ner ppt "Förslag till nya regler för beräkning av stöd till regionala handikapporganisationer och patientföreningar."

Liknande presentationer


Google-annonser