Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsindustrins vägval i en klimatbegränsad värld

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsindustrins vägval i en klimatbegränsad värld"— Presentationens avskrift:

1 Skogsindustrins vägval i en klimatbegränsad värld
Karin Ericsson, Lars Nilsson, Måns Nilsson och Christian Stenqvist

2 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008
Presentation Kort om svensk skogsindustri Skogsindustristudien i CANES Upplägg Iakttagelser så här långt Kommentarer och idéer? CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

3 Svensk utrikeshandel 2006 fördelad på varugrupper
Miljarder SEK CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

4 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008
Svensk skogsindustri Sågverksindustrin Fiberskivindustrin Massa- och pappersindustrin CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

5 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008
Aktörer 29 företag/koncerner är verksamma i Sverige De 4 största: SCA, Stora Enso, Holmen, Södra Cell Heterogen grupp Skogsinnehav Produkter (mekanisk eller kemisk massa, kartong, tryckpapper, tidningspapper, tissue etc) Huvudsakligen svenska, men även utländska (finska) ägare CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

6 Energianvändning i massa- och pappersindustrin 2006
CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

7 CANES-studien Syfte: Att studera hur energi- och klimatpolitiken, i samverkan med andra faktorer, kommer att forma utvecklingen av svensk skogsindustri Angreppssätt: Kvalitativ, och delvis kvantitativ, analys av skogsindustrins utveckling under de senaste åren

8 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008
Empiriskt material Semistrukturerade intervjuer Gjorda intervjuer: Leif Westin (Vattenfall, elsäljare) Gunnar Modig (IMES, Norske Veritas) Mikael Hannus (Energidirektör Stora Enso) Marianne Svensen och Lars-Erik Axelsson (Skogsindustrierna) ….. Remissyttranden (position papers) Branschtidningar CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

9 Analytiskt ramverk Nuläge och bakåtblick
Politiska drivkrafter Externa drivkrafter Produktions- och processförändringar Organisatoriska förändringar inom branschen Nya affärsmöjligheter CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

10 Politiska drivkrafter: Energi- och klimatpolitik
Hot: Ökade energikostnader Direkt: ETS Indirekt: Högre elpris (ETS) Ökad betalningsvilja för biobränslen => högre råvarukostnad Möjligheter: Styrka: Produkter (i synnerhet trävaror) baseras på förnybar råvara och små CO2-utsläpp vid produktion. Inkomster från försäljning av biobränsleöverskott och gröna elcertifikat. CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

11 Skogsindustrins klimatmanifest
Presenterades de 22 april 2008 och består av: 5 åtaganden: Öka tillväxten i skogen med 20% fram till 2020. Sluta använda fossila bränslen i tillverkningsprocesserna fram till 2020. Minska utsläppen av CO2 från transporter med 20% fram till 2020. Öka uttaget av biobränslen från skogen med 20 TWh. Fördubbla forskningsresurserna fram till 2030. och ett krav: Räkna in skogens värde som kolsänka i den internationella och nationella klimatpolitiken. CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

12 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008
Miljölagstiftning Skogsvårdslagen (Forestry Act) Två jämställda mål: Produktion (1903) och miljö (1993) En skogspolitik i takt med tiden (Prop. 18 mars 2008) förordar aktivt skogsbruk och vill främja tillväxt-stimulerande åtgärder. Miljöbalken (The Environmental Code) Tillståndsprövning Naturreservat CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

13 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008
Externa drivkrafter Ökad konkurrens från tillväxtmarknader (varierar mellan produktsegment) Massaproduktion i Sydamerika Pappersproduktion i Kina Dollarkurs Ryska exporttullar på virke (€10/m3 (2006) => €50/m3 (2009) Konjunkturcykler (tidningspapper och emballage) Miljökrav från kunder Certifiering av skog (FSC, PEFC) Utveckling av carbon footprint för pappersprodukter CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

14 Produktions- och processförändringar
Nedläggning av ett antal bruk och fler väntar t.ex. Utansjö (Rottneros) och Norrsundet (Stora Enso) Minskad användning av fossila bränslen vid bruken genom Energieffektivisering Ökad biobränsleanvändning Ökad elproduktion i mottryck Turbininvesteringar CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

15 Biobränslebaserad elproduktion i skogsindustrin
Införande av elcertifikatsystemet CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

16 Organisatoriska förändringar inom skogsbranschen
Lobbyverksamhet Skogsindustrierna, CEPI En nationell strategiska forskningsagenda (NRA) lanserades 2006 Inspirerad av av den europeiska teknologi-plattformen ”Forest-based Sector Technology Platform” (2006) Fortsatt stark normativ och kognitiv gemenskap framför allt i synen på skogen skogsråvaran. CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

17 Organisatoriska förändringar gentemot andra branscher
Samverkan med andra industribranscher SKGS (Skogen, kemin, gruvorna och stålet) (lobby) BasEl (Basindustriernas Elektricitets AB) (2005), VindIn (2006) Kraftindustrin Förändrad relation genom avregleringen CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

18 Nya affärsmöjligheter
”Vägen framåt för svensk skogsnäring ligger i en utveckling mot produkter med högre förädlingsvärde och i att finna nya affärsmöjligheter baserade på skogen som resurs.” Från NRA (2006) CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

19 Nya affärsmöjligheter - Energi
Ökad mottryckproduktion Södra (exporterar 300 GWh el per år) Ökad export av spillvärme som fjärrvärme Skogen - strategisk resurs för vindkraft VindIn (2006) SCA+Statkraft planerar 7 vindkraftsparker (2,8 TWh) Södra (3*2 MW 2009, därefter ytterligare 20 st) Småskalig vattenkraft Ökad biobränsleförsäljning Ökat uttag av avverkningsrester Energieffektivisering (Södra) CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

20 Nya affärsmöjligheter - Kemikalier, biomaterial, biodrivmedel etc
Förfinade produkter och närmare kunden, men inga stora förändringar. Domsjö Fabriker (1999) – ett bioraffinaderi Från pappersmassa till specialprodukter Huvudprodukt: dissolvingcellulosa (Livsmedel, läkemedel, textilier och färg) Andra produkter: Etanol, biogas, lignosulfonat (betongindustrin) Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå Idag: Pilotanläggning med svartlutsförgasning På gång: Chemrec ska bygga demonstrationsanläggning för DME-produktion, har erhållit 100 milj SEK från Energimyndigheten (april 2008) CANES-möte Stockholm 21 maj 2008

21 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008
Kommentarer Hur ska man ser på framtiden? Knapphändiga svar från intervjupersonerna Scenarier? Annat? CANES-möte Stockholm 21 maj 2008


Ladda ner ppt "Skogsindustrins vägval i en klimatbegränsad värld"

Liknande presentationer


Google-annonser