Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsindustrins vägval i en klimatbegränsad värld Karin Ericsson, Lars Nilsson, Måns Nilsson och Christian Stenqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsindustrins vägval i en klimatbegränsad värld Karin Ericsson, Lars Nilsson, Måns Nilsson och Christian Stenqvist."— Presentationens avskrift:

1 Skogsindustrins vägval i en klimatbegränsad värld Karin Ericsson, Lars Nilsson, Måns Nilsson och Christian Stenqvist

2 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Presentation Kort om svensk skogsindustri Skogsindustristudien i CANES –Upplägg –Iakttagelser så här långt –Kommentarer och idéer?

3 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Svensk utrikeshandel 2006 fördelad på varugrupper Miljarder SEK

4 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Svensk skogsindustri Sågverksindustrin Fiberskivindustrin Massa- och pappersindustrin

5 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Aktörer 29 företag/koncerner är verksamma i Sverige De 4 största: SCA, Stora Enso, Holmen, Södra Cell Heterogen grupp –Skogsinnehav –Produkter (mekanisk eller kemisk massa, kartong, tryckpapper, tidningspapper, tissue etc) Huvudsakligen svenska, men även utländska (finska) ägare

6 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Energianvändning i massa- och pappersindustrin 2006

7 Syfte: Att studera hur energi- och klimatpolitiken, i samverkan med andra faktorer, kommer att forma utvecklingen av svensk skogsindustri Angreppssätt: Kvalitativ, och delvis kvantitativ, analys av skogsindustrins utveckling under de senaste åren CANES-studien

8 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Empiriskt material Semistrukturerade intervjuer Gjorda intervjuer: –Leif Westin (Vattenfall, elsäljare) –Gunnar Modig (IMES, Norske Veritas) –Mikael Hannus (Energidirektör Stora Enso) –Marianne Svensen och Lars-Erik Axelsson (Skogsindustrierna) –….. Remissyttranden (position papers) Branschtidningar

9 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Analytiskt ramverk Nuläge och bakåtblick 1.Politiska drivkrafter 2.Externa drivkrafter 3.Produktions- och processförändringar 4.Organisatoriska förändringar inom branschen 5.Nya affärsmöjligheter

10 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Politiska drivkrafter: Energi- och klimatpolitik Hot: Ökade energikostnader –Direkt: ETS –Indirekt: Högre elpris (ETS) Ökad betalningsvilja för biobränslen => högre råvarukostnad Möjligheter: Styrka: Produkter (i synnerhet trävaror) baseras på förnybar råvara och små CO2-utsläpp vid produktion. Inkomster från försäljning av biobränsleöverskott och gröna elcertifikat.

11 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Skogsindustrins klimatmanifest Presenterades de 22 april 2008 och består av: 5 åtaganden: –Öka tillväxten i skogen med 20% fram till 2020. –Sluta använda fossila bränslen i tillverkningsprocesserna fram till 2020. –Minska utsläppen av CO2 från transporter med 20% fram till 2020. –Öka uttaget av biobränslen från skogen med 20 TWh. –Fördubbla forskningsresurserna fram till 2030. och ett krav: –Räkna in skogens värde som kolsänka i den internationella och nationella klimatpolitiken.

12 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Miljölagstiftning Skogsvårdslagen (Forestry Act) –Två jämställda mål: Produktion (1903) och miljö (1993) –En skogspolitik i takt med tiden (Prop. 18 mars 2008) förordar aktivt skogsbruk och vill främja tillväxt- stimulerande åtgärder. Miljöbalken (The Environmental Code) –Tillståndsprövning –Naturreservat

13 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Externa drivkrafter Ökad konkurrens från tillväxtmarknader (varierar mellan produktsegment) –Massaproduktion i Sydamerika –Pappersproduktion i Kina Dollarkurs Ryska exporttullar på virke (€10/m3 (2006) => €50/m3 (2009) Konjunkturcykler (tidningspapper och emballage) Miljökrav från kunder –Certifiering av skog (FSC, PEFC) –Utveckling av carbon footprint för pappersprodukter

14 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Produktions- och processförändringar Nedläggning av ett antal bruk och fler väntar –t.ex. Utansjö (Rottneros) och Norrsundet (Stora Enso) Minskad användning av fossila bränslen vid bruken genom –Energieffektivisering –Ökad biobränsleanvändning Ökad elproduktion i mottryck –Turbininvesteringar –Energieffektivisering

15 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Biobränslebaserad elproduktion i skogsindustrin Införande av elcertifikatsystemet

16 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Organisatoriska förändringar inom skogsbranschen Lobbyverksamhet –Skogsindustrierna, CEPI En nationell strategiska forskningsagenda (NRA) lanserades 2006 –Inspirerad av av den europeiska teknologi-plattformen ”Forest-based Sector Technology Platform” (2006) Fortsatt stark normativ och kognitiv gemenskap framför allt i synen på skogen skogsråvaran.

17 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Organisatoriska förändringar gentemot andra branscher Samverkan med andra industribranscher –SKGS (Skogen, kemin, gruvorna och stålet) (lobby) –BasEl (Basindustriernas Elektricitets AB) (2005), VindIn (2006) Kraftindustrin –Förändrad relation genom avregleringen

18 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Nya affärsmöjligheter ”Vägen framåt för svensk skogsnäring ligger i en utveckling mot produkter med högre förädlingsvärde och i att finna nya affärsmöjligheter baserade på skogen som resurs.” Från NRA (2006)

19 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Nya affärsmöjligheter - Energi Ökad mottryckproduktion –Södra (exporterar 300 GWh el per år) Ökad export av spillvärme som fjärrvärme Skogen - strategisk resurs för vindkraft –VindIn (2006) –SCA+Statkraft planerar 7 vindkraftsparker (2,8 TWh) –Södra (3*2 MW 2009, därefter ytterligare 20 st) Småskalig vattenkraft Ökad biobränsleförsäljning –Ökat uttag av avverkningsrester –Energieffektivisering (Södra)

20 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Nya affärsmöjligheter - Kemikalier, biomaterial, biodrivmedel etc Förfinade produkter och närmare kunden, men inga stora förändringar. Domsjö Fabriker (1999) – ett bioraffinaderi –Från pappersmassa till specialprodukter –Huvudprodukt: dissolvingcellulosa (Livsmedel, läkemedel, textilier och färg) –Andra produkter: Etanol, biogas, lignosulfonat (betongindustrin) Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå –Idag: Pilotanläggning med svartlutsförgasning –På gång: Chemrec ska bygga demonstrationsanläggning för DME-produktion, har erhållit 100 milj SEK från Energimyndigheten (april 2008)

21 CANES-möte Stockholm 21 maj 2008 Kommentarer Hur ska man ser på framtiden? –Knapphändiga svar från intervjupersonerna –Scenarier? Annat?


Ladda ner ppt "Skogsindustrins vägval i en klimatbegränsad värld Karin Ericsson, Lars Nilsson, Måns Nilsson och Christian Stenqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser