Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIOKONK konsekvenser för energi- och skogssektorerna av förändrad efterfrågan på biomassa Presentation, Värmeforskdagarna Stefan Åström, IVL, 2008-01-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIOKONK konsekvenser för energi- och skogssektorerna av förändrad efterfrågan på biomassa Presentation, Värmeforskdagarna Stefan Åström, IVL, 2008-01-25."— Presentationens avskrift:

1 BIOKONK konsekvenser för energi- och skogssektorerna av förändrad efterfrågan på biomassa Presentation, Värmeforskdagarna Stefan Åström, IVL, 2008-01-25

2 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK - deltagare  ELFORSK  EME analys  IVL  PROFU  VATTENFALL UTVECKLING AB Profu

3 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK - syften  Studera konsekvenser av ökad efterfrågan på biomassa från: –EU:s klimatstrategier –krav på försörjningstrygghet –förändringar inom cellulosaindustrin –olika styrmedel kring biomassa  Påverkan på energisystem i Norden  Konsekvenserna för skogsindustrin

4 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK - delprojekt 1. Biomassapotentialen i Sverige, Norden och EU 2. Utvecklingen inom transportsektorn 3. Utvecklingen inom energisektorn 4. Utvecklingen inom skogsindustrin 5. Utvecklingen inom andra sektorer 6. Styrmedel 7. Analys och sammanställning

5 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK - analyskoncept  Bakgrundsinformation –Översikt av kunskapsläget avseende råvaror, sektorer och priser –Dataunderlag, från berörda sektorer  Kvantitativ analys –‘EBS’-modellen –MARKAL –Andra pågående projekt NEP / Pathways  Konsekvensanalys –Övriga omvärldsfaktorer avseende branschtillväxt, teknologiutveckling –Andra miljöaspekter

6 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK - biomassapotential Sverige Meta-analys av tidigare studier: KVA:s uttalande om bioenergi 2007 • Potential 20 TWh skogsråvara • Potential 27 TWh jordbruksgrödor Lundmark 2007 • Utbudskurvor för biomassa

7 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK – transportsektorn i Sverige Potentiell efterfrågan av biodrivmedel i Sverige år 2020

8 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK - energisektorn: efterfrågan biobränsle

9 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK - energisektorn: pris el och fjärrvärme

10 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK - skogsindustrin  Läge/Drivkrafter –Ökad pappersefterfrågan i världen –Internationalisering av företagen – utbyggnad på nya marknader –Nedläggning av bruk i Sverige (Norrsundet, Utansjö) –Konkurrens från Brasilien, Nordamerika, nya länder, återvinning mm –Minskad tillförsel av råvara från Ryssland? –Ökad potentiell konkurrens om råvaran från energi o transport- sektorerna –Kraftigt ökade pelletspriser –höjt pris på massaved?? –ETS, Elcertifikat, Ökade elpriser motiverar mer biobaserad elproduktion –Utökad elkapacitet och elproduktion i minst 8 st bruk senaste åren –Potential för ökat biomasseuttag i Sverige (+ 20 TWh eller mer )

11 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK - andra sektorer (uppvärmning)  Basförutsättningar –Struktur, bruttopotentialer  Drivkrafter –CO2-minskning –ETS –Specificerad el –Oljeberoende, Förnybarhet –Energieffektivisering 20 % ? –Lågenergibyggnader, nya normer –Miljökrav, partiklar –Värmepumpteknikutveckling –Ökade kylbehov  Implicit efterfrågeelasticitet - Konkurrensförhållanden - Prisberoende - Övriga faktorer

12 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK - andra sektorer (uppvärmning småhus) GruppBrutto- potential 2006 TWh nettoenergi Brutto- potential bio 2006 TWh insatt energi KonkurrensFörutsättningar för bioenergi Oljevärmda hus2,7-2,94Värmep. (fjärrvärme) Restriktioner i tätorter kan minska potentialen Vattenburen elvärme i kombipannor 1,7 2,5Värmep. (fjärrvärme) Relativt lätt om lagerutrymme finns Elpannor4,5 6,4Värmep. (fjärrv) Komplettering med skorsten och lager ger sämre ekonomi Elvärme med kompl luftvärmepump ?0? Tveksam ekonomi Direktel ?0?VärmepumpMycket tveksam ekonomi Berg-, mark-,sjö- värmepump ? 0?Ointressant

13 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK - analys EBS-modellen MARKAL Efterfrågad kvantitet och råvarupris Ändrad efterfrågan sektorer Skifte i utbudskurvor? Skifte i råvarumix? Ändrad produktionskostnad Viss ökad efterfråganÖkad produktionskostnad Styrmedel, prognoser Indata, Efterfrågan & Utbud

14 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK - analys MARKAL

15 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK – prel. exempel på sammanfattande analys

16 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK – analys  Utbud av spån och flis styrs av utbud timmer.  Utbuds-substitution mellan GROT och massaved  Viss prisanpassning i råvaruanvändning inom en sektor  Import tillåten för vissa råvaror Centrala antaganden:

17 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK – diskussion  Råvarupriser påverkar sektorerna olika mycket  Andra faktorer med stor påverkan är –Efterfrågan på slutprodukter, –Internationell situation –Förändringar i omvärlden (exv oljepriser) Påverkan på sektorer: En samlad diskussion av kvantitativa resultat krävs!

18 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK / NEP / Pathways 7 modeller en expertgrupp traditionell analys

19 BIOKONK Stefan Åström, IVL, 080125 BIOKONK – fortsättning av projektet  Fortsatt modellutveckling  Datainsamling från delprojekt  Scenarios och styrmedel  Konsekvensanalys för sektorer  Översikt av övriga miljökonsekvenser  Preliminärt slutdatum – maj 2008


Ladda ner ppt "BIOKONK konsekvenser för energi- och skogssektorerna av förändrad efterfrågan på biomassa Presentation, Värmeforskdagarna Stefan Åström, IVL, 2008-01-25."

Liknande presentationer


Google-annonser