Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sekretess i vården Lars-Olof Tobiasson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sekretess i vården Lars-Olof Tobiasson."— Presentationens avskrift:

1 Sekretess i vården Lars-Olof Tobiasson

2 Dessa bilder är ett utdrag med exempel ur en omfattande lagstiftning
Dessa bilder är ett utdrag med exempel ur en omfattande lagstiftning. För mera data se ”Sekretess inom hälso- och sjukvården.” Region Skåne 2011 resp de hänvisningar till lagtexter som där görs.

3 Förbud att röja en uppgift
Vad är sekretess? Förbud att röja en uppgift

4 Vilka omfattas av sekretessen?
Alla som arbetar eller deltar i arbetet inom hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel

5 Hur länge gäller sekretess?
Upp till 70 år.

6 Vad omfattas av sekretessreglerna?
”Enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.”

7 Vad innefattar detta? Sjukdom Sinnesbeskaffenhet Familjeförhållanden
Arbetsförmåga Sociala förhållanden Uppgift att en person befinner sig på en vårdinrättning i egenskap av patient

8 Uppgift om att patient finns på vårdinrättning
Patienten ska tillfrågas om uppgift får lämnas ut. Journalförs. Om patient inte kan tillfrågas – menprövning görs. Polisen har alltid rätt att på begäran få information Om sådan information begärs per telefon –återuppringning via polisväxeln krävs. Samma regler gäller för domstol, åklagarmyndighet, skatteverk och kronofogdemyndighet.

9 Att lida men Det är patientens eller närståendes uppfattning som gäller – inte sjukvårdens Frågor att ställa: Vem är det som frågar? Vad ska uppgifterna användas till? Om möjligt – få medgivande (samtycke) från berörd patient

10 Två delar av sekretessbegreppet
Rätt att ta del av information Regler för att att röja information

11 Vem har rätt att ta del av sekretessbelagda handlingar?
Den som har behörighet att läsa datorjournal Har fått en inloggningskod Och Den som behöver uppgiften för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Vårdrelation Uppdrag som kräver att man tar del av journaluppgifter, t ex avvikelsehantering

12 Behörighet och loggningsfunktioner
Inloggningskoden öppnar hela eller delar av journalsystemet beroende på behörighetsnivå, men jag har bara rätt att läsa de uppgifter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete. Slumpvis kontroll av inloggning ska ske regelbundet inom alla verksamheter Patienten har rätt att begära uppgift om vilka som loggat in i dess journal Otillåten inloggning = dataintrång.

13 Man får inte läsa en journal även om patient bett om eller gett tillstånd till detta om man inte behöver uppgiften för sitt arbete. Detta innebär att man inte får läsa journaler som berör närstående eller sig själv

14 Utbildning Utbildning som ändamål ger inte rätt att ta del av journaluppgifter

15 Tänk på Obevakade datorer. Logga alltid ut om du lämnar datorn!
Lösa papper på skrivbordet Muntlig kommunikation – behöver den du talar med uppgifterna för sitt arbete?

16 När kan sekretessbelagda uppgifter lämnas ut ?
Om samtycke finns från den som berörs av uppgifterna Om det inte är till men Lagstadgade undantag som ger skyldighet eller möjlighet att lämna uppgift.

17 Vad gäller för omyndig? Sekretesslagen har inga åldersgränser. Principen gäller därför även barn och gentemot vårdnadshavare. Prövning måste ske i varje enskilt fall Önskemål om sekretess gentemot vårdnadshavare ska bedömas mot barnets mognadsgrad Riktmärke enligt praxis när hänsyn ska tas till barnets synpunkter är kring 12 års ålder. Menprövning ska göras

18 Skyldighet att lämna ut uppgift
Finns i ett stort antal fall ( Sekretess inom hälso- och sjukvården. Region Skåne 2011).

19 Skyldighet att lämna ut uppgift. Exempel
Anmälan till socialnämnden om denna kan behöva ingripa för ett barns skydd. Misstanke tillräckligt för anmälan. man kan inte vara anonym när man vidtar åtgärder inom ramen för sin tjänst (jämför om man anmäler information som man fått som privatperson) Skyldighet att lämna de uppgifter som behövs för nämndens utredning. Kan vara grannlaga och svåra bedömningar.

20 Skyldighet att lämna ut uppgift. Exempel
Skyldighet att lämna uppgift till försäkringskassan i frågor som rör tillämpningen av lagen om allmän försäkring (sjukpenning, pension och dylikt). Utlåtande till privata försäkringsbolag kräver skriftligt medgivande från patienten

21 Skyldighet att lämna ut uppgift. Exempel
Skyldighet för verksamhetschef eller den som fått detta delegerat att ansvara för att (en) närstående omedelbart får information när patient avlidit eller vars tillstånd allvarligt försämrats Om närstående saknas görs anmälan till socialnämnden.

22 Skyldighet att lämna ut uppgift. Exempel
Körkort. Skyldigheten är relativ och begränsad till om det sannolikt att berörd person inte kommer att följa läkarens tillsägelse att inte köra körkortspliktigt fordon. Innehav av vapen. Medicinska skäl för att personen är olämplig Sjukvårdpersonal som inte är lämplig att utöva sitt yrke på grund av sjukdom eller missbruk.

23 Skyldighet att lämna ut uppgift. Exempel
Anmälan till SoS om allvarliga händelser enligt Lex Maria. Smittskyddslagen Någon som lämnar sjukhuset är farlig för annans säkerhet eller eget liv. Underrätta närstående och ev hotad person och polismyndighet.

24 Möjlighet att lämna uppgifter
Ingen anmälningsskyldighet Skyldighet att svara på frågor

25 Möjlighet att lämna ut uppgift. Exempel
Uppgiften behöver lämnas till annan (t ex socialtjänst, privat vårdgivare) för att patient som inte kan ge samtycke på grund av sjukdomens art ska kunna få nödvändig vård. Till polis/åklagarmyndighet vid misstanke om brott mot någon som inte fyllt 18 år

26 Möjlighet att lämna ut uppgift till polis/åklagare
Möjlighet att lämna ut uppgift till polis/åklagare. Ettårsregel vid brott. Gäller misstanke om fullbordat brott för vilket stadgas minst ett års fängelse. Skyldighet att svara på frågor Exempel Grov misshandel Olaga frihetsberövande Grov utpressning Rån Mordbrand (mindre allvarlig)

27 Möjlighet att lämna ut uppgift till polis/åklagare
Möjlighet att lämna ut uppgift till polis/åklagare. Tvåårsregel vid brott. Gäller misstanke om fullbordat eller planerat brott för vilket stadgas minst två års fängelse. Exempel: Mord,dråp Våldtäkt Grov mordbrand Grovt narkotikabrott Människorov/handel Sabotage

28 Möjlighet att lämna ut uppgift. Exempel
Det är tillåtet att lämna ut uppgifter om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten (Region Skåne) ska kunna fullgöra sin verksamhet. de som kräver in patientavgifter, till polisen för att få hjälp med att avhysa en bråkig patient.

29 Påföljder vid felaktigt förfarande med uppgifter
Straffrätt (polisanmälan). Dataintrång, tjänstefel, brott mot tystnadsplikt. Anmälan till Socialstyrelsen Arbetsrättsliga åtgärder

30 Vem tar beslut om utlämnande av uppgifter?
I sjukvården tar någon i chefsställning beslut om hur utlämnande av sekretessbelagda handlingar ska ske. Vid muntlig förfrågan måste var och en kunna ta ställning till vad man får meddela.

31 Avidentifiering Namn, adress och personnummer
Allt annat som gör att personen kan identifieras indirekt, t ex ovanligt yrke, yttre kännetecken, vanor etc Undvik att beskriva möten med patienter i offentliga miljöer och internetmedia – även i ”avidentifierad” form. Någon kan tro sig känna igen din beskrivning.

32 ”Blogga med försiktighet som läkare”
Att blogga om sjukvårdens innersta väsen är riskabelt i ett svårtämjt medium, där uttalanden kan spinna i väg med en kraft som inte kan kontrolleras” Stefan Johansson, medicinsk redaktionschef. Läkatidningen 19, Maj 2011

33 E-post E-post får endast användas för sekretessbelagda uppgifter om den är säker (krypterad). Till sekretessbelagda uppgifter hör namn och personnummer Även om patienten själv önskar mailsvar kan detta inte lämnas eftersom det inte finns någon garanti för vem som tar del av uppgifterna vid översändandet.

34 Rätt att läsa sin journal
Patienten har som regel rätt att läsa sin journal. Det finns sällsynta undantag ”om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte kan lämnas till honom”. Du kan inte ställa villkor, till exempel att någon ska vara närvarande när patienten läser sin journalkopia. Däremot kan du erbjuda hjälp med tydning och förklaring av svåra medicinska termer.

35 Om man bedömer att journalhandlingar inte kan lämnas ut
Motivera mot bakgrund av sekretesslagstiftningen Informera om rätten att få ett formellt överklagbart beslut och fråga om detta begärs Om ja – frågan går till förvaltningschefen som ger ett skriftligt avslag. Information om hur man överklagar Överklagande kan göras till Kammarrätten i Göteborg.


Ladda ner ppt "Sekretess i vården Lars-Olof Tobiasson."

Liknande presentationer


Google-annonser