Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LETS Governing transitions towards Low carbon Energy and Transport Systems for 2050.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LETS Governing transitions towards Low carbon Energy and Transport Systems for 2050."— Presentationens avskrift:

1 LETS Governing transitions towards Low carbon Energy and Transport Systems for 2050

2 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Utvecklingen globalt Mellan 1970 och 2004 har koldioxidutsläppen ökat med 70%. (Källa: IPCC)

3 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum En förändring är möjlig! Energitillgång vid lokal värmeproduktion i Sverige under perioden 1960-2007. (K. Ericsson)

4 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum LETS Utgångspunkt: Det är tekniskt möjligt och ekonomiskt genomförbart att ställa om till ett koldioxidsnålt samhälle – nu är det dags att finna vägarna dit! Syfte: Ta fram förslag på hur Sverige ska styra mot koldioxidsnåla och hållbara energi- och transportsystem. Målet är att minska våra utsläpp av växthusgaser så mycket att den globala uppvärmningen begränsas till 2 grader år 2050. Form: Tvärvetenskapligt forskningsprogram som pågår 2009-2012. Förväntat resultat: Forskningen ska bidra med kunskap så att exempelvis politiska beslut och myndighetsbeslut blir mer välgrundade.

5 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Forskningsområden Forskningen i LETS omfattas av sex områden (Work Packages): WP0: Studier av framtida scenarier och modeller –Vilka är vägarna fram till ett koldioxidsnålt samhälle? WP1: Ekonomiska och politiska styrmedel –Hur ska vi styra och vilka institutioner behövs? WP2: Urban och regional planering samt infrastruktur –Hur ska vi styra för att färdas, transportera, bygga och bo mer hållbart? WP3: Marknad och industri för framställning av bioenergi –Hur ska andelen bioenergi öka på ett långsiktigt hållbart sätt? WP4: Frivilliga styrmedel på konsumentnivå –Hur mycket är konsumenterna beredda att göra på frivillig väg? WP5: Logistik och godstransporter –Hur ska logistikupplägg och godstransporter utformas för att vara koldioxidsnåla?

6 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Målgrupper Beslutsfattare Myndigheter och offentliga förvaltningar Andra forskare (inom och utanför LETS) Näringsliv Organisationer Intresserad allmänhet

7 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Ett tvärvetenskapligt program Miljö- och Energisystem Statsvetenskapliga Institutionen Ekonomihögskolan Institutionen för Teknik och Samhälle Institutet för Livsmedelsekonomiska Analyser Institutionen för Designvetenskap Institutionen för Teknisk ekonomi och Logistik Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) Forskningspolitiska Institutet Luleå Tekniska Universitet Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk geografi Juridiska Fakulteten Trivector

8 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Finansiärer

9 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Organisation WP0: Scenarios & Alternative Pathways for LETS 2050 WP0: Comparative Analysis & Synthesis WP0: Scenarios & Alternative Pathways for LETS 2050 WP0: Comparative Analysis & Synthesis WP1 Governance, Institutions & Policy WP1 Governance, Institutions & Policy WP2 Urban and Regional Planning and Infrastructure WP2 Urban and Regional Planning and Infrastructure WP3 Markets, Industry and Policy for Bioenergy WP3 Markets, Industry and Policy for Bioenergy WP4 Citizen- Consumers and Voluntary Instruments WP4 Citizen- Consumers and Voluntary Instruments Communication & Outcomes Communication & Outcomes Steering Group and Program Management Steering Group and Program Management Advisory Group & Key Stakeholders WP5 Logistics and Goods transport WP5 Logistics and Goods transport

10 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum WP0 Studera alternativa utvecklingsvägar mot ett koldioxidsnålt samhälle med fokus både på tekniska lösningar och livsstilsförändringar. Kritisk analys av existerande teknik-, energi- och policyscenarier. Identifiera de viktigaste politiska, ekonomiska och social utmaningar som en omställning av energi- och transportsystemet innebär. Fungera som ett analytiskt ramverk för övriga WP:s i projektet samt syntetisera resultaten av projektet. Vilka är vägarna fram till ett koldioxidsnålt samhälle?

11 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum WP1 Studera policyvägar, institutioner och styrmedel som är nödvändiga för implementeringen av LETS. Två kritiska nyckeldilemman; demokrati mot effektivitet och temporär mot dynamisk konsistens. Analys av hur olika styrmodeller och policy- instrument kan hantera ovan nyckeldilemman och reducera intressekonflikter mellan generationer och olika intressegrupper. Förslag på hur institutioner, miljöpolitik etc. kan reformeras och hur nya institutioner kan byggas för att förbereda de ekonomiska och politiska systemen för de framtida utmaningarna. Hur ska vi styra och vilka institutioner behövs?

12 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum WP2 Analysera hur regional planering och förändringar i infrastrukturen kan komma att minska CO 2 -utsläppen. Denna kunskap kommer sedan att användas för att föreslå rekommendationer till förändringar i dagens planeringsverktyg och styrmedel. Arbetar i dialog mellan forskare och praktiker. Hur ska vi styra för att färdas, transportera, bygga och bo mer hållbart?

13 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum WP3 Studera kostnadseffektiva och hållbara vägar för att delvis ersätta fossila bränslen med bioenergi. Nyckelfrågor är hur ökad konkurrens om mark påverkar: –livsmedelsmarknaderna i i- och u-land, samt –konkurrenskraften och utvecklingen hos svensk massaindustri. Analys av interaktionen mellan mål- och politikområden både i ett nationellt och internationellt perspektiv, samt analys av råvaror och teknik ur ett svenskt perspektiv. Identifiera och peka på hur mål- och intressekonflikter kan hanteras, samt ge förslag på styrmedel och åtgärder för att genomföra omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Hur ska andelen bioenergi öka på ett långsiktigt hållbart sätt?

14 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum WP4 Att – genom dialog mellan forskare och praktiker – ge kunskap om hur man kan förbättra frivilliga instrument för minskad klimatpåverkan och stimulera ett större konsumentengagemang för att med instrumentens hjälp förändra vardagsrutiner. Tre delstudier: Mobility Management (utformning & test med koppling till allmänhetens resvanor). Klimatmärkningssystem för ökat konsument- engagemang genom ändrade val av varor och tjänster. Modifieringar av kolkreditstandarder för nå dess CO 2 -minskande potential. Hur mycket är konsumenterna beredda att göra på frivillig väg?

15 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum WP5 Studera samspelet mellan logistik och godstransporter från ett företagsperspektiv som sedan kopplas till ett samhällsperspektiv. Identifiera, utveckla och presentera radikala och innovativa styrmedel och lösningar och deras konsekvenser för att nå ställda CO 2 -mål avseende godstransporter. Identifiera kritiska faktorer i interaktionen mellan företag, myndigheter och konsumenter vid genomförande och implementering av framtagna logistik- och godstransportlösningar. Hur ska logistik- upplägg och godstransporter utformas för att vara koldioxidsnåla?


Ladda ner ppt "LETS Governing transitions towards Low carbon Energy and Transport Systems for 2050."

Liknande presentationer


Google-annonser