Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län samt Skogsstyrelsen Genomförs i samarbete med Lantmäteriet, Jordbruksverket,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län samt Skogsstyrelsen Genomförs i samarbete med Lantmäteriet, Jordbruksverket,"— Presentationens avskrift:

1 Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län samt Skogsstyrelsen Genomförs i samarbete med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, WWF, RUS, LRF, Egendomsmäklarna och Borgholms kommun. FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION

2 •Information om natur- och kulturvärden för fastighetsägare •Helhetsperspektiv – kända natur- och kulturvärden, oberoende av markslag och ansvarig myndighet •Målgruppsanpassad information •Möjlighet för myndigheter att nå ut med information SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION -VAD ÄR DET?

3 Kundbehov •Ökad efterfrågan av samlad lättillgänglig information Regeringsuppdrag, -strategier, -programförklaringar •Uppnå miljömålen •Bättre service och att sätta dem vi är till för i centrum •Ökad samverkan mellan myndigheter •Förnyat arbetssätt hos myndigheter •I större utsträckning använda digitaliseringens möjligheter BAKGRUND

4 Att bidra till ökad miljömålsuppfyllelse genom att skapa intresse och engagemang för bevarande och utveckling av natur- och kulturvärden och samtidigt förenkla för både fastighetsägare och för myndigheter. SYFTE

5 MODELLEN Samlad fastighetsspecifik information Planerad åtgärd Idé/fråga/ intresse Specifik beskrivning av känt natur- eller kulturvärde Skötselåtgärder Vad säger lagen? Gemensam infrastruktur geodata Info om natur- o kulturvärden Myndighet A Info om natur- o kulturvärden Myndighet A Info om natur- o kulturvärden Myndighet B Info om natur- o kulturvärden Myndighet B Info om natur- o kulturvärden Myndighet C Info om natur- o kulturvärden Myndighet C Generell beskrivning av känt natur- eller kulturvärde Rådgivning och stödmöjligheter Fastighetsägare ? Behov Befintligt natur- eller kulturvärde Paketering (natur- och kulturvärde inkl. tilläggsinformation)

6 •Förenkling, bättre service för fastighetsägare m fl. •Ökad miljömålsuppfyllelse till följd av höjd kompetensnivå, större engagemang och inspiration hos fastighetsägare m.fl. •Modernare, effektivare myndigheter som i samverkan är bättre rustade att möta samhällets krav och behov. •Nya möjligheter till företagsutveckling. NYTTOEFFEKTER

7 •Analysera och göra urval av vilken information som bör vara med. •Testa förslag på fastighetsägare i en mindre målgruppsundersökning. •Identifiera och samverka med andra projekt för synergieffekter. •Presentera lösningsförslag och kostnadsuppskattningar. FÖRSTUDIENS DELAR

8 •Urval av nationella och regionala skikt som bör vara med i en första version. •Synpunkter från målgruppsundersökningen: -intresse för information om skötsel, stödmöjligheter och regelverk m.m. -dagens information om natur- och kulturvärden är till viss del svår att förstå och svår att hitta •Nyckeln till framgång är målgruppens delaktighet vid framtagande av en lösning. •Identifierat behov av bättre samverkan mellan myndigheter. •Identifierat möjliga sätt att samarbeta, synergieffekter med andra projekt och parter. •Förslag på utformning. •Idén är värd att gå vidare med – Fas 2. RESULTAT

9 Om Ett fönster ut Denna information kan du hitta i Ett fönster ut Viktigt att veta om informationen ETT FÖNSTER UT Natur – och kulturvärden på din fastighet Logga in för att se din fastighet Välkommen till Ett fönster ut! Detta är en portal med samlad information från myndigheter om kända natur- och kulturvärden. Här får du också information om skötsel, stöd- och rådgivnings- möjligheter samt vad lagen säger. Logga in för att se en presentation av vad det finns för kända natur- och kulturvärden på just din fastighet. Klicka i kartan för att öppna Ett fönster ut

10 När du loggat in visas en översikt med fastighetens samtliga skiften i kartan. Lista med kartskikt. Går att tända/släcka lager eller byta bakgrund Bäck 1:1, Ljungby kommun Klicka här för en sammanställning av värden på din fastighet Kartskikt

11 Bäck 1:1, Ljungby kommun Klicka här för en sammanställning av värden på din fastighet Kartskikt Sammanställning av värden på fastigheten 1 Fornlämning: Hög 2 Fornlämning: Blästbrukslämning 3 Fornlämning: Kvarn 4 Fornlämning: Fyndplats 5 Fornlämning: Lägenhetsbebyggelse 6 Nyckelbiotop: Lövrik barrnaturskog 7 Nyckelbiotop: Blandsumpskog 8 Fornlämning: Naturföremål/-bildning med tradition 9 Fornlämning: Naturföremål/-bildning med tradition 10 Fornlämning: Naturföremål/-bildning med tradition 11 Fornlämning: Fossil åker 12 Fornlämning: Grav markerad av sten/block Infoklicka i kartan eller listan för mer information. Klicka vidare för mer information.

12 Generell beskrivning Klicka här Specifik beskrivning Klicka här Skötselråd Klicka här Rådgivning och stödmöjligheter Klicka här Vad säger lagen? Klicka här 7 Nyckelbiotop: Blandsumpskog Kartskikt Generell beskrivning Nyckelbiotop Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur. Ett skogsområde kan vara en nyckelbiotop på grund av en speciell skogshistoria eller på grund av sällsynta ekologiska förhållanden. Några nyckelbiotoper uppträder bara i vissa terränglägen som till exempel strandskogar, raviner och rasbranter. För ytterligare information om nyckelbiotoper läs mer här (länk till www.skogsstyrelsen.se). Blandsumpskog (länk till pdf hos SKS) En kort introduktion visas i nytt fönster. Länkar till mer information. Exempel på generell beskrivning.

13 Generell beskrivning Klicka här Specifik beskrivning Klicka här Skötselråd Klicka här Rådgivning och stödmöjligheter Klicka här Vad säger lagen? Klicka här 7 Nyckelbiotop: Blandsumpskog Kartskikt Specifik beskrivning visar dokument direkt från källan i nytt fönster. Exempel på specifik beskrivning.

14 •Utforma modellen och anpassa information till målgruppens behov. •Ökad samverkan mellan myndigheter –Samordna befintliga tekniska system –Likartad struktur för myndigheters information –Samordnad information kring mål och prioriteringar –Upphovsrätt, begränsningar i att använda data, bakgrundskartor med mera UTMANINGAR

15 •Förstudien = Fas 1 (klar februari 2014) •Fas 2 = vidareutveckling med fokus på målgruppsanpassning, mars 2014 – juni 2015 •Fas 3 = genomförande av fullskalig nationell lösning, 2015 FORTSÄTTNING


Ladda ner ppt "Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län samt Skogsstyrelsen Genomförs i samarbete med Lantmäteriet, Jordbruksverket,"

Liknande presentationer


Google-annonser