Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översynsgruppen Foto: Kristian Svedberg, Skogsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översynsgruppen Foto: Kristian Svedberg, Skogsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Översynsgruppen Foto: Kristian Svedberg, Skogsstyrelsen

2 Vår uppgift Arbeta fram förslag på föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen för avsnitten Växt- och djurarter samt Prioritering av hänsyn. Genomföra en kontrollstation om beslutade förändringar efter del 1 samt förändringar vi föreslår nu i del 2. En fortsättning på det arbete som påbörjades sommaren 2010. Men, också en kontrollstation av helheten av de förändringar som beslutades den 31 oktober 2011 samt de förslag till förändringar som eventuellt föreslås inom ramen för detta arbete.

3 Deltagare Gunilla Kock Hansson, Skogsstyrelsen
Malin Andersson, Skogsstyrelsen Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen Stefan Bleckert, Sveaskog Göran Örlander, Södra Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet Per Olsson, Havs- och vattenmyndigheten Jonas Rudberg, Naturskyddsföreningen Linda Berglund, Världsnaturfonden Johanna Fintling, LRF Skogsägarna Anna Lind, Naturvårdsverket Till skillnad mot de andra grupperna så finns även en intern arbetsgrupp på Skogsstyrelsen inom detta delprojekt. SKS interna grupp ska i första hand arbeta fram underlag och göra utredningar som behövs för att den sammansatta arbetsgruppen ska kunna få tillräckligt med underlag för sitt arbete.

4 Prioritering av hänsyn
31/1 27/2 25/4 18/9 Fas 1 Fas 2 Fas 3 Växt- och djurarter Prioritering av hänsyn Till stor del kommer arbetsområdena att överlappa varandra. Men innan avsnittet om prioritering av hänsyn kan göras klart måste vi ha satt ned foten om växt- och djurarter. Kontrollstationen överlappar också då frågor eller synpunkter kan komma fram under vårt eget arbete, från någon av temagrupperna men även från annat håll vilka det bedöms behöver hanteras i kontrollstationen. Innan den 25 april har gruppen bokat in 3 möten, 2 fysiska och 1 telefonmöte. 31/1 Seminarium I: Presentera plan 22/2 Arbetsmöte, Stockholm 19/3 Arbetsmöte, Jönköpingstrakten 11/4 Telefonmöte inför seminarium II 25/4 Seminarium II Kontrollstation

5 Aktiviteter inför nästa möte
Inläsning av artskyddsmaterial Exempel om prioriteringar ska tas fram inför nästa möte och diskuteras Identifiera eventuella värderingar i portalparagrafens ordalydelse genom studier av förarbeten till denna Identifiera de verktyg SKS redan använder inom myndigheten när det gäller artskyddet Artskyddsmaterial bl a material som togs fram i samband med del 1. Naturvårdsverkets handbok om artskydd Tre exempel på prioritering ska tas fram för att belysa olika tänkesätt/alternativ när det gäller prioriteringar I beskrivningen av miljömålet, i regeringens prop 1992/93:226, anges att vissa värden ska skyddas och andra värnas och frågan här är om det är tänkt att värderas olika eller ej. Redan i dag arbetar SKS med artskyddsfrågor, vilket behöver tydliggöras för att vi ska få klart för oss vad som ytterligare behövs samt för att även kunna fundera över om de verktyg som redan används kan utvecklas ytterligare.

6 Att genomföra innan 25/4 Identifierat vilka underlag som behöver tas fram om prioriteringar Identifierat vilka underlag som kan behövas om artskyddet Identifierat olika scenarier för prioritering Diskutera vilka delar av artskyddet som skulle kunna täckas av 30 § Identifiera vilka underlag översynsgruppen behöver från de andra grupperna Underlagen är då i första hand tänkta att tas fram av den interna SKS-gruppen.


Ladda ner ppt "Översynsgruppen Foto: Kristian Svedberg, Skogsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser