Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie - Samlad fastighetsspecifik information

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie - Samlad fastighetsspecifik information"— Presentationens avskrift:

1 Förstudie - Samlad fastighetsspecifik information
Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län samt Skogsstyrelsen Genomförs i samarbete med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, WWF, RUS, LRF, Egendomsmäklarna och Borgholms kommun.

2 Samlad fastighetsspecifik information -vad är det?
Information om natur- och kulturvärden för fastighetsägare Helhetsperspektiv – kända natur- och kulturvärden, oberoende av markslag och ansvarig myndighet Målgruppsanpassad information Möjlighet för myndigheter att nå ut med information

3 Bakgrund Kundbehov Ökad efterfrågan av samlad lättillgänglig information Regeringsuppdrag, -strategier, -programförklaringar Uppnå miljömålen Bättre service och att sätta dem vi är till för i centrum Ökad samverkan mellan myndigheter Förnyat arbetssätt hos myndigheter I större utsträckning använda digitaliseringens möjligheter

4 Syfte Att bidra till ökad miljömålsuppfyllelse genom att skapa intresse och engagemang för bevarande och utveckling av natur- och kulturvärden och samtidigt förenkla för både fastighetsägare och för myndigheter.

5 MODELLEN ? Generell beskrivning av känt natur- eller kulturvärde
Planerad åtgärd Behov Idé/fråga/ intresse Paketering (natur- och kulturvärde inkl. tilläggsinformation) Specifik beskrivning av känt natur- eller kulturvärde Fastighetsägare Samlad fastighetsspecifik information Skötselåtgärder Gemensam infrastruktur geodata Befintligt natur- eller kulturvärde Rådgivning och stödmöjligheter Info om natur- o kulturvärden Myndighet A Info om natur- o kulturvärden Myndighet B Info om natur- o kulturvärden Myndighet C Vad säger lagen?

6 nYTTOeffekter Förenkling, bättre service för fastighetsägare m fl.
Ökad miljömålsuppfyllelse till följd av höjd kompetensnivå, större engagemang och inspiration hos fastighetsägare m.fl. Modernare, effektivare myndigheter som i samverkan är bättre rustade att möta samhällets krav och behov. Nya möjligheter till företagsutveckling.

7 Förstudiens delar Analysera och göra urval av vilken information som bör vara med. Testa förslag på fastighetsägare i en mindre målgruppsundersökning. Identifiera och samverka med andra projekt för synergieffekter. Presentera lösningsförslag och kostnadsuppskattningar.

8 resultat Urval av nationella och regionala skikt som bör vara med i en första version. Synpunkter från målgruppsundersökningen: intresse för information om skötsel, stödmöjligheter och regelverk m.m. dagens information om natur- och kulturvärden är till viss del svår att förstå och svår att hitta Nyckeln till framgång är målgruppens delaktighet vid framtagande av en lösning. Identifierat behov av bättre samverkan mellan myndigheter. Identifierat möjliga sätt att samarbeta, synergieffekter med andra projekt och parter. Förslag på utformning. Idén är värd att gå vidare med – Fas 2.

9 ETT FÖNSTER UT Välkommen till Ett fönster ut!
Natur – och kulturvärden på din fastighet Om Ett fönster ut Denna information kan du hitta i Ett fönster ut Välkommen till Ett fönster ut! Detta är en portal med samlad information från myndigheter om kända natur- och kulturvärden. Här får du också information om skötsel, stöd- och rådgivnings-möjligheter samt vad lagen säger. Logga in för att se en presentation av vad det finns för kända natur- och kulturvärden på just din fastighet. Klicka i kartan för att öppna Ett fönster ut Viktigt att veta om informationen Logga in för att se din fastighet

10 Lista med kartskikt. Går att tända/släcka lager eller byta bakgrund
När du loggat in visas en översikt med fastighetens samtliga skiften i kartan. Kartskikt Bäck 1:1, Ljungby kommun Klicka här för en sammanställning av värden på din fastighet

11 Klicka vidare för mer information.
Kartskikt Bäck 1:1, Ljungby kommun Sammanställning av värden på fastigheten 1 Fornlämning: Hög 2 Fornlämning: Blästbrukslämning 3 Fornlämning: Kvarn 4 Fornlämning: Fyndplats 5 Fornlämning: Lägenhetsbebyggelse 6 Nyckelbiotop: Lövrik barrnaturskog 7 Nyckelbiotop: Blandsumpskog 8 Fornlämning: Naturföremål/-bildning med tradition 9 Fornlämning: Naturföremål/-bildning med tradition 10 Fornlämning: Naturföremål/-bildning med tradition 11 Fornlämning: Fossil åker 12 Fornlämning: Grav markerad av sten/block Infoklicka i kartan eller listan för mer information. Klicka här för en sammanställning av värden på din fastighet

12 Exempel på generell beskrivning.
Kartskikt Generell beskrivning Nyckelbiotop Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur. Ett skogsområde kan vara en nyckelbiotop på grund av en speciell skogshistoria eller på grund av sällsynta ekologiska förhållanden. Några nyckelbiotoper uppträder bara i vissa terränglägen som till exempel strandskogar, raviner och rasbranter. För ytterligare information om nyckelbiotoper läs mer här (länk till Blandsumpskog (länk till pdf hos SKS) 7 Nyckelbiotop: Blandsumpskog Generell beskrivning Klicka här Specifik beskrivning Klicka här Skötselråd Klicka här Rådgivning och stödmöjligheter Klicka här En kort introduktion visas i nytt fönster. Länkar till mer information. Vad säger lagen? Klicka här

13 Exempel på specifik beskrivning.
Kartskikt 7 Nyckelbiotop: Blandsumpskog Generell beskrivning Klicka här Specifik beskrivning Klicka här Skötselråd Klicka här Rådgivning och stödmöjligheter Klicka här Vad säger lagen? Klicka här Specifik beskrivning visar dokument direkt från källan i nytt fönster.

14 Utmaningar Utforma modellen och anpassa information till målgruppens behov. Ökad samverkan mellan myndigheter Samordna befintliga tekniska system Likartad struktur för myndigheters information Samordnad information kring mål och prioriteringar Upphovsrätt, begränsningar i att använda data, bakgrundskartor med mera

15 Fortsättning Förstudien = Fas 1 (klar februari 2014)
Fas 2 = vidareutveckling med fokus på målgruppsanpassning, mars 2014 – juni 2015 Fas 3 = genomförande av fullskalig nationell lösning, 2015


Ladda ner ppt "Förstudie - Samlad fastighetsspecifik information"

Liknande presentationer


Google-annonser