Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation, Värmeforskdagarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation, Värmeforskdagarna"— Presentationens avskrift:

1 Presentation, Värmeforskdagarna
BIOKONK konsekvenser för energi- och skogssektorerna av förändrad efterfrågan på biomassa Presentation, Värmeforskdagarna Stefan Åström, IVL,

2 BIOKONK - deltagare ELFORSK EME analys IVL PROFU
VATTENFALL UTVECKLING AB Profu

3 BIOKONK - syften Studera konsekvenser av ökad efterfrågan på biomassa från: EU:s klimatstrategier krav på försörjningstrygghet förändringar inom cellulosaindustrin olika styrmedel kring biomassa Påverkan på energisystem i Norden Konsekvenserna för skogsindustrin

4 BIOKONK - delprojekt 1. Biomassapotentialen i Sverige, Norden och EU
2. Utvecklingen inom transportsektorn 3. Utvecklingen inom energisektorn 4. Utvecklingen inom skogsindustrin 5. Utvecklingen inom andra sektorer 6. Styrmedel 7. Analys och sammanställning

5 BIOKONK - analyskoncept
Bakgrundsinformation Översikt av kunskapsläget avseende råvaror, sektorer och priser Dataunderlag, från berörda sektorer Kvantitativ analys ‘EBS’-modellen MARKAL Andra pågående projekt NEP / Pathways Konsekvensanalys Övriga omvärldsfaktorer avseende branschtillväxt, teknologiutveckling Andra miljöaspekter

6 BIOKONK - biomassapotential Sverige
Meta-analys av tidigare studier: KVA:s uttalande om bioenergi 2007 Potential 20 TWh skogsråvara Potential 27 TWh jordbruksgrödor Lundmark 2007 Utbudskurvor för biomassa

7 BIOKONK – transportsektorn i Sverige
Potentiell efterfrågan av biodrivmedel i Sverige år 2020

8 BIOKONK - energisektorn: efterfrågan biobränsle

9 BIOKONK - energisektorn: pris el och fjärrvärme

10 BIOKONK - skogsindustrin
Läge/Drivkrafter Ökad pappersefterfrågan i världen Internationalisering av företagen – utbyggnad på nya marknader Nedläggning av bruk i Sverige (Norrsundet , Utansjö) Konkurrens från Brasilien, Nordamerika, nya länder, återvinning mm Minskad tillförsel av råvara från Ryssland? Ökad potentiell konkurrens om råvaran från energi o transport-sektorerna Kraftigt ökade pelletspriser –höjt pris på massaved?? ETS, Elcertifikat, Ökade elpriser motiverar mer biobaserad elproduktion Utökad elkapacitet och elproduktion i minst 8 st bruk senaste åren Potential för ökat biomasseuttag i Sverige (+ 20 TWh eller mer )

11 BIOKONK - andra sektorer (uppvärmning)
Basförutsättningar Struktur, bruttopotentialer Drivkrafter CO2-minskning ETS Specificerad el Oljeberoende, Förnybarhet Energieffektivisering 20 % ? Lågenergibyggnader, nya normer Miljökrav, partiklar Värmepumpteknikutveckling Ökade kylbehov Implicit efterfrågeelasticitet - Konkurrensförhållanden - Prisberoende - Övriga faktorer

12 BIOKONK - andra sektorer (uppvärmning småhus)
Grupp Brutto-potential 2006 TWh nettoenergi Brutto-potential bio 2006 TWh insatt energi Konkurrens Förutsättningar för bioenergi Oljevärmda hus 2,7-2,9 4 Värmep. (fjärrvärme) Restriktioner i tätorter kan minska potentialen Vattenburen elvärme i kombipannor 1,7 2,5 Relativt lätt om lagerutrymme finns Elpannor 4,5 6,4 (fjärrv) Komplettering med skorsten och lager ger sämre ekonomi Elvärme med kompl luftvärmepump ? 0? Tveksam ekonomi Direktel Värmepump Mycket tveksam ekonomi Berg-, mark-,sjö- värmepump Ointressant

13 BIOKONK - analys EBS-modellen
MARKAL Indata, Efterfrågan & Utbud Styrmedel, prognoser Viss ökad efterfrågan Ökad produktionskostnad Ändrad efterfrågan sektorer Ändrad produktionskostnad Skifte i utbudskurvor? Ändrad produktionskostnad Skifte i råvarumix? Ändrad produktionskostnad Efterfrågad kvantitet och råvarupris MARKAL

14 BIOKONK - analys MARKAL

15 BIOKONK – prel. exempel på sammanfattande analys

16 BIOKONK – analys Centrala antaganden:
Utbud av spån och flis styrs av utbud timmer. Utbuds-substitution mellan GROT och massaved Viss prisanpassning i råvaruanvändning inom en sektor Import tillåten för vissa råvaror

17 BIOKONK – diskussion Påverkan på sektorer:
Råvarupriser påverkar sektorerna olika mycket Andra faktorer med stor påverkan är Efterfrågan på slutprodukter, Internationell situation Förändringar i omvärlden (exv oljepriser) En samlad diskussion av kvantitativa resultat krävs!

18 BIOKONK / NEP / Pathways
7 modeller en expertgrupp traditionell analys

19 BIOKONK – fortsättning av projektet
Fortsatt modellutveckling Datainsamling från delprojekt Scenarios och styrmedel Konsekvensanalys för sektorer Översikt av övriga miljökonsekvenser Preliminärt slutdatum – maj 2008


Ladda ner ppt "Presentation, Värmeforskdagarna"

Liknande presentationer


Google-annonser