Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Proposition 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Proposition 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen."— Presentationens avskrift:

1 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Proposition 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen.

2 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Beredningsunderlagen -Kunskapslyftskommittén -Erfarenheter från Kunskapslyftsprojektet - Internationella överenskommelser - Forskningsrapporter om arbetslivsförändringar och nya kompetensbehov

3 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Grundläggande utgångspunkter - Förhållningssätt till begreppet livslångt lärande - Individens önskemål, behov och förutsättningar - Från undervisning till stöd för lärande - Internationella utvecklingen - Samhällsutveckling

4 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Mål och strategi för vuxnas lärande Mål Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.

5 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Mål och strategi forts…………… (1) - Pedagogik och arbetsformer utvecklas för att motsvara individernas föränderliga och ökande behov av lärande i ett kunskapsbaserat samhälle. - Individens lärande och kunskapssökande stöds genom rådgivning och vägledning, baserad på erkännande av faktiska, redan förvärvade kunskaper. - Ändamålsenliga lärmiljöer samt undervisning, handledning och nätbaserad utbildning tillhandahålls i en omfattning som så långt möjligt svarar mot alla vuxnas varierande behov av och förutsättningar för lärande. - Ekonomiskt stöd erbjuds vuxna för att stimulera till deltagande i utbildning och kompetensutveckling.

6 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Mål och strategi forts……………… (2) - Samhället, arbetsgivarna och de enskilda ansvarar gemensamt för att olika individers och olika gruppers behov av såväl allmän som specialinriktad utbildning tillgodoses. - Allt formellt och icke formellt lärande, som åtnjuter samhällets stöd, genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och respekt för allas lika värde. - En grundläggande samsyn över politikområden och samverkan mellan myndigheter, arbetsmarknadens parter och folkrörelser eftersträvas för att förverkliga individernas lärande och kompetensutveckling.

7 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Flexibelt lärande – pedagogisk metodisk utveckling -Förhållningssätt till vuxnas lärande -Individualisering -En förändrad lärarroll -Erfarenhetsbaserat lärande -Genusaspekter -IT som ett lärande verktyg -Kvalité i vuxenutbildningen -Förslag: Skolverket får 12 milj.kr. 02-05 för att initiera forskning Och 21 milj.kr.02-04 för kompetensutvecklingsinsatser. Itis får under 02 ca 21 milj.kr. för folkhögskolans lärare.

8 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Att främja vuxnas lärande- fortsatt utvecklingsarbete i kommunerna -Uppsökande verksamhet -Vägledning -Validering -Tillgänglighet -Studiestöd -Infrastruktur Förslag: Fackliga organisationerna och handikapporganisationerna Får ytterligare 10 milj.kr årligen från 02 för uppsökande verksamhet. Under 02 får kommunerna 350 milj.kr. för infrastrukturuppbyggnad. Berörda myndigheter får i uppdrag att analysera nuvarande regelverk.

9 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Kommunal vuxenutbildning-fortsatt utveckling -Mångfald av anordnare -Lärande och intyg -Lokala kurser -Individuella studieplaner -Validering och prövning -Grundläggande vuxenutbildning Förslag: Skolverket får i uppdrag att analysera behovet av förändring av grundläggande vuxenutbildning och lokala kurser. Berörda myndigheters regelverk analyseras.(nämnt tidigare men berör även dessa områden).

10 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t En vidgad roll för SSV -Stödjande roll till kommunerna -Samverkan med DISTUM betonas -Gemensam styrelse för skolorna från 1/7 01 (beslutad) -Skall utgöra en myndighet från 1 juli 01 Förslag: Ändring i lagen som innebär att skolorna skall stödja kommunernas användning av distansmetoder förutom att erbjuda utbildning. Skolorna tilldelas under 02-03 11 milj för utveckling av verksamheten. Tillsammans med SIH utveckla läromedel och distansmetoder för personer med teckenspråk. 10 milj.kr. från 02

11 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Svenskundervisning för invandrare. (sfi) -Utbildningen differentieras och anpassas till olika deltagares förutsättningar och behov -Vikten av ämneskompetens i lärarkåren betonas -sfi kvarstår som egen skolform Förslag: Lagen ändras så att alla invandrare får rätt till sfi och inte bara nyanlända. Skolverket får i uppdrag att ta fram ny kursplan och undersöka möjligheterna att sfi kan genomföras i högskolan. En satsning på kompetensutveckling aviseras under 01, 7,5 milj avsätts. Centret för sfi vid lärarhögskolan i Stockholm permanentas.

12 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t SÄRVUX -Särvux byggs ut i syfte att öka undervisningstiden och därmed underlätta för personerna att nå målen -Estetisk verksamhet skall kunna erbjudas inom SÄRVUX Förslag: Ett riktat bidrag till kommunerna på 7.5 milj. Kr årligen från 02 för uppbyggnaden. Skolverket får i uppdrag att följa utvecklingen.

13 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Folkbildningen – och det livslånga lärandet - Folkbildningens roll i ett livslångt lärande betonas - Regeringens syn är att folkbildningen kan och bör fungera som en motkraft till de kommersiella, elitistiska och segregerande krafter som är så tydliga i dagens samhälle. Förslag: En statlig utvärdering skall genomföras. I propositionen redovisar regeringen ett antal frågor som bör belysas i utvärderingen.

14 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Personer med funktionshinder och det livslånga lärandet. -Regelverk och ansvarsfördelning -Olika huvudmän -Läromedel och hjälpmedel -Fysisk tillgänglighet Förslag: Nya myndigheten får 12 milj.kr. 02-05 för utveckling av läromedel för funktionshindrade. Dessutom tillförs myndigheten erforderliga resurser för att bistå skolhuvudmännen med specialpedagogiskt stöd från 02. Ca 10 milj.kr. Direktiv till en utredning om hjälpmedelsförsörjning utarbetas. Ett nationellt rådgivande organ i frågor om tillgänglighet avses inrättas.(inom socialdep. Direktiv o Organ)

15 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Förbättrade studiemedel för vuxna -Nytt studiebidrag inrättas med syfte att verka rekryterande för studier på grundskole- och gymnasienivå -Målgruppen är arbetslösa, hotas av arbetslöshet eller funktionshindrade som saknar treårig gymnasieutbildning -Utgår under max. 50 veckor, personen måste vara 25 år -Påverkar inte tiden med vanliga studiemedel - Antalet bidrag är begränsat, kommunen tilldelas en planeringsram och gör prioriteringar. CSN beslutar. - Obeskattat bidrag med7 200 kronor per månad, eller i vissa fall med ca 8 800 kr/mån. Förslag: Beslut om inrättande från 03, 2 miljarder.kr/år. Återkommer med lagförslag

16 U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Nationell styrning -Riktat statsbidrag till kommuner och folkbildningen 03-05 att genomföra en viss utbildningsvolym, som står i en given relation till det statliga bidraget och att utveckla förutsättningarna för vuxnas lärande enligt den strategi som regeringen föreslår i propositionen. -Lagändring, så att utbildningen skall ligga på en gymnasial nivå men inte nödvändigt ingå i gymnasieskolans program - Utarbeta en helt ny förordning för kommunal vuxenutbildning Förslag: 47 000 platser till kommunerna 7 000 platser till folk- Bildningen, kostnad 1,9 miljarder kronor/år. Uppdrag till Skolverket att ta fram förslag för uppföljning.


Ladda ner ppt "U t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t Proposition 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen."

Liknande presentationer


Google-annonser