Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De politiska ideologierna Karl Marx Adam Smith Edmund Burke.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De politiska ideologierna Karl Marx Adam Smith Edmund Burke."— Presentationens avskrift:

1 De politiska ideologierna Karl Marx Adam Smith Edmund Burke

2 Ideologi vad är det?  Ideo = idé  Logi = Lära, vetenskap

3 Dagens samhälle – Politik – Framtidens samhälle (Analys) (Strategi) (Utopi)

4 Det tre stora! Ideologier SocialismLiberalismKonservatism

5 Liberalismen  Uppstod som en reaktion mot Kungen och adelns makt  Liber – Fri  Frihandel  Individens frihet, så länge den inte skadar någon annan

6 Liberalismens ursprung  Upplysningen, 1700-tal  Kulminerade i och med franska revolutionen 1789.  Folket skulle frigöras och det gamla skulle rivas bort.  Frihet, Jämlikhet, Broderskap

7 Profiler inom Liberalismen  Adam Smith  John Stuart Mill  Inga Kvinnor!  Liberalismen ser kvinnorna som alla andra samhällsmedborgare.  Ställer sig negativa till kvoteringar.

8 Liberalismen  Liberalismen anses vara arbetarklassens ideologi historiskt tills socialismen.  Men liberalismen undviker helst att prata om klasser utan ser hellre alla som enskilda individer.  Det är inga skillnader mellan kön, ras, klass eller nation.

9 Liberalismens syn på Marknaden  Den osynliga handens politik  Marknaden styrs av krafter som utbud och efterfrågan.  Lyckade satsningar får diffusionseffekter  Marknaden gör ofta fel – men är bra på att rätta till dem själv

10 Varför marknadsekonomi?  En mänsklig rättighet att få binda vilka kontrakt/starta verksamheter med vem man vill så länge det inte inkräktar på en annan persons grundläggande fri- och rättigheter. -Det spelar alltså ingen roll om denna verksamhet är lönsam, nyttig eller bra!  Marknadsekonomi är det bästa av alla andra alternativ.

11 Liberalismens utvecklingssyn  Linjär utvecklingssyn, samhället går hela tiden framåt.  Denna utveckling måste vara naturlig och kan ej tvingas på människan.

12 Liberalismens syn på staten  Staten är ett nödvändigt ont vars främsta syfte är att skydda individerna.

13 Liberalismens människosyn  Människan är rationell  Hittar sina mål genom att pröva och värdera olika vägar för att nå detta.  Exempel en utlandssemester  Som rationell människa lär vi oss av andra som redan har lyckats = Diffussion

14 Liberalismens uppdelning Liberalism NyliberalismSocialliberalism

15  Betonar individens fri- och rättigheter men anser att staten bör ha en större roll för att kunna säkerställa alla individers chanser att kunna lyckas i samhället.  Staten ska garantera människorna grundläggande tryggheter som bl.a. sjukvård och utbildning.  Staten ska även i viss mån kliva in och justera marknaden där den inte fungerar.

16 Nyliberalism  Nattväktarstat - Staten ska bara ha hand om de absolut nödvändigaste så individen kan sova gott om natten - Staten ansvarar för polis, domstolsväsende och försvar

17 Nyliberalism  Välfärdsstaten bör privatiseras och betalas av de som utnyttjar den.  Områden som skulle privatiseras: skolor, forskning, sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst  Detta skulle då betalas genom olika former av försäkringar

18 Konservatismen  Conservare = Bevara  Konservatismen – en ovilja att förändra sig  En motståndslära till upplysningstiden och den franska revolutionen

19 Konservatismen  Konservatismen är ej emot förändringar av samhället så länge dessa sker långsamt och försiktigt.  Förändringarna bör helst stödja existensen av det rådande samhället snarare än försöka skapa ett nytt.

20 Konservatismen och kvinnorna  Modern konservatism accepterar idag tanken på jämställdhet mellan män och kvinnor men…  Det viktigaste är att familjen sätts i centrum  Kvinnans koppling till hemmet och barnen är av naturen given och bör därför komma före alla jämställdhetsambitioner.

21 Konservatismen och människan  Kommuniteten är en av konservatismens grunder.  Kommuniteten är något som står över den enskilda individen. Detta kan vara familjen, släkten, församlingen, hembygden, nationen.  En naturlig grupp som ej bildats tillfälligt eller grundat på människans fria val.

22 Konservatismen och marknaden  Frihandel utifrån nationens förutsättningar  Vissa delar av marknaden kan behöva skyddas.  Naturresurser kan staten gärna kontrollera så att ett planerat utnyttjande av resurserna gynnar vår gemensamma välfärd.

23 Konservatismens kunskapssyn  Tyst kunskap – all kunskap kan inte skrivas ner, det finns en intuition och känsla hos människan om vad som är rätt och fel.  Vi behöver praktisera för att lära oss.

24 Konservatismen och staten  Staten har vuxit sig fram under flera generationer och är därför av högt värde.  Kungahuset är liksom staten grundat på mångårig tradition och kan därför inte avskaffas hur som helst.  Konservatismen har liksom Liberalismen inte någon utopi utan jobbar hellre för att förbättra det samhälle vi har idag snarare än att utveckla något nytt.

25 Socialismen  Socialis – ”sällskaplig”  Strävan mot det klasslösa samhället  Växte fram ur den Franska revolutionen  Flytta makten från adeln och kungen ner till folket

26 Socialismen  Stod på samma sida som Liberalisterna under FR men skiljer sig i sitt sätt att förändra.  Liberalisterna ville förändra juridiskt via reformer medan Socialister förespråkade mer radikala lösningar.  Positiv människosyn

27 ”För var och en efter förmåga till var och en efter behov”  Om alla får sina behov tillgodosedda skapas ”goda spiraler”  Människan får chansen att utveckla sin fulla potential och ha ett gott utbyte med andra människor

28 Kända tänkare inom socialismen  Karl Marx – ”Det kommunistiska manifestet”

29 Socialismen och kvinnorna  Kvinnans frigörelse från förtryck kan endast ske genom arbetarklassens frigörelse  Att bara frigöra kvinnorna blir omöjligt  Jämställdhetsfrågan har kommit att bli en viktig del av Socialismen.

30 Utveckling av samhället  Socialismens utvecklingssyn är progressiv. Utvecklingen ska påskyndas.  Konservativa ställer sig skeptiska till detta. Varför förändra?  Liberalister gillar tanken om utveckling men gillar inte idén om att den ska påskyndas. Detta ska ske naturligt.

31 Socialism  Utgår från ett klasstänkande  Makten ligger hos överklassen som styr samhället  Socialismen utgår från arbetarnas, proletärernas, frigörelse  Arbetaren måste bli medveten om de orättvisor som föregår (klassamhället) för att kunna bli en del av arbetarklassen.

32 Ekonomiskt system  Planekonomi  Staten styr vad som ska produceras och i vilken kvantitet  Inga möjligheter till val av produkt för konsumenten

33 Kunskapssyn  Teori och praktik blandas  Människan prövar sig fram till den rätta vägen  Människan måste frigöras från sina föreställningar. Samhällsstrukturer måste brytas för att insikter ska kunna uppnås

34 Socialismen och staten  Staten är en påtvingad institution som ser till att hålla arbetarklassen i schakt.  När arbetarklassen tar över blir staten ett instrument för deras syften  När sedan klasserna försvinner kommer staten självdö. Den behövs helt enkelt inte längre.


Ladda ner ppt "De politiska ideologierna Karl Marx Adam Smith Edmund Burke."

Liknande presentationer


Google-annonser